ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DJ 506, Negreni-Tătărăștii de Jos, km  94+160-99+000 (L=4,840 km)”, în faza  documentație de avizare a lucrărilor de intervenție .

              

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-expunerea de motive nr. 7401 din 30 iunie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 7402 din 30 iunie 2009 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice Buget-Finanțe;

         -rapoartele de avizare ale  Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

-prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-prevederile art. 91, alin. (1), litera b) și alin. (3), litera f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii și documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DJ 506, Negreni - Tătărăștii de Jos, km 94+160-99+000(L=4,840 km)”, în faza documentație de avizare a  lucrărilor de intervenție , după cum urmează:

        A. Valoare totală :   9.950.800,00 lei (inclusiv TVA), adică 2.386.910 euro

             din care:

                             C+M :   8.748.670,00 lei (inclusiv TVA), adică  2.098.550 euro

                                                                                                   (1 euro=4,1689 lei)

 

         B. Amplasament:

         Pe actualul amplasament al drumului județean DJ 506, între km 94+160 și km 99+000.

 

         C. Durata de realizare a investiției: 4,5 luni.

 

Art. 2. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția Dezvoltare Locală asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

                                       jr. Oprescu Silvia                                                                 

 

 

                                                                                 

 

 

Alexandria,

 

Nr. 79 din 3 iulie 2009