ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


                                       

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea  administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 942 din 23 ianuarie 2009 a președintelui Consiliului județean și raportul de specialitate nr.943 din 23 ianuarie a.c al Direcției administratie publică locală privind necesitatea modificării și completării art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale art. 4 alin. (1), (5) și (8) din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru protecția copilului;

 - prevederile art. 91 alin. (1) litera ,,f” din Legea  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art unic. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman, se modifică și completează după cum urmează: 

 

1)     ,,Se înlocuiește președintele comisiei pentru protecția copilului doamna Rodica Vrabie cu doamna Oprescu Silvia – secretar al județului.”

 

2)     Art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

 ,, Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.”

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                  

 

                                                                                                    

CONTRASEMNEAZĂ,

 

Secretar al județului

 

   Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 8 din 28 ianuarie 2009