ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada     2008-2011

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

 

- expunerea de motive nr. 7471 din 01 iulie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul de specialitate nr. 7472 din 01 iulie 2009 al Direcției Dezvoltare Locală;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 16 alin. 4) și art. 17 lit. c) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

- prevederile art. 4 lit. e) și art. 17 lit. c) și d) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative;

- prevederile art. 91 alin (1) lit. f), alin. (5) lit. a) pct. 14  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, pentru traseul TR 041 Turnu Măgurele-Lița-Olteanca, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

                                       jr. Oprescu Silvia                                                                 

                                       

 

                                                                            

Alexandria,

Nr. 81 din 3 iulie 2009