ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 H O T Ă R Â R E

 

privind : modificarea și completarea anexei nr.3 b la Hotărârea Consiliului Județean nr.27 din 02 aprilie 2009 privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor

art.94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.7414 din 30 iunie 2009 al președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea ;

- raportul comun de specialitate nr.7415 din 30 iunie 2009 al Direcției economice, buget-finante și Direcției dezvoltare locală privind necesitatea modificării și completării anexei nr.3 b la Hotărârea Consiliului Județean nr.27 din 02 aprilie 2009 privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.45, art.48 și art.49 alin.(5) și (7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art.91 alin.(1) lit. b) și alin.(3) lit. a) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                   HOTĂRĂȘTE  :

 

 

Art.1. - Se modifică și se completează anexa nr.3 b la Hotărârea Consiliului Județean nr.27 din 02 aprilie 2009 privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

  Art.2.  - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică buget-finanțe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

  Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 82  din 3 iulie  2009