ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

 pentru : modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 86 din 3 iulie 2009.

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință convocată de îndată conform prevederilor art. 94 alin. (4) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

        

         Având în vedere:

 

 

- expunerea de motive nr. 7804 din 7 iulie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean  Teleorman Bălan Ilie și raportul comun de specialitate nr. 7805 din 7 iulie 2009 al Direcției  Managementul proiectelor cu finanțare internațională și al Direcției economice buget-finanțe privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 86 din 03 iulie 2009;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

         - prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

         - prevederile art. 91, alin.(1), lit. b și alin.(3), lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul  dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I  Art.2 din  Hotărârea  Consiliului Județean  Teleorman nr. 86 din 03 iulie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins :

„Se aprobă indicatorii tehnico-economici în faza DALI, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare Spital județean de Urgență, județul Teleorman”

 

- Valoare totală      84.360.324 lei

din care C+M          44.787.396 lei

 

-         cheltuieli eligibile  70.891.029 lei

-         cheltuieli neeligibile (TVA) 13.469.295 lei

 

Surse de finantare:

-contributie comunitara la finantarea acordata: 85%  -  60.257.375 lei

-contribuție publică națională la finanțarea acordată: 13%  -9.215.833 lei

-contribuție locală la finanțarea acordată:

-2% - 1.417.821 lei

-TVA – 13.469.295 lei

 

Principalii indicatori tehnici ai investiției:

-numar paturi – 480

-suprafața totală desfășurat㠖 12.336,00 mp

-durata de realizare a investiției- 28 de luni

 

Art. II  Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, prin direcțiile de specialitate,  asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

               Art. III Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 

Secretar al judetului,

 

 jr. Oprescu Silvia

 

 

 

Alexandria

Nr.  88 din 8 iulie 2009

 

 

 

ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
VICEPREȘEDINTE

 

 

 

 

 

 

 


  Nr. 7804  din  07.07.2009  

EXPUNERE DE MOTIVE

 

pentru : modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 86 din 3 iulie 2009

 

     Proiectul de hotărâre supus atenției dvs. are ca scop  aprobarea modificării indicatorilor și documentației tehnico- economică pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

Obiectivele specifice ale proiectului se încadrează în obiectivele specifice ale Axei prioritare 3, respectiv crearea infrastructurii necesare susținerii unor servicii medicale corespunzătoare, prin reabilitarea  și dotarea corespunzătoare a Spitalului Județean de Urgență Alexandria aflat în proprietatea Consiliului Județean Teleorman.

 

Proiectul „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman ”        

este inițiat de Consiliul Județean Teleorman, având documentația  tehnică de avizare a lucrărilor de intervenții realizată și cererea de finanțare întocmită și va putea fi depus în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3: ,,Îmbunătațirea calității infrastructurii serviciilor  sociale”, domeniul major  de intervenție 3.1: „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Este necesară modificarea Hotarârii nr. 86 din 3 iulie 2009, în care au fost aprobați indicatorii și documentația tehnico- economică, la anumite valori, întrucât la data aprobării Hotărârii,  devizul general a avut alte valori, respectiv valoarea devizului final  întocmit de proiectant nu s-a încadrat în valoarea eligibilă maximă a proiectului, și anume 85.000.000 lei.

Întrucât proiectul în forma aprobată nu este eligibil pentru finanțare, depășind pragul eligibil a fost necesară modificarea documentației tehnico- economice a proiectului și diminuarea de către proiectant a valorii totale a devizului general.

          Consiliul Județean Teleorman  va depune la ADR Sud Muntenia cererea de finanțare completată  însoțită de  documentele suport, în vederea obținerii finanțării pentru realizarea  obiectivului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman ”.        

    Valoarea totală a investiției la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea Spitalui Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman ”  este de 84.360.324 lei, inclusiv valoarea TVA ului, din care valoarea C+ M este de 44.787.396 lei, inclusiv valoarea TVA.

         Având în vedere considerentele expuse și raportul de specialitate al  Direcțiilor Managementul proiectelor cu finanțare internațională  și Economică, Buget – Finanțe, am întocmit alăturat proiectul de hotărâre pe care îl propun spre aprobare Consiliului județean.

 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE,

 

ILIE BĂLAN

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

        DIRECȚIA MANAGEMENTUL                                                          DIRECȚIA ECONOMICĂ PROIECTELOR  CU FINANTARE                                                      BUGET- FINANTE INTERNATIONALA                                                                         

                                                                                                                     

                                                                     

                                                                                

Nr. 7805  din 07 iulie 2009

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

privind: necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 86 din 3 iulie 2009

 

Proiectul de hotărâre supus atenției dvs. are ca scop modificarea  indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

 Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” și vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educație, sociale și pentru siguranță publică în situații de urgență.

Axa prioritară  3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale” vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educație, sociale și pentru siguranță publică în situații de urgență.

 

 

Investițiile care pot fi realizate prin Programul Operațional Regional pentru această axă prioritară au ca scop îmbunătățirea calității și ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate și al participării populației la piața muncii, precum și în ceea ce privește gradul general de atractivitate a regiunilor. În cadrul acestei axe prioritare, au fost identificate următoarele domenii majore de intervenție:

§        Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate;

§        Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale;

§        Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență;

§        Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea  și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Obiectivul specific, al domeniu major de intervenție Domeniul major de intervenție 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală și repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de sănătate.

Este necesară modificarea Hotarârii nr. 86 din 3 iulie 2009, în care au fost aprobați indicatorii și documentația tehnico- economică, la anumite valori, întrucât la data aprobării Hotărârii,  devizul general a avut alte valori, respectiv valoarea devizului final  întocmit de proiectant nu s-a încadrat în valoarea eligibilă maximă a proiectului, și anume 85.000.000 lei.

Întrucât proiectul în forma aprobată nu este eligibil pentru finanțare, depășind pragul eligibil a fost necesară modificarea documentației tehnico- economice a proiectului și diminuarea de către proiectant a valorii totale a devizului general.

 

Strategia Națională de Sănătate Publică (Ordinul ministrului sănătății nr. 923/16 iulie 2004), își propune să stabilească și să contureze mecanisme și linii directoare ce au ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România și asigurarea unui înalt nivel de protecție a sănătății umane prin implementarea unor măsuri care vizează transformarea structurilor actuale din domeniul sănătății publice spre cele adecvate noilor concepții și abordări de la nivel internațional.

 

Viziunea care stă la baza acestei strategii este de a obține, menține și promova o bună stare de sănătate fizică, mintală și socială a populației, precum și de a asigura un înalt nivel de echitate în accesul la serviciile de sănătate publică.

Pentru atingerea acestui deziderat, pornind de la problemele prioritare de sănătate publică, Strategia Națională de Sănătate Publică dezvoltă o serie de componente și direcții de acțiune care vor avea ca scop:

·        transformarea societății actuale într-o societate mai sigură și mai sănătoasă, care va asigura fiecărui subgrup al populației și fiecărui individ în parte un înalt nivel de protecție a sănătății, precum și oportunități (șanse) egale de a accesa serviciile medicale;

·       crearea unui sistem de sănătate mai orientat pe prevenirea bolilor care să fie capabil să ofere populației serviciile necesare pentru menținerea și dobândirea unei mai bune stări de sănătate, care să fie capabil să reacționeze prompt și rapid la amenințările și provocările din domeniul sănătății și să furnizeze decidenților informațiile și datele necesare pentru decizii strategice;

·       conștientizarea de către individ și comunitate cu privire la rolurile și responsabilitățile pe care le au, modificarea comportamentului individual în ceea ce privește profilaxia primară, secundară și terțiară a bolilor, implicarea în procesul de luare a deciziilor.

 

În baza problemelor prioritare de sănătate, eforturile pe termen scurt și mediu se vor îndrepta către următoarele obiective specifice:

·       Reducerea poverii bolilor netransmisibile;

·       Creșterea capacității sistemului de control al bolilor transmisibile;

·       Îmbunătățirea stării de sănătate mintală a populației;

·       Asigurarea unui nivel optim al stării de sănătate și al calității vieții populației din România la toate etapele ciclului vieții;

·       Îmbunătățirea controlului factorilor de risc comportamentali și de mediu, precum și depistarea precoce a bolilor;

·       Îmbunătățirea managementului sistemului de sănătate.

 

Programul Operațional Regional sprijină implementarea strategiei naționale în domeniul sănătății, pentru eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea și dotarea infrastructurii spitalicești, precum și prin reabilitarea și echiparea ambulatoriilor.

Evaluarea Ministerului Sănătății asupra situației spitalelor din România a identificat un număr de 15 spitale județene propuse spre reabilitare prin POR (inclusiv ambulatoriile), repartizate pe regiuni, după cum urmează:

·       Botoșani, Vaslui (Nord-Est)

·       Buzău, Tulcea, Vrancea (Sud-Est)

·       Dîmbovița, Ialomița, Teleorman (Sud Muntenia) 

·       Gorj, Vâlcea (Sud-Vest)

·        Maramureș (Nord-Vest)

·       Satu Mare, Sălaj (Nord-Vest)

·       Covasna (Centru)

·       Ilfov (București Ilfov)

Proiectele care pot fi finanțate în cadrul acestui domeniu major de intervenție se vor adresa următoarelor operațiuni:

·       Reabilitarea/modernizarea și echiparea spitalelor județene;

·       Reabilitarea/modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriilor Ca urmare a  evaluării  realizate  de către  Ministerului Sănătății asupra situației spitalelor din România au fost identificat un număr de 15 spitale județene propuse a fi  reabilitare prin POR, repartizate pe regiuni, și astfel pentru Regiunea Sud Muntenia au fost identificate spitalele din următoarele județe: Dâmbovița și Teleorman.

Proiectele care pot fi finanțate în cadrul acestui domeniu major de intervenție se adresează următoarei operațiuni:

·       Reabilitarea/modernizarea și echiparea spitalelor județene;

Proiectul „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman ”         

 este inițiat de Consiliul Județean Teleorman, având documentația  tehnică de avizare a lucrărilor de intervenții realizată și cererea de finanțare întocmită și poate   fi finanțat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3: ,,Îmbunătațirea calității infrastructurii serviciilor  sociale”, domeniul major  de intervenție 3.1: „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

        Obiectivele specifice ale proiectului se încadrează în obiectivele specifice ale Axei prioritare 3, respectiv crearea infrastructurii necesare susținerii unor servicii medicale corespunzătoare, prin reabilitarea  și dotarea corespunzătoare a Spitalului Județean de Urgență Alexandria aflat în proprietatea Consiliului Județean Teleorman.

Consiliul Județean Teleorman  va depune la ADR Muntenia cererea de finanțare completată și însoțită de  documentele suport, în vederea obținerii finanțării pentru realizarea  obiectivului „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman ” 

Este necesară modificarea Hotarârii nr. 86 din 3 iulie 2009, în care au fost aprobați indicatorii și documentația tehnico- economică, la anumite valori, întrucât la data aprobării Hotărârii,  devizul general a avut alte valori, respectiv valoarea devizului final  întocmit de proiectant nu s-a încadrat în valoarea eligibilă maximă a proiectului, și anume 85.000.000 lei.

Întrucât proiectul în forma aprobată nu este eligibil pentru finanțare, depășind pragul eligibil a fost necesară modificarea documentației tehnico- economice a proiectului și diminuarea de către proiectant a valorii totale a devizului general      

 

Este necesara aprobarea cheltuielilor aferente proiectului, in faza de proiectare DALI- documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, la noile valori, pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”, respectiv:        

 

- Valoare totală      84.360.324 lei

din care C+M          44.787.396 lei

 

-         cheltuieli eligibile  70.891.029 lei

-         cheltuieli neeligibile (TVA) 13.469.295 lei

 

Surse de finantare:

-contributie comunitara la finantarea acordata: 85%  -  60.257.375 lei

-contribuție publică națională la finanțarea acordată: 13%  -9.215.833 lei

-contribuție locală la finanțarea acordată:

-2% - 1.417.820 lei

-TVA – 13.469.295 lei

Principalii indicatori tehnici ai investiției:

-numar paturi – 480

-suprafața totală desfășurat㠖 12.336,00 mp

-durata de realizare a investiției- 28 de luni

 

Fată de considerentele expuse, în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am intocmit prezentul raport comun de specialitate.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                      DIRECTOR EXECUTIV,

 

   Mugur Bataus                                                               Stoian Elena