ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință convocată de îndată, conform prevederilor art. 94 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 7806 din 7 iulie 2009 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie și  raportul comun de specialitate nr. 7807 din 7 iulie 2009  al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Direcției economice, buget-finanțe;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

-prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I. - Art.1 din  Hotărârea  Consiliului Județean  Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins :

 

,, Se aprobă proiectul ,, Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și cheltuielile necesare implementării:

 

 

Valoarea totală      84.622.124  lei

  din care: C+M:      44.787.396  lei

 

-cheltuieli eligibile:                 71.111.029 lei

-cheltuieli neeligibile( TVA): 13.511.095 lei

 

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 85% - 60.444.375 lei

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 13 % - 9.244.433 lei

-Contributie locala la finantarea acordata 2%- 1.422.221 lei

- TVA – 13.511.095 LEI”

 

Art. II. -  Art. 2  se modifică și va avea următorul cuprins:

 

,,Se vor include în bugetul instituției cofinanțarea de 2% în sumă de 1.422.221 lei din valoarea eligibilă a proiectului și cheltuielile neeligibile în sumă 13.511.095 lei reprezentând TVA.”

 

Art. III. Art.3  se modifică și va avea următorul cuprins:

 

 ,,Se aprobă suma necesară pentru acoperirea contribuției din Fondurile Structurale în cadrul proiectului, în valoare de 69.688.808 lei, reprezentând asistența financiară nerambursabilă solicitată, care va fi asigurată de către Consiliul Județean Teleorman, până la rambursarea ei de către Autoritatea de Management a POR.”

 

                Art.IV. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 

Secretar al judetului,

 

jr. Oprescu Silvia

 

 

 

Alexandria

Nr. 89 din  8 iulie 2009