ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea  unor  lucrări la spațiul  situat în imobilul din str. Ion Creangă, nr. 52-54, municipiul Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 8456 din 20 iulie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul  de specialitate nr. 8457 din 20 iulie 2009 al  Direcției Dezvoltare Locală;

- contractul de comodat nr. 30 din 22 iunie 2009;

- adresa nr. 73 din 2 iulie 2009 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,TELEORMANUL”;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se dă acordul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,TELEORMANUL”, pentru executarea unor lucrări de înlocuire  a tâmplăriei actuale cu tâmplărie PVC cu geam termopan, racordarea la conducta de aducțiune gaze existentă și montarea unei centrale termice proprii, montarea de parchet laminat, lucrări de zugrăvit și vopsitorie, la spațiul situat la etajul II din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate publică a județului Teleorman, în calitate de comodatar.

 

Art.2. – După expirarea contractului de comodat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,TELEORMANUL”, va preda spațiul liber de orice sarcină, inclusiv investițiile realizate, în condițiile legii.

 

Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

Scretar al județului,

                                               jr. Silvia Oprescu                                               

 

 

      Alexandria

      Nr. 90 din 30 iulie 2009