ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 8458 din 20 iulie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 8459 din 20 iulie 2009 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, Buget- Finanțe;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliul Județean Teleorman;

- prevederile art. 4 alin. (1) și art. 15 lit. a) din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 6 alin. (1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul nr. 132/2007 al ministrului administrației și internelor;

- prevederile art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art.1. - Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. - Planul de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman, aprobat la art. 1, va fi înaintat Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,A. D. Ghica”, care va transmite extrase din document, instituțiilor cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență.

 

Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Teleorman, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Direcției Dezvoltare Locală, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

Scretar al județului,

                                               jr. Silvia Oprescu                                               

 

 

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr. 92 din 30 iulie 2009