ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

pentru : modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman   nr.150 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor  

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

          - expunerea de motive nr. 8653 din 23 iulie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean  Teleorman Ilie Bălan și raportul  de specialitate nr. 8654 din 23 iulie 2009 al  Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională privind necesitatea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 150 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor;

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

          - prevederile art.26 din HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

          - prevederile art. 83 , alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Legea nr. 27/2007;

- -prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și alin. (3), litera „d”  din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         

În temeiul  dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 Art. I.  – Se modifică anexa la Hotărârea  Consiliului Județean  Teleorman nr. 150 din 14 decembrie 2007 și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. II. – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan,  prin  Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, asigură publicarea pe  site-ul  Consiliului  Județean Teleorman a documentului  aprobat prin  art. 1. 

 

Art. III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

Scretar al județului,

                                               jr. Silvia Oprescu                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.  94  din  30 iulie 2009