ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

 pentru: modificarea art.2  din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului  „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)” și a cheltuielilor necesare implementării

         

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.8591 din 22 iulie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie și raportul comun de specialitate nr. 8592 din 22 iulie 2009 al Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională și al Direcției economice buget-finanțe privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008  privind aprobarea proiectului  „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600) ” și a cheltuielilor necesare implementării;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

         - prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și alin. (3) litera „f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art.I. Se modifică art .2  din  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008  privind aprobarea proiectului : „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600) ”, după cum urmează:

 

(1) Articolul 2 va avea următorul cuprins:

-Valoarea totală         62.482.442,49 lei

  din care: C+M:         59.814.204,86 lei

-cheltuieli eligibile:     52.105.690,38 lei

-cheltuieli neeligibile:10.376.752,11 lei (inclusiv TVA)

 

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 86,5% - 45.071.422,17 lei

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 13,5 % -7.034.268,21 lei

din care:

      - Buget de stat:  11,5% - 5.992.154,40   lei

      - Buget local:      2% -   1.042.113,81  lei

- cheltuieli neeligibile:  10.376.752,11  lei

        Total buget local: 11.418.865,92 lei

-Valoarea totală:         14.763.375,24 euro

    din care: C+M:        14.132.923,04      euro

-cheltuieli eligibile:       12.311.552,31 euro

-cheltuieli neeligibile:    2.451.822,93    euro (inclusiv TVA)

 

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 86,5% -10.649.492,75  euro

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 13,5% -1.662.059,56  euro

din care:

      - Buget de stat:  11,5% - 1.415.828,52  euro

      - Buget local:     2%:  -       246.231,05 euro

-cheltuieli neeligibile: 2.451.822,93  euro

     Total buget local:   2.698.053,97   euro

 

Valoare euro: 1 euro = 4,23226 lei din data de 10.04.2009

 

          (2) Se vor include în bugetul instituției cofinanțarea de 2% în sumă de 1.042.113,81 lei din valoarea eligibilă a proiectului și cheltuielile neeligibile în sumă de 10.376.752,11 lei   (din care TVA  9.976.188,29 lei) .

   

         (3) Se aprobă suma necesară pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, în valoare de 51.063.576,57 lei reprezentand asistența financiară nerambursabilă solicitată, care va fi asigurată de către Consiliul Județean Teleorman , până la rambursarea ei de către Autoritatea de Management a POR.

 

            Art.II. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.74 din 11 iunie 2009 se abrogă.

   

           Art.III.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor  interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

Scretar al județului,

                                               jr. Silvia Oprescu                                               

 

 

 

Nr  96  din 30 iulie  2009