ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

 

  pentru: modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.75 din 11 iunie 2009 privind aprobarea documentației tehnice  și a indicatorilor tehnico – economici  pentru  obiectivul de investiție„ Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)” în faza proiect tehnic

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

         - expunerea de motive nr.8593 din 22 iulie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.8594 din 22 iulie 2009 al Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională și al Direcției economice buget-finanțe pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.75 din 11 iunie 2009 privind aprobarea documentației tehnice  și a indicatorilor tehnico – economici  pentru  obiectivul „ Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)” în faza proiect tehnic;

- raportul de avizare al comisiei  de studii și prognoze economico- sociale, buget- finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

         - prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și alin. (3) litera „f” din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

           Art. I. - Se  modifică art.2 din Hotarărea Consiliului Județean nr. 75 din 11iunie 2009 privind aprobarea documentației tehnice  și a indicatorilor tehnico – economici  pentru  obiectivul de investiție „ Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”” în faza proiect tehnic, după cum urmează:

 

 

,,Art.2  Se aprobă indicatorii  tehnico – economici  pentru  obiectivul „ Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”” în faza proiect tehnic astfel:

 

   Valoare totală ( inclusiv TVA)      62.433.652,49 lei   -  14.751.847,12 euro

   din care: C+M:                               59.814.204,86 lei    - 14.132.923,04  euro                                                      

                                                                   (1 euro=4,23226 lei) ,,

                                                                                         

 

 

 

Art. II. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

                                    

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

Scretar al județului,

                                               jr. Silvia Oprescu                                               

        

 

 

                                                                 

Alexandria

Nr.  97 din  30 iulie 2009