ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9245 din 07 august 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,Vlad Eugen Ovidiu  și raportul de specialitate nr. 9246 din 07 august 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;

-     adresa înregistrată sub  nr.8289  din 15 iulie 2009 a Direcției de Muncă și Protecție Socială a Județului Teleorman;

-    raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și  libertăților cetățenilor;

-     prevederile art. 3 alin. (1) lit.c) din Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței  Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;

-     prevederile art.91 alin. (1) lit.f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

                       

          Art.1. - Se desemnează domnul VRĂJITOAREA EMILIAN, consilier județean, ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.      

    

          Art.2. - Vicereședintele Consiliului Județean Teleorman – Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ Direcției de Muncă și Protecție Socială a Județului Teleorman și persoanei nominalizate la art.1, în termenul prevăzut de lege.

   

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al  județului,

jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

  

 

Alexandria,

Nr. 99 din 28 august 2009