ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                     

 

 

         H O T Ă R Â R E

 

privind : stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2009.

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.5109 din 06 mai 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.5180 din 06 mai 2009 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea stabilirii prețului mediu pentru produsele agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2009 ;

          - adresa Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Teleorman nr.6663 din 05 mai 2009 ;

          - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

          -  prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, modificată și completată ;

 În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.1. - Se stabilește prețul mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           

                Art.2. - Vicepreședintele Consiliului Județean, Vlad Ovidiu Eugen, prin Direcția economică, buget-finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                 Secretar al județului,                                                                                

jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 49 din 20 mai  2009