CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

                      

 

H O T Ă R Â R E

 

                               privind : repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% 

                                 din  cota  de  22 %  din impozitul  pe venit pentru  echilibrarea 

                                 bugetelor locale  și  a celor reținute  ca urmare a  diminuării cu             

                                 gradul de necolectare,  pentru  susținerea  programelor de  dez-      

                                 voltare locală, și pentru susținerea proiectelor de infrastructură 

                                 care necesită cofinanțare  locală,  pe anul  2010  și estimările pe                  

                                 anii 2011-2013.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-          expunerea de  motive nr.  10916  din  17   septembrie   2009  a  președintelui

Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.10915 din 17 septembrie 2009 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din cota de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2008 și estimările pe anii 2011 - 2013 ;

            - adresa nr.23651 din 11.09.2009 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman ;

            - rapoartele de avizare pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judetean ;

- prevederile art. 32 alin.(1), 33 alin.(3) litera ,,b” și alin.(4) litera ,,g” din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

   - prevederile art.91 alin.(1) litera „f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

            Art.1. – Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din cota de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru  susținerea programelor  de  dezvoltare  locală și  pentru susținerea proiectelor de infra-

structură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013, conform anexei nr.1.

 

Art.2. – Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cota de 80 % din cota de 22 % din impozitul pe venit reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013, conform anexei nr. 2.

            Art.3. - Sumele repartizate conform art.1 și 2 se vor definitiva după aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2010.

 

Art.4. Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman și consiliilor locale din județ, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                      

                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                  Secretar al  județului,

                                                                                      jr. Silvia Oprescu                        REMNEAZ|

                                                

Alexandria,

Nr. 112 din 30 septembrie 2009

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

F-5,5-03,ed.1,rev.0

 

 

 

ROMANIA 

 

 

 

 

 

 


Nr. 10916 din  17 septembrie 2009

 

  EXPUNERE DE MOTIVE

 

                               privind : repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% 

                                 din  cota  de 22 %  din  impozitul pe  venit pentru  echilibrarea 

                                 bugetelor locale  și  a celor reținute ca urmare a diminuării  cu              

                                 gradul de necolectare,  pentru  susținerea  programelor de dez-      

                                 voltare locală, și pentru susținerea proiectelor de infrastructură 

                                 care necesită cofinanțare  locală,  pe  anul  2010  și estimările pe

                                 anii  2011-2013.

 

          Cu adresa 2282988 din 07 septembrie 2009, Ministerul Economiei și Finanțelor transmite ,,Scrisoarea-Cadru” privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

În conformitate cu prevederile art.33 alin.(3) litera ,,b”, alin.(4) litera ,,g” din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din cota de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii se face prin hotărârea consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

      Activitatea de metodologie și administrarea veniturilor statului din cadrul D.G.F.P.

Teleorman a estimat impozitul pe venit pe anii 2010-2013, având în vedere indicatorii macroeconomici și cota de impozitare de 16 %, după cum urmează :                    

                                                                                                                         - mii lei -

                                Propuneri                                                     Estimări                    _ .

                                   2010                         2011                    2012                   2013

                                 142.200                       144.300                148.600     156.100

 

        Cu adresa nr. 23651 din 11.09.2009 Direcția Generală a Finanțelor Publice Teleorman a transmis pentru anul 2010 și estimări 2011-2013 sumele ce se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, respectiv cota de 20 % din cota de 22 % din impozitul pe venit precum și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, astfel :                     

                                                                                                                                - mii lei -

a) Sume alocate din cote defalcate din      Program        Estimări______________

     impozitul pe venit pentru echilibrarea      2010                  2011                 2012               2013       .    bugetelor locale                                           4.567             4.635                4.773                5.014

                                                                                                                                      

             - 2 -

                                                                                                                          - mii lei -

  b) Sume alocate din cote defalcate din  Program                     Estimări                          __.

   impozitul pe venit pentru echilibrarea     2010         2011                 2012               2013       .  bugetelor locale reținute ca urmare a      4.585               4.647                 4.786              5.032

   diminuării cu gradul de necolectare

Proiectele care se regăsesc în strategiile de dezvoltare de unitățile administrativ-teritoriale pentru anii 2010-2013, se referă la susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală, după cum urmează : alimentări cu apă, reabilitări, pietruiri și modernizări tronsoane drumuri, contorizări energie termică, reabilitarea sistemelor de canalizare, imbunătățirea alimentării cu căldură, extinderea și modernizarea iluminatului public, reabilitări sisteme rutiere, reparații capitale la sedii grădinițe unități școlare și cămine culturale, amenajări parcuri, baze sportive și zone de agrement, restaurări unități de cult și monumente istorice, alimentări cu gaze, construirea unor școli și cantine sociale, managementul deșeurilor, etc.

           O serie dintre obiectivele prezentate mai sus sant în curs de derulare, iar pentru altele au fost depuse cereri de finanțare din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, sau urmează să se depună în continuare.

În urma analizei, vă propun repartizarea sumelor pe anul 2010 și estimări 2011-2013, conform  anexelor 1 și 2  la proiectul de hotărâre, astfel:

- anexa nr. 1 - Repartizarea pe unități administrative - teritoriale a cotei de 20 %

din cota de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală ;

- anexa nr.2 - Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cota de 80 %  din cota de 22 % din impozitul pe venit reținute ca urmare a diminu-ării  cu  gradul de necolectare,  pentru susținerea programelor de  dezvoltare  locală  și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

Sumele repartizate pe localități vor fi definitivate după aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 și se vor acorda, pe bază de cerere, unităților administrativ-teritoriale numai pentru obiectivele de dezvoltare a infrastructurii locale cuprinse în Strategia de dezvoltare a localității respective în condițiile prevăzute de art.33 alin. 5 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

            Având  în  vedere considerentele  expuse,   propun  spre  analiză și dezbatere       proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrative-teritoriale a cotei de

20 % din  cota  de 22 %  din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  și

 a  celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru  susținerea programelor de dezvoltare locală  și  susținerea proiectelor de  infrastructură care  necesită cofinanțare locală, pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET-FINANȚE

           Nr. 10915 din 17 septembrie 2009

                              

RAPORT DE SPECIALITATE

 

                  privind : repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% 

                                 din  cota  de  22 %  din  impozitul pe venit pentru  echilibrarea 

                                 bugetelor locale  și  a  celor reținute ca  urmare a diminuării cu             

                                 gradul  de necolectare,  pentru  susținerea  programelor de dez-      

                                 voltare locală, și pentru susținerea proiectelor de infrastructură 

                                 care  necesită cofinanțare locală,  pe  anul  2010  și estimările pe

                                 anii 2011-2013.

 

                        Cu adresa 2282988 din 07 septembrie 2009, Ministerul Economiei și Finanțelor

                    transmite ,,Scrisoarea - Cadru” privind contextul macroeconomic, metodologia

de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

 Activitatea de metodologie și administrarea veniturilor statului din cadrul D.G.F.P. Teleorman a estimat impozitul pe venit pe anii 2010-2013, având în vedere indicatorii macroeconomici și cota de impozitare de 16 %, după cum urmează :     

                                                                                                                            - mii lei -

 

                                Propuneri                                                     Estimări                    _ .

                                   2010                         2011                    2012                   2013

                                142.200                        144.300                148.600     156.100

        Cu adresa nr. 23651 din 11.09.2009 Direcția Generală a Finanțelor Publice Teleorman a comunicat pentru anul 2010 și estimări 2011-2013 sumele ce se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, respectiv cota de 20 % din cota de 22 % din impozitul pe venit precum și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, rezultat în urma centralizării situației solicitate localităților, privind realizarea veniturilor programate,astfel :

                                                                                                                                         - mii lei -

                                                                 Program                             Estimări               __

                                                                             2009                 2010                 2011               2012       .

  a) Sume alocate din cote defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea                  4.567           4.635                4.773                5.014

bugetelor locale

  b) Sume alocate din cote defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale reținute ca urmare a                4.585            4.647                 4.786              5.032

diminuării cu gradul de necolectare

 

În conformitate cu prevederile art.33 alin.(3) litera ,,b”, alin.(4) litera ,,g” din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a cotei  de 20 % din cota de

 

 

- 2 -

22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii se face prin hotărârea consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

Proiectele care se regăsesc în strategiile de dezvoltare de unitățile administrativ-teritoriale pentru anii 2010-2013, se referă la susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală, după cum urmează : alimentări cu apă, reabilitări, pietruiri și modernizări tronsoane drumuri, contorizări energie termică, reabilitarea sistemelor de canalizare, imbunătățirea alimentării cu căldură, extinderea și modernizarea iluminatului public, reabilitări sisteme rutiere, reparații capitale la sedii grădinițe unități școlare și cămine culturale, amenajări parcuri, baze sportive și zone de agrement, restaurări unități de cult și monumente istorice, alimentări cu gaze, construirea unor școli și cantine sociale, managementul deșeurilor, etc.

           O serie dintre obiectivele prezentate mai sus sant în curs de derulare, iar pentru altele au fost depuse cereri de finanțare din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, sau urmează să se depună în continuare.

În urma analizei, vă propun repartizarea sumelor pe anul 2010 și estimări 2011-2013, conform  anexelor 1 și 2  la proiectul de hotărâre, astfel:

- anexa nr. 1 - Repartizarea pe unități administrative - teritoriale a cotei de 20 %

din cota de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală ;

            - anexa nr.2 - Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cota de 80 %  din cota de 22 % din impozitul pe venit reținute ca urmare a diminu-ării  cu  gradul de necolectare,  pentru susținerea programelor de  dezvoltare  locală  și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

Sumele repartizate pe localități vor fi definitivate după aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 și se vor acorda, pe bază de cerere, unităților administrativ-teritoriale numai pentru obiectivele de dezvoltare a infrastructurii locale cuprinse în Strategia de dezvoltare a localității respective în condițiile prevăzute de art.33 alin. 5 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele expuse în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea  necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din  cota de 22% din impozitul pe venit

pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiec-telor de infrastructură care  necesită cofinanțare locală,  pe anul 2010 și  estimările  pe anii 2011-2013, conform anexelor nr.1 și 2.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Elena Stoian