CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

                      

 

H O T Ă R Â R E

privind : repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-          expunerea de motive nr. 10918  din  17  septembrie  2009 a  președintelui

Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.10919 din 17 septembrie 2009  al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea  repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009 și estimările pe anii 2010-2012 ;

            - adresa nr. 23651 din 11.09.2009 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

- prevederile art. 33 alin.(3) litera ,,b”, alin.(4) litera ,,g” din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

     - prevederile art.91 alin.(1) litera „f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul dispozițiilor prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

      Art.1. – Se  aprobă  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru

echilibrarea bugetelor locale, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe

anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013, conform anexei nr.1.

   

          Art.2.  - Se  aprobă  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de  stat pentru echilibrarea bugetelor locale,  reținute din cota de 80 %  ca urmare a diminuării cu gradul de  necolectare,  pentru susținerea  programelor de dezvoltare  locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul  2010 și estimările pe anii 2011-  2013, conform anexei nr.2.

 

            Art.3. - Sumele repartizate conform art.1 și 2 se vor definitiva după aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2010.

 

Art.4. - Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman și consiliilor locale din județ, în termenul prevăzut de lege.

 

 

    PREȘEDINTE,

      Liviu Nicolae Dragnea                                                                                      

 

CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                   Secretar al  județului,

                                                                                            jr. Silvia Oprescu                       

                     

        

Alexandria,

Nr. 113 din 30 septembrie 2009

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

F-5,5-03,ed.1,rev.0

 

 

ROMANIA 

 

 

 

 

 

 

 


Nr. 10918 din 17 septembrie 2009

 

  EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

privind : repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

 

                  Cu adresa nr. 2282988 din 07 septembrie 2009, Ministerul Economiei și Finanțelor transmite ,,Scrisoarea-Cadru” privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2010 și a estimărilor pentru anii 2011-2013 precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”.           

În conformitate cu prevederile art.33 alin.(3) litera ,,b”, alin.(4) litera ,,g” din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și  a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, se face prin hotărârea consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură  care necesită cofinanțare locală.

        Cu adresa nr. 23651 din 11.09.2009 Direcția Generală a Finanțelor Publice Teleorman a transmis pentru anul 2010 și estimări 2011-2013 sumele ce se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, respectiv cota de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, astfel :                  

- mii lei -

    a) 20 % din limita de sume defalcate  Program              Estimări                   .

din unele venituri ale bugetului de stat     2010          2011                2012           2013

pentru echilibrarea         bugetelor locale         8.777        9.088           9.391               9.626

                                   

 

 

- 2 -

                                                                                                                              - mii lei -

    b) sume defalcate din unele venituri ale     Program        Estimări ___________                                              

bugetului de stat pentru echilibrarea bgetelor       2010  __2011       2012  __  2013      

locale reținute din cota de 80%   ca urmare a       8.807  9.121     9.419       9.626

diminuării cu gradul de necolectare  

          Proiectele care se regăsesc în strategiile de dezvoltare ale unităților administrativ-teritoriale pentru anii 2010-2013, se referă la susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală, după cum urmează : alimentări cu apă, reabilitări, pietruiri și modernizări tronsoane drumuri, contorizări energie termică, reabilitarea sistemelor de canalizare, imbunătățirea alimentării cu căldură, extinderea și modernizarea iluminatului public, reabilitări sisteme rutiere, reparații capitale la sedii grădinițe unități școlare și cămine culturale, amenajări parcuri, baze sportive și zone de agrement, restaurări unități de cult și monumente istorice, alimentări cu gaze, construirea unor școli și cantine sociale, managementul deșeurilor, etc.

           O parte din proiectele enunțate mai sus sant în derulare iar pentru altele au fost depuse cereri de finanțare din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, care sânt în curs de evaluare.

 În urma analizei, vă  propun  repartizarea sumelor  pe  anul  2010 și estimări 2011-2013, conform  anexelor 1 și 2  la proiectul de hotărâre, astfel:

- anexa nr.1 - Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

             - anexa nr.2 – Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de  stat pentru echilibrarea bugetelor locale,  reținute din cota de 80 %  ca urmare a diminuării cu gradul de  necolectare,  pentru susținerea  programelor de dezvoltare  locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

Sumele repartizate pe localități vor fi definitivate după aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 și se vor acorda, pe bază de cerere, unităților administrativ-teritoriale numai pentru obiectivele de dezvoltare a infrastructurii locale cuprinse în Strategia de dezvoltare a localității respective în condițiile prevăzute de art.33 alin. 5 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

                        Având în vedere considerentele expuse, vă propun spre  analiză și dezbatere

      proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei

      de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru

     echilibrarea bugetelor  locale și  și a celor reținute ca urmare a  diminuării cu gradul

     de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru  susține-

     rea proiectelor de infrastructură care necesită  cofinanțare  locală,  pe  anul  2010  și

     estimările pe anii 2011-2013.

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET-FINANȚE

          Nr. 10 917 din  17 septembrie  2009

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind : necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

 

Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) litera ,,b”, alin.(4) litera ,,g”din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale  și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, se face prin hotărâre a consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

            Cu adresa 2282988 din 07 septembrie 2009, Ministerul Economiei și Finanțelor transmite ,,Scrisoarea-Cadru” privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2010 și a estimărilor pentru anii 2011-2013 precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”.                                                                                          

                                                                                                               - mii lei -

                         Propuneri                                                Estimări                    _ .

                            2010                                2011                    2012                   2013

                          

                           60.116                              62.245                 64.325      65.935

 

        Direcția Generală a Finanțelor Publice Teleorman, cu adresa nr.  23651 din 11. 09. 2009  a comunicat  pentru  anul  2010 și estimări 2011 - 2013  sumele ce  se

repartizează pe unități administrativ-teritoriale, respectiv cota de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, astfel :                                                       

                                                                                                                  - mii lei -

                                                                        Program                        Estimări                  .

                                                                                  2010           2011        2012             2013      

  a) 20 % din limita de sume defalcate din

unele venituri ale bugetului de stat pentru

echilibrarea       bugetelor locale                      8.777            9.088           9.391         9.626           

 

 

    - 2 -

                                                                                                                  - mii lei -

b) sume defalcate din unele venituri ale      Program          Estimări __________                                                

bugetului de stat pentru echilibrarea bgetelor       2010  __2011       2012  __  2013       

locale reținute din cota de 80%   ca urmare a       8.807  9.121     9.419       9.626

diminuării cu gradul de necolectare  

Solicitările prezentate în strategiile de dezvoltare de unitățile administrativ-teritoriale pentru anii 2010-2013, se referă la susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală, după cum urmează : alimentări cu apă, reabilitări, pietruiri și modernizări tronsoane drumuri, contorizări energie termică, reabilitarea sistemelor de canalizare, imbunătățirea alimentării cu căldură, extinderea și modernizarea iluminatului public, reabilitări sisteme rutiere, reparații capitale la sedii grădinițe unități școlare și cămine culturale, amenajări parcuri, baze sportive și zone de agrement, restaurări unități de cult și monumente istorice, alimentări cu gaze, construirea unor școli și cantine sociale, managementul deșeurilor, etc.

         O parte din proiectele enunțate mai sus sant în derulare iar pentru altele au fost depuse cereri de finanțare din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, care sânt în curs de evaluare.

În urma  analizei,  vă propun  repartizarea sumelor pe  anul  2010 și estimări 2011-2013, conform  anexelor 1 și 2  la proiectul de hotărâre, astfel:

- anexa nr.1- Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

            - anexa nr.2 - Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

Sumele repartizate pe localități vor fi definitivate după aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2010 și se vor acorda, pe bază de cerere, unităților administrativ-teritoriale numai pentru obiectivele de dezvoltare a infrastructurii locale cuprinse în Strategia de dezvoltare a localității respective în condițiile prevăzute de art.33 alin. 5 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele expuse în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art.44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unelevenituri ale bugetului de stat  pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținuteca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor dedezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Elena Stoian