CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

                                                           

 

HOTĂRÂRE

 

      pentru: modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

              Având în vedere:

-          expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 1106 din 23 septembrie 2009 și raportul de specialitate nr. 1164 din 24 septembrie a.c. al Direcției Administrație Publică Locală;

-          adresa nr. 11299 din 21 septembrie 2009 a Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman;

-          raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-          prevederile art. 5 și art. 9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;

-          prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;

-          prevederile art. 91 alin. (1) litera ,,f” și art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(5) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

             Art.1. Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor A.T.O.P pentru mandatul 2008-2012, în sensul înlocuirii domnului Pătrașcu Simion cu domnul  Stănimir Emil Florian ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică.

 

            Art.2. Hotărârea Consiliului Județean nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor A.T.O.P pentru mandatul 2008-2012, se modifică în mod corespunzător.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                                  Contrasemnează,                                                                                                  

                                                                                                Secretar al județului

                                                                                          

                                                                                                    Jr. Silvia Oprescu

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 116 din 30 septembrie 2009

 

_____________________________________________________________________________________

  F-5.5-03,ed.1, rev.0