CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : participarea Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman la „Programul de îmbunătățire a calității mediului    prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de coordonator.

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință  ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

            Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 11328  din 29 septembrie 2009 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan și  raportul  de specialitate nr. 11327 din  29  septembrie  2009 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională;

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

-          prevederile art.5 și ale anexei nr. 6 la Ordinul Ministrului Mediului nr.

1090/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;

-   prevederile art. 45 alin.5 coroborate cu prevederile art.98, prevederile art.91 alin. 1, lit. „b” și „e”, alin. 3 lit. „d”, alin. 5 lit.”a” pct.9, alin.6 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1. Se aprobă participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la  „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de coordonator, calitate în care va înregistra, centraliza și depune la Administrația Fondului pentru mediu, în cadrul sesiunii de depunere,  dosarele de  finanțare primite de la solicitanții din raza sa de competență administrativ-teritorială.

 

            Art.2. Se desemnează dl. Bățăuș Mugur ca responsabil coordonator de proiecte referitoare la Programul menționat la art. 1, care va colabora cu reprezentanții solicitanților și ai Administrației Fondului pentru Mediu, referitor la toate aspectele tehnico-economice și financiare implicate în desfășurarea proiectelor, pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finanțare.

 

            Art.3. Consiliul Județean Teleorman, consimte să adopte o hotărâre privind asocierea cu solicitantul al cărui proiect va fi aprobat de Administrația Fondului pentru Mediu în vederea finanțării și încheierii, prin reprezentantul legal al Județului Teleorman.

           

Art.4. Coordonatorul, județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, este de acord să încheie la termenul stabilit, prin reprezentantul său legal,  contractul pentru finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu.

           

Art.5. Consiliul Județean Teleorman, se angajează să întocmească documentația de  achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziția publică pentru „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate„.

                       

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 110 din 14 septembrie 2009 își încetează aplicabilitatea.

 

Art.7. Vicepreședintele Consiliului județean, Ilie Bălan, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională  va asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

 

Art. 8. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E ,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR AL JUDEȚULUI

 

                                                                                 Jr.Silvia Oprescu

 

 

                                      

 

Alexandria

Nr.117 din 30 septembrie 2009