CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2009

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4692 din 24 aprilie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 4693 din 24 aprilie 2009 al Direcției economice, buget – finanțe privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de  Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman;

- avizul nr. 1892987/2009 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economice-sociale, buget-finanțe, pentru activități ecomonice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c”, art. 104  alin. (1)  lit. „a” și alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

       HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art. 1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale  Direcției Generale de  Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, prevăzute în anexele nr.1 și nr.2.

 

          Art. 2. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget – finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. 4. Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                              CONTRASEAMNEAZĂ

                                                              Secretar al județului,

 

                                                              Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 83 din 03 iulie 2009