Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2023

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1  din  16  ianuarie 2023  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 601B, Cosmeşti (DJ 601C) - Siliştea (DJ 701), km 14+540- km 22+704 (L-8,164 km)"
Hotararea nr. 2  din  16  ianuarie 2023  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C)- Săceni (DJ 612A), km 64+371- km 76+172 (L=ll,801 km)"
Hotararea nr. 3  din  16  ianuarie 2023  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) -Antoneşti km 48+080 - 55+594 (7,514 km)"
Hotararea nr. 4  din  16  ianuarie 2023  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 504, limită judeţ Giurgiu - Cernetu, km 30+000 - 42+060, L=12,060 km"
Hotararea nr. 5  din  16  ianuarie 2023  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) - Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 - 14+540 (L=8,502 km)"
Hotararea nr. 6  din  16  ianuarie 2023  privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă În natură, pentru anul 2023
Hotararea nr. 7  din  16  ianuarie 2023  privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2023
Hotararea nr. 8  din  16  ianuarie 2023  privind: validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 893 din 29.12.2022 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022 şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 9  din  16  ianuarie 2023  privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din ta·xa pe valoarea adăugată şi din cota de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2024 - 2026
Hotararea nr. 10  din  16  ianuarie 2023  privind: repartizarea· pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 38176 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugeţul de stat în anul 2023
Hotararea nr. 11  din  16  ianuarie 2023  privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026
Hotararea nr. 12  din  16  ianuarie 2023  privind: aprobarea utilizării sumei de 20.000 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2022, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2023
Hotararea nr. 13  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare clădire "Garaje şi birouri", situată în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleormo,n, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
Hotararea nr. 14  din  27  ianuarie 2023  privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 23 din 12 februarie 2015, privind actualizarea . componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotararea nr. 15  din  27  ianuarie 2023  privind: desemnarea unor consilieri judeţeni în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru activitatea desf'aşurată în anul 2022
Hotararea nr. 16  din  27  ianuarie 2023  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Grupul de acţiune antibullying din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2022-2023
Hotararea nr. 17  din  27  ianuarie 2023  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Grupul de acţiune antibullying din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2022-2023
Hotararea nr. 18  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleorman, pentru anul şcolar 2023-2024
Hotararea nr. 19  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea Programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Teleorman, pentru anul 2023
Hotararea nr. 20  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Teleorman pentru anul 2023
Hotararea nr. 21  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentrul fondul forestier proprietate publică a Judeţului Teleorman, aflat în administrarea Direcţiei Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria
Hotararea nr. 22  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea pregătirii şi promovării proiectului de infrastructură rutieră "Reabilitare şi modernizare DJ 546, Turnu Măgurele - limită judeţ Olt"
Hotararea nr. 23  din  27  ianuarie 2023  privind: darea în folosinţă gratuită Centrului de Transfuzie Sanguină Teleorman, a clădirii din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 12-14, judeţul Teleorman, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 24  din  27  ianuarie 2023  privind: darea în folosinţă gratuită Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria - Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria, a unui spaţiu medical în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietatţ privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 25  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Teleorman, pe anul 2023
Hotararea nr. 26  din  27  ianuarie 2023  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 27  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2023
Hotararea nr. 28  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă Olteni, Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Videle şi Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Sfăntul Iustin'' Videle din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2023
Hotararea nr. 29  din  27  ianuarie 2023  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2023.