LEGISLAŢIE

 1. O.G. nr. 43/1997 – privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29.06.1998, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 28/2008 – privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22.01.2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea in construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 273/1994 – privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28.07.1994, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.U.G. nr. 28/2013 – pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22.04.2013;
 6. Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman – aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 80/30.05.2016;
 7. LEGEA nr. 319/2006 – privind Securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. LEGEA nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. LEGEA nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 02.08.2007, cu modificările si completările ulterioare;
 10. LEGEA nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. O.U.G 195/2002 – privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28.12.2002, cu modificările si completările ulterioare.