Guvernul României

 
Hotărâre nr. 28/2008

din 09/01/2008
Versiune actualizata la data de 01/03/2013

Hotărâre privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii


 

    ___________
@Pus în aplicare prin:
- Instrucţiuni
publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 01/11/2012.

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se aprobă conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice, după cum urmează:
   a) conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1;
   b) conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 2;
   c) conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, prevăzut în anexa nr. 3.
   Art. 2. - (1) Se aprobă Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, prevăzută în anexa nr. 4.
   (2) Se aprobă structura devizului general, prevăzută în anexa nr. 5.
   (3) Se aprobă structura devizului pe obiect, prevăzută în anexa nr. 6.
   Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) analiză cost-beneficiu: instrumentul de evaluare a avantajelor investiţiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesaţi, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecinţelor pozitive şi negative ale investiţiei;
   b) documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii: documentaţia tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică şi, după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente;
   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 2. - În aplicarea prevederilor art. 3 lit. b) şi ale art. 5 alin. (3) lit. a), pentru lucrări de intervenţii de complexitate redusă, care se execută la construcţii existente, cu excepţia intervenţiilor la elemente structurale, raportul de expertiză tehnică poate fi elaborat prin metoda evaluării calitative, care constă, în principal, în examinarea construcţiei la faţa locului, în ansamblu şi în detaliu, precum şi în analiza proiectului tehnic al construcţiei, după caz, a releveelor de degradări şi avarii, precum şi a datelor referitoare la condiţii de execuţie, exploatarea şi comportarea în timp a construcţiei.
Lucrările de intervenţii de complexitate redusă sunt acele lucrări de mică amploare şi dificultate, cu durată scurtă de execuţie, cum ar fi lucrările de reabilitare a drumurilor de interes local clasate.

   c) investiţie publică majoră: investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii;
   d) lucrări de intervenţii: lucrările la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenţii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor;
   e) studiu de fezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării;
   f) studiu de prefezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se fundamentează necesitatea şi oportunitatea investiţiei pe bază de date tehnice şi economice.
   Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru realizarea obiectivelor de investiţii noi, precum şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, finanţate, total sau parţial, din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 5. - (1) Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiective de investiţii noi, inclusiv extinderi, se elaborează în următoarele faze:
   a) studiu de fezabilitate;
   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 3. - În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), actualizarea studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, prevăzută în actele normative în vigoare, implică actualizarea, în condiţiile legii, a devizelor generale.

   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 21. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. a) şi b), documentaţia tehnico-economică pentru proiectul complex de investiţii, care cuprinde atât lucrări de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii noi, inclusiv extinderi, precum şi lucrări de construcţii pentru realizarea intervenţiilor la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, se elaborează în următoarele etape:
a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la construcţiile existente, inclusiv instalaţiile aferente, care fac obiectul lucrărilor de intervenţii definite la art. 3 lit. d) din hotărâre;
b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru întregul proiect complex de investiţii, cu includerea elementelor specifice din documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, fără elaborarea distinctă a acesteia;
c) întocmirea devizului general pentru întregul proiect complex de investiţii, cu evidenţierea distinctă pe capitole şi subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrărilor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţii aferente.
(2) Elementele specifice din documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii care se includ în studiul de fezabilitate elaborat în condiţiile alin. (1) privesc în principal:
a) descrierea situaţiei existente a obiectivului de investiţii şi concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Descrierea investiţiei» din anexa nr. 3 «Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 şi se includ distinct la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Informaţii generale privind proiectul», punctul 2 «Descrierea investiţiei» din anexa nr. 2 «Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
b) descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesar de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază, descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate, a consumurilor de utilităţi şi altele asemenea, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Date tehnice ale investiţiei» din anexa nr. 3 «Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 şi se includ distinct la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Informaţii generale privind proiectul», pct. 3 «Date tehnice ale investiţiei» din anexa nr. 2 «Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
c) analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei existente, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Indicatori de apreciere a eficienţei economice» din anexa nr. 3 «Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 şi se include distinct la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Analiza cost-beneficiu» din anexa nr. 2 «Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
d) avize şi acorduri de principiu, specifice tipului de intervenţie.
(3) Studiul de fezabilitate elaborat pentru proiectul complex de investiţii se aprobă în condiţiile legii.

   b) proiect tehnic;
   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 1. - În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. c), proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.
Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare.
Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale.
Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.
Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul:
A. Părţile scrise
1. Date generale:
- denumirea obiectivului de investiţii;
- amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);
- titularul investiţiei;
- beneficiarul investiţiei;
- elaboratorul proiectului.
2. Descrierea generală a lucrărilor
2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:
a) amplasamentul;
b) topografia;
c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) prezentarea proiectului pe specialităţi;
f) devierile şi protejările de utilităţi afectate;
g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;
h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;
i) trasarea lucrărilor;
j) antemăsurătoarea;
2.2. Memorii tehnice pe specialităţi.
3. Caietele de sarcini
Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.
Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.
3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:
a) fac parte integrantă din proiectul tehnic;
b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;
c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;
d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;
e) împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor;
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti -, pentru fiecare categorie de lucrare;
g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;
i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;
j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).
3.2. Tipuri de caiete de sarcini
3.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse;
c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;
d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.
3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;
b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.
3.3. Conţinutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:
a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;
b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;
c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;
d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;
e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;
f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;
g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.
4. Listele cu cantităţile de lucrări
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);
d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.).
NOTĂ:
Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.
NOTĂ:
Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
B. Părţile desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:
1. Planşe generale:
Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:
▪ planşa de încadrare în zonă;
▪ planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;
▪ planşele topografice principale;
▪ planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare;
▪ planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;
▪ planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;
▪ planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;
▪ planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.
2. Planşele principale ale obiectelor
Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.
Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.
Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:
2.1. Planşe de arhitectură
Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.
2.2. Planşe de structură
Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:
▪ planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
▪ planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
▪ descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.
2.3. Planşe de instalaţii
Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.
2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice
Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:
▪ planşe de ansamblu;
▪ scheme ale fluxului tehnologic;
▪ scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
▪ scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;
▪ planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
▪ diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;
▪ liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.
2.5. Planşe de dotări
Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:
▪ piese de mobilier;
▪ elemente de inventar gospodăresc,
▪ dotări PSI,
▪ dotări necesare securităţii muncii,
▪ alte dotări necesare în funcţie de specific.
NOTĂ:
La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.
Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).
ANEXA Nr. 1 la instrucţiuni
FORMULARUL F1
    OBIECTIV                         PROIECTANT
......................                  ......................
   (denumirea)                        (denumirea)
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
┌────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│  │ Nr. cap./ │                       │Valoarea cheltuielilor/obiect,│    Din care C+M    │
│Nr. │  subcap.  │   Denumirea capitolelor de cheltuieli   │     exclusiv TVA     │             │
│crt.│deviz general│                       ├───────────────┬──────────────┼───────────┬──────────────┤
│  │       │                       │  Mii lei  │ Mii euro*) │ Mii lei │ Mii euro*) │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 0 │   1   │           2           │    3    │   4    │   5   │   6    │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 1 │   1.2   │Amenajarea terenului             │        │       │      │       │
│  │       │1.1. ........................................│        │       │      │       │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤        │       │      │       │
│ 2 │   1.3   │Amenajări pentru protecţia mediului şi    │        │       │      │       │
│  │       │aducerea la starea iniţială         │        │       │      │       │
│  │       │2.1. ........................................│        │       │      │       │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤        │       │      │       │
│ 3 │   2   │Realizarea utilităţilor necesare obiectivului│        │       │      │       │
│  │       │3.1. ........................................│        │       │      │       │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤        │       │      │       │
│ 4 │   3.1   │Studii de teren               │        │       │      │       │
│  │       │4.1. ........................................│        │       │      │       │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤        │       │      │       │
│ 5 │   3.3   │Proiectare (numai în cazul în care obiectivul│        │       │      │       │
│  │       │se realizează în sistemul "design & build") │        │       │      │       │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤        │       │      │       │
│ 6 │   4   │Investiţia de bază              │        │       │      │       │
│  │       │6.1. Obiect 01 ..............................│        │       │      │       │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤        │       │      │       │
│ 7 │   5.1   │Organizare de şantier            │        │       │      │       │
│  │       │7.1 .........................................│        │       │      │       │
├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
│         TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):         │ ... mii lei │... mii euro*)│... mii lei│... mii euro*)│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┴──────────────┼───────────┴──────────────┤
│          Taxa pe valoarea adăugată          │     ... mii lei     │    ... mii lei    │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│         TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):         │     ... mii lei     │    ... mii lei    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────┘
*) Cursul de referinţă = ........... lei/euro, din data de ................ .
Proiectant,
........................................
(semnătură autorizată)
PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2, având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.
FORMULARUL F2
    OBIECTIV                         PROIECTANT
......................                  ......................
   (denumirea)                        (denumirea)
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte
┌────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│  │Nr. cap./│                     │ Valoarea, exclusiv TVA │
│Nr. │ subcap │     Cheltuieli pe categoria     ├───────────┬──────────────┤
│crt.│ deviz │        de lucrări        │ Mii lei │ Mii euro*) │
│  │pe obiect│                     │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 0 │  1  │          2          │   3   │   4    │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 1 │  I  │Lucrări de construcţii          │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 2 │  1  │Terasamente               │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 3 │  2  │Construcţii               │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 4 │  3  │Izolaţii                 │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 5 │  4  │Instalaţii electrice           │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 6 │  5  │Instalaţii sanitare           │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 7 │  6  │Instalaţii de încălzire, ................│      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 8 │  7  │Instalaţii de alimentare cu gaze naturale│      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 9 │  8  │Instalaţii de comunicaţii        │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  ...  │.................            │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│  │     │Total I                 │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  II  │Montaj utilaje şi echipamente tehnologice│      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  ...  │.................            │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│  │     │Total II                 │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  III  │Procurare                │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  ...  │Utilaje şi echipamente tehnologice    │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  ...  │Utilaje şi echipamente de transport   │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  ...  │Dotări                  │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│  │     │Total III                │      │       │
├────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│       TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):       │... mii lei│... mii euro*)│
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│        Taxa pe valoarea adăugată        │... mii lei│   -    │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│           TOTAL VALOARE:           │... mii lei│   -    │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┘
*) Cursul de referinţă = ................ lei/euro, din data de ........... .
Proiectant,
.............................
(semnătură autorizată)
PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.
FORMULARUL F3
    OBIECTIV                         PROIECTANT
......................                  ......................
   (denumirea)                        (denumirea)
LISTA
cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări
Obiectul .....................
Categoria de lucrări ..................
                                                  - lei -
┌────┬────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│  │          │  │     │Preţul unitar│     │    │    │     │      │
│  │          │  │     │a) materiale │     │    │    │     │      │
│Nr. │Capitolul de lucrări│U.M.│Cantitate│ b) manoperă │  M  │  m  │  U  │  t  │  Total  │
│crt.│          │  │     │ c) utilaj │Materiale│Manoperă│ Utilaj │Transport│ (3 x 4) │
│  │          │  │     │d) transport │(3 x 4a) │(3 x 4b)│(3 x 4c)│(3 x 4d) │      │
│  │          │  │     │............ │     │    │    │     │      │
│  │          │  │     │  Total  │     │    │    │     │      │
│  │          │  │     │ a)+b)+c)+d) │     │    │    │     │      │
├────┴────────────────────┴────┴─────────┼─────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────┤
│      SECŢIUNE TEHNICĂ      │           SECŢIUNE FINANCIARĂ           │
├────┬────────────────────┬────┬─────────┼─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┤
│ 0 │     1     │ 2 │  3  │   4   │  5  │  6  │  7  │  8  │   9   │
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ 1 │Capitol de lucrare │  │     │       │     │    │    │     │      │
│  │1.1. Subcapitol   │  │     │       │     │    │    │     │      │
│  │1.2. Subcapitol   │  │     │       │     │    │    │     │      │
│  │................  │  │     │       │     │    │    │     │      │
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ 2 │Capitol de lucrare │  │     │       │     │    │    │     │      │
│  │2.1 Subcapitol   │  │     │       │     │    │    │     │      │
│  │2.2 Subcapitol   │  │     │       │     │    │    │     │      │
│  │................  │  │     │       │     │    │    │     │      │
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│....│................  │  │     │       │     │    │    │     │      │
├────┴────────────────────┴────┴─────────┴─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Cheltuieli directe                  │  M  │  m  │  U  │  t  │   T   │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Alte cheltuieli directe:               │     │    │    │     │      │
│- CAS                         │     │    │    │     │      │
│- şomaj                        │     │    │    │     │      │
│- fond de risc                    │     │    │    │     │      │
│- alte cheltuieli conform prevederilor        │     │    │    │     │      │
│ legale, nominalizate:                │     │    │    │     │      │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│       TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:        │  M0  │  m0  │  U0  │  t0  │  T0   │
├──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼───────────┤
│Cheltuieli indirecte = T0 x %                                │  I0   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Profit = (T0 + I0) x %                                   │  P0   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│                    TOTAL GENERAL:                    │  V0 =  │
│                                              │T0 +I0 + P0│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
Proiectant,
................................
(semnătură autorizată)
PRECIZĂRI:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.
1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc.);
m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;
t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:
a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări).
2. Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.
Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor.
3. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.
4. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier).
FORMULARUL F4
       OBIECTIV                 PROIECTANT
...................................   .......................................
      (denumirea)                (denumirea)
LISTA
cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări
┌────┬──────────────────┬────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐
│  │         │  │       │  Valoarea  │ Furnizorul │              │
│Nr. │  Denumirea   │U.M.│Pretul unitar│(exclusiv TVA)│ (denumire, │  Fişa tehnică ataşată  │
│crt.│         │  │- lei/U.M. - │ - mii lei - │  adresă,  │              │
│  │         │  │       │  (3 x 4)  │telefon, fax)│              │
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ 0 │    1     │ 2 │   3   │   4    │   5   │       6       │
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ 1 │Obiect 01     │  │       │       │       │              │
│  ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│  │a) ...............│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
│  ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│  │b) ...............│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
│  ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│  │..................│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ 2 │Obiect 02     │  │       │       │       │              │
│  ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│  │a) ...............│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
│  ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│  │b) ...............│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
│  ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│  │..................│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│... │..................│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
├────┴──────────────────┴────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┴───────────────────────────┘
│              │ Mii lei:  │       │
│     TOTAL:      ├─────────────┼──────────────┤
│              │  Euro*):  │       │
└────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘
*) Cursul de referinţă = ....... lei/euro, din data de .................... .
Proiectant,
........................
(semnătură autorizată)
PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2 şi 6; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 şi 6 revine ofertantului.
FORMULARUL F5
      OBIECTIV                    PROIECTANT
................................        ................................
     (denumirea)                   (denumirea)
FIŞA TEHNICĂ Nr. ........
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament
tehnologic, dotări etc.)
Utilajul, echipamentul tehnologic: ...................... (denumirea)
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │       Specificaţii tehnice impuse       │Corespondenţa propunerii tehnice│     │
│crt.│        prin Caietul de sarcini        │cu specificaţiile tehnice impuse│Producător│
│  │                            │  prin Caietul de sarcini   │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│ 0 │              1              │        2        │  3   │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1 │Parametrii tehnici şi funcţionali           │                │     │
│  │.......................................................│                │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2 │Specificaţii de performanţă şi condiţii privind    │                │     │
│  │siguranţa în exploatare                │                │     │
│  │.......................................................│                │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│ 3 │Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante│                │     │
│  │.......................................................│                │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│ 4 │Condiţii de garanţie şi postgaranţie          │                │     │
│  │.......................................................│                │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│ 5 │Alte condiţii cu caracter tehnic            │                │     │
│  │.......................................................│                │     │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┘
Proiectant,
..............................
(semnătură autorizată)
PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.
FORMULARUL F6
       OBIECTIV                  PROIECTANT
.....................................    ...................................
       (denumirea)                 (denumirea)
GRAFICUL GENERAL
de realizare a investiţiei publice
┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────┬──────┐
│  │                      │   Anul 1   │ ... │Anul n│
│  │                      ├─────────────────┴─────┴──────┤
│Nr. │      Denumirea obiectului      │       Luna       │
│crt.│                      ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤
│  │                      │ 1 │ 2 │ 3 │ ... │ n  │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ I │ Organizare de şantier           │   │   │   │   │   │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 1 │ Obiect 01                 │   │   │   │   │   │
│  │ Categoria de lucrări:           │   │   │   │   │   │
│  │ ..........................................│   │   │   │   │   │
│  │ ..........................................│   │   │   │   │   │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 2 │ Obiect 02                 │   │   │   │   │   │
│  │ Categoria de lucrări:           │   │   │   │   │   │
│  │ ..........................................│   │   │   │   │   │
│  │ ..........................................│   │   │   │   │   │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│... │ Obiect ...                │   │   │   │   │   │
│  │ Categoria de lucrări:           │   │   │   │   │   │
│  │ ..........................................│   │   │   │   │   │
│  │ ..........................................│   │   │   │   │   │
└────┴───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
Proiectant,
.................................
(semnătură autorizată)

   c) detalii de execuţie.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investiţii noi, inclusiv extinderi, ale căror documentaţii tehnicoeconomice intră în competenţa de aprobare a Guvernului, se elaborează un studiu de prefezabilitate anterior elaborării studiului de fezabilitate.
   (3) Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, se elaborează în următoarele faze:
   a) expertiză tehnică şi, după caz, audit energetic;
   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 2. - În aplicarea prevederilor art. 3 lit. b) şi ale art. 5 alin. (3) lit. a), pentru lucrări de intervenţii de complexitate redusă, care se execută la construcţii existente, cu excepţia intervenţiilor la elemente structurale, raportul de expertiză tehnică poate fi elaborat prin metoda evaluării calitative, care constă, în principal, în examinarea construcţiei la faţa locului, în ansamblu şi în detaliu, precum şi în analiza proiectului tehnic al construcţiei, după caz, a releveelor de degradări şi avarii, precum şi a datelor referitoare la condiţii de execuţie, exploatarea şi comportarea în timp a construcţiei.
Lucrările de intervenţii de complexitate redusă sunt acele lucrări de mică amploare şi dificultate, cu durată scurtă de execuţie, cum ar fi lucrările de reabilitare a drumurilor de interes local clasate.

   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 21. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. a) şi b), documentaţia tehnico-economică pentru proiectul complex de investiţii, care cuprinde atât lucrări de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii noi, inclusiv extinderi, precum şi lucrări de construcţii pentru realizarea intervenţiilor la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, se elaborează în următoarele etape:
a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la construcţiile existente, inclusiv instalaţiile aferente, care fac obiectul lucrărilor de intervenţii definite la art. 3 lit. d) din hotărâre;
b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru întregul proiect complex de investiţii, cu includerea elementelor specifice din documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, fără elaborarea distinctă a acesteia;
c) întocmirea devizului general pentru întregul proiect complex de investiţii, cu evidenţierea distinctă pe capitole şi subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrărilor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţii aferente.
(2) Elementele specifice din documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii care se includ în studiul de fezabilitate elaborat în condiţiile alin. (1) privesc în principal:
a) descrierea situaţiei existente a obiectivului de investiţii şi concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Descrierea investiţiei» din anexa nr. 3 «Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 şi se includ distinct la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Informaţii generale privind proiectul», punctul 2 «Descrierea investiţiei» din anexa nr. 2 «Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
b) descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesar de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază, descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate, a consumurilor de utilităţi şi altele asemenea, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Date tehnice ale investiţiei» din anexa nr. 3 «Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 şi se includ distinct la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Informaţii generale privind proiectul», pct. 3 «Date tehnice ale investiţiei» din anexa nr. 2 «Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
c) analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei existente, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Indicatori de apreciere a eficienţei economice» din anexa nr. 3 «Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 şi se include distinct la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Analiza cost-beneficiu» din anexa nr. 2 «Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
d) avize şi acorduri de principiu, specifice tipului de intervenţie.
(3) Studiul de fezabilitate elaborat pentru proiectul complex de investiţii se aprobă în condiţiile legii.

   b) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;
   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 3. - În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), actualizarea studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, prevăzută în actele normative în vigoare, implică actualizarea, în condiţiile legii, a devizelor generale.

   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 21. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. a) şi b), documentaţia tehnico-economică pentru proiectul complex de investiţii, care cuprinde atât lucrări de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii noi, inclusiv extinderi, precum şi lucrări de construcţii pentru realizarea intervenţiilor la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, se elaborează în următoarele etape:
a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la construcţiile existente, inclusiv instalaţiile aferente, care fac obiectul lucrărilor de intervenţii definite la art. 3 lit. d) din hotărâre;
b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru întregul proiect complex de investiţii, cu includerea elementelor specifice din documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, fără elaborarea distinctă a acesteia;
c) întocmirea devizului general pentru întregul proiect complex de investiţii, cu evidenţierea distinctă pe capitole şi subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrărilor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţii aferente.
(2) Elementele specifice din documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii care se includ în studiul de fezabilitate elaborat în condiţiile alin. (1) privesc în principal:
a) descrierea situaţiei existente a obiectivului de investiţii şi concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Descrierea investiţiei» din anexa nr. 3 «Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 şi se includ distinct la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Informaţii generale privind proiectul», punctul 2 «Descrierea investiţiei» din anexa nr. 2 «Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
b) descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesar de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază, descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate, a consumurilor de utilităţi şi altele asemenea, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Date tehnice ale investiţiei» din anexa nr. 3 «Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 şi se includ distinct la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Informaţii generale privind proiectul», pct. 3 «Date tehnice ale investiţiei» din anexa nr. 2 «Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
c) analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei existente, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Indicatori de apreciere a eficienţei economice» din anexa nr. 3 «Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 şi se include distinct la lit. A «Piese scrise», secţiunea «Analiza cost-beneficiu» din anexa nr. 2 «Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
d) avize şi acorduri de principiu, specifice tipului de intervenţie.
(3) Studiul de fezabilitate elaborat pentru proiectul complex de investiţii se aprobă în condiţiile legii.

   c) proiect tehnic;
   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 1. - În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. c), proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.
Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare.
Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale.
Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.
Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul:
A. Părţile scrise
1. Date generale:
- denumirea obiectivului de investiţii;
- amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);
- titularul investiţiei;
- beneficiarul investiţiei;
- elaboratorul proiectului.
2. Descrierea generală a lucrărilor
2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:
a) amplasamentul;
b) topografia;
c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) prezentarea proiectului pe specialităţi;
f) devierile şi protejările de utilităţi afectate;
g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;
h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;
i) trasarea lucrărilor;
j) antemăsurătoarea;
2.2. Memorii tehnice pe specialităţi.
3. Caietele de sarcini
Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.
Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.
3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:
a) fac parte integrantă din proiectul tehnic;
b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;
c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;
d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;
e) împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor;
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti -, pentru fiecare categorie de lucrare;
g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;
i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;
j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).
3.2. Tipuri de caiete de sarcini
3.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse;
c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;
d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.
3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;
b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.
3.3. Conţinutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:
a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;
b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;
c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;
d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;
e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;
f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;
g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.
4. Listele cu cantităţile de lucrări
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);
d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.).
NOTĂ:
Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.
NOTĂ:
Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
B. Părţile desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:
1. Planşe generale:
Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:
▪ planşa de încadrare în zonă;
▪ planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;
▪ planşele topografice principale;
▪ planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare;
▪ planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;
▪ planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;
▪ planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;
▪ planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.
2. Planşele principale ale obiectelor
Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.
Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.
Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:
2.1. Planşe de arhitectură
Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.
2.2. Planşe de structură
Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:
▪ planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
▪ planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
▪ descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.
2.3. Planşe de instalaţii
Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.
2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice
Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:
▪ planşe de ansamblu;
▪ scheme ale fluxului tehnologic;
▪ scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
▪ scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;
▪ planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
▪ diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;
▪ liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.
2.5. Planşe de dotări
Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:
▪ piese de mobilier;
▪ elemente de inventar gospodăresc,
▪ dotări PSI,
▪ dotări necesare securităţii muncii,
▪ alte dotări necesare în funcţie de specific.
NOTĂ:
La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.
Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).
ANEXA Nr. 1 la instrucţiuni
FORMULARUL F1
    OBIECTIV                         PROIECTANT
......................                  ......................
   (denumirea)                        (denumirea)
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
┌────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│  │ Nr. cap./ │                       │Valoarea cheltuielilor/obiect,│    Din care C+M    │
│Nr. │  subcap.  │   Denumirea capitolelor de cheltuieli   │     exclusiv TVA     │             │
│crt.│deviz general│                       ├───────────────┬──────────────┼───────────┬──────────────┤
│  │       │                       │  Mii lei  │ Mii euro*) │ Mii lei │ Mii euro*) │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 0 │   1   │           2           │    3    │   4    │   5   │   6    │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 1 │   1.2   │Amenajarea terenului             │        │       │      │       │
│  │       │1.1. ........................................│        │       │      │       │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤        │       │      │       │
│ 2 │   1.3   │Amenajări pentru protecţia mediului şi    │        │       │      │       │
│  │       │aducerea la starea iniţială         │        │       │      │       │
│  │       │2.1. ........................................│        │       │      │       │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤        │       │      │       │
│ 3 │   2   │Realizarea utilităţilor necesare obiectivului│        │       │      │       │
│  │       │3.1. ........................................│        │       │      │       │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤        │       │      │       │
│ 4 │   3.1   │Studii de teren               │        │       │      │       │
│  │       │4.1. ........................................│        │       │      │       │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤        │       │      │       │
│ 5 │   3.3   │Proiectare (numai în cazul în care obiectivul│        │       │      │       │
│  │       │se realizează în sistemul "design & build") │        │       │      │       │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤        │       │      │       │
│ 6 │   4   │Investiţia de bază              │        │       │      │       │
│  │       │6.1. Obiect 01 ..............................│        │       │      │       │
├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤        │       │      │       │
│ 7 │   5.1   │Organizare de şantier            │        │       │      │       │
│  │       │7.1 .........................................│        │       │      │       │
├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤
│         TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):         │ ... mii lei │... mii euro*)│... mii lei│... mii euro*)│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┴──────────────┼───────────┴──────────────┤
│          Taxa pe valoarea adăugată          │     ... mii lei     │    ... mii lei    │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│         TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):         │     ... mii lei     │    ... mii lei    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────┘
*) Cursul de referinţă = ........... lei/euro, din data de ................ .
Proiectant,
........................................
(semnătură autorizată)
PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2, având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.
FORMULARUL F2
    OBIECTIV                         PROIECTANT
......................                  ......................
   (denumirea)                        (denumirea)
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte
┌────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│  │Nr. cap./│                     │ Valoarea, exclusiv TVA │
│Nr. │ subcap │     Cheltuieli pe categoria     ├───────────┬──────────────┤
│crt.│ deviz │        de lucrări        │ Mii lei │ Mii euro*) │
│  │pe obiect│                     │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 0 │  1  │          2          │   3   │   4    │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 1 │  I  │Lucrări de construcţii          │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 2 │  1  │Terasamente               │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 3 │  2  │Construcţii               │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 4 │  3  │Izolaţii                 │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 5 │  4  │Instalaţii electrice           │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 6 │  5  │Instalaţii sanitare           │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 7 │  6  │Instalaţii de încălzire, ................│      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 8 │  7  │Instalaţii de alimentare cu gaze naturale│      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│ 9 │  8  │Instalaţii de comunicaţii        │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  ...  │.................            │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│  │     │Total I                 │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  II  │Montaj utilaje şi echipamente tehnologice│      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  ...  │.................            │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│  │     │Total II                 │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  III  │Procurare                │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  ...  │Utilaje şi echipamente tehnologice    │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  ...  │Utilaje şi echipamente de transport   │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│... │  ...  │Dotări                  │      │       │
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│  │     │Total III                │      │       │
├────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│       TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):       │... mii lei│... mii euro*)│
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│        Taxa pe valoarea adăugată        │... mii lei│   -    │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤
│           TOTAL VALOARE:           │... mii lei│   -    │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┘
*) Cursul de referinţă = ................ lei/euro, din data de ........... .
Proiectant,
.............................
(semnătură autorizată)
PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului.
FORMULARUL F3
    OBIECTIV                         PROIECTANT
......................                  ......................
   (denumirea)                        (denumirea)
LISTA
cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări
Obiectul .....................
Categoria de lucrări ..................
                                                  - lei -
┌────┬────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│  │          │  │     │Preţul unitar│     │    │    │     │      │
│  │          │  │     │a) materiale │     │    │    │     │      │
│Nr. │Capitolul de lucrări│U.M.│Cantitate│ b) manoperă │  M  │  m  │  U  │  t  │  Total  │
│crt.│          │  │     │ c) utilaj │Materiale│Manoperă│ Utilaj │Transport│ (3 x 4) │
│  │          │  │     │d) transport │(3 x 4a) │(3 x 4b)│(3 x 4c)│(3 x 4d) │      │
│  │          │  │     │............ │     │    │    │     │      │
│  │          │  │     │  Total  │     │    │    │     │      │
│  │          │  │     │ a)+b)+c)+d) │     │    │    │     │      │
├────┴────────────────────┴────┴─────────┼─────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────┤
│      SECŢIUNE TEHNICĂ      │           SECŢIUNE FINANCIARĂ           │
├────┬────────────────────┬────┬─────────┼─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┤
│ 0 │     1     │ 2 │  3  │   4   │  5  │  6  │  7  │  8  │   9   │
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ 1 │Capitol de lucrare │  │     │       │     │    │    │     │      │
│  │1.1. Subcapitol   │  │     │       │     │    │    │     │      │
│  │1.2. Subcapitol   │  │     │       │     │    │    │     │      │
│  │................  │  │     │       │     │    │    │     │      │
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ 2 │Capitol de lucrare │  │     │       │     │    │    │     │      │
│  │2.1 Subcapitol   │  │     │       │     │    │    │     │      │
│  │2.2 Subcapitol   │  │     │       │     │    │    │     │      │
│  │................  │  │     │       │     │    │    │     │      │
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│....│................  │  │     │       │     │    │    │     │      │
├────┴────────────────────┴────┴─────────┴─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Cheltuieli directe                  │  M  │  m  │  U  │  t  │   T   │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Alte cheltuieli directe:               │     │    │    │     │      │
│- CAS                         │     │    │    │     │      │
│- şomaj                        │     │    │    │     │      │
│- fond de risc                    │     │    │    │     │      │
│- alte cheltuieli conform prevederilor        │     │    │    │     │      │
│ legale, nominalizate:                │     │    │    │     │      │
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│       TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:        │  M0  │  m0  │  U0  │  t0  │  T0   │
├──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼───────────┤
│Cheltuieli indirecte = T0 x %                                │  I0   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Profit = (T0 + I0) x %                                   │  P0   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│                    TOTAL GENERAL:                    │  V0 =  │
│                                              │T0 +I0 + P0│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
Proiectant,
................................
(semnătură autorizată)
PRECIZĂRI:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.
1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc.);
m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării;
t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:
a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări).
2. Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.
Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor.
3. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.
4. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier).
FORMULARUL F4
       OBIECTIV                 PROIECTANT
...................................   .......................................
      (denumirea)                (denumirea)
LISTA
cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări
┌────┬──────────────────┬────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐
│  │         │  │       │  Valoarea  │ Furnizorul │              │
│Nr. │  Denumirea   │U.M.│Pretul unitar│(exclusiv TVA)│ (denumire, │  Fişa tehnică ataşată  │
│crt.│         │  │- lei/U.M. - │ - mii lei - │  adresă,  │              │
│  │         │  │       │  (3 x 4)  │telefon, fax)│              │
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ 0 │    1     │ 2 │   3   │   4    │   5   │       6       │
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ 1 │Obiect 01     │  │       │       │       │              │
│  ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│  │a) ...............│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
│  ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│  │b) ...............│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
│  ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│  │..................│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ 2 │Obiect 02     │  │       │       │       │              │
│  ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│  │a) ...............│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
│  ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│  │b) ...............│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
│  ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│  │..................│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│... │..................│  │       │       │       │Fişa tehnică nr. ..........│
├────┴──────────────────┴────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┴───────────────────────────┘
│              │ Mii lei:  │       │
│     TOTAL:      ├─────────────┼──────────────┤
│              │  Euro*):  │       │
└────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘
*) Cursul de referinţă = ....... lei/euro, din data de .................... .
Proiectant,
........................
(semnătură autorizată)
PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2 şi 6; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 şi 6 revine ofertantului.
FORMULARUL F5
      OBIECTIV                    PROIECTANT
................................        ................................
     (denumirea)                   (denumirea)
FIŞA TEHNICĂ Nr. ........
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament
tehnologic, dotări etc.)
Utilajul, echipamentul tehnologic: ...................... (denumirea)
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │       Specificaţii tehnice impuse       │Corespondenţa propunerii tehnice│     │
│crt.│        prin Caietul de sarcini        │cu specificaţiile tehnice impuse│Producător│
│  │                            │  prin Caietul de sarcini   │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│ 0 │              1              │        2        │  3   │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1 │Parametrii tehnici şi funcţionali           │                │     │
│  │.......................................................│                │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2 │Specificaţii de performanţă şi condiţii privind    │                │     │
│  │siguranţa în exploatare                │                │     │
│  │.......................................................│                │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│ 3 │Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante│                │     │
│  │.......................................................│                │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│ 4 │Condiţii de garanţie şi postgaranţie          │                │     │
│  │.......................................................│                │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤
│ 5 │Alte condiţii cu caracter tehnic            │                │     │
│  │.......................................................│                │     │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┘
Proiectant,
..............................
(semnătură autorizată)
PRECIZARE:
Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.
FORMULARUL F6
       OBIECTIV                  PROIECTANT
.....................................    ...................................
       (denumirea)                 (denumirea)
GRAFICUL GENERAL
de realizare a investiţiei publice
┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────┬──────┐
│  │                      │   Anul 1   │ ... │Anul n│
│  │                      ├─────────────────┴─────┴──────┤
│Nr. │      Denumirea obiectului      │       Luna       │
│crt.│                      ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤
│  │                      │ 1 │ 2 │ 3 │ ... │ n  │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ I │ Organizare de şantier           │   │   │   │   │   │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 1 │ Obiect 01                 │   │   │   │   │   │
│  │ Categoria de lucrări:           │   │   │   │   │   │
│  │ ..........................................│   │   │   │   │   │
│  │ ..........................................│   │   │   │   │   │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 2 │ Obiect 02                 │   │   │   │   │   │
│  │ Categoria de lucrări:           │   │   │   │   │   │
│  │ ..........................................│   │   │   │   │   │
│  │ ..........................................│   │   │   │   │   │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│... │ Obiect ...                │   │   │   │   │   │
│  │ Categoria de lucrări:           │   │   │   │   │   │
│  │ ..........................................│   │   │   │   │   │
│  │ ..........................................│   │   │   │   │   │
└────┴───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
Proiectant,
.................................
(semnătură autorizată)

   d) detalii de execuţie.
   Art. 6. - Prin excepţie de la prevederile art. 4, prezenta hotărâre nu se aplică:
   a) obiectivelor de investiţii/lucrărilor de intervenţii aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se supun prevederilor actelor normative în vigoare la data aprobării;
   b) obiectivelor de investiţii/lucrărilor de intervenţii pentru ale căror studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost demarate procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii;
   c) obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele instituţiilor care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
   Art. 7. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 8. - Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, poate emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 9. - Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 6 lit. c), conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice se aprobă prin ordin al ministrului/conducătorului organului de specialitate al administraţiei publice centrale interesat, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.
   Art. 10. - (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, cu completările ulterioare.

   

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU


   

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,
Laszlo Borbely
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian


    Bucureşti, 9 ianuarie 2008.
    Nr. 28.

   
ANEXA Nr. 1

   
CONŢINUTUL-CADRU
al studiului de prefezabilitate

   A. Piese scrise
    Date generale:
   1. denumirea obiectivului de investiţii;
   2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
   3. titularul investiţiei;
   4. beneficiarul investiţiei;
   5. elaboratorul studiului.
    Necesitatea şi oportunitatea investiţiei
   1. necesitatea investiţiei:
   a) scurtă prezentare privind situaţia existentă, din care să rezulte necesitatea investiţiei;
   b) tabele, hărţi, grafice, planşe desenate, fotografii etc., care să expliciteze situaţia existentă şi necesitatea investiţiei;
   c) deficienţele majore ale situaţiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;
   d) prognoze pe termen mediu şi lung;
   2. oportunitatea investiţiei:
   a) încadrarea obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale;
   b) actele legislative care reglementează domeniul investiţiei, după caz;
   c) acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea investiţiei, după caz.
    Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse:
   1. scenarii propuse (minimum două);
   2. scenariul recomandat de către elaborator;
   3. avantajele scenariului recomandat.
   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 4. - În aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. A "Piese scrise", secţiunea "Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse", sintagma "scenarii tehnico-economice" face referire la variantele de amplasare a obiectivelor de investiţii, respectiv amplasamente propuse şi amplasamente recomandate de către elaborator, cu detalierea avantajelor acestui amplasament, precum şi variante de rezolvare în funcţie de tipul lucrărilor de investiţii şi/sau de intervenţii.

    Date privind amplasamentul şi terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de investiţie
    Informaţii despre terenul din amplasament:
   1. situaţia juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat - definitiv şi/sau temporar - de obiectivul de investiţii;
   2. suprafaţa estimată a terenului;
   3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investiţii privind:
   a) zona seismică de calcul şi perioada de colţ;
   b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare şi presiunea convenţională;
   c) nivelul maxim al apelor freatice;
   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 5. - În aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. A "Piese scrise", secţiunea "Date privind amplasamentul şi terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de investiţie", subsecţiunea "Informaţii despre terenul din amplasament", pct. 3 "caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza studiului geotehnic", în cazul în care hărţile geologice şi/sau proiectele realizate în zonă conţin suficiente informaţii în baza cărora pot fi determinate caracteristicile geofizice ale terenului din amplasamentul obiectivului de investiţii, aceste informaţii pot fi utilizate la elaborarea studiului de prefezabilitate.

   4. studiile topografice preliminare;
   5. datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul.
    Costul estimativ al investiţiei
   1. Cheltuieli pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice:
   a) cheltuieli pentru elaborarea documentaţiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, proiect tehnic şi detalii de executie), după caz;
   b) cheltuieli pentru activitatea de consultanţă şi asistenţă tehnică;
   c) cheltuieli pentru obţinerea avizelor şi acordurilor de principiu necesare elaborării studiului de prefezabilitate;
   d) cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare etc.).
   2. Valoarea totală estimată a investiţiei
    Avize şi acorduri de principiu, după caz
   B. Piese desenate:
   1. plan de amplasare în zonă (1:25.000 - 1:5.000);
   2. plan general (1:2.000 - 1:500).

   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 9. - În aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2, ale anexei nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2 şi ale anexei nr. 3 "Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii", lit. B "Piese desenate", pct. 2, planul general poate fi prezentat, după caz, şi la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare.

    ___________
    Pus în aplicare prin Regulament din 12/10/2012 începând cu 01.03.2013.

   
ANEXA Nr. 2

   
CONŢINUTUL-CADRU
al studiului de fezabilitate

   A. Piese scrise
    Date generale:
   1. denumirea obiectivului de investiţii;
   2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
   3. titularul investiţiei;
   4. beneficiarul investiţiei;
   5. elaboratorul studiului.
    Informaţii generale privind proiectul
   1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;
   2. descrierea investiţiei:
   a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;
   b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):
   - scenarii propuse (minimum două);
   - scenariul recomandat de către elaborator;
   - avantajele scenariului recomandat;
   c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;
   3. date tehnice ale investiţiei:
   a) zona şi amplasamentul;
   b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;
   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 6. - În aplicarea prevederilor anexei nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A "Piese scrise", secţiunea "Informaţii generale privind proiectul", pct. 3 "date tehnice ale investiţiei", lit. b), statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat va include atât categoriile de folosinţă ale terenului, cât şi amplasarea în intravilan şi/sau extravilan.

   c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;
   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 7. - În aplicarea prevederilor anexei nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A "Piese scrise", secţiunea "Informaţii generale privind proiectul", pct. 3 "date tehnice ale investiţiei", lit. c), situaţia ocupării definitive de teren priveşte, în principal, identificarea proprietarilor, precum şi a suprafeţelor de terenuri aparţinând acestora, afectate de investiţie.

   d) studii de teren:
   - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;
   - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;
   - alte studii de specialitate necesare, după caz;
   e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
   f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:
   - necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;
   - soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;
   g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;
   4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.
    Costurile estimative ale investiţiei
   1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
   2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.
    Analiza cost-beneficiu:
   1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;
   2. analiza opţiunilor1);
   3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
   4. analiza economică2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
   5. analiza de senzitivitate;
   6. analiza de risc.
   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 8. - În aplicarea prevederilor anexei nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A "Piese scrise", secţiunea "Analiza cost-beneficiu", vor fi luate în considerare prevederile anexei nr. 2 "Principii metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu", elaborată de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
ANEXA Nr. 2 la instrucţiuni
PRINCIPII METODOLOGICE
privind realizarea analizei cost-beneficiu*)
*) Anexa nr. 2 la instrucţiuni "Principii metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu" a fost elaborată de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Analiza cost-beneficiu este un instrument analitic utilizat pentru estimarea impactului1) socioeconomic al investiţiei publice.
1) Impactul reprezintă efectul pe termen lung, primar sau secundar, pozitiv sau negativ produs în urma unei intervenţii, în mod direct sau indirect, intenţionat sau neintenţionat. A se vedea Manualul EVALSED pentru evaluarea dezvoltării socioeconomice, www.mefromania.ro, secţiunea evaluare.
Obiectivul acesteia este de a identifica şi de a cuantifica (respectiv de a da o valoare monetară) toate impacturile posibile ale investiţiei, în vederea determinării costurilor şi beneficiilor corespunzătoare. În principiu, toate impacturile trebuie evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu etc.
1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă
Odată ce a fost identificată nevoia unei investiţii sau o problemă care necesită rezolvare prin realizarea unei investiţii, obiectivele generale şi specifice ale acesteia vor fi definite astfel încât să existe coerenţă cu obiectivele politicilor de investiţii naţionale, sectoriale, regionale şi/sau locale relevante, inclusiv măsura în care obiectivele specifice ale investiţiei propuse vor contribui la atingerea rezultatelor acestor politici.
Perioada de referinţă se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile vor fi realizate pentru o perioadă apropiată de viaţa economică a investiţiei, dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu şi lung al acesteia.
Sector Perioada de referinţă pe sector
Perioada de referinţă (ani)
Energie 15-25
Apă şi mediu 30
Căi ferate 30
Porturi şi aeroporturi 30
Drumuri 25-30
Industrie 10
Alte servicii 15
2. Analiza opţiunilor
Analiza opţiunilor se realizează parcurgându-se următoarele etape:
a) stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibilă atingerea obiectivelor specifice;
b) analizarea listei lungi în funcţie de o serie de criterii calitative (care vor fi stabilite pe baza orientărilor politicilor de investiţii şi/sau a consideraţiilor tehnice) şi stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite şi fezabile;
c) ierarhizarea alternativelor din lista scurtă, utilizându-se analiza economică sau metodologia celui mai scăzut cost.
Metodologia recomandată pentru selectarea alternativei preferate este detaliată la pct. 3-6. În cazul în care în cadrul analizei opţiunilor va fi utilizată metodologia celui mai scăzut cost, trebuie realizaţi următorii paşi adiţionali:
d) analizarea faptului dacă alternativele diferă între ele în ceea ce priveşte impactul extern posibil asupra societăţii (de exemplu, perturbarea traficului la reabilitarea drumurilor);
e) dacă sunt identificate diferenţe ale impactului extern al alternativelor, se va ajusta metodologia celui mai scăzut cost pentru a încorpora externalităţile identificate. Pentru a stabili o ierarhie finală a alternativelor, impactul extern identificat va trebui monetizat.
Analiza opţiunilor astfel realizată va identifica alternativa care asigură atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate.
3. Analiza financiară
Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanţa şi sustenabilitatea financiară a investiţiei propuse pe parcursul perioadei de referinţă, cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finanţare a acesteia.
Analiza financiară trebuie să parcurgă următoarele etape:
(i) estimarea veniturilor şi costurilor investiţiei, precum şi implicaţiile acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar;
(ii) definirea structurii de finanţare a investiţiei şi profitabilitatea sa financiară;
(iii) verificarea capacităţii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcţionarea adecvată a investiţiei şi îndeplinirea obligaţiilor.
Determinarea performanţei şi sustenabilităţii financiare se realizează prin calcularea indicatorilor de performanţă financiară, după cum urmează:
▪ valoarea financiară actuală netă;
▪ rata internă de rentabilitate financiară;
▪ raportul cost-beneficiu;
▪ fluxul de numerar cumulat.
4. Analiza economică
Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investiţia are o contribuţie pozitivă netă pentru societate şi, în consecinţă, aceasta merită să fie finanţată din fonduri publice. Pentru alternativa selectată, beneficiile investiţiei trebuie să depăşească costurile acesteia şi, mai specific, valoarea actualizată a beneficiilor sale economice trebuie să depăşească valoarea actualizată a costurilor economice.
Punctul de start în analiza economică este fluxul de numerar calculat pentru analiza financiară la care sunt introduse două tipuri de corecţii: (i) corecţia fiscală şi corecţia economică a preţurilor şi (ii) monetizarea externalităţilor. Aceste corecţii se reflectă în fluxurile economice de numerar.
Fluxul costurilor şi beneficiilor economice va fi actualizat şi se vor determina indicatorii de performanţă economică pentru investiţie:
▪ valoarea economică actuală netă;
▪ rata internă de rentabilitate economică;
▪ raportul cost-beneficiu.
5. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice şi impactul potenţial asupra modificării indicatorilor de performanţă financiară şi economică.
Indicatorii de performanţă financiară şi economică relevanţi, care se vor considera în toate cazurile, sunt rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei şi valoarea financiară actuală netă. În cazul investiţiilor publice majore, analizele vor avea în vedere şi rata internă a rentabilităţii economice şi valoarea economică actuală netă.
Pentru realizarea analizei de senzitivitate se vor parcurge paşii următori:
- identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului. Acest lucru se realizează prin modificarea procentuală a unui set de variabile ale investiţiei şi apoi calcularea valorii indicatorilor de performanţă financiară şi economică;
- calculul "valorilor de comutare" 2) pentru variabilele critice identificate.
2) Modificarea procentuală a variabilei critice identificate care determină ca valoarea indicatorului de performanţă analizat (valoarea financiară actuală netă sau valoarea economică actuală netă) să fie egală cu zero.
6. Analiza de risc
Analiza de risc vizează estimarea distribuţiei de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanţă financiară şi economică. Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimată şi deviaţie standard a acestor indicatori.

    Sursele de finanţare a investiţiei
    Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.
    Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
   1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;
   2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
   1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)
    (în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
    din care:
   - construcţii-montaj (C+M);
   2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
   - anul I;
   - anul II
    .................;
   3. durata de realizare (luni);
   4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
   5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.
    Avize şi acorduri de principiu
   1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
   2. certificatul de urbanism;
   3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);
   4. acordul de mediu;
   5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.
   B. Piese desenate:
   1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);
   2. plan general (1: 2000 - 1:500);
   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 9. - În aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2, ale anexei nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2 şi ale anexei nr. 3 "Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii", lit. B "Piese desenate", pct. 2, planul general poate fi prezentat, după caz, şi la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare.

   3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
   4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.
    ___________
   1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă), varianta medie (variantă cu investiţie medie); se va preciza varianta selectată.
   2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore.

   
ANEXA Nr. 3

   
CONŢINUTUL-CADRU
al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

   A. Piese scrise
    Date generale:
   1. denumirea obiectivului de investiţii;
   2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
   3. titularul investiţiei;
   4. beneficiarul investiţiei;
   5. elaboratorul documentaţiei.
    Descrierea investiţiei:
   1. situaţia existentă a obiectivului de investiţii:
   - starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;
   - valoarea de inventar a construcţiei;
   - actul doveditor al forţei majore, după caz;
   2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:
   - prezentarea a cel puţin două opţiuni;
   - recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.
    Date tehnice ale investiţiei:
   1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;
   2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate;
   3. consumuri de utilităţi:
   a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare;
   b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.
    Durata de realizare şi etapele principale:
   - graficul de realizare a investiţiei:
    Costurile estimative ale investiţiei:
   1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;
   2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.
    Indicatori de apreciere a eficienţei economice:
   - analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei.
    Sursele de finanţare a investiţiei
    Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.
    Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:
   1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;
   2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:
   1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)
    (în preţuri - luna, anul, 1 euro =..... lei),
    din care:
   - construcţii-montaj (C+M);
   2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
   - anul I;
   - anul II;
    .................;
   3. durata de realizare (luni);
   4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
   5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.
    Avize şi acorduri de principiu:
   1. certificatul de urbanism;
   2. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);
   3. acordul de mediu;
   4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie.
   B. Piese desenate:
   1. plan de amplasare în zonă (1: 25000-1:5000);
   2. plan general (1: 2000-1:500);
   
Punere în aplicare prin Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 9. - În aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2, ale anexei nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2 şi ale anexei nr. 3 "Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii", lit. B "Piese desenate", pct. 2, planul general poate fi prezentat, după caz, şi la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare.

   3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
   4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.
   NOTĂ:
    Cheltuielile de investiţii aferente lucrărilor de intervenţii se aprobă de către ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

   
ANEXA Nr. 4

   
METODOLOGIE

privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii

   
ANEXA Nr. 5

   
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării ...............*)

    În mii lei/mii euro la cursul ............ lei/euro din data de ..........
   
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Proiectare şi inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.5 Consultanţă
3.6 Asistenţă tehnică
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii
4.2 Montaj utilaje tehnologice
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 5.1.1. Lucrări de construcţii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice şi teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C + M

   *) Se înscrie denumirea obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţie
   NOTĂ: În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale valoarea cheltuielilor aferente se va evidenţia distinct în devizul general pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, atât în lei, cât şi în euro.

   
ANEXA Nr. 6

   
DEVIZUL
obiectului ............................................*)

    În mii lei/mii euro la cursul ............ lei/euro din data de ............
   
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 Terasamente
2 Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)
3 Izolaţii
4 Instalaţii electrice
5 Instalaţii sanitare
6 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalaţii de telecomunicaţii
... ...............................
TOTAL I
II. - MONTAJ
... Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
TOTAL II
III. - PROCURARE
... Utilaje şi echipamente tehnologice
... Utilaje şi echipamente de transport
... Dotări
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

   *) Se înscrie denumirea obiectului.