Parlamentul României

 
Lege nr. 319/2006

din 14/07/2006
Versiune actualizata la data de 01/02/2014

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă


 

    ___________
@Text actualizat la data de 01.02.2014. Actul include modificările din următoarele acte:
- Legea nr. 51/2012
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 21/03/2012.
- Legea nr. 187/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 12/11/2012.

    ___________
@Pus în aplicare prin:
- Norma
metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30/10/2006.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor.
   (2) Prezenta lege stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.
   Art. 2. - Convenţiile internaţionale şi contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în vederea efectuării de lucrări cu personal român pe teritoriul altor ţări, vor cuprinde clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă.

   
CAPITOLUL II

  Domeniu de aplicare

   Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplică în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât şi private.
   (2) Prevederile prezentei legi se aplică angajatorilor, lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor.
   Art. 4. - (1) Fac excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile în care particularităţile inerente ale anumitor activităţi specifice din serviciile publice, cum ar fi forţele armate sau poliţia, precum şi cazurile de dezastre, inundaţii şi pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă, vin în contradicţie cu prezenta lege.
   (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) trebuie să se asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor, ţinându-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege.
   Art. 5. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
   a) lucrător - persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice;
   b) angajator - persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii;
   c) alţi participanţi la procesul de muncă - persoane aflate în întreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoane care prestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi în regim de voluntariat, precum şi şomeri pe durata participării la o formă de pregătire profesională şi persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şi pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă;
   d) reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor - persoană aleasă, selectată sau desemnată de lucrători, în conformitate cu prevederile legale, să îi reprezinte pe aceştia în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă;
   e) prevenire - ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale;
   f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune;
   g) accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
   h) boală profesională - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;
   i) echipament de muncă - orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă;
   j) echipament individual de protecţie - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;
   k) loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;
   l) pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment;
   m) stagiu de practică - instruirea cu caracter aplicativ, specifică meseriei sau specialităţii în care se pregătesc elevii, studenţii, ucenicii, precum şi şomerii în perioada de reconversie profesională;
   n) securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă;
   o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale;
   p) servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara întreprinderii/unităţii, abilitate să presteze servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform legii;
   q) accident uşor - eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică de 3 zile;
   r) boală legată de profesiune - boala cu determinare multifactorială, la care unii factori determinanţi sunt de natură profesională.

   
CAPITOLUL III

  Obligaţiile angajatorilor

   
SECŢIUNEA 1

  Obligaţii generale ale angajatorilor

   Art. 6. - (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.
   (2) În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu.
   (3) Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului.
   Art. 7. - (1) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:
   a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
   b) prevenirea riscurilor profesionale;
   c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
   d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
   (2) Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ţinând seama de modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente.
   (3) Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe baza următoarelor principii generale de prevenire:
   a) evitarea riscurilor;
   b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
   c) combaterea riscurilor la sursă;
   d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;
   e) adaptarea la progresul tehnic;
   f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
   g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
   h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
   i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.
   (4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia:
   a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă;
   b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;
   c) să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci când îi încredinţează sarcini;
   d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă;
   e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.
   (5) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au următoarele obligaţii:
   a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor;
   b) să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor;
   c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
   d) să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale.
   (6) Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nicio situaţie obligaţii financiare pentru lucrători.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Servicii de prevenire şi protecţie

   Art. 8. - (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute la art. 6 şi 7, angajatorul desemnează unul sau mai mulţi lucrători pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere şi/sau unitate, denumiţi în continuare lucrători desemnaţi.
   (2) Lucrătorii desemnaţi nu trebuie să fie prejudiciaţi ca urmare a activităţii lor de protecţie şi a celei de prevenire a riscurilor profesionale.
   (3) Lucrătorii desemnaţi trebuie să dispună de timpul necesar pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile ce le revin prin prezenta lege.
   (4) Dacă în întreprindere şi/sau unitate nu se pot organiza activităţile de prevenire şi cele de protecţie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie să recurgă la servicii externe.
   (5) În cazul în care angajatorul apelează la serviciile externe prevăzute la alin. (4), acestea trebuie să fie informate de către angajator asupra factorilor cunoscuţi că au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi trebuie să aibă acces la informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2).
   (6) Lucrătorii desemnaţi trebuie să aibă, în principal, atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă şi, cel mult, atribuţii complementare.
   Art. 9. - (1) În toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activităţilor de prevenire şi a celor de protecţie, ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau de riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, se impune ca:
   a) lucrătorii desemnaţi să aibă capacitatea necesară şi să dispună de mijloacele adecvate;
   b) serviciile externe să aibă aptitudinile necesare şi să dispună de mijloace personale şi profesionale adecvate;
   c) lucrătorii desemnaţi şi serviciile externe să fie în număr suficient.
   (2) Prevenirea riscurilor, precum şi protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor trebuie să fie asigurate de unul sau mai mulţi lucrători, de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din exteriorul întreprinderii şi/sau unităţii.
   (3) Lucrătorul/lucrătorii şi/sau serviciul/serviciile prevăzute la alin. (2) trebuie să colaboreze între ei ori de câte ori este necesar.
   (4) În cazul microîntreprinderilor şi al întreprinderilor mici, în care se desfăşoară activităţi fără riscuri deosebite, angajatorul îşi poate asuma atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru realizarea măsurilor prevăzute de prezenta lege, dacă are capacitatea necesară în domeniu.
   (5) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte prin norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi capacităţile şi aptitudinile necesare, precum şi numărul considerat suficient, prevăzute la alin. (1) şi (4).

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
ANEXA Nr. 7 la normele metodologice
Planul de prevenire şi protecţie
┌────┬──────────┬────────┬───────┬──────────────┬─────────┬───────┬──────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│  │ Loc de │    │    │       │ Măsuri │Măsuri │Acţiuni în│     │Persoana care│     │
│Nr. │muncă/post│Riscuri │Măsuri │  Măsuri  │igienico-│de altă│ scopul │Termen de│ răspunde de │Observaţii│
│crt.│ de lucru │evaluate│tehnice│organizatorice│sanitare │natură │realizării│realizare│ realizarea │     │
│  │     │    │    │       │     │    │ măsurii │     │  măsurii  │     │
├────┼──────────┼────────┼───────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ 0 │  1   │  2  │  3  │   4    │  5  │  6  │  7   │  8  │   9   │  10  │
├────┼──────────┼────────┼───────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
├────┼──────────┼────────┼───────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
├────┼──────────┼────────┼───────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
└────┴──────────┴────────┴───────┴──────────────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘
 
       Avizat                                      Angajator
       CSSM

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
ANEXA Nr. 5 la normele metodologice
ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE
1. Activităţi cu risc potenţial de expunere la radiaţii ionizante
2. Activităţi cu risc potenţial de expunere la agenţi toxici şi foarte toxici, în special cele cu risc de expunere la agenţi cancerigeni, mutageni şi alţi agenţi care periclitează reproducerea
3. Activităţi în care sunt implicate substanţe periculoase, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările ulterioare
4. Activităţi cu risc de expunere la grupa 3 şi 4 de agenţi biologici
5. Activităţi de fabricare, manipulare şi utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice şi alte produse care conţin materii explozive
6. Activităţi specifice exploatărilor miniere de suprafaţă şi de subteran
7. Activităţi specifice de foraj terestru şi de pe platforme maritime
8. Activităţi care se desfăşoară sub apă
9. Activităţi în construcţii civile, excavaţii, lucrări de puţuri, terasamente subterane şi tuneluri, care implică risc de surpare sau risc de cădere de la înălţime
10. Activităţi în industria metalurgică şi activităţi de construcţii navale
11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate şi utilizarea masivă a acestora
12. Activităţi care produc concentraţii ridicate de praf de siliciu
13. Activităţi care implică riscuri electrice la înaltă tensiune
14. Activităţi de producere a băuturilor distilate şi a substanţelor inflamabile
15. Activităţi de pază şi protecţie
16. Activităţi în care lucrătorii pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, aşa cum sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive
ANEXA Nr. 6 la normele tehnologice
CONŢINUTUL MINIM
al cursurilor necesare pregătirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
A. Suportul de curs destinat programelor de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) şi la art. 55 alin. (1) din normele metodologice, pentru angajatori şi, respectiv, pentru reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor cuprinde:
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă;
2. concepte de bază referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;
3. noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor;
4. noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzător activităţii întreprinderii şi/sau unităţii;
5. acordarea primului ajutor.
Total: 40 de ore.
B. Suportul de curs destinat programelor de formare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) şi la art. 50 alin. (1) lit. b) din normele metodologice cuprinde:
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă;
2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
3. organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie;
4. acţiuni în caz de urgenţă: planuri de urgenţă şi de evacuare, prim ajutor;
5. elaborarea documentaţiilor necesare desfăşurării activităţii de prevenire şi protecţie;
6. evidenţe şi raportări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Total: 80 de ore.
ANEXA Nr. 8 la normele metodologice
Denumirea solicitantului: ...............................
Adresă: .................................................
Localitate: .............................................
Judeţ: ..................................................
Cod poştal: .............................................
Telefon/Fax: ............................................
Nr. de înregistrare în registrul comerţului: ............
Cod unic de înregistrare (CUI): .........................
Nr. ......./...........1)
Către
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă ............2)
Subsemnatul, ..................................., CNP..........................., în calitate de ..................................., solicit prin prezenta analiza dosarului în vederea abilitării ca serviciu extern de prevenire şi protecţie, în temeiul art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
În acest scop, anexez la prezenta cerere dosarul întocmit potrivit prevederilor art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Solicitant3),
...............................
1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant.
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare.
3) Se vor specifica funcţia, numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului său legal, se va semna şi ştampila.
ANEXA Nr. 8A la normele metodologice
Denumirea solicitantului: ................................
Adresă: ..................................................
Localitate: ..............................................
Judeţ: ...................................................
Cod poştal: ..............................................
Telefon/Fax: .............................................
Nr. de înregistrare în registrul comerţului: .............
Cod unic de înregistrare (CUI): ..........................
Nr. ......./.........1)
CERERE DE REÎNNOIRE A CERTIFICATULUI DE ABILITARE
Către
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă .....................2)
Subsemnatul, ....................................., conducător al serviciului extern de prevenire şi protecţie ............................................, solicit reînnoirea certificatului de abilitare nr. ........ din data de ............., în temeiul art. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a modificării condiţiilor în baza cărora acesta a fost emis.
Anexez la prezenta cerere un număr de ...... documente care atestă modificarea condiţiilor iniţiale, pe care vă rog să le analizaţi.
Declar pe propria răspundere că celelalte condiţii probate prin documentele din dosarul de abilitare/reînnoire, depus la ................................................, cu nr........... din data de ....................., au rămas neschimbate.
Solicitant3),
...............................
1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant.
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare.
3) Se vor specifica funcţia, numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului său legal, se va semna şi ştampila.
ANEXA Nr. 9 la normele metodologice
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă ..............1)
CERTIFICAT DE ABILITARE
a serviciului extern de prevenire şi protecţie
Nr. ....... din ...................
emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, în baza dosarului înregistrat cu nr. .......... din ......................
Titular: ..................................................., cu sediul social în localitatea ...................................., str. ..................................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ......., judeţul/sectorul ......................................
Cod unic de înregistrare .....................................................
Nr. de înregistrare în registrul comerţului .................... din data de ..................
Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie este: ......................................................, CNP .......................... .
Prezentul certificat atestă că, din analiza documentelor depuse la dosar rezultă că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 28-45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Valabil până la modificarea condiţiilor în baza cărora a fost emis.
Preşedinte,
..........................................................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)
1) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare.
PREŞEDINTE
ANEXA Nr. 10 la normele metodologice
                                                      Nr. ......../.........1)
 
Denumirea: ..................................................................
Sediu: ......................................................................
Codul poştal: ............... Telefon: ................ Fax: ................
Cod unic de înregistrare: ...................................................
Nr. înregistrare în Registrul comerţului: ............. din data ............
Certificat de abilitare nr. ................. din ...........................
 
                         RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

┌────┬────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│  │    │    │         Date referitoare la beneficiar         │Date referitoare│       │     │
│  │    │    │                                 │ la furnizor  │       │     │
│  │    │    ├─┬─┬─┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┼─────────┬──────┤ Informaţii │     │
│  │ Acti- │    │ │ │ │ Dacă s-au │                        │     │   │ referitoare │     │
│Nr. │vitatea │Benefi-│ │ │ │înregistrat│       Tipul evenimentelor        │Persoana │   │la controale │     │
│crt.│desfăşu-│ciarul │ │ │ │evenimente │                        │ care a │   │   ale   │Observaţii│
│  │ rată2) │    │A│B│C├────┬──────┼──────┬─────┬──────────┬───────┬───────┬────────┤efectuat │ Timp │inspectorilor│     │
│  │    │    │ │ │ │  │   │Acci- │Acci-│Accidente │ Inci- │Îmbol- │ Cauza │ activi- │alocat│ de muncă  │     │
│  │    │    │ │ │ │ DA │ NU │dente │dente│de traseu │ dente │năviri │ eveni- │ tatea │   │       │     │
│  │    │    │ │ │ │  │   │uşoare│ de │ sau de │ peri- │profe- │mentului│     │   │       │     │
│  │    │    │ │ │ │  │   │   │muncă│circulaţie│culoase│sionale│    │     │   │       │     │
├────┼────────┼───────┼─┼─┼─┼────┼──────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
│ 0 │  1  │  2  │3│4│5│ 6 │ 7  │ 8  │ 9 │  10  │ 11  │ 12  │  13  │  14  │ 15 │   16   │  17  │
├────┼────────┼───────┼─┼─┼─┼────┼──────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
├────┼────────┼───────┼─┼─┼─┼────┼──────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
├────┼────────┼───────┼─┼─┼─┼────┼──────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
├────┴────────┴───────┴─┴─┴─┴────┴──────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
│TOTAL:                 │   │   │     │    │    │    │     │   │       │     │
└───────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴──────┴─────────────┴──────────┘
 
    Titularul certificatului3),                               Conducătorul serviciului extern
                                                 de prevenire şi protecţie4),
SEMNIFICAŢIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMĂTOAREA:
A - Profilul de activitate;
B - Numărul total de salariaţi;
C - Numărul de participanţi la activitatea desfăşurată.
1) Numărul de înregistrare la emitent.
2) Se vor completa activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate, dintre cele prevăzute la art. 15 din normele metodologice.
3) Se va specifica funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal al titularului şi va purta semnătură şi ştampilă.
4) Numele şi prenumele conducătorului şi semnătura.
ANEXA Nr. 10A la normele metodologice
Denumirea/Numele solicitantului: .......................
Adresă: ................................................
Localitate: ............................................
Ţară: ..................................................
Cod poştal: ............................................
Telefon/Fax: ...........................................
Nr. ........./...........1)
NOTIFICARE PENTRU PRESTARE PERMANENTĂ, ÎN REGIM DE STABILIRE
Către
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă ......................2)
În conformitate cu prevederile art. 453 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, ......................................, în calitate de ....................... al ................................................., cu sediul în ...................................., vă notific că deţin Certificatul/Autorizaţia/Atestatul nr. ....... din ...................., emis/emisă de ......................................., valabil/valabilă pentru perioada ....................................., pentru prestarea permanentă a serviciilor de prevenire şi protecţie:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
În susţinerea notificării depun următoarele documente:
a) ......................................................................;
b) ......................................................................;
c) ......................................................................;
d) ......................................................................;
Data ...............
Semnătura ...................3)
1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant.
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare.
3) Se va semna şi, după caz, se va ştampila.
ANEXA Nr. 10B la normele metodologice
Denumirea/Numele solicitantului: ...........................
Adresă: ....................................................
Localitate: ................................................
Ţară: ......................................................
Cod poştal: ................................................
Telefon/Fax: ...............................................
Nr. ......../............1)
NOTIFICARE PENTRU PRESTARE TEMPORARĂ SAU OCAZIONALĂ
Către
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă .................2)
În conformitate cu prevederile art. 454 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, .................................., în calitate de ................................. al ................................................, cu sediul în .................................., vă notific că deţin Certificatul/Autorizaţia/Atestatul nr. ......... din ...................., emis/emisă de ........................................, valabil/valabilă pentru perioada ....................................., în vederea prestării următoarelor servicii de prevenire şi protecţie:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... temporar sau ocazional.
Serviciile ........................................ vor fi efectuate în localitatea ..........................., judeţul ............................, pentru persoana juridică ..........................................., în perioada ....................
Data ...............
Semnătura ...................3)
1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant.
2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare.
3) Se va semna şi, după caz, se va ştampila.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
CAPITOLUL III Servicii de prevenire şi protecţie
SECŢIUNEA 1 Prevederi generale
Art. 12. - Prezentul capitol stabileşte cerinţele minime pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere şi/sau unitate şi protecţia lucrătorilor la locul de muncă, cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, a serviciilor externe de prevenire şi protecţie, stabilirea criteriilor de evaluare şi a procedurii de abilitare a serviciilor externe, precum şi reglementarea statutului de reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Art. 13. - Angajatorul trebuie să asigure planificarea, organizarea şi mijloacele necesare activităţii de prevenire şi protecţie în unitatea şi/sau întreprinderea sa.
SECŢIUNEA a 2-a Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
Art. 14. - Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către angajator, în următoarele moduri:
a) prin asumarea de către angajator, în condiţiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuţiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie;
c) prin înfiinţarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire şi protecţie;
d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.
Art. 15. - (1) Activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate prin modalităţile prevăzute la art. 14 în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii sunt următoarele:
1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
4. propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
5. verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
10. evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;
11. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
12. evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
13. evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
14. evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
15. monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
16. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
18. întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;
19. evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
20. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
21. urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177;
23. întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177;
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
25. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
26. colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
27. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
28. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
29. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
30. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.
32. evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
33. alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.
(2) Activităţile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 24 şi 25 din lege.
(3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuită, cel puţin, în următoarele situaţii:
a) ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă, substanţele ori preparatele chimice utilizate şi amenajarea locurilor de muncă/posturilor de muncă;
b) după producerea unui eveniment;
c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi;
d) la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparţinând grupurilor sensibile la riscuri specifice;
e) la executarea unor lucrări speciale.
Art. 16. - (1) În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5;
b) angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;
c) angajatorul a urmat cel puţin un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore şi conţinutul prevăzut în anexa nr. 6 lit. A, fapt care se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile prezentelor norme metodologice.
(3) În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.
Art. 17. - (1) În cazul întreprinderilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)-c);
b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile prezentelor norme metodologice.
(3) În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.
Art. 18. - (1) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 50 şi 249 de lucrători, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie din cadrul întreprinderii.
(2) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor prevăzute la alin. (1) care desfăşoară activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.
(3) În cazul în care lucrătorii desemnaţi, serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.
Art. 19. - (1) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 250 de lucrători, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.
(2) În cazul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.
SECŢIUNEA a 3-a Lucrători desemnaţi
Art. 20. - (1) Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie scrisă a angajatorului.
(2) Angajatorul va desemna lucrătorul numai din rândul lucrătorilor cu care are încheiat contract individual de muncă cu normă întreagă.
(3) Angajatorul va consemna în fişa postului activităţile de prevenire şi protecţie pe care lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate să le efectueze.
Art. 21. - Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit prevederilor art. 49.
Art. 22. - (1) Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii.
(2) Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate şi timpul necesar pentru ca lucrătorii desemnaţi să poată desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie conform fişei postului.
SECŢIUNEA a 4-a Serviciile interne de prevenire şi protecţie
Art. 23. - (1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 şi, după caz, alţi lucrători.
(2) Conducătorul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50.
(3) Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care au contract individual de muncă cu normă întreagă încheiat cu angajatorul.
Art. 24. - (1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie se organizează în subordinea directă a angajatorului ca o structură distinctă.
(2) Lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie să desfăşoare numai activităţi de prevenire şi protecţie şi cel mult activităţi complementare cum ar fi: prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.
(3) Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare şi funcţionare activităţile de prevenire şi protecţie pentru efectuarea cărora serviciul intern de prevenire şi protecţie are capacitate şi mijloace adecvate.
Art. 25. - Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să aibă la dispoziţie resursele materiale şi umane necesare pentru îndeplinirea activităţilor de prevenire şi protecţie desfăşurate în întreprindere.
Art. 26. - (1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire şi protecţie în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii.
(2) Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire şi protecţie să poată desfăşura activităţile specifice.
(3) Când angajatorul îşi desfăşoară activitatea în mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire şi protecţie trebuie să fie organizat astfel încât să se asigure în mod corespunzător desfăşurarea activităţilor specifice.
(4) În situaţia în care activitatea de prevenire şi protecţie este asigurată prin mai multe servicii interne, acestea vor acţiona coordonat pentru asigurarea eficienţei activităţii.
Art. 27. - Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate să asigure şi supravegherea sănătăţii lucrătorilor, dacă dispune de personal cu capacitate profesională şi de mijloace materiale adecvate, în condiţiile legii.
SECŢIUNEA a 5-a Servicii externe de prevenire şi protecţie
Art. 28. - Serviciul extern de prevenire şi protecţie asigură, pe bază de contract, activităţile de prevenire şi protecţie în domeniu.
Art. 29. - Angajatorul apelează la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din lege.
Art. 30. - Serviciul extern trebuie să aibă acces la toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii de prevenire şi protecţie.
Art. 31. - Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să dispună de personal cu capacitate profesională adecvată şi de mijloacele materiale necesare pentru a-şi desfăşura activitatea;
b) să fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu procedura stabilită la art. 35-45.
Art. 32. - (1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 şi, după caz, alţi lucrători.
(2) Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50.
(3) În cazul în care serviciul extern de prevenire şi protecţie este format dintr-o singură persoană, aceasta trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50.
(4) Începând cu data de 1 iulie 2011, o persoană poate să ocupe funcţia de conducător la un singur serviciu extern de prevenire şi protecţie.
Art. 33. - (1) Contractul încheiat între angajator şi serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să cuprindă şi următoarele:
a) activităţile de prevenire şi protecţie care vor fi desfăşurate de către fiecare serviciu extern de prevenire şi protecţie;
b) modul de colaborare cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne şi/sau cu alte servicii externe de prevenire şi protecţie;
c) clauze privind soluţionarea litigiilor apărute între părţi.
(2) Serviciile externe de prevenire şi protecţie au obligaţia să pună la dispoziţia beneficiarilor de servicii informaţiile prevăzute la art. 26 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
Art. 34. - (1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să întocmească un raport de activitate semestrial, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.
(2) Raportul trebuie înaintat, în termen de 15 zile de la încheierea semestrului, inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia serviciul extern de prevenire şi protecţie îşi are sediul social.
SECŢIUNEA a 6-a Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 35. - Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie se efectuează conform procedurii prevăzute de prezenta secţiune, elaborată cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din lege.
Art. 36. - (1) Serviciile externe de prevenire şi protecţie pot să îşi desfăşoare activitatea numai dacă sunt în posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire şi protecţie, denumit în continuare certificat de abilitare, emis de comisia prevăzută la alin. (2), sau în condiţiile art. 451-454.
(2) În cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă, respectiv al municipiului Bucureşti, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, se constituie o comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, denumită în continuare Comisia de abilitare şi avizare.
(3) Membrii Comisiei de abilitare şi avizare prevăzute la alin. (2) sunt:
a) reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de muncă - preşedinte;
b) reprezentantul nominalizat al comisiei de autorizare judeţene sau a municipiului Bucureşti, înfiinţată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;
c) reprezentantul teritorial al asigurătorului pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
(4) Secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare este asigurat de persoane din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, numite de către conducerea acestuia.
(5) Atribuţiile secretariatului Comisiei de abilitare şi avizare se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.
(6) Secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare asigură:
a) cooperarea administrativă cu celelalte autorităţi din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne (IMI), în numele Comisiei de abilitare şi avizare, potrivit prevederilor legale;
b) verificarea legalităţii documentelor eliberate de autorităţi competente din alte state membre, depuse în vederea abilitării, avizării sau notificării, după caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, în cazul în care Comisia de abilitare şi avizare consideră că este necesar.
Art. 37. - (1) În vederea abilitării pentru activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, solicitanţii vor transmite un dosar care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8;
b) opisul documentelor din dosar;
c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului, care să conţină codul CAEN corespunzător activităţii pentru care se abilitează, şi, după caz, copie de pe actul constitutiv;
d) lista cu personalul care va desfăşura activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
e) copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională şi nivelul de pregătire, potrivit prevederilor art. 31 şi 32, a personalului care va desfăşura activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
f) curriculum vitae pentru personalul care va desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie;
g) copii ale documentelor care atestă vechimea de cel puţin 5 ani în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie;
h) memoriu de prezentare, din care să rezulte mijloacele materiale şi resursele umane de care dispun;
i) copii ale deciziei de numire şi contractului individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, pentru conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie;
j) copii ale contractelor individuale de muncă ale personalului de execuţie din serviciul extern de prevenire şi protecţie;
k) declaraţii ale personalului serviciului extern de prevenire şi protecţie privind păstrarea confidenţialităţii, în timpul şi după încetarea desfăşurării activităţilor de prevenire şi protecţie, asupra informaţiilor la care are acces.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. e) dosarele depuse de solicitanţii care au lucrat cel puţin 5 ani în compartimentele cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Inspecţiei Muncii, inspectoratelor teritoriale de muncă, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi caselor teritoriale de pensii, precum şi din cadrul instituţiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European şi care, la data depunerii dosarului în vederea abilitării, nu mai sunt în activitate în aceste instituţii.
(3) Dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezentul articol poate fi făcută şi prin documente eliberate de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European, întocmite într-un scop echivalent sau din care să reiasă că sunt îndeplinite cerinţele respective, prezentate în copie certificată de către solicitant şi însoţite de o traducere neoficială în limba română.
(4) Memoriul de prezentare prevăzut la alin. (1) lit. h) trebuie să conţină, cel puţin, informaţii cu privire la:
a) sediu social;
b) baza tehnico-materială;
c) activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15 pe care intenţionează să le desfăşoare.
Art. 38. - (1) Solicitantul trebuie să transmită dosarul prevăzut la art. 37, prin poştă, cu confirmare de primire, cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare.
(2) Cererile se înregistrează în ordinea primirii lor.
(3) Procedurile şi formalităţile legate de procesarea cererilor vor respecta prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
Art. 39. - (1) Comisia de abilitare şi avizare îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de preşedintele acesteia.
(2) Comisia de abilitare şi avizare are următoarele obligaţii:
a) să afişeze data întrunirii la sediul său, pe pagina proprie de internet sau în presa locală, cu cel puţin 15 zile înainte;
b) să se întrunească cel puţin o dată pe trimestru, în funcţie de numărul de dosare primite;
c) să analizeze dosarele solicitanţilor cu respectarea prevederilor art. 37 şi 42;
d) să analizeze cazurile prevăzute la art. 41-44 şi să decidă în consecinţă;
e) să elibereze certificatele de abilitare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9, pentru solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice pentru serviciile externe de prevenire şi protecţie;
f) să restituie solicitanţilor, prin poştă, dosarele care nu conţin toate documentele prevăzute la art. 37 şi să motiveze această decizie;
g) să transmită titularilor, prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare, certificatele de abilitare emise;
h) să ţină evidenţa certificatelor de abilitare emise şi să arhiveze dosarele în baza cărora s-au emis;
i) să întocmească Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, precum şi a celor cărora li s-a retras certificatul de abilitare şi să transmită această listă la Inspecţia Muncii;
j) să înştiinţeze serviciile externe de prevenire şi protecţie care fac obiectul prevederilor art. 451-454 şi care au notificat Comisia de abilitare şi avizare şi să asigure înscrierea acestor servicii în listele respective;
k) să asigure, prin secretariat, cooperarea administrativă cu celelalte autorităţi din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, prin intermediul IMI, potrivit prevederilor legale;
l) să verifice, prin secretariat, legalitatea documentelor eliberate de autorităţi competente din alte state membre, depuse în vederea autorizării sau notificării, după caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, în cazul în care este necesar.
Art. 40. - (1) Solicitantul căruia nu i s-a acordat abilitarea are dreptul, în termen de 30 de zile de la data primirii înştiinţării, să facă contestaţie la Comisia de contestaţii constituită în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Răspunsul la contestaţie va fi transmis prin poştă în termen de 30 de zile.
Art. 41. - (1) Certificatul de abilitare se retrage de către Comisia de abilitare şi avizare care l-a eliberat dacă solicitantul nu a depus două rapoarte semestriale consecutive, în termen, la inspectoratul teritorial de muncă.
(2) Dreptul de prestare a serviciilor de către prestatorii cărora li se retrage certificatul de abilitare se consideră că încetează la data primirii înştiinţării că certificatul a fost retras, transmisă de Comisia de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă la care sunt luaţi în evidenţă.
(3) Serviciul extern de prevenire şi protecţie căruia i s-a retras certificatul de abilitare în condiţiile prezentelor norme metodologice are dreptul să solicite abilitarea după o perioadă minimă de un an de la data prevăzută la alin. (2).
Art. 42. - (1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la modificarea uneia/unora dintre condiţiile în baza cărora a fost emis.
(2) Modificările prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a) schimbarea formei juridice de organizare a serviciului extern de prevenire şi protecţie abilitat, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) schimbarea denumirii/numelui serviciului extern de prevenire şi protecţie abilitat;
c) schimbarea sediului social;
d) schimbarea conducătorului serviciului extern de prevenire şi protecţie abilitat.
(3) Modificările prevăzute la alin. (2) trebuie să fie comunicate Comisiei de abilitare şi avizare potrivit art. 43.
(4) În situaţia în care serviciile externe de protecţie şi prevenire nu mai îndeplinesc condiţiile de abilitare, nu au comunicat modificările prevăzute la alin. (2) şi nu au solicitat reînnoirea certificatului de abilitare în termenul prevăzut la art. 43, încetează valabilitatea certificatului de abilitare.
(5) Serviciile externe de prevenire şi protecţie abilitate pot informa Comisia de abilitare şi avizare cu privire la schimbările prevăzute la alin. (2), inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU electronic).
(6) După analizarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Comisia de abilitare şi avizare emite noul certificat de abilitare, în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice şi cu respectarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
(7) În situaţia în care serviciul extern de prevenire şi protecţie nu mai îndeplineşte condiţiile de abilitare prevăzute de prezentele norme metodologice, Comisia de abilitare şi avizare retrage certificatul de abilitare în cauză.
Art. 43. - Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevăzută la art. 42, în maximum 10 zile lucrătoare de la modificarea uneia sau mai multor condiţii iniţiale, solicitantul va depune următoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare:
a) cerere de reînnoire potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8A, care să conţină lista modificărilor survenite;
b) documentele care atestă modificările survenite.
Art. 44. - (1) Inspectoratele teritoriale de muncă verifică respectarea de către serviciile externe de prevenire şi protecţie a condiţiilor în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare şi propun, în scris, Comisiei de abilitare şi avizare, dacă este cazul, retragerea certificatului.
(2) Comisia de abilitare şi avizare analizează argumentele aduse în susţinerea propunerii de retragere a certificatului de abilitare şi, pe baza acestora, poate retrage certificatul.
(3) Comisia de abilitare şi avizare comunică titularului retragerea certificatului de abilitare şi motivaţia, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
(4) Titularul certificatului de abilitare retras poate face contestaţie la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării cu privire la retragere.
(5) Răspunsul la contestaţie va fi transmis prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile.
Art. 45. - Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, precum şi a celor cărora li s-a retras certificatul de abilitare se afişează şi se actualizează pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii.
SECŢIUNEA a 61-a Prevederi specifice referitoare la libera circulaţie a serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 451. - (1) Persoanele fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care au fost supuse în aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire şi protecţie pe teritoriul României, fără a fi abilitate potrivit prezentelor norme metodologice, în următoarele moduri:
a) permanent;
b) temporar sau ocazional.
(2) Persoanele fizice şi juridice stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care nu au fost supuse în aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire şi protecţie pe teritoriul României doar dacă sunt abilitate potrivit prezentelor norme metodologice.
Art. 452. - (1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 451 pot presta pe teritoriul României activităţile de prevenire şi protecţie menţionate la art. 15 numai după notificarea prealabilă a Comisiei de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea sau îşi au sediul, după caz.
(2) Începerea prestării activităţii acestor servicii externe este condiţionată de notificarea prevăzută la alin. (1) şi, în cazul prevăzut la art. 451 alin. (1) lit. a), de transmiterea, împreună cu formularul de notificare, a următoarelor documente:
a) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie;
b) autorizaţia/atestatul/certificatul emisă/emis într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în copie certificată de deţinător şi în traducere neoficială;
c) lista cu personalul care deţine certificate de competenţă profesională corespunzătoare, semnată şi ştampilată de persoana autorizată;
d) certificate de competenţă profesională sau documente similare emise de autorităţi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, în copie autorizată de deţinător şi în traducere neoficială.
(3) Dreptul de a presta al persoanelor prevăzute la alin. (1) începe din momentul notificării Comisiei de abilitare şi avizare, respectiv la:
a) data înregistrării notificării, în situaţia depunerii la secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare sau prin PCU electronic;
b) data confirmării de primire, în cazul expedierii prin poştă a notificării.
Art. 453. - (1) Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze servicii externe de prevenire şi protecţie în condiţiile art. 451 alin. (1) lit. a) vor notifica acest lucru prin completarea şi transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 10A, însoţit de documentele prevăzute la art. 452 alin. (2), la Comisia de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi au sediul/domiciliul/reşedinţa, înainte de începerea activităţii.
(2) Comisia de abilitare şi avizare prevăzută la alin. (1), după efectuarea verificărilor pe care le consideră necesare, va înscrie persoana fizică sau juridică respectivă, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, în Lista persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care prestează servicii externe de protecţie şi prevenire, în regim permanent, în România.
Art. 454. - (1) Persoanele fizice şi juridice care doresc să presteze servicii externe de prevenire şi protecţie în condiţiile art. 451 alin. (1) lit. b) vor notifica acest lucru prin completarea şi transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 10B, însoţit de copia autorizaţiei sau a documentului echivalent pe care îl deţin, certificată de către deţinător, la Comisia de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia urmează să îşi desfăşoare activitatea, înainte de începerea acesteia.
(2) Comisia de abilitare şi avizare prevăzută la alin. (1), după efectuarea verificărilor pe care le consideră necesare, va înscrie persoana fizică sau juridică respectivă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării, în Lista persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care prestează servicii externe de protecţie şi prevenire, în regim temporar sau ocazional, în România.
Art. 455. - Constatarea nerespectării prevederilor art. 451-454 se face de către inspectoratele teritoriale de muncă, cu aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi ale prezentelor norme metodologice.
Art. 456. - Listele prevăzute la art. 453 alin. (2) şi 454 alin. (2) se afişează şi se actualizează pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii.
SECŢIUNEA a 7-a Planul de prevenire şi protecţie
Art. 46. - (1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie să întocmească un plan de prevenire şi protecţie care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, la apariţia unor riscuri noi şi în urma producerii unui eveniment.
(2) În urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru se stabilesc măsuri de prevenire şi protecţie, de natură tehnică, organizatorică, igienico-sanitară şi de altă natură, necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
(3) În urma analizei măsurilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc resursele umane şi materiale necesare realizării lor.
(4) Planul de prevenire şi protecţie va cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 7.
(5) Planul de prevenire şi protecţie se supune analizei lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor sau comitetului de securitate şi sănătate în muncă, după caz, şi trebuie să fie semnat de angajator.
SECŢIUNEA a 8-a Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 47. - Nivelurile de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, necesare pentru dobândirea capacităţilor şi aptitudinilor corespunzătoare efectuării activităţilor de prevenire şi protecţie, sunt următoarele:
b) nivel mediu;
c) nivel superior.
Art. 49. - (1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului mediu sunt:
a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore.
(2) Nivelul mediu prevăzut la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului prevăzut la alin. (1) lit. b).
Art. 50. - (1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ, sunt următoarele:
a) absolvirea, în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenţă, ori a studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore;
c) absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore.
(2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
(3) Cerinţa minimă prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c) este considerată îndeplinită şi în situaţia în care persoana a obţinut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Art. 51. - Cursurile şi programele de formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prevăzute la art. 49 şi 50, se efectuează de către furnizori de formare profesională autorizaţi, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA a 9-a Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 52. - Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, definiţi conform art. 5 lit. d) din lege, sunt aleşi de către şi dintre lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art. 53. - (1) Numărul de reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, în funcţie de numărul total al lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate.
(2) Numărul minim prevăzut la alin. (1) va fi stabilit după cum urmează:
a) un reprezentant, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv;
b) 2 reprezentanţi, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au sub 50 şi 100 de lucrători inclusiv;
c) conform cerinţelor prevăzute la art. 60 alin. (3), în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 101 lucrători inclusiv.
Art. 54. - Lucrătorii comunică în scris angajatorului numărul şi numele reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Art. 55. - (1) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor trebuie să urmeze un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 40 de ore, cu conţinutul minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. A.
(2) Îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (1) se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.
Art. 56. - Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt consultaţi şi participă, în conformitate cu art. 18 din lege, şi pot desfăşura următoarele activităţi:
a) colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă;
b) însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;
c) ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;
d) aduc la cunoştinţă angajatorului sau comitetului de securitate şi sănătate în muncă propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
e) urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie;
f) informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor,
pericol grav şi iminent

   Art. 10. - (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:
   a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente;
   b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri.
   (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.
   (3) Numărul lucrătorilor menţionaţi la alin. (2), instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia acestora trebuie să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii.
   Art. 11. - (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:
   a) să informeze, cât mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie să fie luate pentru protecţia lor;
   b) să ia măsuri şi să furnize instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul şi/sau să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav şi iminent;
   c) să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care încă există un pericol grav şi iminent, în afara cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate.
   (2) Lucrătorii care, în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de muncă şi/sau o zonă periculoasă nu trebuie să fie prejudiciaţi şi trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror consecinţe negative şi nejustificate pentru aceştia.
   (3) Angajatorul trebuie să se asigure că, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol.
   (4) Lucrătorii nu trebuie să fie prejudiciaţi pentru cazurile prevăzute la alin. (3), cu excepţia situaţiilor în care aceştia acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 3-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
SECŢIUNEA 1 Pericol grav şi iminent de accidentare
Art. 101. - Starea de pericol grav şi iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. l) din lege, poate fi constatată de către orice lucrător din întreprindere şi/sau unitate, lucrător al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu care întreprinderea şi/sau unitatea a încheiat contract, precum şi de către inspectorii de muncă.
Art. 102. - La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele măsuri de securitate:
a) oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii;
b) evacuarea personalului din zona periculoasă;
c) anunţarea serviciilor specializate;
d) anunţarea conducătorilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent.
Art. 103. - (1) În vederea realizării măsurilor prevăzute la art. 102 lit. a), în prealabil angajatorul va desemna lucrătorii care trebuie să oprească echipamentele de muncă şi va asigura instruirea acestora.
(2) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. b), în prealabil angajatorul trebuie:
a) să întocmească planul de evacuare a lucrătorilor;
b) să afişeze planul de evacuare la loc vizibil;
c) să instruiască lucrătorii în vederea aplicării planului de evacuare şi să verifice modul în care şi-au însuşit cunoştinţele.
(3) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. c), în prealabil angajatorul trebuie:
a) să desemneze lucrătorii care trebuie să contacteze serviciile specializate şi să îi instruiască în acest sens;
b) să asigure mijloacele de comunicare necesare contactării serviciilor specializate.
(4) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. d), în prealabil angajatorul trebuie să stabilească modul operativ de anunţare la nivel ierarhic superior.
(5) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. e), în prealabil angajatorul trebuie:
a) să desemneze lucrătorii care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav şi iminent, să asigure instruirea şi dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenţiei;
b) să stabilească serviciile specializate care pot interveni.
Art. 104. - Angajatorul trebuie să stabilească măsurile de securitate prevăzute la art. 102, ţinând seama de natura activităţilor, numărul de lucrători, organizarea teritorială a activităţii şi de prezenţa altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii.

   
SECŢIUNEA a 4-a

  Alte obligaţii ale angajatorilor

   Art. 12. - (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:
   a) să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
   b) să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecţie care trebuie utilizat;
   c) să ţină evidenţa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor de muncă, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);
   d) să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi.
   (2) Prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în funcţie de natura activităţilor şi de mărimea întreprinderilor, se vor stabili obligaţiile ce revin diferitelor categorii de întreprinderi cu privire la întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1).
   Art. 13. - În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii:
   a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;
   b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii;
   c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│I.             │II.               │III.             │
│              │       CERERE       │               │
│Către:           │ pentru autorizarea desfăşurării │  INSPECTORATUL TERITORIAL  │
│              │ activităţii din punct de vedere │      DE MUNCĂ      │
│ INSPECTORATUL TERITORIAL │ al securităţii şi sănătăţii în │..............................│
│     DE MUNCĂ     │      muncă la:      ├──────────────────────────────┤
│ .......................... │[] sediul social         │IV.              │
│              │[] sediul secundar        │Nr. intrare: .................│
│              │[] în afara sediului       │Data .........................│
├────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│V.                                              │
│1. Persoana juridică: .......................................................................│
│2. cu sediul în: localitatea ..................., str .................. nr. ...., bloc ....,│
│scara ...., etaj ...., ap. ..... judeţ/sector ..................., cod poştal ..............,│
│telefon ............., fax ................, e-mail ..............., website .............. .│
│3. prin .................................., CNP .............................................│
│        (nume, prenume)              (cod numeric personal)       │
│în calitate de ........................, conform ............................................│
│4. Obiectul cererii: autorizarea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii │
│şi sănătăţii în muncă la                                   │
│[] sediul social                                       │
│[] sediul secundar                                      │
│[] în afara sediului                                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VI.                                             │
│Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări:                        │
│1. Nume şi prenume: .........................................................................│
│2. Adresa: localitatea ...................., str. ....................... nr. ..., bloc ....,│
│scara ...., etaj ...., ap. ..., judeţ/sector ....................., cod poştal .............,│
│telefon ................., fax ..................., e-mail ..................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VII.                                             │
│1. ACTIVITĂŢI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL     │
│  SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ                             │
│1.1. SEDIU SOCIAL                           Nr. lucrători: ........│
│Adresa: .....................................................................................│
│    .....................................................................................│
├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ Cod CAEN  │        Denumirea activităţii        │  Autorizată anterior*)  │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
│1.2. SEDIU SECUNDAR                                     │
├───────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬────────────┬───────────────┤
│   Adresa    │ Cod CAEN │   Denumirea activităţii   │ Autorizată │ Nr. lucrători │
│          │     │                 │ anterior*) │        │
├───────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
├───────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
├───────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
├───────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
├───────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────┴────────────┴───────────────┤
│1.3. ÎN AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE                    │
├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ Cod CAEN  │           Denumirea activităţii           │ Nr. lucrători │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│              Menţiuni privind sistarea activităţii              │
├─────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┤
│ Cod CAEN  │ Denumirea activităţii  │ Locul desfăşurării activităţii │Nr. şi data actului│
├─────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
├─────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
├─────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┤
│   Măsuri luate pentru remedierea deficienţelor care au condus la sistarea activităţii   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                               │
│                                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pentru obţinerea autorizării depun actele menţionate în opisul de documente.         │
├────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│Data .......................................│Semnătura ......................................│
└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE DIN PUNCT DE     │
│             VEDERE AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ             │
├────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────┤
│Nr. │     Denumirea actului     │    Nr şi data actului/Emitent     │Nr. file│
│crt.│                  │                      │    │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
├────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴────────┤
│                                    Total file: .........│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*) Se va completa data şi legea în baza căreia s-a eliberat autorizaţia.
NOTĂ:
Punctele III şi IV se completează de către inspectoratul teritorial de muncă.
ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│I.             │II.               │III.             │
│              │                 │  INSPECTORATUL TERITORIAL  │
│Către:           │                 │      DE MUNCĂ      │
│              │      DECLARAŢIE      │ ............................ │
│ INSPECTORATUL TERITORIAL │   PE PROPRIA RĂSPUNDERE   ├──────────────────────────────┤
│     DE MUNCĂ     │                 │IV.              │
│ .......................... │                 │Nr. intrare: .................│
│              │                 │Data .........................│
├────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│V.                                              │
│1. Subsemnat(ul/a) ............................., domiciliat în .............................│
│str. .................................... nr. ......., bloc ......., scara ..................│
│etaj. ...., ap. ......, judeţ/sector ......................, telefon ........................│
│act identitate ................., seria ........, nr. .......................................│
│CNP ......................., eliberat de .................. la data ........................,│
│în calitate de*) 1) .........................................................................│
│2. pentru persoana juridică .................................................................│
│3. cu sediul în: localitatea ............................., str. ............................│
│nr. ...., bloc ....., scara ......., etaj ......., ap. ........, Judeţ/sector ...............│
│cod poştal .........., căsuţă poştală ............, telefon ............., fax .............,│
│e-mail ................................, web site ...........................................│
│                                               │
│        în temeiul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006        │
│                                               │
│                4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE                │
│                                               │
│că, de la data prezentei, activităţile pentru care se solicită autorizaţie de funcţionare din│
│punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se vor desfăşura în conformitate cu  │
│prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale altor reglementări  │
│din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.                       │
├─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Data ........................................│Semnătura .....................................│
└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
*) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (angajator, administrator, reprezentant).
NOTĂ:
Punctele III şi IV se completează de către inspectoratul teritorial de muncă.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
ANEXA Nr. 4 la normele metodologice
INSPECŢIA MUNCII
Inspectoratul teritorial de muncă ..............................
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a certificatelor constatatoare emise
┌────┬──────────┬──────┬──────────┬────┬─────────┬────────┬──────────┬────┬─────────┬──────────────┬────┬─────────┬──────────────┐
│  │     │   │     │  │     │    │Activitate│  │     │ Activitate │  │     │       │
│Nr. │Societatea│Adresă│Activitate│Cod │ Nr. de │ Adresă │autorizată│Cod │ Nr. de │autorizată în │Cod │ Nr. de │Data emiterii │
│crt.│     │sediu │autorizată│CAEN│lucrători│ sediu │la sediul │CAEN│lucrători│afara sediului│CAEN│lucrători│certificatului│
│  │     │   │ la sediu │  │     │secundar│ secundar │  │     │  secundar  │  │     │       │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
└────┴──────────┴──────┴──────────┴────┴─────────┴────────┴──────────┴────┴─────────┴──────────────┴────┴─────────┴──────────────┘

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
CAPITOLUL II Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 3. - În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi.
Art. 4. - Nu se autorizează, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:
a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare.
Art. 5. - Asumarea de către angajator a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se face pentru activităţile care se desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.
Art. 6. - (1) În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele acte:
a) copii de pe actele de înfiinţare;
b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
(3) Pentru actele depuse în susţinerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1.
Art. 7. - În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectoratele teritoriale de muncă procedează după cum urmează:
a) înregistrează cererile de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
b) verifică actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6;
c) completează şi emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
d) asigură evidenţa certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
e) asigură arhivarea documentaţiei în baza căreia s-au emis certificatele constatatoare.
Art. 8. - Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii.
Art. 9. - Certificatul constatator, emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, dă dreptul angajatorilor să desfăşoare activităţile pentru care au obţinut certificatul.
Art. 10. - (1) În cazul în care în cadrul controalelor se constată încălcări ale prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă poate dispune sistarea activităţii şi, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de muncă înscrierea măsurii sistare a activităţii în certificatul constatator.
(2) În baza propunerii inspectorului de muncă, inspectoratul teritorial de muncă consemnează în certificatul constatator măsura sistării activităţii prevăzută la alin. (1).
Art. 11. - (1) În situaţia prevăzută la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut autorizarea conform art. 6.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea va fi însoţită de certificatul constatator eliberat iniţial, în original.
(3) Inspectoratul teritorial de muncă va menţiona în certificatul constatator data reluării activităţii.
ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
Seria ........ nr. ..............
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ...............................
CERTIFICAT CONSTATATOR Nr. .........
emis în temeiul art. 13 lit. c) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere, înregistrată sub nr. .......... din ...................., pentru:
Persoana juridică: .............................................., cu sediul social în localitatea ......................................, str. ................... nr. ........, bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .................................
Prezentul certificat constatator atestă că s-a înregistrat declaraţia pe propria răspundere conform căreia persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activitatea/activităţile declarate:
Nr. crt. Denumirea activităţii Cod CAEN Adresa la care se desfăşoară activitatea
Inspector-şef,
..................................
Data eliberării:
ziua ..... luna .................. anul .......
- verso -
Nr. crt. Denumirea activităţii Cod CAEN Adresa la care se desfăşoară activitatea Semnătura inspectorului-şef/Data sistării activităţii Semnătura inspectorului-şef/Data reluării activităţii

   d) să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;
   e) să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
   f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe;
   g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
   h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;
   i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică;
   j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;
   k) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. e);
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
SECŢIUNEA a 2-a Zone cu risc ridicat şi specific
Art. 105. - Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzută la art. 13 lit. k) din lege trebuie să conţină nominalizarea şi localizarea acestor zone în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii şi măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone.
Art. 106. - (1) Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţa tuturor lucrătorilor care sunt zonele cu risc ridicat şi specific.
(2) Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţa conducătorilor locurilor de muncă şi lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în zonele cu risc ridicat şi specific măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor.
Art. 107. - Acţiunile pentru realizarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific constituie o prioritate în cadrul planului de protecţie şi prevenire.

   l) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;
   m) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
   n) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
   o) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;
   p) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane;
   q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
   r) să asigure echipamente individuale de protecţie;
   s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie.
   Art. 14. - Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă.
   Art. 15. - (1) Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori.
   (2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă.

   
SECŢIUNEA a 5-a

  Informarea lucrătorilor

   Art. 16. - (1) Ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau a unităţii, angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare, astfel încât lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să primească, în conformitate cu prevederile legale, toate informaţiile necesare privind:
   a) riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii;
   b) măsurile luate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) şi (3).
   (2) Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare astfel încât angajatorii lucrătorilor din orice întreprindere şi/sau unitate exterioară, care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau în unitatea sa, să primească informaţii adecvate privind aspectele la care s-a făcut referire la alin. (1), care privesc aceşti lucrători.
   Art. 17. - Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorii desemnaţi sau reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi în conformitate cu prevederile prezentei legi, să aibă acces la:
   a) evaluarea riscurilor şi măsurile de protecţie, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b);
   b) evidenţa şi rapoartele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi d);
   c) informaţii privind măsurile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi informaţii provenind de la instituţiile de control şi autorităţile competente în domeniu.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 5-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
ANEXA Nr. 26 la normele metodologice
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
.........................................................1)
COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
DECIZIE
Nr. ...... din .......................
În urma analizei documentaţiei, înregistrată la ...........................................................1) cu nr. .......... din data de ....................., cu următoarele elemente de identificare:
- tipul documentaţiei: .....................................;
- titlul documentaţiei: .....................................;
- solicitantul avizului: .....................................,
au rezultat următoarele neconformităţi cu cerinţele prevăzute la art. 178-192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare:
- ........................................................................
- ........................................................................
- ........................................................................
Ca urmare, Comisia de abilitare şi avizare decide respingerea solicitării de acordare a avizului şi restituirea documentaţiei.
Preşedinte,
...........................................................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)
NOTĂ:
Când rândurile cu documentaţii sau neconformităţi nu sunt suficiente, se va întocmi o anexă la această decizie pentru continuarea enumerării, cu numărul de rânduri necesare, anexă care va purta pe fiecare pagină, ca şi decizia, semnătura preşedintelui şi ştampila Comisiei de abilitare şi avizare emitente.
1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul căreia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VIII Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
SECŢIUNEA 1 Prevederi generale
Art. 178. - Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care se supun avizării, a cerinţelor care stau la baza realizării acestora, precum şi a procedurii de avizare.
Art. 179. - Documentaţiile care se supun avizării sunt:
a) filme sau imagini, pe peliculă sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
b) afişe, pliante, broşuri din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
c) suporturile de curs destinate programelor de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) şi la art. 55 alin. (1);
d) diapozitive, diafilme şi altele asemenea.
SECŢIUNEA a 2-a Cerinţe de realizare a documentaţiilor
Art. 180. - Cerinţele generale pentru realizarea documentaţiilor prevăzute la art. 179 sunt:
a) conţinutul să fie în concordanţă cu legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare;
b) să prezinte informaţia într-o formă accesibilă, completă şi uşor de asimilat;
c) conţinutul şi realizarea să fie în concordanţă cu nivelul de pregătire al subiecţilor cărora li se adresează.
Art. 181. - Cerinţele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt:
a) scenariul şi regia să asigure perceperea corectă şi clară a mesajului;
b) imagine clară şi sugestivă;
c) sonor clar şi sugestiv;
d) forme de prezentare: filmare reală sau animaţie;
e) durata proiecţiei: 10-20 de minute.
Art. 182. - Cerinţele specifice pentru realizarea afişelor şi pliantelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt:
a) grafică simplă, fără greşeli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei şi eliminându-se detaliile nesemnificative;
b) utilizarea unor culori vii, contrastante, în concordanţă cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situaţii pozitive şi culori închise pentru situaţii negative;
c) să nu aibă text sau textul să fie scurt, concis şi vizibil, cu dimensiunea literelor aleasă astfel încât să permită citirea textului de la o distanţă de 4-5 m;
d) subiectul să ocupe circa 60% din suprafaţa afişului, iar marginile să fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;
e) mărimea afişului va fi aleasă în funcţie de scopul urmărit şi locul în care va fi expus;
f) materialele din care sunt realizate să fie adecvate mediilor în care vor fi utilizate, respectiv să fie rezistente la acţiunea factorilor din mediul în care sunt amplasate şi/sau utilizate (umiditate, agenţi chimici etc.).
Art. 183. - Cerinţele specifice pentru realizarea broşurilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt:
a) să prezinte informaţiile clar şi concis;
b) să se axeze pe o temă concretă;
c) să prezinte un interes practic cât mai larg.
Art. 184. - Cerinţele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevăzut la art. 179 lit. c) sunt:
a) să fie elaborat în baza unei documentări bibliografice la zi;
b) să utilizeze terminologia specifică securităţii şi sănătăţii în muncă;
c) să fie elaborat pe o tematică orientată spre grupuri-ţintă, respectiv angajatorii care şi-au asumat atribuţii din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
d) să fie redactat clar, concis, adaptat nivelului de pregătire al grupului-ţintă căruia îi este destinat;
e) informaţiile să fie sistematizate într-o organizare logică a conţinutului, orientate spre situaţii concrete de muncă;
f) să evidenţieze consecinţele neaplicării şi/sau nerespectării legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Art. 185. - Cerinţele specifice pentru realizarea diapozitivelor şi diafilmelor sunt:
a) pe cât posibil să fie realizate color şi să fie clare;
b) să fie însoţite de scheme explicative;
c) să fie însoţite de texte redactate clar şi concis, fără a da naştere la interpretări;
d) să fie realizate într-o succesiune logică.
SECŢIUNEA a 3-a Avizarea documentaţiilor
Art. 186. - (1) Documentaţiile prevăzute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai dacă sunt avizate de către Comisia de abilitare şi avizare prevăzută la art. 36, din judeţul în care îşi are sediul elaboratorul.
(2) În situaţia în care elaboratorul îşi are sediul într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, documentaţiile se avizează de către Comisia de abilitare şi avizare din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti.
Art. 187. - Pentru avizarea documentaţiilor, elaboratorul va transmite Comisiei de abilitare şi avizare, prin poştă, o cerere întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 24, însoţită de un dosar care cuprinde:
a) copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi, după caz, a anexei acestuia;
b) prin excepţie de la prevederile lit. a), în situaţia în care elaboratorul se află în cazul prevăzut la art. 186 alin. (2), acesta va depune documentul echivalent eliberat de statul în care îşi are sediul;
c) un scurt memoriu de prezentare a documentaţiei;
d) două exemplare din documentaţia supusă avizării;
e) în cazul diapozitivelor şi diafilmelor se vor transmite originalul şi două copii pe suport hârtie.
Art. 188. - (1) Comisia de abilitare şi avizare va transmite prin poştă avizul sau decizia de respingere motivată, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării.
(2) Avizul comisiei, prezentat în anexa nr. 25, va fi însoţit de un exemplar din documentaţia transmisă de elaborator, care va purta ştampila Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(3) Decizia de respingere, prezentată în anexa nr. 26, va fi însoţită de cele două exemplare de documentaţie transmisă de elaborator, pentru a fi refăcută în sensul celor precizate în decizie.
SECŢIUNEA a 4-a Dispoziţii finale
Art. 189. - (1) Difuzarea sau comercializarea documentaţiilor prevăzute la art. 179 va fi însoţită de o copie a avizului.
(2) Angajatorul care utilizează documentaţiile prevăzute la art. 179 trebuie să deţină o copie a avizului.
Art. 190. - (1) Solicitantul sau titularul de aviz, după caz, pot face contestaţie la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere.
(2) Soluţiile adoptate ca răspuns la contestaţie vor fi comunicate celor interesaţi în termen de 30 de zile de la data primirii contestaţiei.
Art. 191. - (1) Dacă în timpul controalelor efectuate de inspectorii de muncă se constată diferenţe între documentaţia avizată şi cea folosită în activitatea curentă, inspectorul de muncă dispune măsuri pentru retragerea documentaţiei neconforme şi comunică, în scris, situaţia constatată Comisiei de abilitare şi avizare care a dat avizul, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) aduce la cunoştinţa titularului de aviz situaţia constatată, pentru ca acesta să îşi prezinte punctul de vedere.
(3) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează comunicarea inspectorului de muncă împreună cu punctul de vedere al titularului de aviz şi emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, după caz.
(4) Suspendarea se poate face pe o perioadă determinată, în funcţie de timpul necesar pentru remedierea deficienţelor constatate.
(5) Decizia de respingere a avizării, de retragere, de suspendare a avizului sau cea prevăzută la art. 192 alin. (2) poate face obiectul unei contestaţii în condiţiile prevăzute la art. 190.
Art. 192. - (1) În situaţia în care titularul de aviz intenţionează să aducă modificări unei documentaţii avizate, are obligaţia să comunice Comisiei de abilitare şi avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, conţinutul acestor modificări.
(2) Comisia de abilitare şi avizare teritorială, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează dacă modificările asupra documentaţiei sunt intervenţii minore sau majore şi decide menţinerea avizului sau necesitatea unei noi avizări.
Art. 1921. - (1) Procedurile şi formalităţile de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie pot fi îndeplinite şi prin intermediul PCU electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului alineat se aplică în termen de 60 de zile de la data operaţionalizării punctului de contact unic electronic.
(2) Prevederile din cuprinsul prezentelor norme metodologice se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
Art. 193. - Anexele nr. 1-26*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
*) Anexele nr. 1-26 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 24 la normele metodologice
Denumirea solicitantului: ............................................
Adresă: .......................................................................
Localitate: ...................................................................
Judeţ: ..........................................................................
Cod poştal: ..............................................
Telefon/Fax: ............................................
Nr. de înregistrare în registrul comerţului: ............................................
Cod unic de înregistrare (CUI): ............................................................
Nr. ....../..................1)
Către
.........................................................................2)
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Subsemnatul, ...................................................., reprezentant al ........................................, solicit analizarea, în vederea avizării, a documentaţiei cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu următoarele elemente de identificare:
- tipul documentaţiei: ............................................
- titlul documentaţiei: ............................................
Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare şi avizare, în conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente3):
-
-
Solicitant4),
.............................................
NOTĂ:
Când rândurile de pe prima pagină nu sunt suficiente, se va întocmi o anexă la această cerere pentru continuarea listei, cu numărul de rânduri necesare, anexă care va purta pe fiecare pagină, ca şi pe prima, semnătura şi, după caz, ştampila solicitantului.
1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant.
2) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul căreia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare, potrivit art. 36 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
3) Se va completa cu documentele transmise Comisiei de abilitare şi avizare, prevăzute la art. 187 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
4) Se vor specifica funcţia, numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului său legal, se va semna şi ştampila.
ANEXA Nr. 25 la normele metodologice
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
...............................................................1)
COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
AVIZ
Nr. ....... din ...................
Se avizează documentaţia cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, înregistrată la ..............................................................1) cu nr. ......... din data de .................., cu următoarele elemente de identificare:
Tipul documentaţiei2): ...........................................
Titlul documentaţiei3): ............................................
Titularul avizului4): ...............................................
Prezentul aviz este emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
Emis la data de ...................
Valabil până la schimbarea condiţiilor în care a fost emis.
Preşedinte,
......................................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)
1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul căreia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
2) şi 3) În situaţia în care documentaţia cuprinde mai multe tipuri cu acelaşi titlu sau mai multe titluri din acelaşi tip, se va completa: "conform anexei care face parte integrantă din prezentul aviz".
4) Se va completa: numele titularului, adresa, cod poştal, telefon, fax (e-mail, pagina web, dacă este cazul).
- verso -
ANEXA
la Avizul nr. ......... din ..................
Titular: ..............................
Tipul/titlul1) documentaţiei:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
4. .......................................................................
5. .......................................................................
6. .......................................................................
7. .......................................................................
8. .......................................................................
9. .......................................................................
10. ......................................................................
Preşedinte,
............................................................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)
NOTĂ:
Când rândurile de pe prima pagină şi de pe verso nu sunt suficiente, se va întocmi o anexă la aviz pentru continuarea listei cu numărul de rânduri necesare, anexă care va purta pe fiecare pagină, ca şi pe aviz, şi pe versoul acestuia, semnătura preşedintelui şi ştampila Comisiei de abilitare şi avizare emitente.
1) Se va preciza tipul sau titlul, după caz.

   
SECŢIUNEA a 6-a

  Consultarea şi participarea lucrătorilor

   Art. 18. - (1) Angajatorii consultă lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor şi permit participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
   (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implică:
   a) consultarea lucrătorilor;
   b) dreptul lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor să facă propuneri;
   c) participarea echilibrată.
   (3) Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor definiţi la art. 5 lit. d) iau parte în mod echilibrat sau sunt consultaţi în prealabil şi în timp util de către angajator cu privire la:
   a) orice măsură care ar afecta semnificativ securitatea şi sănătatea în muncă;
   b) desemnarea lucrătorilor la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1) şi la art. 10 alin. (2), precum şi cu privire la activităţile la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1);
   c) informaţiile la care s-a făcut referire în art. 12 alin. (1), art. 16 şi 17;
   d) recurgerea, după caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4);
   e) organizarea şi planificarea instruirii prevăzute la art. 20 şi 21.
   (4) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor au dreptul să solicite angajatorului să ia măsuri corespunzătoare şi să prezinte propuneri în acest sens, în scopul diminuării riscurilor pentru lucrători şi/sau al eliminării surselor de pericol.
   (5) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sau lucrătorii nu pot fi prejudiciaţi din cauza activităţilor la care s-a făcut referire în alin. (1)-(3).
   (6) Angajatorul trebuie să acorde reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor un timp adecvat, fără diminuarea drepturilor salariale, şi să le furnizeze mijloacele necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile care decurg din prezenta lege.
   (7) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi/sau lucrătorii au dreptul să apeleze la autorităţile competente, în cazul în care consideră că măsurile adoptate şi mijloacele utilizate de către angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.
   (8) Reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor trebuie să li se acorde posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile inspectorilor de muncă şi inspectorilor sanitari, în timpul vizitelor de control.
   Art. 19. - În vederea realizării prevederilor art. 16, 17 şi ale art. 18 alin. (1), la nivelul angajatorului se înfiinţează, se organizează şi funcţionează comitete de securitate şi sănătate în muncă.

   
Punere în aplicare Art. 19. prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
CAPITOLUL IV Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
SECŢIUNEA 1 Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
Art. 57. - (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României.
(2) Inspectorul de muncă poate impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă în unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători în funcţie de natura activităţii şi de riscurile identificate.
(3) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate şi sănătate în muncă; numărul acestora se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare şi funcţionare.
(4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, respectiv cu o durată mai mare de 3 luni.
(5) În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători, unde nu s-a constituit comitet de securitate şi sănătate în muncă, atribuţiile acestuia revin reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
Art. 58. - (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din următorii membri:
a) angajator sau reprezentantul său legal;
b) reprezentanţi ai angajatorului cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă;
c) reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
d) medicul de medicină a muncii.
(2) Numărul reprezentanţilor lucrătorilor este egal cu numărul format din angajator sau reprezentantul său legal şi reprezentanţii angajatorului.
(3) Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă.
Art. 59. - (1) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă vor fi aleşi pe o perioadă de 2 ani.
(2) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate şi sănătate în muncă, aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi.
Art. 60. - (1) Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă va fi stabilită prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă vor fi desemnaţi de către lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
(3) Numărul minim al reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă se stabileşte în funcţie de numărul total al lucrătorilor din întreprindere/unitate, după cum urmează:
a) de la 10 la 100 de lucrători - 2 reprezentanţi;
b) de la 101 la 500 de lucrători - 3 reprezentanţi;
c) de la 501 la 1.000 de lucrători - 4 reprezentanţi;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători - 5 reprezentanţi;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucrători - 6 reprezentanţi;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucrători - 7 reprezentanţi;
g) peste 4.000 de lucrători - 8 reprezentanţi.
Art. 61. - (1) Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice.
(2) Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin:
a) 2 ore pe lună în unităţile având un efectiv de până la 99 de lucrători;
b) 5 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrători;
c) 10 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrători;
d) 15 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 500 şi 1.499 de lucrători;
e) 20 de ore pe lună în unităţile având un efectiv de 1.500 de lucrători şi peste.
(3) Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate şi sănătate în muncă trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii.
Art. 62. - Angajatorul sau reprezentantul său legal este preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă.
Art. 63. - Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin decizie scrisă a preşedintelui acestuia, iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţă tuturor lucrătorilor.
Art. 64. - (1) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă vor fi convocaţi să participe lucrătorii desemnaţi, reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie şi, în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire şi protecţie, reprezentanţii acestora.
(2) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă pot participa inspectori de muncă.
SECŢIUNEA a 2-a Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
Art. 65. - Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza regulamentului de funcţionare propriu.
Art. 66. - (1) Angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.
(2) Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă, inspectoratului teritorial de muncă şi, dacă este cazul, serviciului extern de protecţie şi prevenire, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
(3) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilite.
(4) La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului.
(5) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
(6) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.
(7) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.
(8) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.
SECŢIUNEA a 3-a Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă
Art. 67. - Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor, în conformitate cu art. 16, 17 şi 18 din lege, comitetul de securitate şi sănătate în muncă are cel puţin următoarele atribuţii:
a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.
SECŢIUNEA a 4-a Obligaţiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate şi sănătate în muncă
Art. 68. - Angajatorul trebuie să furnizeze comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia să îşi poată da avizul în cunoştinţă de cauză.
Art. 69. - (1) Angajatorul trebuie să prezinte, cel puţin o dată pe an, comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor.
(2) Angajatorul trebuie să transmită raportul prevăzut la alin. (1), avizat de membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă, în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de muncă.
Art. 70. - Angajatorul trebuie să supună analizei comitetului de securitate şi sănătate în muncă documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime.
Art. 71. - Angajatorul trebuie să informeze comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie atât la nivel de unitate, cât şi la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor.
Art. 72. - Angajatorul comunică comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul său de vedere sau, dacă este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire şi protecţie, asupra plângerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă şi modul în care serviciul intern sau extern de prevenire şi protecţie îşi îndeplineşte atribuţiile.
Art. 73. - În cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate şi sănătate în muncă, conform atribuţiilor prevăzute la art. 67, trebuie să motiveze decizia sa în faţa comitetului; motivaţia va fi consemnată în procesul-verbal.

   
SECŢIUNEA a 7-a

  Instruirea lucrătorilor

   Art. 20. - (1) Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său:
   a) la angajare;
   b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;
   c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
   d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
   e) la executarea unor lucrări speciale.
   (2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie:
   a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri;
   b) periodică şi ori de câte ori este necesar.
   (3) Angajatorul se va asigura că lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau unitatea proprie, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor.
   (4) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare.
    ___________
    Art. 20. a fost derogat prin alineatul (4) din Ordonanţă de urgenţă nr. 68/2012 începând cu 19.11.2012.

   Art. 21. - (1) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (1), (2) şi (4) nu poate fi realizată pe cheltuiala lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora.
   (2) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (1) şi (2) trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru.
   (3) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (4) trebuie să se efectueze în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în afara întreprinderii şi/sau unităţii.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 7-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
ANEXA Nr. 11 la normele metodologice
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ......................................
FIŞĂ DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ
privind securitatea şi sănătatea în muncă
NUMELE ŞI PRENUMELE ............................................................
LEGITIMAŢIA, MARCA .............................................................
GRUPA SANGUINĂ .................................................................
DOMICILIUL .....................................................................
 
Data şi locul naşterii .........................................................
Calificarea .......................... Funcţia .................................
Locul de muncă .................................................................
Autorizaţii (ISCIR, ş.a.) ......................................................
Traseul de deplasare la/de la serviciu .........................................
................................................................................

               Instruirea la angajare

  1) Instruirea introductiv generală, a fost efectuată la data ................
timp de ............................. ore, de către ............................
având funcţia de ...............................................................
  Conţinutul instruirii .......................................................
................................................................................

Semnătura celui   Semnătura celui care a   Semnătura celui care a verificat
  instruit      efectuat instruirea      însuşirea cunoştinţelor

  2) instruirea la locul de muncă, a fost efectuată la data ...................
loc de muncă/post de lucru ........................ timp de ............... ore,
de către ........................ având funcţia de .............................
  Conţinutul instruirii .......................................................
................................................................................

Semnătura celui   Semnătura celui care a   Semnătura celui care a verificat
  instruit      efectuat instruirea      însuşirea cunoştinţelor

  3) Admis la lucru
Numele şi prenumele ............................................................
Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) ....................................
Data şi semnătura ..............................................................
 
               Instruirea periodică

┌──────────┬──────┬────────┬────────────────┬──────────────────────────────────┐
│     │   │    │        │     Semnătura celui     │
│  Data  │Durata│Ocupaţia│  Materialul  ├────────┬────────┬────────────────┤
│instruirii│ (h) │    │   predat   │instruit│ care a │care a verificat│
│     │   │    │        │    │instruit│  instruirea  │
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
└──────────┴──────┴────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────────────┘

            Instruire periodică suplimentară

┌──────────┬──────┬────────┬────────────────┬──────────────────────────────────┐
│     │   │    │        │     Semnătura celui     │
│  Data  │Durata│Ocupaţia│  Materialul  ├────────┬────────┬────────────────┤
│efectuării│ (h) │    │   predat   │instruit│ care a │care a verificat│
│     │   │    │        │    │instruit│  instruirea  │
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
└──────────┴──────┴────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────────────┘

               Rezultatele testărilor

┌──────────┬────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┐
│  Data  │   Materialul examinat    │ Calificativ │   Examinator   │
├──────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
├──────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
└──────────┴────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┘

      Accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale suferite

┌───────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬────────────┐
│Data producerii│Diagnosticul medical│Nr. şi data PV de cercetare │ Nr. zile │
│ evenimentului │          │   a evenimentului    │  ITM   │
├───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤
├───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤
└───────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴────────────┘

                Sancţiuni aplicate
  pentru nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă

┌───────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Abaterea săvârşită  │ Sancţiunea administrativă │ Nr. şi data deciziei │
├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤
├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤
└───────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┘

              CONTROL MEDICAL PERIODIC

┌──────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────┐
│   Observaţii de specialitate   ││   Observaţii de specialitate   │
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│                   ││                   │
│Semnătura şi          Data  ││Semnătura şi          Data  │
│parafa medicului       vizei  ││parafa medicului       vizei  │
│de medicina muncii          ││de medicina muncii          │
└──────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────┐
│   Observaţii de specialitate   ││   Observaţii de specialitate   │
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│                   ││                   │
│Semnătura şi          Data  ││Semnătura şi          Data  │
│parafa medicului       vizei  ││parafa medicului       vizei  │
│de medicina muncii          ││de medicina muncii          │
└──────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────┐
│   Observaţii de specialitate   ││   Observaţii de specialitate   │
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│                   ││                   │
│Semnătura şi          Data  ││Semnătura şi          Data  │
│parafa medicului       vizei  ││parafa medicului       vizei  │
│de medicina muncii          ││de medicina muncii          │
└──────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────┘

             TESTAREA PSIHOLOGICĂ PERIODICĂ

┌──────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────┐
│    Apt psihologic pentru:*)    ││    Apt psihologic pentru:*)    │
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│                   ││                   │
│ Semnătura         Data   ││ Semnătura         Data   │
│psihologului             ││psihologului             │
└──────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────┐
│    Apt psihologic pentru:*)    ││    Apt psihologic pentru:*)    │
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│                   ││                   │
│ Semnătura         Data   ││ Semnătura         Data   │
│psihologului             ││psihologului             │
└──────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────┐
│    Apt psihologic pentru:*)    ││    Apt psihologic pentru:*)    │
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│                   ││                   │
│ Semnătura         Data   ││ Semnătura         Data   │
│psihologului             ││psihologului             │
└──────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────┘
*) Lucru la înălţime, lucru în condiţii de izolare, conducători auto, etc.
ANEXA Nr. 12 la normele metodologice
Întreprinderea/unitatea ........................................
FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ
privind securitatea şi sănătatea în muncă
întocmită azi .................
Subsemnatul .................................................., având funcţia de ................, am procedat la instruirea unui număr de .......... persoane de la ......................, conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru vizita (prezenţa) în întreprindere/unitate în zilele ................................................
În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale: ................................................................................ ................................................................................
Prezenta fişă de instructaj se va păstra la ................................. ................................................................................
Verificat,
Semnătura celui care a efectuat instruirea
verso
Fişă de instruire colectivă
TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire
Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm să le respectăm întocmai.
┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Numele şi prenumele  │ Act identitate/grupa sanguină  │ Semnătura │
│crt.│            │                 │       │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
└────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────┘
Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar .....................
Semnătura ......................
Notă:
Fişa se completează în 2 exemplare.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 7-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
ANEXA Nr. 25 la normele metodologice
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
...............................................................1)
COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
AVIZ
Nr. ....... din ...................
Se avizează documentaţia cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, înregistrată la ..............................................................1) cu nr. ......... din data de .................., cu următoarele elemente de identificare:
Tipul documentaţiei2): ...........................................
Titlul documentaţiei3): ............................................
Titularul avizului4): ...............................................
Prezentul aviz este emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
Emis la data de ...................
Valabil până la schimbarea condiţiilor în care a fost emis.
Preşedinte,
......................................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)
1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul căreia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
2) şi 3) În situaţia în care documentaţia cuprinde mai multe tipuri cu acelaşi titlu sau mai multe titluri din acelaşi tip, se va completa: "conform anexei care face parte integrantă din prezentul aviz".
4) Se va completa: numele titularului, adresa, cod poştal, telefon, fax (e-mail, pagina web, dacă este cazul).
- verso -
ANEXA
la Avizul nr. ......... din ..................
Titular: ..............................
Tipul/titlul1) documentaţiei:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
4. .......................................................................
5. .......................................................................
6. .......................................................................
7. .......................................................................
8. .......................................................................
9. .......................................................................
10. ......................................................................
Preşedinte,
............................................................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)
NOTĂ:
Când rândurile de pe prima pagină şi de pe verso nu sunt suficiente, se va întocmi o anexă la aviz pentru continuarea listei cu numărul de rânduri necesare, anexă care va purta pe fiecare pagină, ca şi pe aviz, şi pe versoul acestuia, semnătura preşedintelui şi ştampila Comisiei de abilitare şi avizare emitente.
1) Se va preciza tipul sau titlul, după caz.
ANEXA Nr. 24 la normele metodologice
Denumirea solicitantului: ............................................
Adresă: .......................................................................
Localitate: ...................................................................
Judeţ: ..........................................................................
Cod poştal: ..............................................
Telefon/Fax: ............................................
Nr. de înregistrare în registrul comerţului: ............................................
Cod unic de înregistrare (CUI): ............................................................
Nr. ....../..................1)
Către
.........................................................................2)
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Subsemnatul, ...................................................., reprezentant al ........................................, solicit analizarea, în vederea avizării, a documentaţiei cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu următoarele elemente de identificare:
- tipul documentaţiei: ............................................
- titlul documentaţiei: ............................................
Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare şi avizare, în conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente3):
-
-
Solicitant4),
.............................................
NOTĂ:
Când rândurile de pe prima pagină nu sunt suficiente, se va întocmi o anexă la această cerere pentru continuarea listei, cu numărul de rânduri necesare, anexă care va purta pe fiecare pagină, ca şi pe prima, semnătura şi, după caz, ştampila solicitantului.
1) Se va completa cu numărul şi data de înregistrare la solicitant.
2) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul căreia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare, potrivit art. 36 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
3) Se va completa cu documentele transmise Comisiei de abilitare şi avizare, prevăzute la art. 187 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
4) Se vor specifica funcţia, numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului său legal, se va semna şi ştampila.
CAPITOLUL VIII Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
SECŢIUNEA 1 Prevederi generale
Art. 178. - Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care se supun avizării, a cerinţelor care stau la baza realizării acestora, precum şi a procedurii de avizare.
Art. 179. - Documentaţiile care se supun avizării sunt:
a) filme sau imagini, pe peliculă sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
b) afişe, pliante, broşuri din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
c) suporturile de curs destinate programelor de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) şi la art. 55 alin. (1);
d) diapozitive, diafilme şi altele asemenea.
SECŢIUNEA a 2-a Cerinţe de realizare a documentaţiilor
Art. 180. - Cerinţele generale pentru realizarea documentaţiilor prevăzute la art. 179 sunt:
a) conţinutul să fie în concordanţă cu legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare;
b) să prezinte informaţia într-o formă accesibilă, completă şi uşor de asimilat;
c) conţinutul şi realizarea să fie în concordanţă cu nivelul de pregătire al subiecţilor cărora li se adresează.
Art. 181. - Cerinţele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt:
a) scenariul şi regia să asigure perceperea corectă şi clară a mesajului;
b) imagine clară şi sugestivă;
c) sonor clar şi sugestiv;
d) forme de prezentare: filmare reală sau animaţie;
e) durata proiecţiei: 10-20 de minute.
Art. 182. - Cerinţele specifice pentru realizarea afişelor şi pliantelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt:
a) grafică simplă, fără greşeli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei şi eliminându-se detaliile nesemnificative;
b) utilizarea unor culori vii, contrastante, în concordanţă cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situaţii pozitive şi culori închise pentru situaţii negative;
c) să nu aibă text sau textul să fie scurt, concis şi vizibil, cu dimensiunea literelor aleasă astfel încât să permită citirea textului de la o distanţă de 4-5 m;
d) subiectul să ocupe circa 60% din suprafaţa afişului, iar marginile să fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;
e) mărimea afişului va fi aleasă în funcţie de scopul urmărit şi locul în care va fi expus;
f) materialele din care sunt realizate să fie adecvate mediilor în care vor fi utilizate, respectiv să fie rezistente la acţiunea factorilor din mediul în care sunt amplasate şi/sau utilizate (umiditate, agenţi chimici etc.).
Art. 183. - Cerinţele specifice pentru realizarea broşurilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt:
a) să prezinte informaţiile clar şi concis;
b) să se axeze pe o temă concretă;
c) să prezinte un interes practic cât mai larg.
Art. 184. - Cerinţele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevăzut la art. 179 lit. c) sunt:
a) să fie elaborat în baza unei documentări bibliografice la zi;
b) să utilizeze terminologia specifică securităţii şi sănătăţii în muncă;
c) să fie elaborat pe o tematică orientată spre grupuri-ţintă, respectiv angajatorii care şi-au asumat atribuţii din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
d) să fie redactat clar, concis, adaptat nivelului de pregătire al grupului-ţintă căruia îi este destinat;
e) informaţiile să fie sistematizate într-o organizare logică a conţinutului, orientate spre situaţii concrete de muncă;
f) să evidenţieze consecinţele neaplicării şi/sau nerespectării legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Art. 185. - Cerinţele specifice pentru realizarea diapozitivelor şi diafilmelor sunt:
a) pe cât posibil să fie realizate color şi să fie clare;
b) să fie însoţite de scheme explicative;
c) să fie însoţite de texte redactate clar şi concis, fără a da naştere la interpretări;
d) să fie realizate într-o succesiune logică.
SECŢIUNEA a 3-a Avizarea documentaţiilor
Art. 186. - (1) Documentaţiile prevăzute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai dacă sunt avizate de către Comisia de abilitare şi avizare prevăzută la art. 36, din judeţul în care îşi are sediul elaboratorul.
(2) În situaţia în care elaboratorul îşi are sediul într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, documentaţiile se avizează de către Comisia de abilitare şi avizare din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti.
Art. 187. - Pentru avizarea documentaţiilor, elaboratorul va transmite Comisiei de abilitare şi avizare, prin poştă, o cerere întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 24, însoţită de un dosar care cuprinde:
a) copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi, după caz, a anexei acestuia;
b) prin excepţie de la prevederile lit. a), în situaţia în care elaboratorul se află în cazul prevăzut la art. 186 alin. (2), acesta va depune documentul echivalent eliberat de statul în care îşi are sediul;
c) un scurt memoriu de prezentare a documentaţiei;
d) două exemplare din documentaţia supusă avizării;
e) în cazul diapozitivelor şi diafilmelor se vor transmite originalul şi două copii pe suport hârtie.
Art. 188. - (1) Comisia de abilitare şi avizare va transmite prin poştă avizul sau decizia de respingere motivată, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării.
(2) Avizul comisiei, prezentat în anexa nr. 25, va fi însoţit de un exemplar din documentaţia transmisă de elaborator, care va purta ştampila Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(3) Decizia de respingere, prezentată în anexa nr. 26, va fi însoţită de cele două exemplare de documentaţie transmisă de elaborator, pentru a fi refăcută în sensul celor precizate în decizie.
SECŢIUNEA a 4-a Dispoziţii finale
Art. 189. - (1) Difuzarea sau comercializarea documentaţiilor prevăzute la art. 179 va fi însoţită de o copie a avizului.
(2) Angajatorul care utilizează documentaţiile prevăzute la art. 179 trebuie să deţină o copie a avizului.
Art. 190. - (1) Solicitantul sau titularul de aviz, după caz, pot face contestaţie la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere.
(2) Soluţiile adoptate ca răspuns la contestaţie vor fi comunicate celor interesaţi în termen de 30 de zile de la data primirii contestaţiei.
Art. 191. - (1) Dacă în timpul controalelor efectuate de inspectorii de muncă se constată diferenţe între documentaţia avizată şi cea folosită în activitatea curentă, inspectorul de muncă dispune măsuri pentru retragerea documentaţiei neconforme şi comunică, în scris, situaţia constatată Comisiei de abilitare şi avizare care a dat avizul, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) aduce la cunoştinţa titularului de aviz situaţia constatată, pentru ca acesta să îşi prezinte punctul de vedere.
(3) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează comunicarea inspectorului de muncă împreună cu punctul de vedere al titularului de aviz şi emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, după caz.
(4) Suspendarea se poate face pe o perioadă determinată, în funcţie de timpul necesar pentru remedierea deficienţelor constatate.
(5) Decizia de respingere a avizării, de retragere, de suspendare a avizului sau cea prevăzută la art. 192 alin. (2) poate face obiectul unei contestaţii în condiţiile prevăzute la art. 190.
Art. 192. - (1) În situaţia în care titularul de aviz intenţionează să aducă modificări unei documentaţii avizate, are obligaţia să comunice Comisiei de abilitare şi avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, conţinutul acestor modificări.
(2) Comisia de abilitare şi avizare teritorială, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează dacă modificările asupra documentaţiei sunt intervenţii minore sau majore şi decide menţinerea avizului sau necesitatea unei noi avizări.
Art. 1921. - (1) Procedurile şi formalităţile de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie pot fi îndeplinite şi prin intermediul PCU electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului alineat se aplică în termen de 60 de zile de la data operaţionalizării punctului de contact unic electronic.
(2) Prevederile din cuprinsul prezentelor norme metodologice se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
Art. 193. - Anexele nr. 1-26*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
*) Anexele nr. 1-26 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 26 la normele metodologice
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
.........................................................1)
COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
DECIZIE
Nr. ...... din .......................
În urma analizei documentaţiei, înregistrată la ...........................................................1) cu nr. .......... din data de ....................., cu următoarele elemente de identificare:
- tipul documentaţiei: .....................................;
- titlul documentaţiei: .....................................;
- solicitantul avizului: .....................................,
au rezultat următoarele neconformităţi cu cerinţele prevăzute la art. 178-192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare:
- ........................................................................
- ........................................................................
- ........................................................................
Ca urmare, Comisia de abilitare şi avizare decide respingerea solicitării de acordare a avizului şi restituirea documentaţiei.
Preşedinte,
...........................................................
(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)
NOTĂ:
Când rândurile cu documentaţii sau neconformităţi nu sunt suficiente, se va întocmi o anexă la această decizie pentru continuarea enumerării, cu numărul de rânduri necesare, anexă care va purta pe fiecare pagină, ca şi decizia, semnătura preşedintelui şi ştampila Comisiei de abilitare şi avizare emitente.
1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul căreia funcţionează Comisia de abilitare şi avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 7-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
CAPITOLUL V Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale
Art. 74. - Prezentul capitol stabileşte procedura instruirii lucrătorilor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu art. 20 din lege.
Art. 75. - Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă.
Art. 76. - (1) Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii se efectuează în timpul programului de lucru.
(2) Perioada în care se desfăşoară instruirea prevăzută la alin. (1) este considerată timp de muncă.
Art. 77. - Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 3 faze:
a) instruirea introductiv-generală;
b) instruirea la locul de muncă;
c) instruirea periodică.
Art. 78. - La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor fi folosite mijloace, metode şi tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator.
Art. 79. - Fiecare angajator are obligaţia să asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate.
Art. 80. - Angajatorul trebuie să dispună de programe de instruire - testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii pentru:
a) conducătorii locurilor de muncă;
b) lucrători, pe meserii şi activităţi.
Art. 81. - (1) Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.
(2) Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou, imediat după verificarea instruirii.
(3) După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.
(4) Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi însoţită de o copie a ultimei fişe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii.
(5) Fişa de instruire individuală se păstrează în întreprindere/unitate, de la angajare până la data încetării raporturilor de muncă.
Art. 82. - (1) Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepţia altor participanţi la procesul de muncă, aşa cum sunt definiţi potrivit art. 5 lit. c) din lege, angajatorul stabileşte, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare, durata instruirii şi reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate.
(2) Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor respectivi privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general.
(3) Instruirea prevăzută la alin. (1) şi (2) se consemnează în fişa de instruire colectivă, conform modelului prezentat în anexa nr. 12.
(4) Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se va păstra de către angajator/lucrător desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecţie care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
(5) Reprezentanţii autorităţilor competente cu atribuţii de control vor fi însoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de instruire.
SECŢIUNEA a 2-a Instruirea introductiv-generală
Art. 83. - Instruirea introductiv-generală se face:
a) la angajarea lucrătorilor definiţi conform art. 5 lit. a) din lege;
b) lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
c) lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.
Art. 84. - Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general.
Art. 85. - Instruirea introductiv-generală se face de către:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; sau
b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.
Art. 86. - Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.
Art. 87. - (1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activităţi şi de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii, în general.
(2) Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mică de 8 ore.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevăzute la art. 82, cărora li se vor prezenta succint activităţile, riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din întreprindere şi/sau unitate.
Art. 88. - (1) În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele probleme:
a) legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;
b) consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă;
c) riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii;
d) măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.
(2) Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie să fie în conformitate cu tematica aprobată de către angajator.
Art. 89. - (1) Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe bază de teste.
(2) Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.
(3) Lucrătorii prevăzuţi la art. 83 lit. a) şi d) nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au însuşit cunoştinţele prezentate în instruirea introductiv-generală.
SECŢIUNEA a 3-a Instruirea la locul de muncă
Art. 90. - (1) Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
(2) Instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor prevăzuţi la art. 83, inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii.
Art. 91. - (1) Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă, în grupe de maximum 20 de persoane.
Art. 92. - (1) Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
(2) Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv, împreună cu:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; sau
b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.
Art. 93. - (1) Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, tematici care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.
(2) Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puţin următoarele:
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru;
b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru;
c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent;
d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;
e) demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.
Art. 94. - Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după verificarea cunoştinţelor de căte şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează în fişa de instruire individuală.
SECŢIUNEA a 4-a Instruirea periodică
Art. 95. - Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor prevăzuţi la art. 83 şi are drept scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Art. 96. - (1) Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă.
(2) Durata instruirii periodice, intervalul dintre două instruiri şi periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite prin instrucţiuni proprii, în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru.
(21) Intervalul dintre două instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni.
(3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
(4) Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie, care vor semna fişele de instruire ale lucrătorilor, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător.
(5) Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.
Art. 97. - Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.
Art. 98. - Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:
a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;
b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate;
c) la reluarea activităţii după accident de muncă;
d) la executarea unor lucrări speciale;
e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
Art. 99. - Durata instruirii periodice prevăzute la art. 98 nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte în instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv, împreună cu:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; sau
b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrător al serviciului intern de protecţie şi prevenire; sau
d) serviciul extern de protecţie şi prevenire.
Art. 100. - Instruirea periodică prevăzută la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.

   
CAPITOLUL IV

  Obligaţiile lucrătorilor

   Art. 22. - Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
   Art. 23. - (1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au următoarele obligaţii:
   a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
   b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
   c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
   d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
   e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
   f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
   g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
   h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
   i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
   (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.

   
CAPITOLUL V

  Supravegherea sănătăţii

   Art. 24. - Măsurile prin care se asigură supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în muncă se stabilesc potrivit reglementărilor legale.
   Art. 25. - (1) Măsurile prevăzute la art. 24 vor fi stabilite astfel încât fiecare lucrător să poată beneficia de supravegherea sănătăţii la intervale regulate.
   (2) Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medicii de medicină a muncii.

   
CAPITOLUL VI

  Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor

   
SECŢIUNEA 1

  Evenimente

   Art. 26. - Orice eveniment, aşa cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.
   Art. 27. - (1) Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează:
   a) inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele aşa cum sunt definite la art. 5 lit. f);
   b) asigurătorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
   c) organelor de urmărire penală, după caz.
   (2) Orice medic, inclusiv medicul de medicină a muncii aflat într-o relaţie contractuală cu angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boală profesională sau legată de profesiune, depistată cu prilejul prestaţiilor medicale.
   (3) Semnalarea prevăzută la alin. (2) se efectuează către autoritatea de sănătate publică teritorială sau a municipiului Bucureşti, de îndată, la constatarea cazului.
   Art. 28. - În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poliţie rutieră competente vor trimite instituţiilor şi/sau persoanelor fizice/juridice prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 5 zile de la data solicitării, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului.
   Art. 29. - (1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează după cum urmează:
   a) de către angajator, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă;
   b) de către inspectoratele teritoriale de muncă, în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la angajatorii persoane fizice, precum şi în situaţiile cu persoane date dispărute;
   c) de către Inspecţia Muncii, în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;
   d) de către autorităţile de sănătate publică teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, în cazul suspiciunilor de boală profesională şi a bolilor legate de profesiune.
   (2) Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal.
   (3) În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, instituţia medico-legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legală.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA 1 prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
SECŢIUNEA 1 Comunicarea evenimentelor
Art. 108. - (1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. (1) din lege.
(2) Dacă printre victimele evenimentului se află şi lucrători ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat şi angajatorilor acestora de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.
(3) Evenimentul produs în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e) din lege, dacă a avut loc în afara întreprinderii şi/sau unităţii şi nu a avut nicio legătură cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, de către orice persoană care are cunoştinţă despre producerea evenimentului.
Art. 109. - Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin următoarele informaţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13:
a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul şi, dacă este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
b) sediul/adresa şi numărul de telefon ale angajatorului;
c) locul unde s-a produs evenimentul;
d) data şi ora la care s-a produs evenimentul/data şi ora la care a decedat accidentatul;
e) numele şi prenumele victimei;
f) datele personale ale victimei: vârsta, starea civilă, copii în întreţinere, alte persoane în întreţinere, ocupaţia, vechimea în ocupaţie şi la locul de muncă;
g) împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive;
h) consecinţele accidentului;
i) numele şi funcţia persoanei care comunică evenimentul;
j) data comunicării;
k) unitatea sanitară cu paturi la care a fost internat accidentatul.
Art. 110. - În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de muncă din judeţul pe raza căruia s-a produs.
Art. 111. - (1) Angajatorul va lua măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, până la primirea acordului din partea organelor care efectuează cercetarea, cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestei stări ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentaţilor sau ar pune în pericol viaţa lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul muncii.
(2) În situaţia în care este necesar să se modifice starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, se vor face, după posibilităţi, schiţe sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica şi se vor ridica orice obiecte care conţin sau poartă o urmă a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectuează cercetarea şi vor constitui probe în cercetarea evenimentului.
(3) Pentru orice modificare a stării de fapt rezultată din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul său legal va consemna pe propria răspundere, într-un proces-verbal, toate modificările efectuate după producerea evenimentului.
Art. 112. - (1) Inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc evenimentul va comunica Inspecţiei Muncii:
a) incidentul periculos;
b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidentă;
e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.
f) evenimentul care a avut ca urmare dispariţia unei/unor persoane.
(2) Evenimentele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se vor comunica Inspecţiei Muncii după primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.
(3) Comunicarea către Inspecţia Muncii va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 109.
Art. 113. - (1) La solicitarea organelor care efectuează cercetarea evenimentului, unitatea sanitară care acordă asistenţă medicală de urgenţă se va pronunţa în scris cu privire la diagnosticul provizoriu, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
(2) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) va lua măsuri pentru recoltarea imediată a probelor de laborator, în vederea determinării alcoolemiei sau a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum şi pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de muncă, urmând să comunice rezultatul determinărilor specifice în termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea acestora.
(3) În caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de muncă va solicita în scris unităţii medico-legale competente un raport preliminar din care să reiasă faptul că decesul a fost sau nu urmarea unei vătămări violente, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, republicată, şi legislaţiei subsecvente.
(4) Unitatea medico-legală va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de muncă în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, republicată, şi ale legislaţiei subsecvente.
(5) Unitatea medico-legală va transmite raportul de constatare medico-legală în termenul prevăzut la art. 29 alin. (3) din lege.
(6) În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă ce a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate va trimite o copie de pe decizie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs accidentul.
SECŢIUNEA a 4-a Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea evenimentelor produse în afara graniţelor României, în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori români, aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de serviciu
Art. 143. - (1) Comunicarea evenimentelor produse în afara graniţelor ţării, în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori români, se face conform prevederilor art. 108-113.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) angajatorul are obligaţia de a comunica evenimentul şi misiunii diplomatice sau oficiului consular român din ţara respectivă.
(3) Orice eveniment produs pe teritoriul alte ţări în care sunt implicaţi lucrători români, detaşaţi sau puşi la dispoziţie de către angajatori români la angajatori străini, respectiv utilizatori străini, pentru efectuarea unor lucrări pe teritoriul altui stat, se comunică imediat de către angajatorul român misiunii diplomatice sau oficiului consular român din ţara respectivă.
(4) Angajatorii români care detaşează ori pun la dispoziţie lucrători la angajatori străini, respectiv utilizatori străini, au obligaţia să includă în cuprinsul convenţiilor internaţionale şi contractelor bilaterale încheiate cu partenerii străini clauze cu privire la comunicarea evenimentelor.
(5) Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române, precum şi persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara graniţelor ţării vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe din România de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare române. Ministerul Afacerilor Externe are obligaţia de a comunica aceste evenimente Inspecţiei Muncii.
Art. 144. - (1) Cercetarea evenimentelor produse în afara graniţelor ţării în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori români se va face conform prevederilor art. 114-134.
(11) În cazul evenimentelor produse în afara graniţelor ţării care au avut drept consecinţă incapacitatea temporară de muncă sau decesul lucrătorilor asiguraţi potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, dosarul de cercetare întocmit de comisia numită de angajator va cuprinde documentele care au fost întocmite de organele de cercetare din ţara în care a avut loc evenimentul, precum şi documentele medicale de la unităţile sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate accidentatului.
(2) La cercetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1) poate participa şi un delegat din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular român din ţara respectivă.
(3) Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum şi persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara graniţelor ţării se face de către Ministerul Afacerilor Externe.
(4) În cazul evenimentelor menţionate la alin. (1) şi (3), care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective, inclusiv în cazul persoanelor dispărute şi în cazul incidentului periculos, Inspecţia Muncii poate delega reprezentanţi care să efectueze cercetarea la faţa locului.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), cercetarea se va finaliza de către Inspecţia Muncii sau, după caz, inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi are sediul, domiciliul sau reşedinţa angajatorul.
Art. 145. - (1) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă răspunde angajatorul care a încheiat contractul cu partenerul străin, în cazul efectuării de lucrări cu personal român, şi, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de angajaţii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare române şi de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara graniţelor României, aflaţi în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de invaliditate sau deces răspunde inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi are sediul social angajatorul la care era angajată victima.
(3) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122 şi se va completa cu:
a) copii ale originalelor documentelor de cercetare emise de organele competente din ţara pe teritoriul căreia s-a produs evenimentul, copii ale documentelor medicale de la unităţile sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate victimei, precum şi traducerea acestora în limba română;
b) copie a contractului încheiat cu partenerul străin, din care să rezulte cine a încheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrări se execută, pe ce durată, locul unde se execută lucrările respective, clauzele privind securitatea şi sănătatea în muncă, modul în care se fac comunicarea şi cercetarea evenimentelor şi înregistrarea accidentelor de muncă.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) vor fi puse la dispoziţia organului de cercetare de către angajatorul la care era angajată victima.
(5) Pentru documentele prevăzute la alin. (3), cheltuielile necesare traducerii în limba română vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
Art. 146. - Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se fac de către angajatorul român, conform prevederilor art. 143-145.
SECŢIUNEA a 5-a Comunicarea şi cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu
Art. 147. - (1) Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc, de către angajator sau de către orice altă persoană care are cunoştinţă despre eveniment.
(2) Inspectoratul teritorial de muncă care a primit comunicarea va înştiinţa misiunea diplomatică sau consulatul ţării din care provine persoana accidentată, prin intermediul Inspecţiei Muncii.
Art. 148. - (1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia au avut loc, împreună cu celelalte organe competente, precum şi cu reprezentanţi ai angajatorului străin implicat în eveniment sau de către Inspecţia Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din lege.
(2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului ţării respective.
(3) Termenul de cercetare este cel prevăzut la art. 120.
(4) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122.
(5) Dosarul de cercetare se va întocmi astfel:
a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă sau care sunt accidente uşoare; dosarul se păstrează în arhiva inspectoratului teritorial de muncă care a cercetat evenimentul;
b) în două exemplare, pentru evenimentele care au produs deces, accidente colective; originalul se înaintează organelor de urmărire penală şi un exemplar se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;
c) în 3 exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii; originalul se înaintează organelor de urmărire penală, un exemplar se păstrează la Inspecţia Muncii şi un exemplar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul;
d) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă pentru victime cu angajatori diferiţi; originalul se păstrează în arhiva inspectoratului teritorial de muncă care a efectuat cercetarea.
(6) Dosarul de cercetare întocmit conform prevederilor alin. (5) lit. a) şi b) va fi transmis Inspecţiei Muncii în condiţiile prevăzute la art. 126 alin. (1).
(7) O copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului ţării de unde provine accidentatul de către inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea sau, după caz, de către Inspecţia Muncii.
ANEXA Nr. 13 la normele metodologice
COMUNICAREA EVENIMENTELOR
┌───────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ │FIŞA Nr. │JUDEŢUL │Denumirea angajatorului la care s-a produs evenimentul: │Adresa │ ├───────────────────┤ │ │ │ │Cod CAEN │ │ │Telefon │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤LOCALITATEA│Denumirea angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul│Adresa │ │Data/Ora producerii│ │ │ │ │ │ │ │Telefon │ ├───────────────────┼───────────┴───────────────┬────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤ │Data comunicării: │Locul producerii │ VICTIME │ │ │evenimentului ├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ ├───────────────────┤ │Nume │Nume │Nume │ │Numele/funcţia │ │Prenume │Prenume │Prenume │ │persoanei care │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │comunică: │ │Ocupaţie: │Ocupaţie: │Ocupaţie: │ │ ├───────────────────────────┤Vechime în ocupaţie: │Vechime în ocupaţie: │Vechime în ocupaţie: │ │ │Unitatea medicală la care a│Vechime la locul de muncă: │Vechime la locul de muncă: │Vechime la locul de muncă: │ │ │fost internat accidentatul:│Vârsta: │Vârsta: │Vârsta: │ │ │ │Starea civilă: │Starea civilă: │Starea civilă: │ │ │ │Copii în întreţinere: │Copii în întreţinere: │Copii în întreţinere: │ │ │ │Alte persoane în întreţinere:│Alte persoane în întreţinere:│Alte persoane în întreţinere:│ ├───────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ ACCIDENT │INCIDENT PERICULOS: │ Decizia de încadrare INV │ ├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤ ├────────────────────┬────────┤ │ Colectiv │ Individual │ │Nr./Data │Gr. │ ├───────────┬────────────┼─────────┬─────────────────────┬────────────────────┤ │ │ │ │ Nr. de │ Din care │ ITM │Invaliditate evidentă│ Deces │ │ │ │ │ victime │ decedaţi │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────┤ │Descrierea împrejurărilor care se cunosc şi cauze prezumtive în care s-a produs evenimentul: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ │Consecinţele accidentului (în cazul decesului se va menţiona data şi ora decesului): │Starea civilă: │ │ │C - căsătorit │ │ │D - divorţat │ │ │N - necăsătorit │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
ANEXA Nr. 14 la normele metodologice
Conţine ..... pagini
Dată în faţa mea/noastră,
Azi ...........................................
Membru comisie de cercetare/inspector de muncă .........................................
Posesor legitimaţie nr. ........../...................
Membrii comisiei de cercetare a evenimentului:
..............................................
..............................................
..............................................
DECLARAŢIE
Subsemnatul/Subsemnata, ................................................, fiul (fiica) lui ............... şi al (a) ................., născut(ă) în localitatea ................................................, judeţul ......................................, la data de .............., cu domiciliul stabil în judeţul ................................................, localitatea ..................................................., str. ........................................................ nr. .........., bl. ........, sc. ......, et. ....., ap. .........., sectorul ........, posesor al BI/CI seria ........, nr. ..................., eliberat(ă) la data de ......................., CNP ..............................., de profesie ................................................................., angajat(ă) la .............................................................., din data de ..........................., în funcţia de......................................................, cu privire la evenimentul din data de ............................, ora ........., ce a avut loc la ........................................................................., la locul de muncă ........................................................................................................................................., situat ...................................................................................................................................., şi în care au fost implicaţi numiţii: ................................................................................................................... .........................................................................................................................................,
declar următoarele:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Semnătura,
NOTĂ:
Când rândurile pentru declaraţie nu sunt suficiente, aceasta se va continua pe pagini separate, care vor fi numerotate şi semnate de declarant.
SECŢIUNEA a 11-a Dispoziţii finale
Art. 175. - În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activităţi şi servicii vor fi prevăzute clauze privind răspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea şi înregistrarea unor eventuale accidente de muncă.
Art. 176. - (1) Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces au dreptul să sesizeze sau să se informeze la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc accidentul.
(2) Dacă în urma investigaţiilor rezultă că sunt întrunite condiţiile unui accident de muncă, inspectoratul teritorial de muncă va lua măsuri pentru efectuarea cercetării în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de muncă va răspunde sesizărilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.
Art. 177. - (1) În situaţia în care angajatorul, lucrătorii implicaţi, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot sesiza, în scris, Inspecţia Muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal.
(2) Dacă în urma analizei se constată că trebuie refăcută cercetarea, Inspecţia Muncii dispune completarea dosarului de cercetare şi/sau întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare care îl va înlocui pe cel existent.
(3) Soluţiile adoptate de către Inspecţia Muncii vor fi comunicate celor interesaţi, în termenul legal.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA 1 prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
SECŢIUNEA a 2-a Cercetarea evenimentelor
Art. 114. - Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.
Art. 115. - Cercetarea se face imediat după comunicare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege.
Art. 116. - (1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.
(11) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cazurile în care lucrătorii au suferit o invaliditate evidentă, cazurile în care victimele sunt cetăţeni străini sau cazurile în care printre victime se află cetăţeni străini.
(12) În cazurile prevăzute la alin. (11) cercetarea se efectuează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul.
(2) Angajatorul are obligaţia să numească de îndată, prin decizie scrisă, comisia de cercetare a evenimentului.
(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusă din cel puţin 3 persoane, dintre care o persoană trebuie să fie, după caz:
a) lucrător desemnat;
b) reprezentant al serviciului intern de prevenire şi protecţie;
c) reprezentant al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu pregătire corespunzătoare conform art. 47 lit. c).
(4) Persoanele numite de către angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie să aibă pregătire tehnică corespunzătoare şi să nu fie implicate în organizarea şi conducerea locului de muncă unde a avut loc evenimentul şi să nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului.
(5) Angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, în acest caz urmând să apeleze la servicii externe.
(6) Dacă în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiţi, în comisia de cercetare numită de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate şi persoane numite prin decizie scrisă de către ceilalţi angajatori.
(7) Angajatorul care a organizat transportul răspunde pentru cercetarea accidentului de circulaţie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporară de muncă, cu respectarea, atunci când este cazul, a prevederilor alin. (6).
(8) Cercetarea evenimentului prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e) din lege, dacă acesta a avut loc în afara întreprinderii şi/sau unităţii angajatorului şi nu a avut nicio legătură cu aceasta, se efectuează în condiţiile legii.
(9) Angajatorul care nu dispune de personal competent în conformitate cu alin. (4) sau nu are personal suficient trebuie să asigure cercetarea apelând la servicii externe de prevenire şi protecţie.
Art. 1161. - Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul şi/sau invaliditatea lucrătorilor, precum şi a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor judeţe decât judeţul unde are sediul social angajatorul se va face de către inspectoratul teritorial de muncă pe teritoriul căruia a avut loc evenimentul.
Art. 117. - (1) În cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice în care sunt implicate persoane aflate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de muncă pe teritoriul căruia a avut loc evenimentul sau Inspecţiei Muncii, la cererea acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului şi orice alte documente existente necesare cercetării, cum ar fi: copii de pe declaraţii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schiţe.
(2) În cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice, în baza documentelor prevăzute la alin. (1) transmise de organele de poliţie şi a altor documente din care să rezulte că victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, organele împuternicite potrivit prevederilor legale vor efectua cercetarea evenimentului.
Art. 118. - (1) Persoanele împuternicite, potrivit legii, să efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul să ia declaraţii scrise, să preleveze sau să solicite prelevarea de probe necesare cercetării, să solicite sau să consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat să le pună la dispoziţie în condiţiile legii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevării şi analizării probelor în vederea cercetării vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
Art. 119. - (1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experţi sau specialişti, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competenţe potrivit prevederilor legale să efectueze expertize tehnice, iar aceştia trebuie să răspundă solicitării.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), expertizele tehnice întocmite vor face parte integrantă din dosarul de cercetare a evenimentului.
(3) Cheltuielile aferente efectuării expertizelor, precum şi cele necesare analizării probelor prelevate cu ocazia cercetării se suportă de către angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face răspunzător de organizarea activităţii în urma căreia s-a produs evenimentul.
Art. 120. - (1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă se va încheia în cel mult 10 zile lucrătoare calculate de la data producerii.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţii cum ar fi cele în care este necesară prelevarea de probe, efectuarea de expertize, determinări de noxe, pentru care se poate solicita în scris, argumentat şi în perioada prevăzută la alin. (1), la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
(3) Cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare deces, invaliditate evidentă, invaliditate confirmată ulterior, a accidentelor colective sau a situaţiilor de persoane date dispărute, precum şi cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 15 zile lucrătoare de la data producerii acestora.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) situaţii cum ar fi cele în care este necesară eliberarea certificatului medico-legal sau, după caz, a raportului de expertiză ori de constatare medico-legală, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de muncă care cercetează evenimentele poate solicita în scris, argumentat şi în termen, la Inspecţia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
Art. 121. - (1) În cazul accidentului cu incapacitate temporară de muncă, în urma căruia a intervenit invaliditatea confirmată prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului şi va întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul completat.
(2) Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevăzut la alin. (1), se face în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de către inspectoratul teritorial de muncă a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal ori, după caz, a raportului de expertiză sau de constatare medico-legală.
(3) Invaliditatea evidentă va fi cercetată de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, ca eveniment care a produs incapacitate temporară de muncă, şi, în funcţie de consecinţele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) şi (2).
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3) situaţiile în care este necesară administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul teritorial de muncă însărcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita în scris, argumentat şi în termen, la Inspecţia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
Art. 122. - (1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:
a) opisul actelor aflate în dosar;
b) procesul-verbal de cercetare;
c) nota de constatare la faţa locului, încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă, în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecţia Muncii, conform competenţelor, sau de către lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie, iar în absenţa acestora, de serviciul extern de prevenire şi protecţie, în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competenţa angajatorului, şi semnată de către angajator, care va cuprinde precizări referitoare la poziţia victimei, existenţa sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie, starea echipamentelor de muncă, modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie, închiderea fişei de instruire individuală prin barare şi semnătură, ridicarea de documente sau prelevarea de probe şi orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele şi împrejurările producerii evenimentului;
c1) nota de constatare la faţa locului, întocmită de alte organe de cercetare abilitate şi încheiată în prezenţa şi cu participarea reprezentanţilor inspectoratului teritorial de muncă, care reprezintă piesă la dosar şi înlocuieşte nota prevăzută la lit. c). Nota de constatare nu se va întocmi în situaţiile în care se menţine o stare de pericol grav şi iminent de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor de muncă la locul evenimentului, argumentându-se acest fapt;
d) schiţe şi fotografii referitoare la eveniment;
e) declaraţiile accidentaţilor, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate;
f) declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
g) copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;
h) copii ale certificatului constatator sau oricăror alte autorizaţii în baza cărora angajatorul îşi desfăşoară activitatea;
i) copii ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional şi ale fişei de aptitudine, întocmite potrivit prevederilor legale;
j) copii ale contractelor individuale de muncă ale victimelor;
k) copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ale victimelor; în caz de deces aceste fişe se vor anexa în original;
l) concluziile raportului de constatare medico-legală, în cazul accidentului mortal;
m) copie a hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul, în cazul persoanelor date dispărute;
n) copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă;
o) copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de invaliditate;
p) copii ale actelor/documentelor emise/completate de unităţile sanitare care au acordat asistenţă medicală victimelor, inclusiv asistenţă medicală de urgenţă, din care să rezulte data şi ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie, precum şi diagnosticul.
q) copie a procesului-verbal de cercetare la faţa locului, încheiat de serviciile poliţiei rutiere, în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice.
(2) Dosarul va mai cuprinde, după caz, orice alte acte şi documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:
a) copie a autorizaţiei, în cazul în care victima desfăşura o activitate care necesita autorizare;
b) copie a diplomei, adeverinţei sau certificatului de calificare a victimei;
c) acte de expertiză tehnică, întocmite cu ocazia cercetării evenimentului;
d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care să se poată stabili locul, data şi ora producerii evenimentului sau să se poată justifica prezenţa victimei la locul, ora şi data producerii evenimentului;
e) documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu;
f) corespondenţa cu alte instituţii/unităţi în vederea obţinerii actelor solicitate;
g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, în conformitate cu art. 120 alin. (2) şi (4);
h) actul medical emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţă medicală de urgenţă, din care să rezulte diagnosticul la internare şi/sau externare;
i) procesul-verbal încheiat după producerea evenimentului, în condiţiile prevăzute la art. 111;
j) formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă, denumit în continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.
Art. 123. - Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) filele dosarului să fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numită de angajator, şi ştampilate cu ştampila inspectoratului sau a angajatorului;
b) numărul total de file conţinut de dosarul de cercetare şi numărul de file pentru fiecare document anexat la dosar să fie menţionate în opis;
c) fiecare document, cu excepţia procesului-verbal de cercetare, să fie identificat în dosarul de cercetare ca anexă;
d) paginile şi spaţiile albe să fie barate;
e) schiţele referitoare la eveniment, anexate la dosar, să fie însoţite de explicaţii;
f) fotografiile referitoare la eveniment să fie clare şi însoţite de explicaţii;
g) formularul pentru declaraţie să fie conform modelului prevăzut în anexa nr. 14;
h) declaraţiile aflate la dosar să fie însoţite de forma tehnoredactată, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul şi semnate de către inspectorul care a efectuat cercetarea sau de către unul dintre membrii comisiei de cercetare.
Art. 124. - (1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel:
a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă; dosarul se păstrează în arhiva angajatorului care înregistrează accidentul;
b) într-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;
c) în două exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective; originalul se înaintează organelor de urmărire penală şi un exemplar se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;
d) în două exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidentă; originalul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea şi un exemplar se transmite angajatorului care înregistrează accidentul;
e) în trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii; originalul se înaintează organelor de urmărire penală, un exemplar se păstrează la Inspecţia Muncii şi un exemplar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul;
f) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporară de muncă pentru victime cu angajatori diferiţi; originalul se păstrează în arhiva angajatorului care înregistrează accidentul şi celelalte exemplare se păstrează de către ceilalţi angajatori.
(2) În cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporară de muncă sau al incidentelor periculoase în care faptele comise pot fi considerate infracţiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie în două exemplare, originalul fiind înaintat organului de urmărire penală.
Art. 125. - (1) Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numită de către angajator, se înaintează pentru verificare şi avizare la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.
(2) Inspectoratul teritorial de muncă va analiza dosarul, va aviza şi va restitui dosarul în cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii.
(3) Dosarul va fi însoţit de avizul inspectoratului teritorial de muncă.
(4) În cazul în care inspectoratul teritorial de muncă constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, dispune în scris măsuri pentru refacerea procesului-verbal de cercetare şi/sau completarea dosarului, după caz.
(5) Comisia de cercetare va completa dosarul şi va reface procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului.
(6) Dacă evenimentul urmat de incapacitate temporară de muncă s-a produs în condiţiile prevăzute la art. 124 alin. (2), inspectoratul teritorial de muncă va înainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmărire penală, imediat după avizare.
Art. 126. - (1) Dosarul de cercetare original, întocmit de inspectoratul teritorial de muncă, cu excepţia cazului prevăzut la art. 121 alin. (3), va fi înaintat în vederea avizării la Inspecţia Muncii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.
(11) Dosarul de cercetare întocmit de comisia de cercetare numită de Inspecţia Muncii se avizează de către inspectorul general de stat.
(2) Dosarul de cercetare pentru cazul dispariţiei de persoane, ca urmare a unui eveniment şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acestora, va fi păstrat la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, până la emiterea hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul persoanelor dispărute, conform prevederilor legale în vigoare; după completarea dosarului, acesta va fi înaintat în vederea avizării la Inspecţia Muncii.
(3) Inspecţia Muncii avizează şi restituie dosarele prevăzute la alin. (1) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii.
(4) În cazul în care Inspecţia Muncii constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, poate dispune completarea dosarului şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.
(5) Inspectoratul teritorial de muncă va întocmi noul proces-verbal de cercetare şi/sau va completa dosarul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului, pe baza observaţiilor transmise de Inspecţia Muncii.
(6) Inspectoratul teritorial de muncă transmite dosarele de cercetare prevăzute la alin. (1) organelor de urmărire penală, numai după ce au fost avizate de către Inspecţia Muncii.
(7) Dosarul de cercetare completat şi noul proces-verbal de cercetare întocmit în condiţiile alin. (4) şi (5) vor fi transmise organelor de urmărire penală.
Art. 127. - (1) Dosarul de cercetare al accidentului de muncă cu invaliditate, înaintat organelor de urmărire penală, se restituie la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, pentru completare şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, în cazul în care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico-legal.
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestuia.
(3) Completarea dosarului prevăzut la alin. (1) şi întocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de muncă.
(4) Dosarul completat şi noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea avizării la Inspecţia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii.
(5) După avizarea de către Inspecţia Muncii în condiţiile prevăzute la art. 126, dosarul va fi înaintat organelor de urmărire penală de către inspectoratul teritorial de muncă.
Art. 128. - Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie să conţină următoarele capitole:
a) data încheierii procesului-verbal;
b) numele persoanelor şi în ce calitate efectuează cercetarea evenimentului;
c) perioada de timp şi locul în care s-a efectuat cercetarea;
d) obiectul cercetării;
e) data şi ora producerii evenimentului;
f) locul producerii evenimentului;
g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului său legal;
h) datele de identificare a accidentatului/accidentaţilor;
i) descrierea detaliată a locului, echipamentului de muncă, a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul;
j) urmările evenimentului şi/sau urmările suferite de persoanele accidentate;
k) cauza producerii evenimentului;
l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
m) alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului;
n) persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale, din capitolele de la lit. k), l) şi m);
o) sancţiunile contravenţionale aplicate;
p) propuneri pentru cercetare penală;
q) caracterul accidentului;
r) angajatorul care înregistrează accidentul de muncă sau incidentul periculos;
s) măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare şi persoanele responsabile pentru realizarea acestora;
t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de muncă privind realizarea măsurilor prevăzute la lit. s);
u) numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare şi repartizarea acestora;
v) numele şi semnătura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
w) avizul inspectorului-şef adjunct securitate şi sănătate în muncă/avizul inspectorului general de stat adjunct securitate şi sănătate în muncă;
x) viza inspectorului-şef/inspectorului general de stat.
Art. 129. - (1) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit cărora persoanele sunt îndreptăţite să efectueze cercetarea, precum şi numele angajatorului şi ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetări.
(2) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.
(3) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul în care s-a produs un eveniment şi ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment.
(4) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele, numele reprezentanţilor legali ai angajatorilor, numărul documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, adresa punctului de lucru.
(5) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, următoarele: numele, prenumele, cetăţenia, vârsta, starea civilă, numărul de copii minori, domiciliul, locul de muncă la care este încadrat, profesia de bază, ocupaţia în momentul accidentării, vechimea în muncă, în funcţie sau în meserie şi la locul de muncă, data efectuării ultimului instructaj în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, iar pentru persoanele care, în momentul accidentării, desfăşurau o activitate pentru care este necesară autorizare, se va face referire şi la aceasta.
(6) Capitolul prevăzut la art. 128 lit. i) va conţine următoarele subcapitole:
a) descrierea detaliată a locului producerii evenimentului;
b) descrierea detaliată a echipamentului de muncă;
c) descrierea detaliată a împrejurărilor;
d) descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul.
(7) În capitolele prevăzute la art. 128 lit. k)-m) se va face trimitere la reglementările legale în vigoare încălcate, cu redarea integrală a textului acestora.
(8) Denumirea capitolului prevăzut la art. 128 lit. o) se va schimba în "Propuneri pentru sancţiuni administrative şi disciplinare", în cazul accidentelor cercetate de către comisia numită de angajator.
(81) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. s) se vor stabili termene de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, precum şi persoanele responsabile de îndeplinirea acestora.
(9) Capitolele prevăzute la art. 128 lit. w) şi x) se vor regăsi în procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de către inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii, conform competenţelor.
(10) În cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul prevăzut la art. 128 lit. w), care va fi numit "Viza angajatorului".
Art. 130. - În situaţiile în care din cercetare rezultă că accidentul nu întruneşte condiţiile pentru a fi încadrat ca accident de muncă, se va face această menţiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevăzute la art. 128 lit. q) şi r) şi se vor dispune măsurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri asemănătoare.
Art. 131. - Comisia de cercetare a unui eveniment numită de angajator poate face propuneri de sancţiuni disciplinare şi/sau administrative, pe care le va menţiona în procesul-verbal de cercetare.
Art. 132. - (1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeşte în mai multe exemplare, după cum urmează:
a) în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă, pentru angajatorul care înregistrează accidentul, inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul, asigurător şi victime;
b) în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă, pentru lucrători cu angajatori diferiţi, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul, asigurător şi victime;
c) în cazul accidentului de muncă urmat de invaliditate, pentru angajatorul care înregistrează accidentul, organul de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii, asigurător şi victime;
d) în cazul accidentului de muncă mortal, precum şi în cazul accidentului mortal în afara muncii, pentru angajatorul care înregistrează accidentul, organul de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii, asigurător şi familiile victimelor;
e) în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistrează incidentul, organele de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii şi asigurător.
(2) Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un număr mai mare de exemplare, după caz.
Art. 133. - (1) În cazul în care accidentul de muncă s-a produs la un angajator, altul decât cel care îl înregistrează, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis şi acestuia.
(2) În cazul în care angajatorul la care se înregistrează accidentul de muncă îşi are sediul, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul altui judeţ decât cel pe raza căruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia are sediul, domiciliul sau reşedinţa angajatorul.
Art. 134. - (1) În cazul în care un lucrător prezintă un certificat medical cu cod «accident de muncă», angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie va solicita acestuia o declaraţie scrisă privind data, locul, modul şi împrejurările în care s-a produs evenimentul în urma căruia s-a accidentat.
(2) În baza declaraţiei prevăzute la alin. (1) şi în funcţie de data, locul, modul şi împrejurările producerii evenimentului, angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie va comunica şi cerceta evenimentul sau, în situaţia în care evenimentul prevăzut la alin. (1) nu a avut loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu ori în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers, va arhiva declaraţia originală împreună cu o copie a certificatului medical.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Accidente de muncă

   Art. 30. - (1) În sensul prevederilor art. 5 lit. g), este, de asemenea, accident de muncă:
   a) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;
   b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activităţi culturale, sportive, în ţară sau în afara graniţelor ţării, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini;
   c) accidentul survenit în cadrul activităţilor culturalsportive organizate, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi;
   d) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti;
   e) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat;
   f) accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de muncă organizat de aceştia, în timpul programului de muncă, şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului;
   g) accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers;
   h) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă;
   i) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrată victima, ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea, la o altă persoană juridică sau fizică, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pe durata normală de deplasare;
   j) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de muncă, utilajul ori materialele, dacă schimba îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator, dacă se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers;
   k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator, precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri;
   l) accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române, delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării, pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare;
   m) accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări, în baza unor contracte, convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege, încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;
   n) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale, în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practică;
   o) accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale, cum ar fi furtună, viscol, cutremur, inundaţie, alunecări de teren, trăsnet (electrocutare), dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
   p) dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia;
   q) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.
   (2) În situaţiile menţionate la alin. (1) lit. g), h), i) şi l), deplasarea trebuie să se facă fără abateri nejustificate de la traseul normal şi, de asemenea, transportul să se facă în condiţiile prevăzute de reglementările de securitate şi sănătate în muncă sau de circulaţie în vigoare.
   Art. 31. - Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate, în:
   a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice;
   b) accidente care produc invaliditate;
   c) accidente mortale;
   d) accidente colective, când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză.
   Art. 32. - (1) Înregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului-verbal de cercetare.
   (2) Accidentul de muncă înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de muncă, precum şi la asigurător, potrivit legii.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
ANEXA Nr. 15 la normele metodologice
REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ...........................
┌────┬──────┬───────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬────┐
│  │   │  DATE  │    │   │ACTIVI-│   │   │   DATA/ORA    │    DATA TERMINĂRII ITM PRIN:     │    │  │
│  │   │ PERSONALE │    │   │ TATEA │   │EFEC- │ ACCIDENTĂRII PRIN: ├─────────────────┬──────┬─────┬───────────┤    │  │
│  │NUMELE│- vârstă; │    │   │ECONO- │ÎMPRE-│ TELE │           │ INVALIDITATE  │   │   │      │    │  │
│  │ ŞI │- stare  │LOCUL DE│LOCUL │ MICĂ │JURARE│ACCI- ├───┬─────┬───────────┼─────┬───────────┤   │   │  DATA  │ Nr.  │  │
│  │ PRE- │ civilă; │MUNCĂ AL│ UNDE │ ÎN  │ CAU- │ DEN- │  │   │  DATA  │   │  DATA  │   │   │COMUNICĂRII│ zile │  │
│Nr. │NUMELE│- ocupaţie;│VICTIMEI│ S-A │ CARE │ ZELE │TELOR │  │   │COMUNICĂRII│Nr.; │COMUNICĂRII│RELU- │   │  LA   │ ITM  │  │
│crt.│ACCI- │- vechime │(secţie,│PRODUS│ S-A │ACCI- │ASUPRA│  │   │  LA   │DATA │  LA   │ ARE │DECES│INSPECTORAT│(calen-│OBS.│
│  │DENTA-│ în    │atelier,│ACCI- │ ACCI- │ DEN- │ORGA- │ITM│DECES│INSPECTORAT│DECI-│INSPECTORAT│ACTI- │   │T: Transmis│ dari- │  │
│  │ŢILOR │ ocupaţie;│ etc.) │DENTUL│DENTAT │TĂRII │NISMU-│  │   │T: Transmis│ZIEI;│T: Transmis│VITATE│   │ P: Primit │stice) │  │
│  │   │- vechime │    │   │VICTIMA│   │ LUI- │  │   │ P: Primit │GRAD │ P: Primit │   │   │ (numele │    │  │
│  │   │ la loc de│    │   │ (Cod │   │ UMAN │  │   │ (numele │INV. │ (numele │   │   │persoanei) │    │  │
│  │   │ muncă  │    │   │ CAEN) │   │   │  │   │persoanei) │   │persoanei) │   │   │      │    │  │
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
│ 0 │  1 │   2   │  3  │ 4  │  5  │ 6  │ 7  │ 8 │ 9 │  10   │ 11 │  12   │ 13 │ 14 │  15   │ 16  │17 │
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
└────┴──────┴───────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴──────┴─────┴───────────┴───────┴────┘
ANEXA Nr. 16 la normele metodologice
REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ A INCIDENTELOR PERICULOASE ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA .....................
┌────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐
│  │      │ LOCUL UNDE S-A │ACTIVITATEA ECONOMICĂ│ÎMPREJURAREA,│  DATA TRANSMITERII  │MĂSURI REALIZATE │
│Nr. │ DESCRIEREA │PRODUS INCIDENTUL│ ÎN CARE S-A PRODUS │  CAUZELE  │OPERATIVE LA INSPECTORAT│PENTRU PREVENIREA│
│crt.│INCIDENTULUI│(secţie, atelier,│   INCIDENTUL   │INCIDENTULUI │ T: Transmis P: Primit │  UNOR CAZURI  │
│  │      │   etc.)   │   (Cod CAEN)   │       │  (numele persoanei)  │  SIMILARE   │
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ 0 │   1   │    2    │     3     │   4   │      5      │    6    │
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
└────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┴─────────────────┘
ANEXA Nr. 17 la normele metodologice
REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTELOR UŞOARE ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ..................
┌────┬──────────────┬───────────────┬────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────────────┬────┐
│  │       │DATE PERSONALE │    │     │      │      │      │      │      FELUL     │  │
│  │       │- vârstă;   │LOCUL DE│     │ACTIVITATEA│      │ EFECTELE │      │    ACCIDENTULUI    │  │
│  │ NUMELE ŞI  │- stare civilă;│MUNCĂ AL│LOCUL UNDE│ ECONOMICĂ │ÎMPREJURAREA│ACCIDENTĂRII│      ├─────────────┬────────────┤  │
│Nr. │ PRENUMELE  │- ocupaţie;  │VICTIMEI│S-A PRODUS│ÎN CARE S-A│ CAUZELE  │  ASUPRA  │ DATA/ORA │   CU   │   CU   │OBS.│
│crt.│ACCIDENTAŢILOR│- vechime în  │(secţie,│ACCIDENTUL│ACCIDENTAT │ACCIDENTĂRII│ORGANISMULUI│ACCIDENTĂRII│INCAPACITATE │INCAPACITATE│  │
│  │       │ ocupaţie;  │atelier │     │ VICTIMA │      │  UMAN  │      │DE MUNCĂ (nr.│ DE MUNCĂ │  │
│  │       │- vechime la  │ etc.) │     │(Cod CAEN) │      │      │      │zile, dar mai│ (mai puţin │  │
│  │       │ loc de muncă │    │     │      │      │      │      │ puţin de 3) │ de o zi) │  │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ 0 │   1    │    2    │  3  │  4   │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │   10   │ 11 │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
└────┴──────────────┴───────────────┴────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────┘
ANEXA Nr. 18 la normele metodologice
REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNCĂ MAI MARE DE 3 ZILE DE LUCRU ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ....................
┌────┬─────────┬───────────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────────────────┬───────────┬────────┬──────┐
│  │     │DATE PERSONALE │    │   │      │    │    │    │   DATA TERMINĂRII   │      │    │   │
│  │     │- Vârstă;   │LOCUL DE│LOCUL │ACTIVITATEA│    │EFECTELE│    │INCAPACITĂŢII DE MUNCĂ PRIN│  DATA  │    │   │
│  │NUMELE ŞI│- stare civilă;│MUNCĂ AL│ UNDE │ ECONOMICĂ │ ÎMPRE- │ACCIDEN-│    ├──────────┬─────────┬──────┤COMUNICĂRII│    │ Nr. │
│Nr. │PRENUMELE│- ocupaţie;  │VICTIMEI│ S-A │ÎN CARE S-A│JURARE, │ TELOR │DATA/ORA│     │INVALIDI-│   │ LA ITM  │PERIOADA│ ZILE │
│crt.│ACCIDEN- │- vechime în  │(secţie,│PRODUS│ACCIDENTAT │CAUZELE │ ASUPRA │ACCIDEN-│ RELUARE │TATE Nr.;│   │T: Transmis│CALENDA-│ ITM │
│  │ TAŢILOR │ ocupaţie;  │atelier │ACCI- │ VICTIMA │ACCIDEN-│ ORGA- │ TĂRII │ACTIVITATE│ DATA  │DECES │ P: Primit │RISTICĂ │ (de │
│  │     │- vechime la  │ etc.) │DENTUL│(COD CAEN) │ TĂRII │NISMULUI│    │     │DECIZIEI;│   │ (numele │    │lucru)│
│  │     │ loc de muncă │    │   │      │    │ UMAN │    │     │GRAD INV.│   │persoanei) │    │   │
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
│ 0 │  1  │    2    │  3  │ 4  │  5   │  6  │  7  │  8  │  9   │  10  │ 11 │  12   │  13  │ 14 │
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
└────┴─────────┴───────────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴──────┴───────────┴────────┴──────┘

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
SECŢIUNEA a 11-a Dispoziţii finale
Art. 175. - În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activităţi şi servicii vor fi prevăzute clauze privind răspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea şi înregistrarea unor eventuale accidente de muncă.
Art. 176. - (1) Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces au dreptul să sesizeze sau să se informeze la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc accidentul.
(2) Dacă în urma investigaţiilor rezultă că sunt întrunite condiţiile unui accident de muncă, inspectoratul teritorial de muncă va lua măsuri pentru efectuarea cercetării în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de muncă va răspunde sesizărilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.
Art. 177. - (1) În situaţia în care angajatorul, lucrătorii implicaţi, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot sesiza, în scris, Inspecţia Muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal.
(2) Dacă în urma analizei se constată că trebuie refăcută cercetarea, Inspecţia Muncii dispune completarea dosarului de cercetare şi/sau întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare care îl va înlocui pe cel existent.
(3) Soluţiile adoptate de către Inspecţia Muncii vor fi comunicate celor interesaţi, în termenul legal.
SECŢIUNEA a 3-a Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase
Art. 135. - (1) Înregistrarea accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se face în registrele de evidenţă prevăzute la art. 141 şi 142, în baza procesului-verbal de cercetare.
(2) Accidentul de muncă se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 136.
(3) Accidentele de muncă produse la sediile secundare aflate pe raza altui judeţ decât cel unde este declarat sediul social se vor înregistra la sediul social, cu excepţia cazului în care sediul secundar are personalitate juridică.
Art. 136. - (1) Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de contract, comandă sau alte forme legale încheiate în întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator, alta decât cea la care este încadrată victima, se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute în acest sens în documentele încheiate.
(2) În situaţia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de muncă se înregistrează de către angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului.
(3) Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de comandă, la domiciliul clientului, se înregistrează de către angajatorul la care este/a fost angajată victima.
(4) Accidentul de muncă suferit de o persoană aflată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea şi/sau unitatea altui angajator se înregistrează de către angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului.
(5) Accidentul de muncă suferit în timpul stagiului de practică profesională de către elevi, studenţi, ucenici şi şomeri în perioada de reconversie profesională se înregistrează de către angajatorul la care se efectuează practica/reconversia profesională.
(6) Accidentul de muncă suferit de o persoană în cadrul activităţilor cultural-sportive, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi, se înregistrează de către instituţia sau angajatorul care a organizat acţiunea respectivă.
(7) Accidentul de muncă produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoană, din proprie iniţiativă, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat din întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator, se înregistrează de către angajatorul la care s-a produs accidentul.
(8) În cazul accidentului de muncă produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoană, din proprie iniţiativă, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat în afara întreprinderii şi/sau unităţii unui angajator şi care nu are nicio legătură cu acesta, înregistrarea se face în condiţiile prevăzute de lege.
(9) Accidentul de muncă de traseu se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului.
(10) Accidentul de muncă de circulaţie se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului.
(11) Accidentul de muncă produs în afara întreprinderii şi/sau unităţii ca urmare a neluării unor măsuri de securitate de către un alt angajator se înregistrează de către angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului.
(12) Accidentul de muncă suferit de însoţitorii de încărcături, personalul de poştă de la vagoanele C.F.R., angajaţi ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligaţi să delege însoţitori pentru astfel de încărcături, pe mijloace de transport ce nu le aparţin, se va înregistra de către angajatorul răspunzător de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului sau, după caz, în condiţiile clauzelor prevăzute în documentele încheiate.
Art. 137. - Pentru unele situaţii neprevăzute în prezentele reglementări, cu privire la înregistrarea accidentelor de muncă, inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii va stabili modul de înregistrare a accidentului în cauză.
Art. 138. - (1) Dispariţia unei persoane în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia se înregistrează ca accident mortal, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul.
(2) Data producerii accidentului de muncă mortal, prevăzut la alin. (1), este data înscrisă în hotărârea judecătorească ca fiind data decesului.
(3) Angajatorul la care a fost angajată persoana dispărută va comunica, imediat, numărul şi data hotărârii judecătoreşti la inspectoratul teritorial de muncă.
Art. 139. - Accidentul de muncă cu invaliditate se va înregistra pe baza procesului-verbal de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de muncă.
Art. 140. - (1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege, angajatorul la care se înregistrează accidentul va completa FIAM.
(2) FIAM se completează pentru fiecare persoană accidentată în câte 4 exemplare care se înaintează spre avizare după cum urmează:
a) inspectoratului teritorial de muncă care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea avizului;
b) inspectoratului teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de cercetare.
(3) Verificarea şi avizarea FIAM de către inspectoratul teritorial de muncă se fac în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea formularului.
(4) Angajatorul la care se înregistrează accidentul anexează FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare şi distribuie celelalte exemplare la persoana accidentată, inspectoratul teritorial de muncă şi asigurătorul pe raza căruia îşi are sediul social, domiciliul sau reşedinţa.
(5) În cazul în care victima unui accident de muncă a fost propusă pentru pensionare odată cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupă de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.
(6) Angajatorul are obligaţia de a anunţa încheierea perioadei de incapacitate temporară de muncă la inspectoratul teritorial de muncă la care a înaintat FIAM, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de incapacitate temporară de muncă.
(7) În cazul în care angajatorul şi-a încetat activitatea, accidentele suferite de lucrătorii acestuia vor fi înregistrate în contul lui, iar completarea FIAM va fi efectuată de inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia angajatorul îşi desfăşura activitatea.
Art. 141. - (1) Angajatorul va ţine evidenţa evenimentelor în:
a) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15;
b) Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16;
c) Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17;
d) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.
(2) În registrul prevăzut la alin. (1) lit. d) se va ţine evidenţa accidentaţilor în muncă pentru care perioada de incapacitate temporară de muncă este de minimum 4 zile de lucru, fără a lua în calcul ziua producerii accidentului.
(3) Registrele de evidenţă trebuie să fie actualizate.
Art. 142. - (1) În baza FIAM şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratul teritorial de muncă va ţine evidenţa tuturor accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul judeţului respectiv.
(2) Inspectoratul teritorial de muncă va ţine evidenţa în:
a) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă;
b) Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase;
c) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru.
SECŢIUNEA a 4-a Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea evenimentelor produse în afara graniţelor României, în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori români, aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de serviciu
Art. 143. - (1) Comunicarea evenimentelor produse în afara graniţelor ţării, în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori români, se face conform prevederilor art. 108-113.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) angajatorul are obligaţia de a comunica evenimentul şi misiunii diplomatice sau oficiului consular român din ţara respectivă.
(3) Orice eveniment produs pe teritoriul alte ţări în care sunt implicaţi lucrători români, detaşaţi sau puşi la dispoziţie de către angajatori români la angajatori străini, respectiv utilizatori străini, pentru efectuarea unor lucrări pe teritoriul altui stat, se comunică imediat de către angajatorul român misiunii diplomatice sau oficiului consular român din ţara respectivă.
(4) Angajatorii români care detaşează ori pun la dispoziţie lucrători la angajatori străini, respectiv utilizatori străini, au obligaţia să includă în cuprinsul convenţiilor internaţionale şi contractelor bilaterale încheiate cu partenerii străini clauze cu privire la comunicarea evenimentelor.
(5) Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române, precum şi persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara graniţelor ţării vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe din România de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare române. Ministerul Afacerilor Externe are obligaţia de a comunica aceste evenimente Inspecţiei Muncii.
Art. 144. - (1) Cercetarea evenimentelor produse în afara graniţelor ţării în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori români se va face conform prevederilor art. 114-134.
(11) În cazul evenimentelor produse în afara graniţelor ţării care au avut drept consecinţă incapacitatea temporară de muncă sau decesul lucrătorilor asiguraţi potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, dosarul de cercetare întocmit de comisia numită de angajator va cuprinde documentele care au fost întocmite de organele de cercetare din ţara în care a avut loc evenimentul, precum şi documentele medicale de la unităţile sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate accidentatului.
(2) La cercetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1) poate participa şi un delegat din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular român din ţara respectivă.
(3) Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum şi persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara graniţelor ţării se face de către Ministerul Afacerilor Externe.
(4) În cazul evenimentelor menţionate la alin. (1) şi (3), care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective, inclusiv în cazul persoanelor dispărute şi în cazul incidentului periculos, Inspecţia Muncii poate delega reprezentanţi care să efectueze cercetarea la faţa locului.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), cercetarea se va finaliza de către Inspecţia Muncii sau, după caz, inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi are sediul, domiciliul sau reşedinţa angajatorul.
Art. 145. - (1) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă răspunde angajatorul care a încheiat contractul cu partenerul străin, în cazul efectuării de lucrări cu personal român, şi, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de angajaţii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare române şi de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara graniţelor României, aflaţi în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de invaliditate sau deces răspunde inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi are sediul social angajatorul la care era angajată victima.
(3) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122 şi se va completa cu:
a) copii ale originalelor documentelor de cercetare emise de organele competente din ţara pe teritoriul căreia s-a produs evenimentul, copii ale documentelor medicale de la unităţile sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate victimei, precum şi traducerea acestora în limba română;
b) copie a contractului încheiat cu partenerul străin, din care să rezulte cine a încheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrări se execută, pe ce durată, locul unde se execută lucrările respective, clauzele privind securitatea şi sănătatea în muncă, modul în care se fac comunicarea şi cercetarea evenimentelor şi înregistrarea accidentelor de muncă.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) vor fi puse la dispoziţia organului de cercetare de către angajatorul la care era angajată victima.
(5) Pentru documentele prevăzute la alin. (3), cheltuielile necesare traducerii în limba română vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
Art. 146. - Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se fac de către angajatorul român, conform prevederilor art. 143-145.
SECŢIUNEA a 5-a Comunicarea şi cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu
Art. 147. - (1) Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc, de către angajator sau de către orice altă persoană care are cunoştinţă despre eveniment.
(2) Inspectoratul teritorial de muncă care a primit comunicarea va înştiinţa misiunea diplomatică sau consulatul ţării din care provine persoana accidentată, prin intermediul Inspecţiei Muncii.
Art. 148. - (1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia au avut loc, împreună cu celelalte organe competente, precum şi cu reprezentanţi ai angajatorului străin implicat în eveniment sau de către Inspecţia Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din lege.
(2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului ţării respective.
(3) Termenul de cercetare este cel prevăzut la art. 120.
(4) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122.
(5) Dosarul de cercetare se va întocmi astfel:
a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă sau care sunt accidente uşoare; dosarul se păstrează în arhiva inspectoratului teritorial de muncă care a cercetat evenimentul;
b) în două exemplare, pentru evenimentele care au produs deces, accidente colective; originalul se înaintează organelor de urmărire penală şi un exemplar se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;
c) în 3 exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii; originalul se înaintează organelor de urmărire penală, un exemplar se păstrează la Inspecţia Muncii şi un exemplar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul;
d) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă pentru victime cu angajatori diferiţi; originalul se păstrează în arhiva inspectoratului teritorial de muncă care a efectuat cercetarea.
(6) Dosarul de cercetare întocmit conform prevederilor alin. (5) lit. a) şi b) va fi transmis Inspecţiei Muncii în condiţiile prevăzute la art. 126 alin. (1).
(7) O copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului ţării de unde provine accidentatul de către inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea sau, după caz, de către Inspecţia Muncii.

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Bolile profesionale

   Art. 33. - În sensul prevederilor art. 5 lit. h), afecţiunile suferite de elevi şi studenţi în timpul efectuării instruirii practice sunt, de asemenea, boli profesionale.
   Art. 34. - (1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de către medicii din cadrul autorităţilor de sănătate publică teritoriale şi a municipiului Bucureşti.
   (2) Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale, în vederea confirmării sau infirmării lor, precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri se fac de către specialiştii autorităţilor de sănătate publică teritoriale, în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de muncă.
   (3) Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.
   (4) Bolile profesionale nou-declarate se raportează lunar de către autoritatea de sănătate publică teritorială şi a municipiului Bucureşti la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, la Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti, precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilit conform legii.
   (5) Intoxicaţia acută profesională se declară, se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională, cât şi ca accident de muncă.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 3-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
SECŢIUNEA a 10-a Bolile legate de profesie
Art. 173. - Lista bolilor legate de profesiune este prezentată în anexa nr. 23.
Art. 174. - Bolile legate de profesiune nu se declară. Acestea se dispensarizează medical şi se comunică angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor, în vederea luării măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 3-a prin Normă metodologică Norma metodologică din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Leg... din 11/10/2006 :
SECŢIUNEA a 6-a Semnalarea bolilor profesionale
Art. 149. - Orice suspiciune de boală profesională, inclusiv intoxicaţia acută profesională, se va semnala obligatoriu de către toţi medicii, indiferent de specialitate şi locul de muncă, cu prilejul oricărei prestaţii medicale: examene medicale profilactice, consultaţii medicale de specialitate.
Art. 150. - Medicul care suspectează o boală profesională sau o intoxicaţie acută profesională completează fişa de semnalare BP1, prevăzută în anexa nr. 19, şi trimite bolnavul cu această fişă la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea precizării diagnosticului de boală profesională ori de intoxicaţie acută profesională.
SECŢIUNEA a 7-a Cercetarea bolii profesionale
Art. 151. - După primirea fişei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti cercetează în termen de 7 zile, având în vedere ruta profesională, cauzele îmbolnăvirii profesionale.
Art. 152. - Cercetarea se face în prezenţa angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori, după caz, a persoanelor fizice autorizate în cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.
Art. 153. - Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnăvirii respective şi se finalizează cu redactarea şi semnarea procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, prevăzut în anexa nr. 20.
Art. 154. - Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională este semnat de toţi cei care au luat parte la cercetare, conform competenţelor, menţionându-se în mod special cauzele îmbolnăvirii, responsabilitatea angajatorilor şi măsurile tehnice şi organizatorice necesare, pentru prevenirea unor boli profesionale similare.
Art. 155. - (1) În situaţia în care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, după caz, persoana fizică autorizată în cazul profesiilor liberale sau inspectorul de muncă ori lucrătorul sau asigurătorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu măsura tehnică sau organizatorică formulată, se pot adresa, în scris, în termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Sănătăţii.
(2) Componenţa şi atribuţiile Comisiei de experţi vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.
Art. 156. - Soluţiile adoptate în aceste situaţii vor fi comunicate în scris celor interesaţi, în termen de 20 de zile de la data primirii contestaţiei.
Art. 157. - Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se înmânează angajatorului, medicului care a semnalat îmbolnăvirea, pentru evidenţa îmbolnăvirilor profesionale şi pentru a urmări realizarea măsurilor prescrise, direcţiei de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, inspectoratului teritorial de muncă participant la cercetare şi asigurătorului la nivel teritorial.
Art. 158. - Pe baza confirmării caracterului profesional al îmbolnăvirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declară cazul de îmbolnăvire profesională, completând fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2, denumită în continuare fişa de declarare BP2, care trebuie să aibă ştampila direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi trebuie să cuprindă data declarării, prevăzută în anexa nr. 21.
SECŢIUNEA a 8-a Declararea bolilor profesionale
Art. 159. - Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi va cuprinde următoarele documente:
a) opisul documentelor din dosar;
b) istoricul de expunere profesională (documentul care certifică ruta profesională, şi anume copie de pe carnetul de muncă) şi, după caz, nivelul măsurat al noxelor sau noxa identificată;
c) copie de pe fişa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii;
d) istoricul stării de sănătate la locul de muncă (documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigură asistenţa de medicina muncii la unitatea respectivă);
e) document medical care precizează diagnosticul de boală profesională (biletul de ieşire emis de clinica/secţia de medicina muncii din structura spitalelor sau adeverinţa medicală emisă de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boală profesională, în cazul în care bolnavul nu a fost internat) şi copii ale unor investigaţii necesare pentru susţinerea diagnosticului de profesionalitate;
f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională;
g) copie de pe fişa de semnalare BP1.
Art. 160. - (1) În cazul bolilor profesionale:
a) declararea se face de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor prevăzute la art. 159, prin fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2, care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate;
b) semnalarea şi declararea se fac într-un interval de maximum 2 ani de la încetarea expunerii profesionale considerate cauză a îmbolnăvirii. Excepţie fac cazurile de pneumoconioze şi cancerul.
(2) Pentru bolile profesionale declarate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European trebuie întocmită o fişă de declarare a cazului de boală profesională BP2 de către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.
Art. 161. - În cazul în care unitatea la care s-a produs îmbolnăvirea a fost desfiinţată sau nu mai există la momentul precizării diagnosticului de boală profesională, cazul respectiv se poate declara prin fişa de declarare BP2 pe baza documentelor prevăzute la art. 159, cu excepţia procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională.
Art. 162. - Toate cazurile de boli profesionale se declară la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul şi unde există factorii de risc ai bolii profesionale respective evidenţiaţi prin documente oficiale de la direcţia de sănătate publică; ele se declară şi se păstrează în evidenţă de către direcţia de sănătate publică din judeţul sau din municipiul Bucureşti în care se află angajatorul respectiv.
Art. 163. - Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, este răspunzătoare pentru corectitudinea datelor înscrise în fişa de declarare BP2.
Art. 164. - Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioză se declară numai pe baza diagnosticului precizat de către comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale.
SECŢIUNEA a 9-a Raportarea bolilor profesionale
Art. 165. - (1) Bolile profesionale nou-declarate se raportează în cursul lunii în care s-a produs declararea, de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar - Compartimentul sănătate ocupaţională şi mediul de muncă din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare Centrul naţional de monitorizare a riscurilor, precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilite conform legii.
(2) O copie a fişei de declarare BP2 se va înmâna lucrătorului diagnosticat cu boală profesională.
(3) O copie a procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se va înmâna lucrătorului a cărui boală profesională a fost infirmată în urma cercetării.
Art. 166. - La nivelul Centrului naţional de monitorizare a riscurilor se constituie Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizează lunar cu datele din fişele de declarare BP2.
Art. 167. - Centrul naţional de monitorizare a riscurilor reprezintă forul metodologic care asigură asistenţă şi îndrumare tehnică profesională în domeniul bolilor profesionale, al bolilor legate de profesiune, precum şi în elaborarea de reglementări pentru protecţia sănătăţii în relaţie cu expunerea la agenţi periculoşi în mediul de muncă, promovarea sănătăţii la locul de muncă (elaborare de ghiduri, stabilirea de valori-limită de expunere profesională, metode standardizate de măsurare a concentraţiilor de agenţi chimici conform recomandărilor Comisiei Europene, instruiri de specialitate).
Art. 168. - Centrul naţional de monitorizare a riscurilor raportează semestrial datele privind morbiditatea profesională Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii.
Art. 169. - Centrul naţional de monitorizare a riscurilor transmite informaţiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituţiilor implicate în activităţi cu impact asupra sănătăţii lucrătorilor.
Art. 170. - Lista bolilor profesionale ale căror declarare, cercetare şi evidenţă sunt obligatorii este prevăzută în anexa nr. 22.
Art. 171. - Structurile de medicina muncii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor raporta, cu o periodicitate anuală, Centrului naţional de monitorizare a riscurilor situaţia absenteismului medical ca urmare a bolilor profesionale în anul respectiv.
Art. 172. - Intoxicaţia acută profesională se declară, se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională, cât şi ca accident de muncă.
ANEXA Nr. 19 la normele metodologice
Nr. ....../data .......................................
Judeţul ...............................................
Localitatea ..........................................
Unitatea sanitară ................................
FIŞA DE SEMNALARE BP1
Către .......................................................
Numele ...................................................................................................................
Prenumele ......................................................... Sexul M/F ...................................
Data naşterii: anul .................. luna ...................................................... ziua .........
Buletin/Carte de identitate: seria ...... nr. ............... CNP .................................................................
Adresa de domiciliu ................................................................................................................................
Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, e-mail)* ...........................................................................
* Opţional.
Profesia ..................................................................................................................................................
Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de muncă etc.) ................................................................................
Încadrat la .......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
Adresa unităţii/unităţilor ...................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
Diagnosticul prezumtiv ....................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
Agentul cauzal .......................................................................................................................................
Ocupaţiile care au generat boala:
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
Vechimea în ocupaţiile respective:
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
Semnătura şi parafa medicului
.................................................
Diagnosticul de profesionalitate precizat
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Semnătura şi parafa
medicului de medicina muncii
................................................
Data completării:
anul ........... luna ....................... ziua .......
ANEXA Nr. 20 la normele metodologice
Judeţul ...............................................
Localitatea .........................................
Unitatea sanitară ...............................
PROCES-VERBAL Nr. ..............
de cercetare a cazului de boală profesională anul ............ luna ......................... ziua .......
Subsemnatul, dr. ...................................., cu legitimaţia nr. .........., eliberată de Ministerul Sănătăţii, în prezenţa (numele, prenumele, funcţia): ........................................................................................., efectuând cercetarea cazului de îmbolnăvire profesională ....................................................................... din întreprinderea/instituţia ......................................................................................................................., cu sediul în localitatea ............................................, str. ........................................................... nr. ....., semnalat de unitatea sanitară/medicul ....................................................................................................., cu diagnosticul de ....................................................................................................................................., am constatat următoarele:
1. Se confirmă caracterul profesional al bolii:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
a) Îmbolnăvirea profesională se datorează următoarelor cauze:
............................................................................................................................................................
b) Recomandări: .................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Se infirmă caracterul profesional al bolii:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 6 exemplare pentru întreprinderea/instituţia/societatea în cauză, autoritatea de sănătate publică, medicul care a semnalat îmbolnăvirea, lucrător, inspectoratul teritorial de muncă şi pentru asigurător.
Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal şi am luat cunoştinţă de recomandările făcute, astăzi, data de mai jos:
anul ......... luna ....................... ziua .......
Semnătura conducătorului Semnătura şi parafa medicului Semnătura întreprinderii/instituţiei care a efectuat cercetarea inspectorului de muncă ...................................... ...................................... ......................................
ANEXA Nr. 21 la normele metodologice
FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ BP2
Nr. ......./luna ................
Judeţul ...............................................
Localitatea .........................................
Unitatea sanitară ...............................
Numele şi prenumele ................................................
CNP ....................................
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ANGAJATOARE ..............................................................................................
ADRESA COMPLETĂ A ÎNTREPRINDERII/UNITĂŢII .......................................................................................
..................................................................................................................................................
COD CAEN1) .......................................
Secţia, atelierul ................................................................................................................................
COD OCUPAŢIE ACTUALĂ2) ......................................................................................................................
COD OCUPAŢIE CARE A GENERAT BOALA2) ............................
Vechimea în ocupaţia care a generat boala .........................................
Data semnalării ..................................................
Diagnosticul prezumtiv .......................................................................................................................
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate ..................................................................
Diagnosticul precizat complet3) [şi codificarea radiologică în cazul diagnosticului de pneumoconioză4)] ..........................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Data declarării (anul, luna, ziua) ..............................................................
Agentul cauzal (circumstanţe) ............................................................................................................
..................................................................................................................................................
Măsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandări program redus, control periodic, schimbarea locului de muncă, pensionare etc.) .............................................................................
..................................................................................................................................................
Bolnavul a decedat (da, nu) ........................
Număr total lucrători din întreprindere/unitate: ........................
Număr lucrători din întreprindere/unitate expuşi la agentul cauzal incriminat: ................
Cercetarea s-a făcut prin Procesul-verbal nr. ............
Data completării:
anul ......... luna ....................... ziua .......
Semnătura şi parafa
medicului de medicina muncii
Ştampila unităţii
1) Din 4 cifre, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.
2) Conform Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Statistică nr. 138/1.949/1995 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.), cu modificările şi completările ulterioare.
3) Denumire completă, complicaţii, afecţiuni asociate.
4) După caz.
ANEXA Nr. 22 la normele metodologice
TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
Neoplazii
Boala Noxă profesională
Neoplasm hepatic şi al ductelor biliare intrahepatice Arsen şi compuşi
Clorură de vinil monomer
Virusuri hepatitice B şi C
Neoplasm al cavităţii (foselor) nazale şi/sau al sinusurilor Crom hexavalent şi compuşi
Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului concentrat
Formaldehidă
Nichel şi compuşi
Pulberi de lemn
Neoplasm nazofaringian Formaldehidă
Neoplasm laringian Azbest
Neoplasm bronhopulmonar Arsen şi compuşi
Azbest
Beriliu
Bisclormetileter şi derivaţi
Cadmiu şi compuşi
Carbură de tungsten
Clormetil-metileter
Clorură de vinil
Cobalt
Crom hexavalent şi compuşi
Dioxid de siliciu liber cristalin
Formaldehidă
Gaze muştar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum şi altele)
Nichel şi compuşi
Oxizi de fier
Radiaţii ionizante
Radon şi produşi de dezintegrare ai radonului (inclusiv la mineritul subteran al hematitei)
Talc cu conţinut de azbest
Uleiuri minerale
Neoplasm osos şi al cartilajului articular al membrelor şi cu alte localizări Radiaţii ionizante
Neoplasme ale pielii: Arsen şi compuşi
- epiteliom spinocelular
Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru de fum, produşi de
gazeificare a cărbunelui, smoală, produse petroliere, uleiuri minerale şi altele)
- epiteliom bazocelular
- melanom malign
- boala Bowen (carcinom in situ)
Radiaţii ionizante
Uleiuri minerale
Mezoteliom pleural Azbest
Mezoteliom peritoneal
Neoplasm al vezicii şi al căilor urinare Amino- şi nitroderivaţi aromatici
Arsen şi compuşi
Auramină
Benzen
Benzidină şi derivaţi
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum şi altele)
2-Naftilamină
Uleiuri minerale
Neoplasm al tractului digestiv Gaze muştar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum şi altele)
Uleiuri minerale
Glioblastom Derivaţi de nitrozuree şi nitrozoguanidine
Neoplasm mamar Hormoni sexuali (dietilstilbestrol şi altele)
Neoplasm al tractului genital feminin
Neoplasm al tractului genital masculin Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum şi altele)
Leucemii Benzen şi derivaţi
Etilen-oxid (oxid de etilenă)
Formaldehidă
Radiaţii ionizante
Limfom non-Hodgkinian Formaldehidă
Alte afecţiuni maligne cauzate de expunerea profesională obiectivată şi evaluată la unul sau mai mulţi agenţi din lista IARC Agenţi cancerigeni cerţi din lista IARC
Alte boli şi modificări hematologice nonmaligne
Boala profesională Noxă profesională
Anemie Ankylostoma duodenale
Arsen şi compuşi
Benzen
Brucella
Butil de staniu
Cimen (paracimol)
Compuşi organofosforici şi organocloruraţi
Crezoli
Fosfor şi compuşi
Hidrocarburi alifatice halogenate (clorură de metil = monoclormetan, hexaclorciclohexan = Lindan, tricloretilenă etc.)
Hidrogen arseniat (arsină)
Medicamente
Mesitilen
Metilcelosolv
Monoxid de carbon
Naftalină
Nitro-, cloro- şi cloronitroderivaţi aromatici (monoclorbenzen, o-diclorbenzen, DDT, trinitrotoluen, pentaclorfenol etc.)
p-Butilbenzen
Pirocatechină
Pirogalol
Plumb
Radiaţii ionizante
Silicat de etil
Trimetilbenzen (pseudocumen) şi alte hidrocarburi aromatice
şi altele
Agranulocitoză Benzen
Radiaţii ionizante
Trinitrotoluen
şi altele
Methemoglobinemie Amino- şi nitroderivaţi
Hidrogen arseniat
Oxizi de azot
Pirocatechină
Pirogalol
Rezorcină
şi altele
Afecţiuni psihice şi comportamentale
Boala profesională Noxă profesională
Sindrom posttraumatic Traumatisme craniene prin accident de muncă
Boli neurologice
Boala profesională Noxă profesională
Parkinson secundar Mangan (dioxid de mangan)
Mercur şi compuşi
Monoxid de carbon
Sulfură de carbon
Afecţiuni extrapiramidale şi tulburări de motilitate: Acrilamidă
Furfural
- ataxie/tremor intenţional şi altele
N-Hexan
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen fosforat (fosfină, trihidrură de fosfor)
Mangan
Mercur şi compuşi
Toluen
şi altele
Mononeuropatia membrelor superioare: Mişcări repetitive
- sindrom de tunel carpian Vibraţii
- sindromul de tunel cubital Guyon Poziţii extreme ale articulaţiilor (în special asocierea acestor factori de risc)
- sindromul epitrohleo-olecranian
- sindromul de tunel radial
- alte mononeuropatii ale membrelor superioare
Sindrom de compresie a nervului sciatic Poziţii vicioase
Neuropatie Acrilamidă
Arsen şi compuşi
Borrelia (maladia Lyme)
Brucella (bruceloză cronică)
Compuşi organofosforici
Dimetil aminopropionitril
Etilen-oxid (oxid de etilenă)
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan şi altele)
Hidrocarburi aromatice
Mercur
Metil-N-butil-cetonă
Plumb
Sulfură de carbon
Taliu
Virusul hepatitic C
Virusul varicelo-zosterian
Vibraţii
şi altele
Mielită Borrelia (maladia Lyme)
Bromură de metil (monobrommetan)
Brucella (bruceloza cronică)
şi altele
Nevrită trigeminală Hidrocarburi alifatice halogenate
Nitro- şi aminoderivaţi aromatici
şi altele
Encefalopatia toxică Acetonitril
Alcooli
Aldehide
Amine aromatice şi derivaţi
Arsen şi compuşi
Cetone
Decaboran
Dimetilformamidă
Dimetilsulfoxid (DMSO)
Esteri
Eteri
Glicoli
Hidrocarburi alifatice şi aromatice
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen arseniat
Mercur şi compuşi
Monoxid de carbon
Nitroderivaţi alifatici
Nitro- şi cloronitroderivaţi aromatici
Pentaboran
Plumb şi compuşi
Solvenţi organici (amestecuri)
Staniu şi compuşi
Tetrahidrofuran
şi altele
Paralizii Compresii mecanice
Boli ale analizatorului vizual
Boala profesională Noxă profesională
Conjunctivite Alergeni şi iritanţi profesionali
Radiaţii infraroşii
Radiaţii ionizante
Virusuri, bacterii
şi altele
Cheratite Acid clorhidric
Acid fluorhidric
Amoniac
Arsen şi compuşi
Benzochinone
Cianamidă calcică
Clor
Creozot
Crezoli
Dioxid de sulf
Etilen-oxid (oxid de etilenă)
Fenoli (fenol, pirocatechină, pirogalol, rezorcina şi altele)
Formiat de metil
Hidrochinonă
Hidrogen sulfurat
Piridine
Quinoleină
Alergeni şi iritanţi profesionali
Radiaţii infraroşii
Radiaţii ionizante
Radiaţii ultraviolete
Seleniu
Silicat de metil
Streptococcus suis
Sulfură de carbon
Virusuri
şi altele
Cataractă Dinitrocrezol
Dinitrofenol
Etilen-oxid (oxid de etilenă)
Lasere
Microunde
Naftalină
Radiaţii infraroşii
Radiaţii ionizante şi altele
Trinitrotoluen
şi altele
Nistagmus Iluminat inadecvat în mine
Astenopie acomodativă Suprasolicitări vizuale, în special în condiţii de iluminat nefiziologice cantitativ şi calitativ
Nevrită optică Alcool alilic
Alcool metilic (metanol)
Arsen şi compuşi
Hidrocarburi alifatice halogenate
Mercur
Naftalină
Nitro- şi aminoderivaţi aromatici
Piridine
Sulfură de carbon
Taliu
Ambliopie Bromură de metil (monobrommetan)
Diplopie
Carbamaţi heterociclici anticolinesterazici
Amauroză
Clorură de metil (monoclormetan)
Compuşi organofosforici
Fosfaţi, pirofosfaţi, tiofosfaţi, fosforamide
Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
Monoxid de carbon
Sulfură de carbon
Taliu
Uveită Streptococ
Endoftalmie şi altele
Boli ale analizatorului auditiv
Boala profesională Noxă profesională
Hipoacuzie Zgomot peste valorile de expunere de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor
Surditate
Substanţe chimice ototoxice (arsen, bromură de metil, n-butil alcool, compuşi organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb, stiren, sulfură de carbon, toluen, tricloretilenă şi altele)
Explozii cu afectarea timpanului
Perforaţii ale timpanului cu scântei sau metale topite
Traumă barometrică
Traumatisme cu interesarea urechii medii şi a timpanului
Traumatisme cu interesarea stâncii temporale
Curent electric
Boli ale aparatului cardiovascular
Boala profesională Noxă profesională
Sindromul Raynaud Vibraţii cu acţiune la nivelul membrelor superioare
Clorură de vinil
Răşini epoxidice
Tromboflebită de efort a membrelor superioare Efort cu mişcări ample ale membrelor superioare
Tromboflebită profundă a membrelor inferioare Poziţie şezândă prelungită la conducătorii profesionişti de vehicule şi utilaje
Boli ale aparatului respirator
Boala Noxă profesională
Silicoză Dioxid de siliciu liber cristalin
Silicotuberculoză
Azbestoză Azbest
Pneumoconioza minerului la cărbune Cărbune
Aluminoză pulmonară Aluminiu
Berilioză Beriliu
Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice Antimoniu = stibiu (stibioză), bariu (baritoză), caolin (caolinoză), fibre minerale artificiale, mică (micatoză), nefelină - apatită, olivină (olivinoză), oxid de ceriu, oxizi de fier (sideroză), perlit, pulberi anorganice mixte, staniu (stanoză), talc (talcoză), tantal, titan, tungsten, vanadiu, wolfram, zirconiu şi altele
Fibroză pulmonară Ardezie
Carburi metalice (frite)
Clorură de vinil
Medicamente (unele citostatice şi altele)
Metale grele (cobalt şi altele)
Radiaţii ionizante
Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori) - inclusiv gaze de furnal, gaze de sudură şi altele
Şisturi
Uleiuri minerale
şi altele
Afecţiuni pulmonare benigne: pleurezie benignă, atelectazii rotunde, plăci pleurale Azbest
Bisinoză Bumbac, cânepă, in, iută, sisal, kapoc
Bronhoalveolită alergică extrinsecă (pneumonia prin hipersensibilizare) Acarieni
Actinomicete termofile
Aer condiţionat
Alge
Alginaţi
Amiodaronă
Amoebe
Anhidride (ftalică, hexahidroftalică, himică, tetracloroftalică, tetrahidroftalică, trimelitică şi altele)
Antigene animale (inclusiv din dejecţii)
Artropode
Aur (sărurile de aur)
Bacterii aeropurtate
Bagasă
Blănuri
Brânzeturi
Bumbac
Cafea verde (pulbere)
Carmin (pigment din gărgăriţe)
Ceai (pulbere)
Cereale (grâu, orz, secară şi altele)
Compost
Enzime din detergenţi
Făină
Fân (în special mucegăit)
Fungi (comestibili şi microscopici)
Hamei
Hârtie (pastă)
Hipofiză (pulbere)
Izocianaţi
Lemn (pulberi)
Malţ
Mumii (învelişurile lor textile)
Neghina sorgului
Nucă de cocos
Paprika
Peşte (făină de peşte)
Piretroide
Plută
Procarbazină
Răşini epoxidice
Reactivul Paulis
Sisal
Soia (coajă)
Trestie de zahăr
Tutun
Uleiuri de răcire
Variolă (cruste variolice)
şi altele
Sindromul toxic al pulberilor organice (boala de siloz şi altele) Pulberi organice
BPOC Pulberi organice
Azbest
Dioxid de siliciu liber cristalin
Alte pulberi anorganice
Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori)
Rinite Alergeni respiratori profesionali
Iritanţi respiratori profesionali
Ulcer nazal şi/sau perforaţia septului nazal Acid clorhidric
Acid fluorhidric
Arsen si compuşi
Clorură de potasiu
Clorură de sodiu
Crom şi compuşi
Lemn (pulberi)
şi altele
Laringită Alergeni respiratori profesionali
Iritanţi respiratori profesionali
Suprasolicitare vocală profesională cronică
Noduli ai corzilor vocale ("nodulii cântăreţilor") Suprasolicitare vocală profesională cronică
Iritaţia şi inflamaţia acută şi cronică a căilor aeriene superioare Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori)
RADS (Reactive airways dysfunction syndrome = sindrom reactiv de căi aeriene) Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori)
Astm bronşic alergic Alergeni respiratori profesionali
Astm bronşic nonalergic (iritativ) Iritanţi respiratori profesionali
Bronşită acută şi cronică Azbest
Dioxid de siliciu liber cristalin
Alte pulberi anorganice
Pulberi organice
Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori)
Pneumopatia cauzată de sisteme de aer condiţionat şi de umidifiere a aerului Agenţi vehiculaţi prin sistemele de aer condiţionat şi de umidifiere a aerului
Pneumonia chimică Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori), uleiuri minerale (pneumonia lipoidică), zinc şi alte metale (febra de fum)
Edem pulmonar acut Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori)
Emfizem pulmonar Efort respirator cronic (la suflători)
Bolile ficatului
Boala Noxă profesională
Hepatite toxice Substanţe chimice hepatotoxice: arsen şi compuşi, brombenzen, clorură de vinil, crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic, etilenclorhidrină, fenoli, halotan, hidrocarburi alifatice halogenate, ioxinil, nitro- şi cloronitroderivaţi aromatici şi altele
Hepatite infecţioase Amoebe
Brucella
Rickettsii (Febra Q)
Virusuri hepatitice
şi altele
Boli ale pielii şi ţesutului subcutanat
Boala Noxă profesională
Dermatită alergică de contact: Antigene animale şi vegetale, adezivi, biocide, cauciuc, coloranţi, cosmetice, detergenţi, esenţe aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze de luptă, medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice, antifungice imidazolice, chinină, corticoizi, nitrofurazonă, sulfamide şi altele), metale şi compuşii lor, răşini naturale şi sintetice (monomeri), revelatori fotografici, solvenţi organici, substanţe de contrast, substanţe de curăţat, uleiuri de răcire şi altele
a) eczemă alergică de contact
b) eczemă fotoalergică de contact Fotoalergeni
c) eritrodermie Insectofuncigide arsenicale şi mercuriale
Tricloretilenă
Tetracloretilenă
şi altele
d) dermatită de contact la proteine Proteine vegetale şi animale
e) eritem polimorf Alergeni ce induc eritem polimorf
f) erupţie lichenoidă Alergeni ce induc erupţii lichenoide
g) dermatită limfomatoidă Alergeni ce induc dermatită limfomatoidă
h) dermatită purpurică de contact (purpură alergică de contact) Adjuvanţi ai cauciucului, balsamul de Peru, coloranţi (de tipul Disperse şi Basic, parafenilendiamină şi derivaţi şi altele), cumarine, dimetilol-dihidroxi-etilenuree, dimetilol-dihidroxi-propilenuree, dimetilol-propilenuree, fibre de sticlă, lână, medicamente (aprotinină, chinidină, flavonoide, mefenazină, peroxidul de benzoil şi altele), plante (muşchii de copac, păstârnac, sumac şi altele), răşini melamin- formaldehidice, răşini ureo-formaldehidice, sulfură de carbon, tetrametilol-acetilendiuree şi altele
i) dermatită de contact sistemică Alergeni ce induc dermatita de contact sistemică
Dermatită ortoergică de contact: Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vată de sticlă, zgură şi altele), pulberi organice (lemn şi altele), microtraumatisme repetate şi altele
a) dermatită de uzură
b) dermatită iritativă (propriu-zisă) Detergenţi, produse petroliere, reactivi chimici, săpunuri, solvenţi organici, uleiuri şi lubrefianţi, umezeală ("eczema menajeră") şi altele
c) dermatită caustică (arsură chimică) Acizi şi baze tari (caustici)
Alumino-silicaţii de calciu (ciment)
Arsen şi compuşi
Fosfor şi compuşi
Var nestins (oxid de calciu)
şi altele
d) dermatită fototoxică de contact Substanţe fototoxice
Dermatită de contact mixtă (alergică şi iritativă) Alergeni şi iritanţi cutanaţi
Urticarie, angioedem (edem Quincke), şoc anafilactic Alergeni ce induc urticarie
Presiune cutanată, spectrul solar (radiaţii infraroşii, vizibile şi ultraviolete), temperaturi extreme, vibraţii
Radiodermită Radiaţii ionizante
Acnee profesională Compuşi halogenaţi, gudron de huilă, produse petroliere, uleiuri minerale şi altele
Porfirie cutanată tardivă (tarda) Hexaclorbenzen şi alte hidrocarburi aromatice halogenate
Virus hepatitic C
şi altele
Boli ale sistemului musculo-scheletic şi ale ţesutului conjunctiv
Boala Noxă profesională
Bursite Manipulare de greutăţi
Mişcări repetitive
Epicondilite
Microtraumatisme repetate
Poziţii extreme, forţate, vicioase, prelungite sau violente, cu suprasolicitarea şi traumatizarea articulaţiilor: supraîncordări, presiuni, torsiuni, tracţiuni
Sinovite
Vibraţii
Tendinite
Tenosinovite
Leziuni de menisc
Artroze
Periartrite
Deformări ale coloanei vertebrale
Discopatii, inclusiv hernia de disc
Fracturi osoase
Boli ale aparatului excretor
Boala profesională Noxă profesională
Nefropatie toxică Acrilonitril
Aldrin
Benzochinone
Butil-toluen terţiar
Clor
Crezoli
Cumen
N, N-Dimetilformamidă
Dimetilsulfat
Dioxan
Eter etilic
Eteri de glicoli
Etil-benzen
Etilenclorhidrină
Etilenglicol şi derivaţi
Fenoli şi derivaţii lor halogenaţi şi nitraţi
Fosfor şi compuşi
beta-Propiolactona
Hidrazine
Hidrocarburi halogenate alifatice
Hidrogen arseniat
Metale grele şi compuşi (cadmiu, crom, mercur, plumb, vanadiu şi altele)
Nitro- şi cloronitroderivaţi aromatici
Paraquat (Dipiridillium)
Piridine
Pirogalol
Silicat de metil şi de etil
Stiren
Tetralină (tetrahidronaftalină)
Triazine
şi altele
Nefropatie infecţioasă Brucella
Hantavirus
Mycobacterium tuberculosis
Streptococ beta-hemolitic din grupul A
şi altele
Boli profesionale cauzate de expunerea la agenţi fizici neclasificate anterior
Boala Noxă profesională
Colaps caloric, crampe calorice, şoc caloric Microclimat cald
Hipotermie, degerături Microclimat rece
Îmbolnăviri datorate compresiunilor sau decompresiunilor Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau scăzute (hipobarism)
Boala de vibraţii: Vibraţii
- sindrom osteo-musculo-articular
- sindrom digestiv
- sindromul Raynaud
- sindrom neurologic
Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere) Radiaţii ionizante
Sindroame neuro-cardio-vasculare şi endocrine Câmpuri electrice şi magnetice
Radiaţii electromagnetice neionizante din banda microunde şi radiofrecvenţă
Boli infecţioase şi parazitare
Boala Noxă profesională
Tuberculoză Mycobacterium tuberculosis (uman şi animal)
Hepatită A, B, C, E Virus hepatitic A, B, C, E
Leptospiroză Leptospira
Bruceloză Brucella
Tetanos Clostridium tetani
Boli infecţioase şi parazitare, inclusiv tropicale, pentru care riscul de infectare a fost evaluat Agenţi biologici conform Directivei 2000/54 CEE
Intoxicaţii acute, subacute şi cronice profesionale şi consecinţele lor
Boala Noxă profesională
Intoxicaţii acute, subacute şi cronice profesionale şi consecinţele lor Acid azotic
Acid cianhidric
Acid sulfuric
Acizi organici
Acrilonitril
Alcool butilic (Butanol)
Alcool izopropilic (Izopropanol)
Alcool metilic (Metanol)
Amine alifatice
Amine alifatice halogenate
Amoniac
Antimoniu (stibiu) şi compuşi
Antracen
Arsen şi compuşi
Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt definiţi prin formula: CnH2n-6)
Benzochinone
Beriliu şi compuşi
Bitum
Brom
1,4-Butandiol
Cadmiu şi compuşi
Carbazol şi compuşi
Cetone: acetonă, cloracetonă, bromacetonă, hexafluoracetona, metil etil cetonă, metil n-butil cetonă, metil izobutil cetonă, diacetonă alcool, oxid metil izoftalic, 2-metilciclohexanonă
Cianuri şi compuşi
Clor
Crom şi compuşi
Derivaţi halogenaţi, fenolici, nitriţi, nitraţi sau sulfonaţi ai hidrazinelor
Dietilen glicol
Disulfură de carbon
Esteri organofosforici
Esterii acidului azotic
Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diclorizopropil eter, guaiacol, metil eter şi etil eter ai etilenglicolului
Etilen glicol
Fenoli halogenaţi
Fenoli sau omologi
Fluor şi compuşi
Formaldehida
Fosfor şi compuşi
Fosgen (Oxiclorura de carbon)
Funingine, negru de fum
Gaz, petrol lampant
Gudroane
Hidrazine
Hidrocarburi alifatice derivate din benzină (solvent nafta) sau petrol
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA)
Hidrocarburi aromatice halogenate
Hidrogen sulfurat
Iod
Izocianaţi
Mangan şi compuşi
Mercur şi compuşi
Monoxid de carbon
Naftalen (naftalină) sau omologi ai ei (omologul ei este definit prin formula: CnH2n-12)
Naftoli halogenaţi
Naftoli sau omologi
Nichel şi compuşi
Nitro- şi aminoderivaţi aromatici
Nitroderivaţi ai glicolilor şi ai glicerolului
Nitroderivaţi alifatici
Nitrofenoli şi omologi
Oxizi alchilarilici halogenaţi
Oxizi de azot
Oxizi de sulf
Parafină
Plumb şi compuşi
Produse petroliere
Produşi de distilare a cărbunelui
Smoală
Sulfonaţi alchilarilici halogenaţi
Uleiuri minerale
Vanadiu şi compuşi
Vinilbenzen şi divinilbenzen
şi altele
Lista suplimentară - Alţi factori profesionali consideraţi posibil nocivi:
Anhidride aromatice şi compuşi
Argint
Ciocolată, zahăr şi făină - cauzând carii dentare
Decalină
Difenil
Difenil oxid
Fibre minerale
Fibre sintetice
Magneziu
Mercaptani
Metacrilonitril
Ozon
Platină
Sidef
Terpene
Thiopene
Tioalcooli
Tioeteri
Tiofenoli
NOTĂ:
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic.
ANEXA Nr. 23 la normele metodologice
TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE
BOALA LEGATĂ DE PROFESIUNE FACTORI PROFESIONALI CAUZALI
Hipertensiune arterială Zgomot, vibraţii, temperatură şi radiaţii calorice crescute, suprasolicitare neuropsihică şi altele
Boală cardiacă ischemică Suprasolicitări fizice şi neuropsihice crescute şi altele
Varice ale membrelor inferioare complicate cu tulburări trofice sau cu tromboflebite Ortostatism prelungit static sau asociat cu manipulare de greutăţi
Afecţiuni respiratorii cronice nespecifice Pulberi, gaze iritante şi altele
Afecţiuni digestive Temperatură crescută, zgomot, noxe chimice şi altele
Afecţiuni osteo-musculo-scheletice (lombalgii, cervico- scapulalgii şi altele) Microclimat nefavorabil, vibraţii, efort fizic crescut, postură incomodă, efect traumatic mecanic şi altele
Nevroze şi alte afecţiuni neuropsihice Zgomot, vibraţii, noxe chimice, suprasolicitare neuropsihică şi altele
SECŢIUNEA a 11-a Dispoziţii finale
Art. 175. - În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activităţi şi servicii vor fi prevăzute clauze privind răspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea şi înregistrarea unor eventuale accidente de muncă.
Art. 176. - (1) Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces au dreptul să sesizeze sau să se informeze la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc accidentul.
(2) Dacă în urma investigaţiilor rezultă că sunt întrunite condiţiile unui accident de muncă, inspectoratul teritorial de muncă va lua măsuri pentru efectuarea cercetării în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de muncă va răspunde sesizărilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.
Art. 177. - (1) În situaţia în care angajatorul, lucrătorii implicaţi, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot sesiza, în scris, Inspecţia Muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal.
(2) Dacă în urma analizei se constată că trebuie refăcută cercetarea, Inspecţia Muncii dispune completarea dosarului de cercetare şi/sau întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare care îl va înlocui pe cel existent.
(3) Soluţiile adoptate de către Inspecţia Muncii vor fi comunicate celor interesaţi, în termenul legal.

   
CAPITOLUL VII

  Grupuri sensibile la riscuri

   Art. 35. - Grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile gravide, lehuzele sau femeile care alăptează, tinerii, precum şi persoanele cu dizabilităţi, trebuie protejate împotriva pericolelor care le afectează în mod specific.
   Art. 36. - Angajatorii au obligaţia să amenajeze locurile de muncă ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice.

   
CAPITOLUL VIII

  Infracţiuni

   Art. 37. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   Art. 38. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   
CAPITOLUL IX

  Contravenţii

   Art. 39. - (1) Constituie contravenţii faptele săvârşite de angajatorii aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta lege.
   (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 13 lit. b), c), p) şi r).
   (3) Abrogat prin litera a) din Lege nr. 51/2012 începând cu 24.03.2012.
   (4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. a) şi b), art. 13 lit. a), d) -f), h) -m) şi o), art. 20, art. 29 alin. (1) lit. a) şi ale art. 32 alin. (2).
   (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.500 lei la 7.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. (4) - (6), art. 8, art. 11 alin. (1) şi (3), art. 13 lit. q) şi s) şi ale art. 27 alin. (1) lit. a) şi b).
   (6) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte:
   a) încălcarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1), ale art. 10 şi 16;
   b) încălcarea dispoziţiilor art. 14, 15 şi ale art. 34 alin. (1).
   (7) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 11 alin. (2) şi (4), ale art. 17, 19 şi 21.
   (8) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei următoarele fapte:
   a) încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. c) şi d), art. 13 lit. g), art. 18 alin. (5) şi (6) şi ale art. 36;
   b) încălcarea dispoziţiilor art. 34 alin. (5).
   (9) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind:
   a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substanţelor ori preparatelor chimice periculoase şi a deşeurilor rezultate;
   b) prevenirea prezenţei peste limitele maxime admise a agenţilor chimici, fizici sau biologici, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;
   c) darea în exploatare sau repunerea în funcţiune, parţială ori totală, a construcţiilor, echipamentelor de muncă noi sau reparate, precum şi pentru aplicarea proceselor tehnologice;
   d) întocmirea şi respectarea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de siguranţă;
   e) folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă unde acestea sunt interzise;
   f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice, precum şi pentru prevenirea efectelor electricităţii statice şi ale descărcărilor atmosferice;
   g) asigurarea şi folosirea instalaţiilor electrice de construcţie adecvate la locurile de muncă unde există pericole de incendiu sau de explozie;
   h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă;
   i) transportul, manipularea şi depozitarea echipamentelor de muncă, materialelor şi produselor;
   j) delimitarea, îngrădirea şi semnalizarea zonelor periculoase;
   k) semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
   l) asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, a conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de muncă;
   m) utilizarea, întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor de muncă;
   n) asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie;
   o) asigurarea iluminatului de siguranţă;
   p) organizarea activităţii de păstrare, întreţinere şi denocivizare a echipamentului individual de protecţie;
   q) întocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcţionali ai echipamentelor de muncă şi a rapoartelor de serviciu pentru instalaţiile cu regim special de exploatare;
   r) aplicarea metodelor de exploatare minieră, execuţia, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor miniere, realizarea şi funcţionarea sistemului de aeraj, corespunzător clasificării minelor din punctul de vedere al emanaţiilor de gaze;
   s) amenajarea locurilor de muncă pentru lucrul la înălţime, în spaţii închise şi în condiţii de izolare.
   Art. 40. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei neprezentarea de către serviciile externe a raportului semestrial de activitate.
   Art. 41. - Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 39 alin. (2) - (9) şi la art. 40 se aplică angajatorilor.
   Art. 42. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 39 alin. (2) - (9) şi la art. 40 se fac de către inspectorii de muncă.
   (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 39 alin. (6) lit. b) şi alin. (8) lit. b) se fac şi de către inspectorii sanitari din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi al unităţilor subordonate.
   (3) Abrogat prin alineatul din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.
   Art. 43. - (1) Prevederile art. 39 alin. (2) - (9) şi ale art. 40 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, corespunzător faptei pentru care a fost sancţionat, inspectorul de muncă făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
   Art. 44. - Angajatorii răspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaţiile asigurărilor sociale de stat.

   
CAPITOLUL X

  Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu

   Art. 45. - (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei este autoritatea competentă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
   (2) Principalele atribuţii ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în acest domeniu sunt următoarele:
   a) elaborează politica şi strategia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii Publice şi prin consultarea cu alte instituţii cu atribuţii în domeniu;
   b) elaborează proiecte de acte normative în vederea implementării unitare a strategiei naţionale şi a acquis-ului comunitar din domeniu;
   c) avizează reglementările cu implicaţii în domeniu iniţiate de alte instituţii, potrivit legii, şi participă, după caz, la elaborarea unor astfel de reglementări;
   d) monitorizează aplicarea legislaţiei pe baza datelor, a informaţiilor şi a propunerilor transmise de instituţiile aflate în subordine sau coordonare, precum şi ale celor cu care colaborează în desfăşurarea activităţii;
   e) abilitează persoane juridice şi fizice pentru a presta servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, denumite în prezenta lege servicii externe, la care se face referire la art. 8 alin. (4);
   f) recunoaşte, desemnează, notifică şi supraveghează laboratoare de încercări, precum şi organisme din domeniul său de competenţă, în condiţiile legii;
   g) coordonează, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, elaborarea programelor de cercetare de interes naţional în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
   h) organizează, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, activitatea de pregătire generală şi/sau de specialitate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru instituţiile de învăţământ;
   i) desfăşoară activităţi de informare-documentare, potrivit legii;
   j) avizează materiale de informare şi instruire, cum ar fi suporturi de curs, broşuri, pliante, afişe elaborate de alte persoane juridice sau fizice, în sensul asigurării concordanţei mesajelor pe care acestea le conţin cu prevederile legislaţiei în vigoare;
   k) reprezintă statul în relaţiile internaţionale din domeniul său de competenţă.
   Art. 46. - (1) Ministerul Sănătăţii Publice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică.
   (2) Ministerul Sănătăţii Publice îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii în domeniul sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă:
   a) coordonează activitatea de medicină a muncii la nivel naţional;
   b) elaborează sau avizează reglementări pentru protecţia sănătăţii în relaţie cu mediul de muncă, pentru promovarea sănătăţii la locul de muncă, precum şi pentru medicina muncii;
   c) supraveghează starea de sănătate a lucrătorilor;
   d) asigură formarea şi perfecţionarea profesională în domeniul medicinei muncii;
   e) coordonează activitatea de cercetare, declarare, înregistrare şi evidenţă a bolilor profesionale şi a celor legate de profesiune;
   f) autorizează/avizează şi controlează calitatea serviciilor medicale acordate lucrătorilor la locul de muncă;
   g) colaborează cu alte instituţii implicate în activităţi cu impact asupra sănătăţii lucrătorilor;
   h) îndeplineşte şi alte atribuţii, conform competenţelor sale în domeniu, reglementate prin legi speciale.
   Art. 47. - (1) Inspecţia Muncii reprezintă autoritatea competentă în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
   (2) Instituţia prevăzută la alin. (1) controlează modul în care se aplică legislaţia naţională din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la toate persoanele fizice şi juridice din sectoarele prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la art. 50 alin. (1) şi (2), şi are, în principal, următoarele atribuţii:
   a) controlează realizarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale;
   b) solicită măsurători şi determinări, examinează probe de produse şi de materiale în unităţi şi în afara acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situaţii de pericol;
   c) dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor de muncă, în cazul în care constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;
   d) cercetează evenimentele conform competenţelor, avizează cercetarea, stabileşte sau confirmă caracterul accidentelor;
   e) coordonează, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică şi cu celelalte instituţii implicate, după caz, sistemul de raportare şi evidenţă a accidentelor de muncă şi a incidentelor, iar, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii Publice, sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie;
   f) analizează activitatea serviciilor externe prevăzute la art. 8 alin. (4) şi propune retragerea abilitării, după caz;
   g) raportează Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei situaţiile deosebite care necesită îmbunătăţirea reglementărilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
   h) furnizează informaţii celor interesaţi despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
   Art. 48. - (1) Asigurătorul, stabilit de lege, reprezintă autoritatea competentă în domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
   (2) Instituţia prevăzută la alin. (1) are atribuţii pentru:
   a) sprijinirea activităţii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a angajatorilor;
   b) reabilitarea medicală şi, după caz, psihologică, precum şi compensarea victimelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale;
   c) raportarea către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a situaţiilor deosebite care necesită îmbunătăţirea reglementărilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
   Art. 49. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii fundamentează ştiinţific măsurile de îmbunătăţire a activităţii de securitate şi sănătate în muncă şi promovează politica stabilită pentru acest domeniu.
   Art. 50. - (1) Ministerul Apărării Naţionale, structurile militare şi structurile în care îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţia Generală a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, precum şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare organizează, coordonează şi controlează activitatea de securitate şi sănătate în muncă din unităţile lor, prin serviciile de prevenire şi protecţie create sau desemnate de către aceste instituţii, în scopul aplicării prevederilor prezentei legi.
   (2) Cercetarea, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale produse în unităţile din subordinea instituţiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de organele proprii ale acestora.
   (3) Instituţiile prevăzute la alin. (1) pot elabora reglementări proprii pentru aplicarea prezentei legi, în completarea celor existente la nivel naţional.

   
CAPITOLUL XI

  Dispoziţii finale

   Art. 51. - (1) Se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, următoarele acte normative:
   a) normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;
   b) transpunerea directivelor specifice referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
   (2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora proiecte de acte normative necesare implementării şi/sau adaptării situaţiilor existente la cerinţele prezentei legi.
   Art. 52. - (1) Activităţile de interes naţional în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi sursele de acoperire a cheltuielilor necesare în vederea realizării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
   (2) Activităţile de interes naţional privind cercetarea ştiinţifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se finanţează din fondurile prevăzute pentru acestea, potrivit legii.
   Art. 53. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
   (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, întărirea ordinii şi disciplinei în muncă în unităţile cu foc continuu sau care au instalaţii cu grad ridicat de pericol în exploatare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 5 din 11 ianuarie 1982, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
   
*
    Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU


    Bucureşti, 14 iulie 2006.
    Nr. 319.