Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea

Consiliului Judeţean
 

 • Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 modificată şi completată;
 • Legea nr.141/2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.396/2004;
 • Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.271/2004(abrogă Legea nr.70/1991)
 • Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.90/2002, aprobată prin Legea nr.673/2002;
 • Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadra al unităţii administrativ teritoriale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.633/2002, aprobată prin Legea nr.96/2003;
 • Hotărārea Consiliului Judeţean nr.  din        privind aprobarea Statutului judeţului;
 • Hotărārea Consiliului Judeţean nr.  din        privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean;
 • Hotărārea Consiliului Judeţean nr   din        privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean;
 • Hotărārea Consiliului Judeţean nr.  din        privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean;

ACTE NORMATIVE DE INTERES PENTRU

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

 • Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.448 din 24.11.1998, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.459 din 30.ll.l998;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.60/2001 privind achiziţiile publice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.241 din ll.05.2001, aprobată prin Legea nr.212/2002, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.33l din 17.05.2002;
 • Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.544 din 01.09.2001, aprobată prin Legea nr.372/2002;
 • Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.44 din 27.01.2003;
   
 • Hotărārea Guvernului nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.381/22.04.2004;
 • Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată īn Monitorul Oficial al Romānieinr.648 din 31.08.2002, aprobată prin Legea nr.3/2003;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.251/22.03.2004;
 • Hotărārea Guvernului nr.1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor publice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.757 fin 29.10.2003;
 • Hotărārea Guvernului nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.757 din 29.10.2003;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.l57 din 23.02.2004;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei īn exercitarea demnităţilor publice,a funcţiilor publice şi īn mediu de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 279 din 21.04.2003;
 • Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.84 din 01.02.2002, aprobată prin Legea nr.233/2002;
 • Ordonanţa Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.88 din 02.02.2002, aprobată prin Legea nr. 223/2002;
 • Legea nr.189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.516/8.06.2004;
  Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.663 din 23.10.2001;
   
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională īn administraţia publică, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei nr.70 din 03.02.2003.