Detaliu pentru invitatia numarul 358937
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar invitatie: 358937 / 02.04.2014
Denumire contract: Proiectare si inginerie (PT+DDE) si executie lucrari pentru obiectivul de investitie “Reabilitare si modernizare centru scolar pentru educatie incluziva Alexandria”
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
JUDETUL TELEORMAN
Cod fiscal4652686,   Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, AlexandriaTelefon+40 247/421132Fax+40 247/314415
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
Consiliul Judetean Teleorman, str. Dunarii, Nr.178, mun.Alexandria, Romania, cod postal: 140047, telefon:+40 247311201-394, fax:+40 247421132, punct de contact:Compartimentul achizitii publice, cam.53, persoana de contact:Potbaniceanu Bogdan Andrei
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Consiliul Judetean Teleorman, str. Dunarii, Nr.178, mun.Alexandria, cam.74
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Proiectare si inginerie (PT+DDE) si executie lucrari pentru obiectivul de investitie “Reabilitare si modernizare centru scolar pentru educatie incluziva Alexandria”
II.1.2)   Tip contract: Lucrari
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Proiectare si inginerie (PT+DDE) si executie lucrari pentru obiectivul de investitie “Reabilitare si modernizare centru scolar pentru educatie incluziva Alexandria” Lucrarile de proiectare si executie pentru prezentul contract includ: -proiectare • proiect tehnic conform HG 28/2008; • detalii de executie; caiete de sarcini; • documentatie pentru obtinere autorizatie de construire; • asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor. -executie lucrari conform Caietului de sarcini. Valoarea estimata a acestei achizitii este de 3.521.859 lei, fara TVA din care: - proiectare si inginerie (PT +DDE+ documentatie pentru obtinere autorizatie de constructie +CS) = 163.000 lei - executie lucrari = 3.358.859 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute in valoare de 419.481 lei reprezinta un procent de 15% din valoarea de constructii si instalatii in valoare de 2.796.539 lei.
II.1.6)   CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 3,521,859 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare - Cuantumul garantiei de participare este de 62.000 lei - Garantia poate fi constituita in lei/alta valuta. Echivalenta leu/alta valuta va fi data publicarii invitatiei de participare, curs comunicat de Banca Nationala a României. - Garantia de participare se constituie prin: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. - Garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de înregistrare fiscala 4652686. - Conform prevederilor art. 278^1 alin. (1), lit.b) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul unei contestatii, în masura în care CNSC o respinge pe fond, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 7.301,85 lei . - Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator, în caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie = 10 % din pretul contractului fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art.90 alin.(1) si alin. (2) din HG nr. 925/2006. Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art.90 alin.(3) din HG nr. 925/2006 modificata prin HG nr.1045/2011. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 Descriere: Cerinta nr.1.Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea în dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr.10.1 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular In cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular. Cerinta nr.2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neîncadrarea în dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr. 10.2 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. În cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator trebuie sa completeze Formular nr.10.4. Se solicita: - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. - Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. NOTA: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente si în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care înregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Cerinta nr.3. Certificat de participare cu oferta independenta: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul ANEXA nr. 62 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.4. Declaratie pe propria raspundere pentru neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006-se vor completa informatiile in sensul in care formularul ANEXA NR. 10.3 va fi completat de ofertant/ofertant asociat, tertul sustinator, subcontractant (daca exista). Lista cu persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este urmatoarea: Gâdea Adrian Ionut, Mircea Dumitrescu, Balan Ilie, Silvia Oprescu, Iuliana Ionescu, Cristescu Mihaela Mirtis, Melintescu Valentina, Boja Mariana, Putineanu Florentina Eliza, Piperea Victor, Pascutu Victorita, Oancea Ecaterina, Bataus Mugur, Sfintes Elena, Modoran Cristina, Mirancea Ion, Pena Elena, Popescu Magdalena Aurelia, Potbaniceanu Bogdan Andrei, Milos Rozalia Daniela, Toneff Lucretia, Ciubreag Elena, Saracila Ecaterina, Chivu Rodica. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular În cazul în care ofertantul beneficiaza de sutinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.1.-Persoane juridice/fizice române Certificat constatator emis de Oficiul Natioanal al Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator. NOTA: autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca acesta sa prezinte pentru conformitate, Certificatul constatator ORC în original sau copie legalizata. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza. Cerinta nr.2.-Persoane juridice/fizice straine Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Capacitatea economica si financiara
 Descriere: Cerinta nr.1 - Informatii privind cifra de afaceri Media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) trebuie sa fie minim de 5.800.000 lei. Se lasa la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Cerinta nr. 1 Ofertantii vor face dovada executarii unor lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri în valoare/valoare cumulata de minim 2.900.000 lei, exclusiv T.V.A, in cadrul a cel putin 1 contract sau cel mult 3 contracte de executie, (echivalent în lei/alta valuta la cursul mediu anual comunicat de BNR din anul semnarii contractului respectiv). Ofertantul va prezenta o lista a principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor. Ofertantii vor face dovada prestarii unor servicii de proiectare similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri în valoare/valoare cumulata de minim 160.000 lei, exclusiv T.V.A., in cadrul a cel putin 1 contract sau cel mult 3 contracte de proiectare, (echivalent în lei/alta valuta la cursul mediu anual comunicat de BNR din anul semnarii contractului respectiv). Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor. Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare documente care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit: - certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari sau procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie finala sau documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea contractului, valoarea, obiectul, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora.,Cerinta nr. 2 Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. Se vor prezenta CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica.,Cerinta nr. 3 Resurse umane Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. Personalul minim si obligatoriu solicitat: 1.Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului Calificari si abilitati: - Studii Superioare. - Experienta profesionala generala: minim 5 ani. - Experienta profesionala specifica: - implicarea intr-un proiect/contract in care sa fi avut atributii de manager de proiect; - participarea intr-un proiect ce vizeaza activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii. 2.Coordonator proiectare. Calificari si abilitati: - Studii Superioare. - Experienta profesionala generala: - Experienta in domeniul studiilor minim 5 ani. - Experienta profesionala specifica-implicarea in calitate de: - coordonator de proiectare intr-un proiect - participarea intr-un proiect ce vizeaza activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii 3. Responsabil tehnic cu executia pentru lucrari constructii civile. Detinere atestat si/sau legitimatie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor emise de institutia abilitata in domeniul lucrarilor conform Legii 10/1995, H.G. 925/1995, respectiv Ordin MLPTL 777/2003.,Cerinta nr. 4 Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp estimata pentru desfasurarea lucrarilor.,Cerinta nr. 5 Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Cerinta nr. 1 Implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu ISO 9001 sau un document echivalent. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” . Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.,Cerinta nr. 2 Implementarea Standardului de Management de Mediu în conformitate ISO 14001 sau un document echivalent. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 22.04.2014 10:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 22.04.2014 11:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2)   Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Regional - POR
Data expedierii prezentei invitatii: 02.04.2014 15:41