Detaliu pentru invitatia numarul 361433
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar invitatie: 361433 / 16.06.2014
Denumire contract: Servicii de intocmire documentatii tehnico-economice/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii la unele obiective din domeniul sanatatii
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
JUDETUL TELEORMAN
Cod fiscal4652686,   Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, AlexandriaTelefon+40 247/421132Fax+40 247/314415
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
Consiliul Judetean Teleorman,str. Dunarii, Nr.178, mun.Alexandria, Romania, cod postal: 140047, telefon:+40 247311201-394, fax:+40 247421132, persoana de contact:Milos Rozalia Daniela, punct de contact:Directia Dezvoltare Locala, cam.53
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Consiliul Judetean Teleorman,str. Dunarii, Nr.178, mun.Alexandria, camera 53
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Servicii de intocmire documentatii tehnico-economice/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii la unele obiective din domeniul sanatatii
II.1.2)   Tip contract: Servicii
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Servicii de intocmire Documentatii Tehnico-Economice/Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii la unele obiective din domeniul sanatatii Lot nr. 1-Servicii de intocmire a documentatiei tehnico-economice (DTE) pentru proiectul complex de investitii ,,Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria - corp C (D+P+2E) si extinderea la 5 etaje” Proiectare - Documentatie de avizare lucrari de interventii - D.A.L.I. la cladirea existenta;Studiu de fezabilitate - S.F. la extinderea cladirii (etaj III, etaj IV, etaj V);Studiul geotehnic;Audit energetic;Expertiza Tehnica;Ridicare topografica;Documentatie de avize si acorduri Valoarea estimata a acestei achizitii este de 188.728 lei,fara TVA Cheltuielile diverse si neprevazute in valoare de 0 lei reprezinta un procent de 0 % din valoarea estimata a contractului (fara diverse si neprevazute) Lot nr. 2-Servicii de intocmire a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) pentru obiectivul „Reabilitarea si modernizarea centralei termice, a statiei de oxigen si a retelelor de distributie de incinta (energie electrica, energie termica, alimentare cu apa, canalizare) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria” Proiectare - Documentatie de avizare lucrari de interventii - D.A.L.I.;Expertiza Tehnica;Audit energetic;Ridicare topografica;Documentatie de avize si acorduri Valoarea estimata a acestei achizitii este de 22.370 lei,fara TVA Cheltuielile diverse si neprevazute in valoare de 0 lei reprezinta un procent de 0 % din valoarea estimata a contractului (fara diverse si neprevazute) Lot nr. 3-Servicii de intocmire a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare sectie de boli contagioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria” Proiectare - Documentatie de avizare lucrari de interventii - D.A.L.I.;Ridicare topografica;Studiul geotehnic;Audit energetic;Expertiza Tehnica;Documentatie de avize si acorduri Valoarea estimata a acestei achizitii este de 17.055 lei,fara TVA Cheltuielile diverse si neprevazute in valoare de 0 lei reprezinta un procent de 0 % din valoarea estimata a contractului (fara diverse si neprevazute)
II.1.6)   CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Da
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 403,227 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare - Cuantumul garantiei de participare este de: LOT 1 = 3.700 lei LOT 2 = 400 lei LOT 3 = 300 lei LOT 4 = 1.900 lei LOT 5 = 400 lei LOT 6 = 400 lei LOT 7 = 300 lei LOT 8 = 300 lei - Garantia poate fi constituita in lei/alta valuta. Echivalenta leu/alta valuta va fi data publicarii invitatiei de participare, curs comunicat de Banca Nationala a României. - Garantia de participare se constituie prin: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. - Garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de înregistrare fiscala 4652686. - Conform prevederilor art. 278^1 alin. (1), lit.a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul unei contestatii, în masura în care CNSC o respinge pe fond sau contestatorul renunta la contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 1.887,28 lei pentru LOT 1 - Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator, în caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie = 10 % din pretul contractului fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art.90 alin.(1) si alin. (2) din HG nr. 925/2006. Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art.90 alin.(3) din HG nr. 925/2006 modificata prin HG nr.1045/2011. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 Descriere: Cerinta nr.1.Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea în dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.2 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular In cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular. Cerinta nr.2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neîncadrarea în dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.3 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. În cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator trebuie sa completeze Formularul nr.5 Se solicita: - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. - Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. NOTA: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente si în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care înregistreaza datorii la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora. Cerinta nr.3. Certificat de participare cu oferta independenta: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.16 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.4. Declaratie pe propria raspundere pentru neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006-se vor completa informatiile in sensul in care Formularul nr.4 va fi completat de ofertant/ofertant asociat, tertul sustinator, subcontractant (daca exista). Lista cu persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este urmatoarea: Gâdea Adrian Ionut, Mircea Dumitrescu,Zavera Niculae, Balan Ilie, Silvia Oprescu, Iuliana Ionescu, Cristescu Mihaela Mirtis, Melintescu Valentina, Boja Mariana, Putineanu Florentina Eliza, Piperea Victor, Pascutu Victorita, Oancea Ecaterina, Bataus Mugur, Sfintes Elena, Pena Elena, Popescu Magdalena Aurelia, Potbaniceanu Bogdan Andrei, Milos Rozalia Daniela, Toneff Lucretia, Lungoci Daniela Tatiana, Lungoci Paul, Modoran Cristina, Totu Irina, Ghibirdic Iuliana, Saracila Ecaterina, Teodor Maria, Epure Iuliana. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular În cazul în care ofertantul beneficiaza de sutinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.1.-Persoane juridice/fizice române Certificat constatator emis de Oficiul Natioanal al Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”/electronica din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator. NOTA: autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca acesta sa prezinte pentru conformitate, Certificatul constatator ORC în original sau copie legalizata. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza. Cerinta nr.2.-Persoane juridice/fizice straine Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Capacitatea economica si financiara
 Descriere: Cerinta nr.1 - Informatii privind cifra de afaceri Media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2011,2012,2013) trebuie sa fie minim de: LOT 1 = 300.000lei LOT 2 = 40.000 lei LOT 3 = 30.000 lei LOT 4 = 190.000lei LOT 5 = 40.000 lei LOT 6 = 40.000 lei LOT 7 = 30.000 lei LOT 8 = 30.000 lei Se completeaza Formularul nr.6 Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Cerinta nr. 1 Ofertantii vor face dovada prestarii în ultimii 3 ani a unor servicii de proiectare similare (proiectare constructii civile) în valoare/valoare cumulata, de minim : LOT 1 = 180.000lei LOT 2 = 20.000 lei LOT 3 = 17.000 lei LOT 4 = 95.000 lei LOT 5 = 20.000 lei LOT 6 = 20.000 lei LOT 7 = 18.000 lei LOT 8 = 15.000 lei exclusiv T.V.A., in cadrul a cel putin 1 contract sau cel mult 2 contracte de proiectare, (echivalent în lei/alta valuta la cursul mediu anual comunicat de BNR din anul semnarii contractului respectiv). Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor(Formularul nr.8) Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare documente care sa ateste faptul ca serviciile au fost duse la bun sfarsit: - certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea contractului, valoarea, obiectul, perioada (inclusiv data incheierii contractului). Prin formula ,,servicii duse la bun sfarsit,, se inteleg–servicii receptionate partial–servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie),Cerinta nr. 2 Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani (Formularul nr.7) Se vor prezenta CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica(Formularul nr.19).,Cerinta nr. 3 Resurse umane. Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. Personalul minim si obligatoriu solicitat : 1.Coordonator proiectare (pentru Lot 1, 2,3,4,5,6,7,8) a) detine Diploma de studii superioare b) experienta profesionala in realizarea unui Studiu de fezabilitate si/ sau DALI pentru constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare constructii existente civile. c)experienta profesionala in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Director Echipa proiectare si/ sau Sef proiect si / sau Manager proiect. 2.Inginer Proiectant constructii civile (pentru Lot 1, 2,3,4,5,6,7,8) a) detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor civile b) experienta profesionala in realizarea unui Studiu de fezabilitate si/ sau DALI pentru constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare constructii civile. 3. Inginer Proiectant instalatii in constructii (pentru Lot 1, 2,3,4,5,6,7,8) a) detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul instalatiilor in constructii b) experienta profesionala in realizarea unui Studiu de fezabilitate si/ sau DALI pentru constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare constructii civile.,4. Specialist Geotehnica si Fundatii (pentru Lot 1, 3,4,5,6,7) a) detine Diploma de inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor b) experienta profesionala in elaborarea/ verificarea unui studiu geotehnic pentru un studiu de fezabilitate si/ sau DALI pentru constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare constructii civile. 5.Inginer Topograf (pentru Lot 1,2,3,4,5,6,7,8) (Autorizat in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei) In vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, INGINERUL, EXPERT ROMAN, detine autorizare in categoria A, dupa caz, categoria D,, conform prevederilor art. 4 si 5 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, SAU In vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, INGINERUL, EXPERT STRAIN, detine autorizare in categoria A, dupa caz, categoria D,, conform prevederilor art. 7 si 8 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 6.Expert tehnic (pentru Lot 1, 2,3,4,5,6,7,8) -atestat de catre M.L.P.T.L.conform Ordin nr. 777/2003 (domenii si specialitati : A1,C,Is,It,Ie), având certificatul de atestare cu viza valabila la data limita a depunerii ofertei. Se demonstreaza prezentand Formular 19- Curriculum Vitae pentru :Coordonator proiectare, Inginer Proiectant constructii civile, Inginer Proiectant instalatii in constructii, Specialist Geotehnica si Fundatii. Se demonstreaza prezentand Formular 20 -Declaratie de disponibilitate pentru tot personalul minim si obligatoriu solicitat. Se vor prezenta diplomele/autorizatiile /certificate de atestare/alte documente Nota: -se permite prezentarea documentelor in oricare dintre formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic, valabile la data limita de depunere a ofertelor; -se permite, pe langa prezentarea de contracte de colaborare cu persoane de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, si prezentarea de angajamente/acorduri de participare. -lista personalului nu este limitativa,ofertantul fiind liber sa adauge expertii pe care îi considera necesari pentru îndeplinirea optima a prevederilor Caietului de Sarcini. -daca un expert nu are certificat de atestare pe toate domeniile si specialitatile solicitate, ofertantul are posibilitatea de a prezenta mai multi experti pentru indeplinirea cerintei pe domenii si specialitati,Cerinta nr.4 Informatii privind asociatii ( daca exista). Se completeaza Formular nr.15 Nota: In cazul in care oferta este depusa de o asociere intre mai multi operatori economici indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea tehnica si/sau profesionala (pct.III.2.3.a) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, conf. art.190, alin.(3) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Anexei nr.2 la Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.,Cerinta nr. 5 Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Se completeaza Formularul nr.9 Certificat ISO 9001 sau echivalent Nota:Cerinta se probeaza cu documente emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se permite prezentarea documentelor in oricare dintre formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic. In cazul unei asocieri fiecare operator economic va depune aceste documente, pentru partea de contract pe carte o realizeaza Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 01.07.2014 10:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 01.07.2014 11:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 16.06.2014 10:59