Detaliu pentru invitatia numarul 370574
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar invitatie: 370574 / 03.03.2015
Denumire contract: Lucrari de întretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
JUDETUL TELEORMAN
Cod fiscal4652686,   Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, AlexandriaTelefon+40 247/421132Fax+40 247/314415
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
Consiliul Judetean Teleorman, str. Dunarii, Nr.178, mun.Alexandria, Romania, cod postal: 140047, telefon:+40 247311201-394, fax:+40 247421132, Punct de contact:Directia Dezvoltare Locala, cam.53, Persoana de contact:Pena Elena
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Consiliul Judetean Teleorman, str. Dunarii, Nr.178, mun.Alexandria, camera 53
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Lucrari de întretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene
II.1.2)   Tip contract: Lucrari
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii acord-cadru
   Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
   Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
   Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 24
   Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5)   Obiectul contractului:
Lucrari de întretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene Lucrarile ce se vor executa: 1. Întretinere îmbracaminti asfaltice (BA 16 - plombe 4 cm) Indicativ B 101.1.1. 2. Întretinere îmbracaminti asfaltice (plombe 2 straturi BA 16 - 4 cm si BAD25 - 6 cm) Indicativ B 101.1.1. 3. Întretinere drumuri pietruite (balast) Indicativ B 101.1.5. 4. Întretinere drumuri pietruite (piatra sparta) Indicativ B 101.1.5. 5. Tratamente bituminoase (simplu) Indicativ C 103. 6.Tratamente bituminoase (dublu) Indicativ C 103. Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru si ale fiecarui contract subsecvent sunt prevazute in caietul de sarcini Cheltuielile diverse si neprevazute reprezinta un procent de 0% din valoarea estimata a acordului cadru (fara diverse si neprevazute)
II.1.6)   CPV: 45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 18,567,527 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare - Cuantumul garantiei de participare este de 350.000 lei. - Garantia poate fi constituita in lei/alta valuta. Echivalenta leu/alta valuta va fi data publicarii anuntului de participare, curs comunicat de Banca Nationala a României. - Garantia de participare se constituie prin: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. - Garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de înregistrare fiscala 4652686. - Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator, în caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie = 10 % din pretul contractului fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art.90 alin.(1) si alin. (2) din HG nr. 925/2006. Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art.90 alin.(3) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 Descriere: Cerinta nr.1.Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea în dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.2 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular In cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular. Cerinta nr.2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neîncadrarea în dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.3 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. În cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator trebuie sa completeze Formularul nr.5 Se solicita: - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. - Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. NOTA: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente si în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care înregistreaza datorii la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora. Cerinta nr.3. Certificat de participare cu oferta independenta: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.26 În cazul unei asocieri, se va completa un singur formular in numele asocierii, conform Ordinului nr.314/2012 al Presedintelui ANRMAP, semnat de fiecare reprezentant al operatorilor economici care formeaza asocierea. Cerinta nr.4. Declaratie pe propria raspundere pentru neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006-se vor completa informatiile in sensul in care Formularul nr.4 va fi completat de ofertant/ofertant asociat, tertul sustinator, subcontractant (daca exista). Lista cu persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este urmatoarea: Gâdea Adrian Ionut, Mircea Dumitrescu, Zavera Niculae, Bleaja Cornel, Silvia Oprescu, Cristescu Mihaela Mirtis, Melintescu Valentina, Boja Mariana, Putineanu Florentina Eliza, Piperea Victor, Pascutu Victorita, Calin Horatiu, Pena Elena, Popescu Aurelia Magdalena, Potbaniceanu Bogdan Andrei, Milos Rozalia Daniela, Toneff Lucretia,Gavrila Manuela Carmen , Done Georgeta,Lungoci Paul,Pirea Dan,Lungu Florenta,Crainiceanu Magdalena Sica,Gunaris Ion. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular În cazul în care ofertantul beneficiaza de sutinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.1.-Persoane juridice/fizice române Certificat constatator emis de Oficiul Natioanal al Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”/electronica din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator. NOTA: autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca acesta sa prezinte pentru conformitate, Certificatul constatator ORC în original sau copie legalizata. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza. Cerinta nr.2.-Persoane juridice/fizice straine Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Capacitatea economica si financiara
 Descriere: Cerinta nr.1 - Informatii privind cifra de afaceri Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2012, 2013 si 2014) trebuie sa fie de minim 20.000.000 lei. Ofertantul va prezenta bilanturile contabile, extrase din bilanturile contabile sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte îndeplinirea cerintei minime privind media cifrei de afaceri, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati sau orice alte documente echivalente. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerintei. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Cerinta nr. 1 Ofertantii vor face dovada executarii în ultimii 5 ani a unor lucrari similare (lucrari de intretinere curenta sau periodica a drumurilor de interes national, judetean sau local) în valoare/valoare cumulata de minim 10.000.000 lei, exclusiv T.V.A, in cadrul a cel putin 1 contract sau cel mult 2 contracte de executie, (echivalent în lei/alta valuta la cursul mediu anual comunicat de BNR din anul semnarii contractului respectiv). Ofertantul va prezenta o lista a principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor. Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare documente care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit: - certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari sau procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie finala sau documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea contractului, valoarea, obiectul, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora.,Cerinta nr. 2 Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. Se vor prezenta CV-urile personalului de conducere,Cerinta nr. 3 Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.,Cerinta nr. 4 Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Cerinta nr. 1 Implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu ISO 9001 sau un document echivalent. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” . Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.,Cerinta nr. 2 Implementarea Standardului de Management de Mediu în conformitate ISO 14001 sau un document echivalent. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 17.03.2015 09:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 17.03.2015 10:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 02.03.2015 08:16