Anunt de participare numarul 141022/12.12.2012

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar anunt de participare: 141022 / 12.12.2012
Denumire contract: Contractarea unei finantari rambursabile interne/externe, în valoare de 27.890.000 lei pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor de investitii care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana
Stare procedura: In desfasurare
 


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala,cam.77 , Tel.  +40 247421132 , In atentia:  ing.Pascutu Victorita , Email:  achizitii@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Compartimentul achizitii publice, cam.53 , Tel.  +40 247311201-394 , In atentia:  Popescu Aurelia Magdalena , Email:  achizitii@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Compartimentul achizitii publice, cam.53 , Tel.  +40 247311201-394 , In atentia:  Toneff Lucretia , Email:  achizitii@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contractarea unei finantari rambursabile interne/externe, în valoare de 27.890.000 lei pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor de investitii care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unei finantari rambursabile interne/externe, în valoare de 27.890.000 lei pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor de investitii care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, din care:
- 18.878.000 lei pentru prefinantare, care se vor rambursa la finele perioadei de implementare a proiectelor;
- 9.012.000 lei pentru cofinantare si alte cheltuieli neprevazute cu o perioada de maturitate de 20 ani;
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unei finantari rambursabile interne/externe, în valoare de 27.890.000 lei pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor de investitii care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, din care:
- 18.878.000 lei pentru prefinantare, care se vor rambursa la finele perioadei de implementare a proiectelor;
- 9.012.000 lei pentru cofinantare si alte cheltuieli neprevazute cu o perioada de maturitate de 20 ani;
Valoarea estimata fara TVA: 12,275,115 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
240  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 100000 lei - Garantia de participare se constituie prin: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. - Garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de înregistrare fiscala 4652686. - Conform prevederilor art. 278^1 alin. (1), lit.c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul unei contestatii, în masura în care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o respinge ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 8787,51 lei - Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 150 zile de la data limita de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator, în caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. Cuantumul garantiei de buna executie = 5 % din pretul contractului fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie: - conform prevederilor art. 90 alin.(1) si alin. (2) din HG nr. 925/2006 Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art. 90 alin. (3) din HG nr. 925/2006 modificata prin HG nr. 1045/2011 Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului Teleorman
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea în dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr.10.1
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
In cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neîncadrarea în dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr. 10.2
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
În cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tertul sustinator trebuie sa completeze Formular nr. 10.4.
Se solicita:
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor scadente fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
NOTA: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente si în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care înregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora în luna anterioara celei în care se depun ofertele.
Cerinta nr.3. Certificat de participare cu oferta independenta:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul ANEXA nr. 62
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.4. Declaratie pe propria raspundere pentru neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul ANEXA NR. 10.3.
Lista cu persoanele cu functie de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:
Liviu Nicolae Dragnea,Gâdea Adrian Ionut, Ilie Balan, Mircea Dumitrescu, Silvia Oprescu, Melintescu Valentina, Magheru Liliana; Piperea Victor; Pascutu Victorita, Bataus Mugur, Sfintes Elena, Ionescu Iuliana, Alcea Cristiana, Banu Daniel, Bleaja Cornel, Cioaba Petre, Florea Dan, Frasineanu Fulvia, Ghinea Simona Alina, Iliescu Alexandru, Ion Petre, Ionescu Adelina Mariana, Izina Ion, Neagu Florin, Neagu Tudor, Piper Savu Florin, Pîrjol George, Amarie Constantin, Savu Adrian, Seferovici Georgeta, Simionescu Adrian Constantin, Serban Gabriel Alin, Stefan Mihai Gabriel, Suica Iulian, Burghiu Mihaela, Tîrnacop Aurica, Tote Marioara, Vlad Eugen Ovidiu, Vrajitoarea Emilian, Zavera Niculae, Zorila Nicolaie.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular
În cazul în care ofertantul beneficiaza de sutinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.1.- Persoane juridice/fizice române
-Certificat constatator emis de Oficiul Natioanal al Registrului Comertului, în original, copie legalizata sau copie “conform cu originalul”.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului contractului.
NOTA: autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca acesta sa prezinte pentru conformitate, Certificatul constatator ORC în original sau copie legalizata. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr.2.- Persoane juridice/fizice straine
-Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea procedurii de insolventa.
Documentele vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1- Se vor prezenta bilanturile contabile sau extrasele de bilant înregistrate la organele competente pe anii 2009, 2010 si 2011.
Cerinta nr. 2- Informatii privind cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globale pe anii 2009, 2010 si 2011 trebuie sa fie minim de 24.500.000 lei
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indifierent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati
Ofertantul va prezenta unul sau mai multe documente/contracte care sa confirme prestarea de servicii de acordare de credit in valoare totala de 12.000.000 lei, fara TVA
Cerinta nr.2
Informatii referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si a cadrelor de conducere în ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind subcontractul/ subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le îndeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si acordul acestuia/acestora.
Cerinta nr.1
Prezentarea de standarde de asigurare a calitatii.
Se solicita ISO 9001:2008.
Se vor accepta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.01.2013 10:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.01.2013 11:00
Locul: Consiliul Judetean Teleorman, camera 53
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantareFonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
În cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajare, comisia de evaluare va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, în care pre?ul poate fi mai mic sau cel mult egal cu pre?ul anterior, în plic închis. În acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic si contencios
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
07.12.2012 15:58