Anunt de participare numarul 174786/22.04.2017
   
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar anunt: 174786 / 22.04.2017
Denumire contract: Lucrari de întretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene: Lot 1 - Intretinere imbracaminti asfaltice si tratamente bituminoase, Lot 2 - Intretinere drumuri pietruite
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 


Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
2017 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2017 Lucrari de întretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene” Lot 1 - Intretinere imbracaminti asfaltice si tratamente bituminoase, Lot 2 - Intretinere drumuri pietruite

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.63 , Tel.  +40 247311201-381 , In atentia:  ing.Gavrila Manuela Carmen , Email:  seap@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.53 , Tel.  +40 247311201-394 , In atentia:  ec. Milos Rozalia Daniela, jr..Popescu Aurelia Magdalena , Email:  seap@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de întretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene: Lot 1 - Intretinere imbracaminti asfaltice si tratamente bituminoase, Lot 2 - Intretinere drumuri pietruite
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Drumurile judetene din judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitieiDa
Cu reluarea competitiei in SEAPNu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 39,204,831 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea totala minima estimata a acordului cadru este de 22.712.945 lei, fara TVA. Valoarea totala maxima estimata a acordului cadru este de 39.204.831 lei, fara TVA, din care: Pentru Lot 1 - Intretinere imbracaminti asfaltice si tratamente bituminoase: - valoarea minima estimata a acordului cadru este de 9.030.310 lei, fara TVA; - valoarea maxima estimata a acordului cadru este de 17.489.210 lei, fara TVA; - se vor incheia 4 contracte subsecvente; - estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: 5.355.829 lei, fara TVA. Pentru Lot 2 - Intretinere drumuri pietruite: - valoarea minima estimata a acordului cadru este de 13.682.635 lei, fara TVA; - valoarea maxima estimata a acordului cadru este de 21.715.621 lei, fara TVA; - se vor incheia 4 contracte subsecvente - estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: 5.742.343 lei, fara TVA.
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de intretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene: Lot 1 - Intretinere imbracaminti asfaltice si tratamente bituminoase, Lot 2 - Intretinere drumuri pietruite, conform caietelor de sarcini
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona Lucrari de întretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene: Lot 1 - Intretinere imbracaminti asfaltice si tratamente bituminoase, Lot 2 - Intretinere drumuri pietruite, conform caietelor de sarcini. Cantitatile minime si maxime sunt anexate caietului de sarcini, pentru fiecare lot si contract subsecvent în parte.
Valoarea estimata fara TVA: 39,204,831 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: - Lot 1 = 53.000 lei - Lot 2 = 57.000 lei Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 36 alin. (1)-(4) din H.G. nr. 395/2016. În cazul viramentului bancar acesta se va efectua în contul autoritatii contractante nr. RO 19 TREZ 6065006 XXX 000168 deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de înregistrare fiscala 4652686. În cazul instrumentului de garantare, acesta trebuie sa faca referire la toate cazurile privind obligatia autoritatii contractante de a retine garantia de participare conform art.37 alin. (1) lit.a) si c) din HG nr.395/2016. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare: se va posta in SEAP in format electronic, semnat cu semnatura electronica (cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor) Restituirea garantiei de participare se va face conform art.38 din H.G. nr.395/2016. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului subsecvent, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie conform prevederilor art. 40 alin.(1) si (3) din H.G. nr. 395/2016. Modul de eliberare/restituire: conform art. 42 din H.G. 395/2016 si art.14 din contractul subsecvent de lucrari.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului Teleorman
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire
Aceste documente pot fi:
1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

b) Orice operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 59- 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 (Formular 1), se va prezenta odata cu DUAE, de catre participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Cristescu Ionel Danut, Cocosila Virgiliu, Dumitrescu Mircea, Silvia Oprescu, Melintescu Valentina, Boja Mariana, Pascutu Victorita, Ionescu Iuliana, Gavrila Manuela Carmen, Putineanu Florentina Eliza, Potbaniceanu Bogdan Andrei, Milos Rozalia Daniela, Popescu Aurelia Magdalena, Pena Elena, Calin Horatiu, Crainiceanu Magdalena Sica, Olteanu Iulian, Pana Claudia, Gunaris Ion, Zamfir Danut, Tecsor Valentin.

Documentele prezentate în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita potrivit art.196 din Legea nr.98/2016, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte urmatoarele documente justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE:
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului,
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016, urmând ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Documentele prezentate în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind Experienta similara:
Lista lucrarilor realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, insotita de certificate de buna executie pentru lucrarile cele mai importante, prin care ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat în ultimii 5 ani, lucrari de construire si/sau modernizare si/sau consolidare si/sau reabilitare si/sau intretinere autostrazi si/sau drumuri de interes national si/sau drumuri de interes judetean si/sau drumuri de interes local, în valoare cumulata de minim:
- pentru Lot 1 – 5.000.000 lei,
- pentru Lot 2 – 5.500.000 lei,
la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Informatii privind tertii sustinatori:
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).
Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze:

Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.
Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
Informatii privind asocierea:
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire a caror oferta a fost desemnata castigatoare sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica in masura in care este necesar pentru executarea in mod corespunzator a contractului de achizitie publica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular DUAE. La nivelul DUAE ofertantul va preciza urmatoarele informatii: - valoarea în lei, fara TVA (valoarea lucrarilor realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor); - beneficiarul; - numarul si data documentului de receptie si ponderea lucrarilor executate - in cazul unei asocieri sau subcontractari - (Aceste informatii se vor completa la rubrica „Descriere” din cadrul DUAE). Pentru echivalenta in alta valuta se va utiliza cursul de referinta euro/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta certificate de buna executie care probeaza îndeplinirea cerintei privind privind experienta similara, respectiv: - procese verbale de receptie întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, respectiv: procesul-verbal de receptie finala/procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor / proces verbal pe obiect care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrarilor; În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala. Completare Formular DUAE - în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE-ul/-urile si angajamentul ferm ale tertului sustinator/ angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia se va prezenta odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Completare Formular DUAE. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Acordul/acordurile de subcontractare se vor prezenta odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Completare Formular DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere Formular 2.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 90 % 90
Descriere: Componenta financiara
2. Termenul total de executie al lucrarilor 10 % 10
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
nr.1663 din 13.02.2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.05.2017 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor)19.06.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantareFonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
1) Elementul care face obiectul reofertarii: valoarea, fara TVA, a contractului subsecvent pentru care se solicita reofertarea (operatorii economici avand dreptul ca, in procesul de reofertare sa modifice pretul contractului subsecvent respectiv numai in sensul imbunatatirii acestora), toate celelalte elemente/conditii raman neschimbate. 2) Dupa reluarea competitiei, in situatia in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contactanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul subsecvent va fi atribuit ofertantului care a oferit pretul cel mai scazut. 3) In cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe ultimul loc cu punctaj egal, pentru a stabili cei 3 operatori economici cu care se incheie acordul-cadru, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara in SEAP, iar acordul-cadru va fi atribuit ofertantului care indeplineste cel mai mare punctaj. 4) Daca vor fi mai putin de 3 oferte admisibile, autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu ofertantul/ofertantii care au depus oferte admisibile. 5) Inainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita potrivit art.196 din Legea nr.98/2016, ofertantilor admisibili, clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: Conform prevederilor Legii nr.101/2016.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic, contencios si administratie publica locala
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
19.04.2017 17:51