Anunt de participare numarul 176388/21.06.2017
 
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar anunt: 176388 / 21.06.2017
Denumire contract: Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (întreg pachet) pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2017-2018
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 


Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
2017 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2017 Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (întreg pachet) pentru elevi si prescolari, pentru anul scolar 2017-2018

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.63 , Tel.  +40 247311201-381 , In atentia:  ing.Gavrila Manuela Carmen , Email:  seap@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.53 , Tel.  +40 247311201-394 , In atentia:  ec. Pena Elena , Email:  seap@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (întreg pachet) pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2017-2018
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile si gradinitele din judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona si distribui produse lactate si de panificatie (întreg pachet) pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2017-2018: Lot 1 – Zona Alexandria, Lot 2 – Zona Rosiorii de Vede, Lot 3 – Zona Turnu Magurele, Lot 4 – Zona Videle, Lot 5 – Zona Zimnicea, conform caietului de sarcini.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona si distribui produse lactate si de panificatie (întreg pachet) pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2017-2018, conform caietului de sarcini, pentru un numar de 30.576 elevi si prescolari, astfel:
- Lot 1 – Zona Alexandria – 8.904 elevi si prescolari
- Lot 2 – Zona Rosiorii de Vede – 7.792 elevi si prescolari
- Lot 3 – Zona Turnu Magurele – 4.675 elevi si prescolari
- Lot 4 – Zona Videle – 5.429 elevi si prescolari
- Lot 5 – Zona Zimnicea – 3.776 elevi si prescolari
Limita valorii zilnice: 1,07 lei/elev/prescolar/zi, fara TVA
Valoarea estimata totala, fara TVA (numai în cifre): 5.344.176 lei, din care:
- 1.556.966 lei, fara TVA pentru Lot 1 – Zona Alexandria
- 1.361.633 lei, fara TVA pentru Lot 2 – Zona Rosiorii de Vede
- 817.303 lei, fara TVA pentru Lot 3 – Zona Turnu Magurele
- 948.537 lei, fara TVA pentru Lot 4 – Zona Videle
- 659.737 lei, fara TVA pentru Lot 5 – Zona Zimnicea
Valoarea estimata fara TVA: 5,344,176 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: Lot 1 = 15.500 lei, Lot 2 = 13.600 lei, Lot 3 = 8.100 lei, Lot 4 = 9.400 lei, Lot 5 = 6.500 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 36 alin. (1)-(4) din H.G. nr. 395/2016. În cazul viramentului bancar acesta se va efectua în contul autoritatii contractante nr. RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de înregistrare fiscala 4652686. În cazul instrumentului de garantare, acesta trebuie sa faca referire la toate cazurile privind obligatia autoritatii contractante de a retine garantia de participare conform art.37 alin (1) din HG 395/2016. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare simplificat. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare: se va posta in SEAP in format electronic, semnat cu semnatura electronica (cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor) Restituirea garantiei de participare se va face conform art.38 din H.G. nr.395/2016. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA Garantia de buna executie se constituie conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 395/2016. Modul de eliberare/restituire: conform art. 42 alin.1 din H.G. 395/2016.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului Teleorman
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire
Aceste documente pot fi:
1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

b) Orice operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 59- 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 (Formular 1), se va prezenta odata cu DUAE, de catre participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Cristescu Ionel Danut, Piper - Savu Florin, Cocosila Virgiliu, Dumitrescu Mircea, Silvia Oprescu, Melintescu Valentina, Magheru Liliana, Pascutu Victorita, Ionescu Iuliana, Boja Mariana, Gavrila Manuela Carmen, Putineanu Florentina Eliza, Potbaniceanu Bogdan Andrei, Popescu Aurelia Magdalena, Milos Rozalia Daniela, Pena Elena, Capra Luciana Catalina, Biolaru Iuliana, Dima Maria, Stefan Nina, Modoran Cristina Mihaela,Tudorache Daniela Gina.

Documentele prezentate în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita potrivit art.196 din Legea nr.98/2016, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte urmatoarele documente justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE:
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului,
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.


Modalitate de îndeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016, urmând ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Documentele prezentate în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze:
Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.
Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru
subcontractare.
Informatii privind asocierea:
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire a caror oferta a fost desemnata castigatoare sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica in masura in care este necesar pentru executarea in mod corespunzator a contractului de achizitie publica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular DUAE. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Acordul/acordurile de subcontractare se vor prezenta odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Completare Formular DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere Formular 5
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Da
*Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile, pentru fiecare lot in parte. *Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pret unitar pe intreg pachet ofertat in lei fara TVA /elev/prescolar/zi, pentru fiecare lot in parte. *Numar runde: 1; *Durata rundei: 24 ore; *Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret – da; *Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie – da; *Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului – nu; *Se va utiliza pasul de licitare – nu; *Informatiile privind echipamentele electronice care trebuie utilizate, precum si modalitatile si specificatiile tehnice de conectare se ragasesc pe site-ul www.e-licitatie.ro *În cazul în care ofertantul declarat admis si înregistrat în SEAP nu modifica în cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa în prealabil în SEAP.
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr.5243 din 15 mai 2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.07.2017 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.07.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor)21.08.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantareFonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc in urma licitatiei electronice, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara in SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor Legii nr.101/2016.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic, contencios si administratie publica locala
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
20.06.2017 09:11