Parlamentul României

 

Lege nr. 371/2004

 

din 20/09/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 27/09/2004

 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare

 

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

 

   Art. 1. - (1) În scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, cât şi pentru creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat se înfiinţează, la nivelul municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, Poliţia Comunitară pentru ordine publică, ca serviciu public local, specializat, denumită în continuare Poliţia Comunitară.

   (2) Poliţia Comunitară se poate înfiinţa şi la nivelul comunelor.

   (3) Poliţia Comunitară se constituie prin reorganizarea Corpului gardienilor publici pe unităţi administrativ-teritoriale.

   Art. 2. - (1) Activitatea Poliţiei Comunitare se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, al asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public local şi privat, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

   (2) În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Comunitară cooperează cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română, cu alte instituţii ale statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.

   Art. 3. - Activitatea Poliţiei Comunitare se desfăşoară pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, denumit în continuare Regulament, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

 

   CAPITOLUL II
  Organizare şi funcţionare

 

   Art. 4. - (1) Poliţia Comunitară se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, după caz, şi se subordonează primarilor acestora.

   (2) La nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor Poliţia Comunitară se organizează, după caz, ca serviciu public sau structură fără personalitate juridică - direcţie, serviciu, birou sau compartiment - în cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliilor locale, în condiţiile legii.

   (3) Nivelul de organizare, structura organizatorică şi categoriile de personal se stabilesc anual de consiliile locale, cu consultarea unităţilor teritoriale ale Poliţiei Române, în funcţie de bugetul alocat, numărul populaţiei, întinderea fiecărui municipiu, oraş, comună, respectiv sector al municipiului Bucureşti, şi de starea infracţională şi contravenţională înregistrată pe raza lor.

   Art. 5. - (1) La nivelul fiecărui municipiu, oraş, comună, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează Comisia locală de ordine publică, denumită în continuare Comisia locală, organism cu rol consultativ.

   (2) Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, şeful poliţiei locale, reprezentantul unităţii de jandarmi competente teritorial, şeful poliţiei comunitare, 2-4 consilieri şi 2-5 reprezentanţi ai comunităţii, desemnaţi de consiliul local, şi este condusă de primar.

   Art. 6. - (1) Comisia locală are următoarele atribuţii:

   a) analizează periodic şi face propuneri privind necesarul de resurse materiale şi umane;

   b) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile în activitatea Poliţiei Comunitare;

   c) trimestrial şi ori de câte ori se solicită, prezintă informări în şedinţa consiliului local privind eficienţa activităţii desfăşurate de Poliţia Comunitară şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia;

   d) în baza concluziilor desprinse din analizele periodice efectuate asupra modului de asigurare a ordinii şi liniştii publice şi pazei obiectivelor şi bunurilor de interes public local de pe teritoriul localităţii, propune consiliului local adoptarea unor hotărâri prin care să prevină anumite fapte care afectează climatul social.

   (2) Comisia locală propune consiliului local stabilirea unui număr de funcţionari publici din numărul de posturi aprobat Poliţiei Comunitare, care să asigure, în condiţii optime, menţinerea ordinii şi liniştii publice la nivelul fiecărui municipiu, oraş, comună, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.

 

   CAPITOLUL III
  Atribuţiile Poliţiei Comunitare

 

   Art. 7. - Poliţia Comunitară are următoarele atribuţii:

   a) asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local;

   b) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de pază şi ordine publică;

   c) asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice;

   d) participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie;

   e) asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică;

   f) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;

   g) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local;

   h) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;

   i) acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

   j) controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii;

   k) comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

   l) însoţeşte, în condiţiile stabilite prin regulament, funcţionarii primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local sau, după caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

   m) verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

   n) sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

   o) în localităţile de frontieră sprijină unităţile Poliţiei de Frontieră Române în activităţi de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale;

   p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

   Art. 8. - (1) Organizarea şi executarea activităţii de pază a bunurilor şi asigurare a ordinii şi liniştii publice se realizează în baza planurilor de pază şi ordine publică.

   (2) Planurile de pază şi ordine publică se aprobă de primari cu avizul consultativ al poliţiei locale.

   (3) Poliţia Comunitară poate asigura şi contra cost paza unor obiective, pe bază de contracte de prestări de servicii, încheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate.

 

   CAPITOLUL IV
  Personalul Poliţiei Comunitare

 

   Art. 9. - (1) Personalul Poliţiei Comunitare se compune din funcţionari publici şi personal contractual.

   (2) Funcţionarilor publici din Poliţia Comunitară li se aplică reglementările prevăzute în Statutul funcţionarilor publici, iar personalului contractual, reglementările din legislaţia muncii.

   Art. 10. - În timpul serviciului funcţionarii publici din Poliţia Comunitară poartă obligatoriu uniformă şi exercită atribuţiile stabilite prin prezenta lege.

   Art. 11. - (1) Şeful Poliţiei Comunitare şi, după caz, adjuncţii acestuia se numesc în funcţie în condiţiile legii.

   (2) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul Poliţiei Comunitare pentru ocuparea diferitelor funcţii, precum şi modul de selectare şi pregătire a acestuia se stabilesc prin regulament.

   Art. 12. - (1) La încadrare personalul Poliţiei Comunitare va semna un angajament de serviciu; forma şi conţinutul angajamentului se stabilesc prin regulament.

   (2) Destituirea din funcţie sau demisia personalului Poliţiei Comunitare înainte de expirarea unei perioade de 3 ani atrage plata de către acesta a unei despăgubiri reprezentând cheltuielile de şcolarizare în condiţiile stabilite prin regulament, cu respectarea art. 9.

   Art. 13. - Personalul Poliţiei Comunitare este dotat cu uniformă, însemne distinctive, arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene, cătuşe şi alte mijloace de apărare şi intervenţie autorizate prin lege, conform normelor stabilite prin regulament.

 

   CAPITOLUL V
  Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici din Poliţia Comunitară

 

   Art. 14. - (1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, funcţionarul public din Poliţia Comunitară are următoarele drepturi şi obligaţii principale:

   a) să legitimeze persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită;

   b) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale;

   c) în cazul infracţiunilor flagrante, conduce şi predă unităţilor locale ale Poliţiei Române pe făptuitori, bunurile şi valorile rezultate ca urmare a încălcării legii şi ia măsurile ce se impun pentru conservarea şi paza locului faptei, dacă este cazul, până la sosirea autorităţilor abilitate;

   d) să constate contravenţiile şi să aplice, în condiţiile legii, sancţiunile pentru contravenţiile privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia localităţilor, regulile de comerţ stradal sau alte contravenţii pentru care li se stabilesc asemenea competenţe, prin legi, hotărâri ale Guvernului sau ale consiliilor locale;

   e) să poarte şi să folosească, în condiţiile legii, numai în timpul serviciului armamentul şi muniţia, precum şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie;

   f) să conducă la sediul poliţiei locale orice persoană care, prin acţiunile ei, periclitează viaţa altor persoane, ordinea publică sau alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii, şi să prezinte un raport scris în legătură cu motivele conducerii persoanei respective la sediul poliţiei; în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat, este îndreptăţit să folosească forţa, în condiţiile legii;

   g) în exercitarea atribuţiilor de serviciu, este obligat să poarte la uniformă insigna cu număr distinctiv de identificare şi să prezinte legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care lipseşte timpul necesar pentru această formalitate; după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii, acesta se legitimează şi îşi declară funcţia pe care o deţine în unitatea din care face parte;

   h) să folosească gratuit mijloacele de transport local aflate în proprietatea primăriei, pentru executarea, în timpul serviciului, a unor misiuni în zona de competenţă.

   (2) În exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege, funcţionarul pubic din Poliţia Comunitară are obligaţia să respecte întocmai drepturile fundamentale ale omului, prevăzute de lege şi de Convenţia europeană a drepturilor omului.

   Art. 15. - În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, funcţionarul public din Poliţia Comunitară îşi exercită competenţa pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea.

 

   CAPITOLUL VI
  Atribuţiile primarului privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Poliţiei Comunitare

 

   Art. 16. - Principalele atribuţii ale primarului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare sunt următoarele:

   a) propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare;

   b) face propuneri consiliului local în legătură cu numirea şi destituirea din funcţie a şefului Poliţiei Comunitare şi, după caz, a adjunctului/adjuncţilor acestuia, în condiţiile legii;

   c) îndrumă, supraveghează şi controlează activitatea Poliţiei Comunitare, conform atribuţiilor stabilite acesteia prin lege;

   d) aprobă anual planul de pază şi ordine al localităţii;

   e) asigură repartizarea spaţiilor necesare funcţionării Poliţiei Comunitare, pe baza hotărârii consiliului local;

   f) propune spre aprobare consiliului local bugetul Poliţiei Comunitare;

   g) informează, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, consiliul local în legătură cu activitatea Poliţiei Comunitare;

   h) dispune de îndată măsuri, conform competenţei, cu privire la situaţiile de fapt cu care este sesizat de Poliţia Comunitară şi urmăreşte realizarea în practică a acestora.

 

   CAPITOLUL VII
  Asigurarea logistică, materială şi financiară

 

   Art. 17. - (1) Poliţia Comunitară poate deţine în folosinţă imobile, mijloace de transport, armament, muniţie, echipamente şi aparatură tehnică specifică, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.

   (2) Imobilele, armamentul, muniţia, aparatura tehnică specifică şi mijloacele de transport necesare dotării Poliţiei Comunitare se preiau, acolo unde este cazul, de la Corpul gardienilor publici, iar necesarul suplimentar se asigură în condiţiile legislaţiei referitoare la achiziţiile publice.

   Art. 18. - Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Comunitare se asigură din bugetul local şi din veniturile proprii obţinute din serviciile prestate.

 

 

 

   CAPITOLUL VIII
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

   Art. 19. - Angajarea funcţionarilor publici în Poliţia Comunitară, la înfiinţare, se face din cadrul personalului gardienilor publici sau al altor persoane care îndeplinesc condiţiile stabilite prin regulament.

   Art. 20. - Patrimoniul Corpului gardienilor publici se preia, conform legii, de către consiliile judeţene, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care au obligaţia de a-l repartiza, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţilor administraţiei publice locale, pentru înfiinţarea Poliţiei Comunitare.

   Art. 21. - Drepturile şi obligaţiile născute din contractele încheiate de Corpul gardienilor publici se preiau conform art. 20.

   Art. 22. - Actele normative în care sunt prevăzute drepturi şi obligaţii, precum şi orice alte norme juridice care vizează activitatea Corpului gardienilor publici se modifică în mod corespunzător.

   Art. 23. - Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică locală şi instituţiile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual din Poliţia Comunitară se pot asocia în condiţiile legii.

   Art. 24. - Uniforma funcţionarului public din Poliţia Comunitară, forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor de legitimare ale acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

   Art. 25. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.

   Art. 26. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor va prezenta Guvernului pentru aprobare Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare.

   Art. 27. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 28 mai 1993, Hotărârea Guvernului nr. 518/1993 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului gardienilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 14 februarie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

   

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                         PREŞEDINTELE SENATULUI

         VALER DORNEANU                                     NICOLAE VĂCĂROIU

 
 

    Bucureşti, 20 septembrie 2004.

    Nr. 371.