Parlamentul României

 

 

Lege nr. 550/2004

 

din 29/11/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1175 din 13/12/2004

 

privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

 

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

 

   Art. 1. - (1) Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.

   (2) Jandarmeria Română, prin atribuţii, organizare, pregătire şi dispunere teritorială, contribuie la garantarea suveranităţii, independenţei, autorităţii, unităţii şi securităţii statului, democraţiei constituţionale pe întregul teritoriu naţional atât în timp de pace, cât şi în situaţii de criză.

   Art. 2. - Jandarmeria Română îşi desfăşoară activitatea în interesul cetăţenilor, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

   Art. 3. - (1) Jandarmeria Română cooperează, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, cu celelalte componente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri ale sistemului de apărare şi securitate naţională şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.

   (2) Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii, la acţiunile organizate în cadrul Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar sau la cele organizate de către organismele similare ale altor state şi îndeplineşte misiuni de menţinere a păcii, potrivit angajamentelor internaţionale asumate de România.

 

   CAPITOLUL II
  Organizarea şi conducerea Jandarmeriei Române

 

   Art. 4. - (1) Jandarmeria Română este organizată pe principii militare, ca sistem unitar de forţe şi mijloace dispus conform organizării administrativ-teritoriale a ţării, şi are următoarea structură organizatorică:

   a) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare Inspectoratul General;

   b) Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;

   c) Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei şi grupările de jandarmi mobile;

   d) inspectoratele de jandarmi judeţene;

   e) instituţiile militare de învăţământ pentru formarea şi pregătirea continuă a personalului;

   f) unităţile şi subunităţile specializate, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice Jandarmeriei Române, inclusiv de sprijin logistic şi medical, înfiinţate potrivit legii.

   (2) La propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, ministrul administraţiei şi internelor, în funcţie de dinamica atribuţiilor şi misiunilor jandarmeriei, poate înfiinţa, desfiinţa, disloca şi redisloca unităţi, până la eşalonul brigadă exclusiv, în condiţiile legii, servicii, secţii, birouri, compartimente şi subunităţi de jandarmi, în limita posturilor aprobate şi a fondurilor bugetare alocate.

   Art. 5. - (1) Inspectoratul General este unitatea centrală a Jandarmeriei Române, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială generală, care planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea structurilor din subordine, asigură cooperarea şi colaborarea cu celelalte instituţii ale statului, organisme şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate şi execută orice alte atribuţii date în competenţă prin lege.

   (2) Inspectoratul General are sediul în municipiul Bucureşti.

   Art. 6. - (1) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit în această funcţie de ministrul administraţiei şi internelor.

   (2) Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ajutat în îndeplinirea atribuţiilor sale de un prim-adjunct şi şef al statului major şi de adjuncţi numiţi în funcţie, la propunerea sa, de către ministrul administraţiei şi internelor.

   (3) În exercitarea atribuţiilor legale, inspectorul general al Jandarmeriei Române emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.

   (4) Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ordonator secundar de credite. Unităţile din subordinea Inspectoratului General, ai căror comandanţi au calitatea de ordonator terţiar de credite, sunt stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, au personalitate juridică şi utilizează creditele bugetare care le-au fost repartizate.

   (5) Inspectoratul General este reprezentat, în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, cu societatea civilă şi cu instituţiile similare din alte state, de către inspectorul general sau de către ofiţerii desemnaţi de acesta.

   (6) În cadrul Inspectoratului General funcţionează Consiliul Militar, ca organ consultativ al Inspectoratului General, ale cărui componenţă, organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

   Art. 7. - Structura organizatoriză a Inspectoratului General se stabileşte, la propunerea acestuia, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

   Art. 8. - (1) Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti este subordonată nemijlocit Inspectoratului General şi este destinată planificării, organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin jandarmeriei în municipiul Bucureşti.

   (2) Direcţia generală prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, batalioane, detaşamente/companii, secţii, plutoane, posturi, grupe, structuri de suport logistic, medical sau de altă natură, constituite conform legii.

   Art. 9. - (1) Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei Române, denumită în continuare Brigada Specială, este subordonată nemijlocit Inspectoratului General şi are competenţă teritorială generală, destinată executării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice, asigurării protecţiei instituţiilor fundamentale ale statului şi neutralizării ameninţărilor grave la adresa acestora, independent sau în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cu ale celorlalte instituţii din sistemul de apărare şi securitate naţională.

   (2) Brigada Specială prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe servicii şi compartimente, batalioane speciale de intervenţie, detaşamente, subunităţi de suport logistic şi alte structuri de jandarmi, constituite conform legii.

   Art. 10. - (1) Inspectoratul de jandarmi judeţean este subordonat nemijlocit Inspectoratului General şi este destinat planificării, organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin jandarmeriei într-o zonă de responsabilitate corespunzătoare teritoriului unui judeţ.

   (2) Inspectoratul de jandarmi judeţean are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, detaşamente, companii, secţii, plutoane, posturi, grupe, structuri de specialişti - montane, navale, de suport logistic, medical sau de altă natură, constituite conform legii.

   (3) Inspectoratul de jandarmi judeţean are sediul în municipiul reşedinţă de judeţ.

   (4) Subunităţile din compunerea inspectoratului de jandarmi judeţean, prevăzute la alin. (2), funcţionează în localitatea de reşedinţă a unităţii sau pot fi dislocate ori redislocate, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în alte localităţi urbane şi rurale din zona de responsabilitate a unităţii.

   Art. 11. - (1) Gruparea de jandarmi mobilă funcţionează în subordinea Inspectoratului General, ca structură destinată organizării şi executării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice şi de combatere a infracţionalităţii în zona de responsabilitate teritorială.

   (2) Gruparea de jandarmi mobilă are în compunere, în funcţie de specificul misiunii, structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, detaşamente, plutoane, grupe, structuri de specialişti, suport logistic şi medical.

   Art. 12. - (1) Batalionul de jandarmi special este o unitate subordonată Brigăzii Speciale, destinată executării de misiuni specifice, de regulă, în zona de responsabilitate a acesteia.

   (2) Unitatea prevăzută la alin. (1) are în compunere, în funcţie de specificul misiunilor, structura de comandament, detaşamente, companii, posturi, grupe, subunităţi de specialişti, de suport logistic şi medical sau alte structuri.

   Art. 13. - Detaşamentul, compania, plutonul şi grupa de jandarmi sunt subunităţi organizate ca structuri militare pentru pregătire sau pentru îndeplinirea misiunilor specifice, independent ori în subordinea nemijlocită a marilor unităţi sau unităţilor de jandarmi.

   Art. 14. - (1) Unitatea specială de jandarmi este structura destinată să execute misiuni de pază sau de protecţie şi apărare a unor obiective, bunuri, valori de importanţă deosebită ori alte misiuni pe un anumit domeniu de competenţă al jandarmeriei.

   (2) Unitatea prevăzută la alin. (1) are în compunere structura de comandament organizată pe birouri, compartimente, detaşamente, companii, plutoane, grupe, structuri de specialişti, de suport logistic şi medical.

   Art. 15. - (1) Instituţiile militare de învăţământ sunt structuri destinate formării continue, pregătirii şi specializării personalului Jandarmeriei Române.

   (2) Instituţiile militare de învăţământ au în compunere: structura de comandament, organizată în conformitate cu prevederile legale în domeniu, batalioane/cursuri, detaşamente sau companii, plutoane, structuri de specialişti şi suport logistic ori de altă natură.

   (3) Formarea şi pregătirea pentru prima funcţie, precum şi perfecţionarea pregătirii şi specializării ofiţerilor se realizează în Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", specialitatea "Jandarmi", în Şcoala de Aplicaţii sau în instituţii similare din ţară şi din străinătate, iar pentru străini, prin cursul internaţional de aplicaţii.

   (4) Formarea subofiţerilor se realizează în Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi.

   (5) Centrul de pregătire şi perfecţionare este o structură destinată pregătirii, perfecţionării şi specializării categoriilor de personal, diferenţiat pe domenii de activitate.

   (6) Personalul din instituţiile de învăţământ prevăzute la alin. (1), care desfăşoară activităţi didactice, precum şi personalul din Jandarmeria Română, care organizează, planifică, coordonează, îndrumă sau controlează activitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului, au aceleaşi drepturi şi obligaţii cu cele ale personalului similar din celelalte unităţi de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

   Art. 16. - Bazele de logistică sunt structuri specializate destinate asigurării aprovizionării, depozitării, conservării şi distribuirii bunurilor materiale, mentenanţei armamentului şi tehnicii specifice şi contractării de bunuri şi servicii necesare Jandarmeriei Române.

   Art. 17. - Unităţile şi subunităţile de jandarmi pot acţiona, cu aprobarea prealabilă a ministrului administraţiei şi internelor şi la ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în orice zonă a ţării, alta decât cea de responsabilitate permanentă, în funcţie de situaţia operativă existentă, în condiţiile legii.

   Art. 18. - (1) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale Inspectoratului General şi Brigăzii Speciale, precum şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratului de jandarmi judeţean se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

   (2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale inspectoratelor de jandarmi judeţene se elaborează de acestea în baza regulamentului-cadru prevăzut la alin. (1) şi se aprobă de inspectorul general.

 

 

   CAPITOLUL III
  Atribuţiile Jandarmeriei Române

 

   Art. 19. - (1) Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuţii:

   a) apără, prin mijloacele şi metodele prevăzute de lege, viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanei, proprietatea publică şi privată, interesele legitime ale cetăţenilor, ale comunităţii şi ale statului;

   b) execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

   c) execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare;

   d) execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;

   e) execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul administraţiei şi internelor, misiuni de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora, precum şi pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării ori în staţiuni balneare sau în alte zone de interes operativ;

   f) execută, în cooperare cu instituţiile abilitate ale statului, misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau al altor activităţi la care participă înalţi demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor şi a locurilor de desfăşurare a activităţilor;

   g) execută, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor competente, misiuni de urmărire şi prindere a evadaţilor, dezertorilor şi a altor persoane despre care există date şi indicii temeinice că intenţionează să săvârşească sau au săvârşit infracţiuni ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării pedepselor privative de libertate;

   h) execută misiuni de intervenţie antiteroristă la obiectivele aflate în responsabilitatea jandarmeriei sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale;

   i) asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia şi apărarea obiectivelor, a bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită, stabilite prin hotărâre a Guvernului, şi a obiectivelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor;

   j) asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia transportului unor valori importante, precum şi a transportului armelor, muniţiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanţe periculoase, definite astfel prin lege;

   k) participă, în cooperare cu celelalte instituţii ale statului abilitate prin lege, la misiuni de prevenire şi neutralizare a actelor teroriste pe teritoriul României;

   l) participă, împreună cu alte instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a mediului, prin măsuri specifice de prevenire şi combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale;

   m) participă la protecţia corespondenţei secrete pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriul României;

   n) participă la limitarea şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

   o) participă, în condiţiile legii, la misiuni în afara teritoriului statului român, cu efective şi tehnica din dotare, la activităţi de instruire, la constituirea forţelor internaţionale destinate îndeplinirii unor misiuni în cadrul acţiunilor de prevenire a conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză, de întărire - consiliere, asistenţă, formare, control - a forţelor de ordine locale sau de substituţie a acestora în toate domeniile lor de activitate. În timpul îndeplinirii acestor misiuni efectivele de jandarmi participante beneficiază de drepturile stabilite prin lege pentru militarii care execută misiuni în străinătate;

   p) asigură măsuri de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii de urgenţă ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora;

   q) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii;

   r) efectuează, în condiţiile legii, acte necesare începerii urmăririi penale pentru infracţiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice, potrivit prevederilor art. 214 din Codul de procedură penală;

   s) desfăşoară activităţi de cercetare şi documentare în vederea constituirii bazei de date de interes operativ, necesară executării misiunilor specifice, cu persoanele cunoscute cu antecedente în comiterea de acte de dezordine cu prilejul unor manifestări publice, cu cele cunoscute ca aparţinând unor grupuri cu comportament huliganic, precum şi cu alte informaţii de interes operativ necesare executării misiunilor;

   t) execută orice alte atribuţii prevăzute prin lege.

   (2) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situaţii care nu suferă amânare, la propunerea inspectorului general, ministrul administraţiei şi internelor poate aproba asigurarea temporară a protecţiei unor persoane, obiective, bunuri, valori şi transporturi speciale, altele decât cele stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.

   (3) Jandarmeria Română răspunde solicitării magistratului de a participa, împreună cu acesta, la efectuarea unor acte procedurale.

   Art. 20. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (2), Jandarmeria Română se bazează pe concursul autorităţilor publice şi al persoanelor fizice sau juridice, care furnizează, la cerere, date şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege.

   (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, jandarmii aflaţi în misiune folosesc armamentul şi mijloacele tehnice din dotare, potrivit dispoziţiilor legale.

   Art. 21. - Pe timpul stării de urgenţă, Jandarmeria Română continuă să îşi îndeplinească misiunile specifice, asigurând totodată aplicarea prevederilor ordonanţelor militare prevăzute în decretul de instituire a acestei stări.

   Art. 22. - (1) Pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi în timp de război, Jandarmeria Română, pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 19, în calitate de componentă a forţelor armate, îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

   a) execută paza, protecţia şi apărarea obiectivelor stabilite de autorităţile militare, altele decât cele la care se asigură pază militară în timp de pace;

   b) participă la descoperirea, capturarea sau la neutralizarea inamicului desantat ori debarcat pe teritoriul ţării, în locurile de dispunere a unităţilor sau subunităţilor de jandarmi;

   c) participă la apărarea unor localităţi;

   d) asigură paza bunurilor aparţinând domeniului public sau privat, în cazurile de evacuare impuse de acţiunile inamicului;

   e) participă la acţiunile de înlăturare a efectelor loviturilor executate de către inamic din aer, cu mijloace de nimicire în masă, incendiare sau clasice;

   f) execută, în cooperare cu alte forţe abilitate, acţiuni pentru descoperirea, capturarea sau neutralizarea elementelor paramilitare care activează pe teritoriul naţional;

   g) participă la acţiuni de evacuare a populaţiei, control şi îndrumare a circulaţiei, de escortare a prizonierilor de război şi pază a acestora în obiective din zona interioară, de dirijare şi îndrumare a refugiaţilor, pază şi apărare a unor zone cu destinaţie specială;

   h) participă la anunţarea şi trimiterea la celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor a personalului necesar pentru completarea acestora, în condiţiile legii;

   i) cooperează cu celelalte componente ale sistemului de apărare şi securitate naţională pentru asigurarea şi protecţia mobilizării şi participă la asigurarea punerii în aplicare a ordonanţelor militare, potrivit legii;

   j) execută orice alte atribuţii şi misiuni privind apărarea ţării, potrivit legii.

   (2) Pe durata stării de război, Jandarmeria Română se subordonează operaţional autorităţii militare naţionale la nivel strategic.

 

   CAPITOLUL IV
  Personalul Jandarmeriei Române

 

   Art. 23. - (1) Personalul Jandarmeriei Române se compune din personal militar şi personal contractual.

   (2) Personalul militar al Jandarmeriei Române este format din: cadre militare, elevi ai instituţiilor militare de învăţământ, soldaţi şi gradaţi profesionişti, militari în termen şi militari cu termen redus.

   (3) Cadrelor militare din Jandarmeria Română li se aplică dispoziţiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

   (4) Gradaţilor şi soldaţilor profesionişti li se aplică Statutul gradaţilor şi soldaţilor profesionişti, aprobat prin lege.

   (5) Elevilor instituţiilor militare de învăţământ ale jandarmeriei li se aplică prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare.

   (6) Personalul contractual este supus reglementărilor din legislaţia muncii, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

   Art. 24. - (1) Numărul posturilor de ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi profesionişti, militari în termen, militari cu termen redus şi al personalului contractual din Jandarmeria Română, în timp de pace şi la mobilizare, se stabileşte de către ministrul administraţiei şi internelor, în limita efectivelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

   (2) Mutarea, transferarea sau detaşarea personalului se poate face în cazurile şi în condiţiile prevăzute prin lege.

   Art. 25. - (1) Personalul militar din unităţile de jandarmi depune jurământul militar prevăzut pentru militarii forţelor armate ale României.

   (2) Personalul contractual depune la încadrare următorul jurământ: "Eu,..., jur să respect Constituţia şi legile României, să păstrez secretul profesional şi să-mi îndeplinesc cu bună-credinţă sarcinile încredinţate. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".

   (3) Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a fiecăruia sau se elimină în cazul celor fără confesiune.

   Art. 26. - (1) Jandarmeria Română poate folosi gradaţi şi soldaţi profesionişti în limita posturilor prevăzute în statele de organizare, aprobate potrivit competenţelor.

   (2) Gradaţii şi soldaţii profesionişti încadraţi au calitatea de militar şi se supun legilor şi regulamentelor militare.

   (3) Timpul în care o persoană îşi desfăşoară activitatea în Jandarmeria Română ca gradat profesionist constituie vechime în muncă.

 

   CAPITOLUL V
  Drepturi şi obligaţii

 

   Art. 27. - (1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, personalul militar al Jandarmeriei Române este învestit cu exerciţiul autorităţii publice.

   (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul prevăzut la alin. (1) are următoarele drepturi şi obligaţii:

   a) să acorde sprijin persoanelor cu funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice, dacă acestea întâmpină rezistenţă fizică în executarea sarcinilor de serviciu;

   b) să legitimeze orice persoană când există indicii temeinice că a săvârşit, săvârşeşte sau se pregăteşte să săvârşească o faptă ce constituie infracţiune ori contravenţie, precum şi persoanele care solicită intrarea într-un perimetru legal restricţionat;

   c) să folosească, cu acordul proprietarului sau deţinătorului, orice mijloace de transport şi telecomunicaţii, proprietate publică sau privată, cu excepţia celor aparţinând corpului diplomatic, pentru luarea unor măsuri legale ce nu suferă amânare şi care nu pot fi duse la îndeplinire altfel. Cheltuielile ocazionate în astfel de împrejurări vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, şi vor fi suportate din fondurile unităţilor de jandarmi sau, după caz, de către persoanele care au determinat intervenţia;

   d) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, cu mijloacele de transport în comun, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

   e) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, imobilizarea şi luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis infracţiuni;

   f) să aplice măsura ridicării în vederea confiscării obiectelor periculoase, substanţelor sau armelor deţinute fără drept sau care pot pune în pericol viaţa ori integritatea fizică a jandarmului sau a altor persoane, măsura şi descrierea bunurilor ridicate fiind menţionate în procesul-verbal de constatare.

   (3) În exercitarea atribuţiilor, personalul militar al Jandarmeriei Române are dreptul să efectueze control corporal preventiv asupra persoanei şi bagajului acesteia, în următoarele situaţii:

   a) există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni;

   b) persoana se află în stare de inconştienţă şi este necesară identificarea acesteia;

   c) persoana participă la manifestări publice sau în alte locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase.

   (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor specifice, personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul să folosească forţa, mijloacele din dotare şi armamentul, în condiţiile legii.

   (5) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române este obligat să îşi facă cunoscută calitatea şi să prezinte insigna sau legitimaţia de serviciu, după caz, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul intervenţiei sau siguranţa ulterioară a acestuia ar fi periclitată.

   Art. 28. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor specifice, personalul militar al Jandarmeriei Române are competenţa teritorială corespunzătoare zonei de responsabilitate a structurii de jandarmi din care face parte.

   (2) În caz de continuare a unei măsuri sau activităţi specifice în desfăşurare, personalul militar al Jandarmeriei Române poate acţiona şi în zona de responsabilitate a altor unităţi de jandarmi, comunicând despre aceasta structurii competente.

   Art. 29. - În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române foloseşte armamentul din dotare cu muniţia aferentă, veste antiglonţ, scuturi de protecţie, căşti cu vizor, bastoane de cauciuc sau tompfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanţe iritant lacrimogene, arme albe, jeturi de apă sau coloranţi, arme cu glonţ de cauciuc sau coloranţi, cătuşe, cai şi câini de serviciu, dispozitive sonore şi luminoase, mijloace blindate, lucrări şi mijloace genistice, precum şi orice mijloace de protecţie şi de imobilizare aflate în dotare, în următoarele situaţii:

   a) pentru împiedicarea şi neutralizarea acţiunilor agresive ale persoanelor care tulbură grav ordinea publică, acţiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale;

   b) împotriva celor care pătrund fără drept în sediile autorităţilor publice sau ale altor instituţii de interes public ori privat şi care, avertizaţi şi somaţi, au refuzat să părăsească de îndată aceste sedii, precum şi împotriva grupurilor organizate care împiedică desfăşurarea normală a activităţii pe căile de comunicaţii, în locurile publice şi în alte obiective importante;

   c) pentru imobilizarea persoanelor sau a grupurilor de persoane care provoacă dezordine şi întreprind acţiuni ce pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea persoanelor, proprietatea publică sau privată, ultragiază forţele de ordine sau alte persoane învestite cu funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice ori tulbură grav ordinea publică, prin acte de violenţă.

   Art. 30. - În caz de absolută necesitate şi atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau de constrângere nu a dat rezultate, jandarmii fac uz de armă în condiţiile strict prevăzute de lege.

   Art. 31. - (1) Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face numai după avertizarea şi somarea participanţilor de a se dispersa, de către şeful dispozitivului de ordine sau de către şefii săi ierarhici.

   (2) Pentru executarea dispersării se lasă la dispoziţie participanţilor timpul corespunzător, determinat în raport cu numărul acestora, cu căile şi cu posibilităţile de defluire.

   (3) Avertizarea şi somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra personalului de ordine se exercită acte de violenţă care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestuia.

   Art. 32. - (1) Avertizarea şi somarea constau în folosirea de semnale sonore sau luminoase şi în atenţionarea persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la art. 29, prin mijloace de amplificare sonoră, asupra obligaţiei de a se dispersa şi de a respecta prevederile legale.

   (2) Dacă, după avertizare, participanţii nu s-au dispersat, aceştia sunt atenţionaţi prin mijloacele de amplificare sonoră, astfel: prima somaţie: "Atenţie, vă rugăm să părăsiţi ..., vom folosi forţa!", urmată de semnale sonore şi luminoase.

   (3) În cazul în care, după trecerea perioadei necesare pentru dispersare, se constată că prima somaţie a rămas fără rezultat, se trece la folosirea ultimei somaţii, astfel: ultima somaţie: "Părăsiţi ..., se va folosi forţa!", urmată de semnale sonore şi luminoase.

   (4) Pentru perceperea somaţiilor de către toţi participanţii, înainte de folosirea mijloacelor de imobilizare sau de constrângere se emite un semnal luminos prin cartuşe de semnalizare de culoare roşie, trase vertical.

   Art. 33. - Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 se face în mod gradual şi nu trebuie să depăşească nevoile reale pentru imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea acţiunilor ilegale şi va înceta de îndată ce scopul misiunii a fost realizat.

   Art. 34. - (1) Intervenţia în forţă se dispune în scris de către prefectul sau înlocuitorul acestuia din municipiul Bucureşti, respectiv din judeţul în care s-a produs una dintre situaţiile prevăzute la art. 29.

   (2) Dispoziţia scrisă a prefectului privind intervenţia în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine, a altor persoane ori asupra bunurilor sau valorilor apărate se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o infracţiune.

   Art. 35. - Persoanele care săvârşesc fapte contrare legii vor fi imobilizate, îndepărtate cât mai repede de la locul tulburărilor şi conduse, după caz, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau de jandarmi, pentru a se lua, cu privire la acestea, măsurile de sancţionare prevăzute de lege.

   Art. 36. - Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 29 împotriva femeilor cu semne vizibile de sarcină, împotriva persoanelor cu semne vădite de invaliditate şi împotriva copiilor, cu excepţia cazurilor în care aceştia înfăptuiesc un atac armat ori în grup, care pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a uneia ori a mai multor persoane.

   Art. 37. - În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul din Jandarmeria Română are obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi să acorde primul ajutor medical persoanelor care au nevoie de acesta ca urmare a intervenţiei în forţă.

   Art. 38. - (1) Personalul militar din Jandarmeria Română poate deţine, purta şi folosi armamentul, muniţia şi mijloacele din dotare, în condiţiile legii.

   (2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul să poarte permanent asupra sa armamentul din dotare sau achiziţionat personal, cu muniţia aferentă, în condiţiile legii.

   Art. 39. - Personalul militar din Jandarmeria Română are dreptul şi obligaţia să intervină şi în afara orelor de program, a atribuţiilor de serviciu şi a competenţei teritoriale a structurilor din care face parte, atunci când ia cunoştinţă de pregătirea sau de săvârşirea unei infracţiuni, acţionând pentru conservarea urmelor, prinderea făptuitorului, ridicarea corpurilor delicte, a celorlalte mijloace materiale de probă şi predarea imediată a acestora autorităţilor competente.

   Art. 40. - (1) Soldele, salariile şi celelalte drepturi băneşti care se cuvin personalului Jandarmeriei Române sunt stabilite conform legii.

   (2) Personalul militar din Jandarmeria Română care, din motive de îmbolnăvire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile şi este trecut într-o altă funcţie, îşi păstrează solda şi celelalte drepturi băneşti avute anterior, dacă drepturile cuvenite pentru noua funcţie sunt mai mici.

   Art. 41. - (1) Dreptul la pensie, la asigurări sociale şi la asistenţă medicală al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor Jandarmeriei Române se stabileşte potrivit legislaţiei privind cadrele militare.

   (2) Dreptul la pensie, la asigurări sociale şi la asistenţă medicală al gradaţilor şi soldaţilor profesionişti şi personalului contractual din jandarmerie se stabileşte potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, şi altor prevederi legale specifice.

   Art. 42. - Încadrarea în condiţii de muncă normale, deosebite sau speciale a personalului militar al Jandarmeriei Române se face potrivit legii.

   Art. 43. - (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române se bucură de protecţie deosebită, potrivit legii penale.

   (2) Personalul militar al Jandarmeriei Române şi membrii familiilor acestuia au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

   (3) În cazul infracţiunilor săvârşite împotriva personalului militar al Jandarmeriei Române, soţului, soţiei ori copiilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru măsurile legale luate de acesta în exercitarea atribuţiilor de serviciu, limitele maxime ale pedepselor prevăzute de legea penală se majorează cu 3 ani.

   Art. 44. - (1) Personalului militar şi contractual al Jandarmeriei Române i se asigură gratuit echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, i s-au degradat sau i s-au distrus îmbrăcămintea, încălţămintea sau alte bunuri personale, acesta are dreptul la despăgubiri corespunzătoare acordate de Inspectoratul General.

   (2) Personalului Jandarmeriei Române care participă la misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice, de luptă antiteroristă, a căror durată depăşeşte 4 ore, i se asigură gratuit un supliment de hrană, în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de misiune.

   Art. 45. - Ministerul Administraţiei şi Internelor va avansa sumele necesare acoperirii daunelor materiale suferite de personalul militar al Jandarmeriei Române şi de membrii de familie ai acestuia, în situaţiile în care acestea sunt urmare a faptelor prevăzute la art. 43 alin. (3), urmând să le recupereze de la persoanele vinovate, potrivit legii.

 

   CAPITOLUL VI
  Asigurarea materială şi financiară

 

   Art. 46. - (1) Jandarmeria Română are în înzestrare armament, tehnică, muniţie, echipament, aparatură specifică şi mijloace de transport necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pentru autoapărarea şi protecţia personalului, precum şi a obiectivelor în care îşi desfăşoară activitatea. Jandarmeria Română are în compunere structuri proprii care realizează aprovizionarea cu materiale, transporturile logistice, asigurarea tehnică, medicală, sanitar-veterinară, financiară, cazarea efectivelor şi adăpostirea animalelor.

   (2) În raport cu nevoile proprii, în cadrul Jandarmeriei Române pot funcţiona gospodării agrozootehnice, case de odihnă, hoteluri, cabane şi baze de instrucţie, locuinţe de serviciu şi de intervenţie, cluburi, asociaţii cu caracter profesional, umanitar, cultural, sportiv sau recreativ, potrivit legii.

   Art. 47. - Dotarea şi înzestrarea Jandarmeriei Române cu mijloacele, materialele şi echipamentele prevăzute la art. 46 alin. (1) se realizează prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Inspectoratului General, în condiţiile legii.

   Art. 48. - Imobilele pentru sediile de mari unităţi, unităţi şi subunităţi de jandarmi, gospodării agrozootehnice, case de odihnă, hoteluri, locuinţe de serviciu şi de intervenţie, cluburi, asociaţii cu caracter profesional, umanitar, cultural, sportiv sau recreativ, precum şi bazele de instruire se construiesc din fondurile alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe terenurile atribuite în administrare în baza hotărârilor Guvernului sau ale consiliului local, după caz.

   Art. 49. - Unităţile din structura Jandarmeriei Române administrează patrimoniul propriu şi pot închiria bunurile disponibilizate care fac parte din acesta sau le pot valorifica în condiţiile legii. Sumele încasate vor fi folosite conform prevederilor legale.

   Art. 50. - Inspectoratul General este abilitat:

   a) să aprobe, în limitele competenţelor sale, documentele tehnico-economice pentru lucrările proprii de investiţii şi să urmărească executarea acestora la termenele stabilite;

   b) să avizeze documentele de învăţământ pentru specialitatea "Jandarmi" ale Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" şi să aprobe aceste documente pentru instituţiile de învăţământ din subordine;

   c) să stabilească normele de întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru tehnica specială din dotare;

   d) să execute controlul mijloacelor materiale şi băneşti repartizate unităţilor subordonate;

   e) să execute orice alte atribuţii stabilite prin lege în domeniile asigurării materiale şi financiare.

   Art. 51. - Inspectoratul General avizează proiectele construcţiilor, mijloacelor şi amenajărilor necesare serviciului de pază la obiectivele asigurate sau care urmează a fi asigurate cu pază militară, în condiţiile legii.

   Art. 52. - (1) Unităţile de jandarmi utilizează parcul propriu de autovehicule şi sunt dotate cu tehnică, mijloace de transport, aparatură şi mijloace de transmisiuni, precum şi cu alte materiale specifice, necesare îndeplinirii misiunilor.

   (2) Autovehiculele destinate îndeplinirii misiunilor specifice jandarmeriei poartă inscripţia "JANDARMERIA" şi sunt dotate cu instalaţii de semnalizare acustică şi luminoasă.

   (3) Jandarmeria poate utiliza autovehicule şi mijloace tehnice închiriate sau puse la dispoziţie de către beneficiarii activităţii desfăşurate de jandarmi.

 

   CAPITOLUL VII
  Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

   Art. 53. - (1) În cazul unor evenimente care pun în pericol ordinea de drept, comandanţii marilor unităţi şi unităţilor de jandarmi informează Ministerul Administraţiei şi Internelor şi, prin intermediul acestuia, celelalte ministere şi instituţii abilitate prin lege în acest domeniu despre desfăşurarea evenimentelor, în vederea luării măsurilor de punere în aplicare a planurilor de acţiune aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

   (2) În situaţia în care obiectivele a căror pază este asigurată în mod permanent sau temporar de către personalul militar al Jandarmeriei Române sunt în pericol ori atunci când există informaţii că se intenţionează organizarea unor acţiuni care le-ar putea pune în pericol, unitatea de jandarmi competentă, împreună cu autorităţile publice şi cu alte structuri abilitate cu atribuţii în domeniu, stabileşte zona de protecţie a obiectivelor respective şi, la nevoie, poate interzice sau limita, după caz, accesul.

   (3) Zonele de protecţie ale obiectivelor sunt delimitate cu semne vizibile de către Jandarmeria Română, cu sprijinul de specialitate al autorităţilor publice şi al altor organe abilitate.

   (4) Zonele de protecţie au acelaşi regim ca şi obiectivele pentru care au fost stabilite.

   Art. 54. - Formele şi procedeele de acţiune prin care unităţile de jandarmi îşi îndeplinesc atribuţiile se stabilesc prin ordine şi instrucţiuni ale ministrului administraţiei şi internelor.

   Art. 55. - Personalul din Jandarmeria Română răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei sau postului şi de executarea dispoziţiilor legale pe care le primeşte de la autorităţile competente.

   Art. 56. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi jandarmii angajaţi cu contract, încadraţi pe funcţii operative şi care îndeplinesc condiţiile legale, pot fi trecuţi în corpul subofiţerilor, pe bază de concurs sau examen de admitere în limita posturilor aprobate şi a fondurilor bugetare alocate, acordându-li-se grade militare în funcţie de vechimea lor în Ministerul Administraţiei şi Internelor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

   (2) Personalul prevăzut la alin. (1), care nu îndeplineşte condiţiile legale pentru trecerea în corpul subofiţerilor ori nu promovează concursul sau examenul de admitere în corpul subofiţerilor, se trece în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi i se aplică statutul acestora, potrivit legii.

   Art. 57. - (1) La data de 3 aprilie, în fiecare an, se sărbătoreşte Ziua Jandarmeriei Române.

   (2) Pentru rezultate deosebite şi vechime în structurile Jandarmeriei Române, personalului acesteia i se pot conferi decoraţii, potrivit legii.

   Art. 58. - Unităţilor de jandarmi le pot fi atribuite, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea inspectorului general, denumiri având conotaţii sau semnificaţii istorice pentru zona de responsabilitate a unităţii respective.

   Art. 59. - Uniforma personalului militar din Jandarmeria Română, însemnele distinctive, forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor de legitimare a acestuia, precum şi sigla Jandarmeriei Române se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

   Art. 60. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 116/1998 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 18 iunie 1998.

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

   

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                      p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

         VALER DORNEANU                                   DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 
 

    Bucureşti, 29 noiembrie 2004.

    Nr. 550.