Parlamentul Romāniei

 

Lege nr. 9/2007

 

din 09/01/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 17/01/2007

 

pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

    Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

 

   Articol unic. - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

    "Art. 16. - Persoanele fizice sau juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri agricole īşi pot organiza, īn asociere sau individual, pază de cāmp, prin una dintre formele de pază prevăzute de lege."

   2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

    "Art. 17. - Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vānătoare şi de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, a sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se asigură de către operatorii economici de profil, īn formele prevăzute de lege."

   3. La articolul 18, alineatele (2)-(5) vor avea următorul cuprins:

    "(2) Primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor şi răspunde pentru īntocmirea planului de pază a comunei.

    (3) Īntocmirea planului de pază, instruirea şi controlul personalului de pază din localităţile rurale se efectuează de către organele locale de poliţie sau de structurile implicate īn activitatea de pază.

    (4) Modalităţile de efectuare a pazei īn mediul rural se stabilesc prin hotărāre a consiliului local, după consultarea prealabilă a locuitorilor, īn formele prevăzute de lege.

    (5) Plata serviciilor de pază īn mediul rural, precum şi procurarea de echipamente de protecţie, īnsemne şi mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul local. Pentru plata serviciilor de pază, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii."

   4. La articolul 18, alineatele (6)-(10) se abrogă.

   5. Articolul 19 se abrogă.

   6. La articolul 55, litera a) va avea următorul cuprins:

    "a) avizează planurile de pază ale unităţilor la care paza nu este asigurată cu efective de jandarmi şi stabileşte, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament şi muniţie aferentă, īn condiţiile existenţei documentelor care atestă dreptul de proprietate sau, după caz, dreptul de folosinţă asupra obiectivului;".

   7. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

    "Art. 59. - Implicarea conducătorilor unităţilor cu pază proprie, ai societăţilor specializate de pază şi protecţie, a personalului propriu īn: desfăşurarea de acţiuni de forţă, executări silite, recuperări de debite, conflicte de muncă ori de opunere la desfăşurarea acţiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autorităţile publice competente, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art. 21 se pedepsesc cu īnchisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă."

   8. La articolul 61, literele a)-c) vor avea următorul cuprins:

    "a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. g)-m);

    b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. a)-d) şi f);

    c) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, contravenţia prevăzută la lit. e)."

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată.

   

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                      p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

         BOGDAN OLTEANU                                   DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 
 

    Bucureşti, 9 ianuarie 2007.

    Nr. 9.