CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

P R E Ș E D I N T E

 

 

RAPORT

 

privind: modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului județean pe anul 2009

 

         În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (3)  lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale în exercitarea atribuțiilor ce-mi revin în relația cu consiliul județean vă prezint raportul privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului județean pe anul 2009.

         În calitate de președinte al consiliului județean, cunoscut fiind faptul că reprezint județul în relațiile cu celelalte autorități publice și juridice române și străine, precum și în justiție, am pus pe prim plan atât coordonarea directă, cât și participarea activă a tuturor celor implicați în administrația publică județeană, la programele și strategiile aprobate prin hotărâri de autoritatea publică județeană.

         Raportul oferă informații concrete despre activitatea consiliului județean și a serviciilor publice de sub autoritatea acestuia.

         Am acordat atenție deosebită stabilirii necesității, oportunității, legalității, analizei economice și tehnice, surselor de finanțare, beneficiul pentru comunitate al actelor administrative emise de către funcționarii publici din aparatul de specialitate, cât și cei din subordinea autorității publice județene.

         M-am implicat direct în elaborarea, fundamentarea și luarea deciziilor, conlucrând și consultându-mă cu compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.

         Cu privire la rolul consiliului județean, în conformitate cu prevederile Constituției României și ale Legii administrației publice locale, pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale am pus un accent deosebit pentru realizarea serviciilor publice de interes județean.

         Colaborarea cu primarii unităților administrativ-teritoriale a avut drept rezultat promovarea și realizarea unor proiecte de infrastructură, precum și din domeniul social-cultural de interes public de o valoare și o importanță deosebită pentru comunitatea locală.

         Raportul cuprinde în sinteză activitățile pe care le-am desfășurat în anul 2009 grupate pe structura aparatului de specialitate și a serviciilor publice din subordine.

         Astfel, prin activitățile desfășurate în anul 2009 de aparatul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală s-a asigurat în condiții bune, asistență tehnică și sprijin în domeniul administrației publice instituțiilor și serviciilor publice din subordine, precum și consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora.

         Compartimentul administrație publică locală a sprijinit și îndrumat primăriile din județ în activitatea de elaborare și aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a consiliilor locale ca urmare a prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, de eliberare a certificatelor de producător și de elaborare a Nomenclatorului actelor ce se constituie în dosare pentru documentele create și gestionate de autoritoritățile administrației publice locale.

         În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1334/2004 și a Hotărârii Guvernului nr. 348/2004, au fost organizate activități în piețele, târgurile și oboarele din județ privind comercializarea produselor agroalimentare pe baza certificatelor de producător.

         Prin Compartimentul Cancelarie s-au realizat activități privind organizarea și desfășurarea ședințelor de consiliu județean și comisii de specialitate, s-au înregistrat și comunicat hotărârile adoptate de autoritatea administrației publice județene, dispozițiile emise de subsemnatul, precum și editarea a patru numere ale Monitorului Oficial al Județului.

         În Monitorul Oficial al Județului, s-au publicat hotărârile consiliului județean pentru uzul autorităților publice locale, dispoziții ale președintelui, programe de activități, strategii de dezvoltare, informații de interes public și informații privind legislația apărută în domeniul administrației publice locale.

         Convocarea consiliului județean pentru cele 17 ședințe de consiliu s-a făcut întotdeauna în scris, prin intermediul secretarului județului, cu respectarea prevederilor art. 94 alin. (3) și (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoștința locuitorilor județului prin mass-media locală, publicat și pe site-ul consiliului județean sau afișat la sediul instituției.

         Întrucât au apărut probleme importante și urgente pentru județ, a căror rezolvare nu a putut fi amânată până la următoarea ședință ordinară, a fost necesară convocarea consiliului județean în două ședințe extraordinare și trei ședințe „de îndată”.

         În anul 2009, ca urmare a problemelor analizate și dezbătute în cadrul ședințelor, consiliul județean a adoptat un număr de 145 hotărâri, care sunt publicate pe site-ul consiliului județean, ce privesc:

         - adoptarea și rectificarea bugetului propriu, a bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de baza ale instituțiilor și serviciilor publice din subordine, repartizarea pe unități administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din TVA și a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare pentru susținerea programului de dezvoltare locală și pentru programul de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2009, repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. alocate județului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului pe anul 2008.

         - programul activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere;

         - programul Integrat de Gestiune a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea.

         - aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene.

         - asocierea județului Teleorman cu unitățile administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman”.

         - asocierea județului Teleorman cu județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Situații de Urgență Sud Muntenia”.

         - proiectul „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, Județul Teleorman și a cheltuielilor necesare implementării”.

         - Planul de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman.

         - proiectul „Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria și a cheltuielilor necesare implementării”.

         - participarea județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradabile, în calitate de solicitant și coordonator.

         - aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Asociația Mai Mult Verde și S.C. Realitatea Media S.A. pentru realizarea, în comun, a campaniei de împădurire „România prinde rădăcini” etapa toamnă 2009.

         Aceste proiecte, precum și actele pregătitoare potrivit legii organice în domeniu, fundamentate, avizate și mai ales motivate, au dus la procedura de pregătire și desfășurare a ședințelor consiliului județean, ordinare sau extraordinare.

         Trebuie remarcată buna conlucrare cu comisiile de specialitate în pregătirea și fundamentarea proiectelor de hotărâre, precum și cooperarea constantă a comisiilor de specialitate și a grupurilor de consilieri pentru promovarea și susținerea intereselor județului nostru.

         În exercitarea atribuțiilor conferite de lege, am emis un număr de 544 dispoziții, în principal în domeniul resurselor umane și salarizării, în domeniul urbanismului și disciplinei în construcții, al achizițiilor publice, al modificării stării civile prin schimbarea numelui pe cale administrativă și organizarea unor comisii.

         În anul 2009 s-au înregistrat un număr de 53 petiții și s-au primit în audiență peste 370 cetățeni, dar aceste cifre nu exprimă întreaga activitate din instituție pentru că zilnic se prezintă cetățeni care solicită relații și consultații cu privire la domeniile de activitate din competența autorității noastre publice județene.

 Prin Serviciul juridic și contencios, s-au susținut interesele consiliului județean și s-a acordat asistență juridică autorităților publice locale din județ pentru reprezentare la instanță.

S-au întocmit documentațiile necesare și s-a asigurat reprezentarea atât la instanța de fond, cât și în căile extraordinare de atac de la instanțele superioare la care consiliul județean este parte, într-un număr de 22 cauze, totalizând peste 150 termene de judecată. Dosarele au avut ca obiect cauze civile, penale, comerciale, de contencios administrativ, plângeri contravenționale formulate în baza Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea de locuințe.

După calitatea procesuală a Consiliului Județean Teleorman, în aceste litigii se pot evidenția 18 litigii în care autoritatea publică județeană a avut calitatea de pârât și 4 litigii în care Consiliul Judetean a avut calitatea de reclamant.

Acordarea de sprijin și asistență juridică a constat în consultanță juridică, consiliilor locale sau primăriilor, la cerere, formularea de acțiuni în justiție, întâmpinări, concluzii scrise,  apeluri  și recursuri.

Cele mai multe dosare au privit aplicarea Legii nr. 10/2001, dar și acțiuni formulate în baza Legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ.

În ceea ce privește activitatea economico-financiară, în calitate de ordonator principal de credite am urmărit îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor pe linie financiar-contabilă prevăzută de Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.82/1992 a contabilității. Am elaborat și fundamentat proiectul de buget propriu, al județului, urmărind modul de realizare a veniturilor, angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat, precum și organizarea și ținerea la zi a contabilității, prezentând la termen  situațiile financiare asupra patrimoniului aflat în administrare și execuția bugetară.

Pe această bază s-a aprobat bugetul propriu al județului și bugetele celor 13 institutii și servicii publice subordonate, finanțate astfel :

integral din bugetul local               - 5 instituții,

din venituri proprii și subventii

     acordate de la bugetul local           - 5 institutii și servicii publice ;

integral din venituri proprii            - 3 servicii publice.

Bugetul propriu al județului a fost rectificat pe parcursul exercițiului bugetar al anului 2009, atât ca urmare a unor acte normative cât și prin majorarea și utilizarea ,,Fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” cu disponibilitățile înregistrate la unele capitole bugetare sau a unor virări de credite de la un capitol bugetar la altul. Urmare acestor rectificări, veniturile definitive ale bugetului propriu  pe anul 2009  au fost de 153.224 mii lei.

Ca urmare a insuficienței fondurilor pentru investițiile publice de interes local finanțate din fonduri nerambursabile, în temeiul prevederilor art.61 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii.215/2001 a administrației publice locale, am propus consiliului judetean aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Prin Compartimentul achiziții publice, în anul 2009, s-au desfășurat următoarele proceduri de achiziție publică:

- cereri de oferte pentru furnizare de produse și pentru achiziții publice de servicii

- licitații deschise: pentru proiectarea și execuția lucrărilor:

a) reabilitare DJ 601F Coșoteni – Albești, 12,156 km, reabilitare DJ 504B Trivalea Moșteni –Talpa, 5,054 km, reabilitare DJ 601F Albești – Mavrodin, 11,344 km, reabilitare DJ 506 Negreni-Tatarastii de Jos, 4,840 km, reabilitare DJ 612 A Balta Sărat㠖Plopii Slăvitești, 11,473 km, reabilitare DJ 506ª, Purani–Răsmirești – limită județ Giurgiu, 14,000 km, reabilitare DJ 611 lim.jud.Giurgiu-Gratia-Sârbeni-lim.jud.Dâmbovița, 9,380 km;

b) pentru execuția lucrărilor de reconstructie și reabilitare poduri la obiectivele “Infrastructură rutieră afectată de inundațiile din perioada aprilie- mai și iulie – august 2005, în județul Teleorman”, barajele aflate pe pârâul Vîjiștea,în localitățile Vitănești, Răsmirești, Mîrzănești, județul Teleorman, DJ 543 , limita județului Olt-Prundu-Lunca, 7km, DJ 701, limită județ Dâmbovița-Gratia-Poeni-Siliștea-Scurtu Mare-Slăvești-Ciolănești-Zâmbreasca-Dobrotești, 55,450 km, lucrări și servicii de întreținere multianuală iarna și vara 2009-2012 pentru drumurile județene);

c) pentru furnizare de produse la implementarea proiectului ,,Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjistea în localitatile Vitănești, Răsmirești, Mârzanești, județul Teleorman”

d) pentru achiziții publice de servicii: (PT, DE, la „Reabilitare DJ506, Cervenia-Vitănești- Băbăița 41Km”, serviciu de supervizare lucrări pentru obiectivul “Fluidizare trafic la punctul de control trecere frontiera Turnu Măgurele-Nikopol prin reabilitarea primară a drumului județean DJ 546 între km 4+000-40+000”, servicii pentru implementarea proiectului ,,Reabilitare DJ 701, limită jud. Dâmbovița-Gratia- Poeni- Siliștea- Scurtu Mare -Slăvești -Ciolănești –Zâmbreasca -Dobrotești, 55,450 km”, servicii pentru implementarea proiectului ,,Reabilitare DJ 543, limita județului Olt-Prundu-Lunca, 7 km, servicii pentru implementarea proiectului „Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vijiștea în localitățile Vitănești, Răsmirești, Mârzănești, județul Teleorman”, contractarea unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană;

- de asemenea au fost aplicate proceduri de licitație deschisă urmată de o etapă finală de licitație electronică pentru furnizare de produse la achizitionarea și

distribuția produselor lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, anul școlar 2009-2010, și la implementarea proiectului „Reabilitare DJ 543 , limita județului Olt Prundu-Lunca, km 16+200 – 23+050”.

Prin Serviciul Drumuri și Poduri s-a urmărit execuția corectă a lucrărilor pe următoarele drumuri județene: Reabilitare tronson DJ 703-lim jud Olt-Balaci,  Reabilitare tronson DJ 703, Siliștea Gumești-Ciolănești, Pod pe DJ 653, peste pârâul Călmățuiu la Balta Sărată,  Reabilitare DJ 601B, Siliștea-Puranii de Sus, Reabilitare DJ 612B Satu Vechi-Drăcșenei-Beuca-Dobrotești, Reabilitare DJ 503, lim jud. Giurgiu-Drăgănești Vlașca, Reabilitare DJ 601F, Coșoteni-Albești, Reabilitare DJ 601F, Albești-Mavrodin, Reabilitare DJ 611, lim. județ Giurgiu-Gratia –Sîrbeni-lim. județ Dâmbovița, Reabilitare DJ 612A, Balta Sărată-Plopii Slăvitești, Reabilitare DJ 506, Negreni-Tătărăștii de Jos.

         A fost asigurat secretariatul tehnic pentru efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor a 10 drumuri județene (DJ 503, DJ 504, DJ 506, DJ 601B, DJ 601C, DJ 601F, DJ 611, DJ 612, DJ 612A, DJ 701 ), a podului amplasat pe DJ 653, km 79+800, peste pârâul Călmățuiu la Balta Sărată, a podului amplasat pe DJ 703, km 128+119 peste pârâul Cîinelui la Necșești.

Au fost efectuate recepții finale  privind lucrările efectuate pe 16 drumuri județene (DJ503, DJ 504, DJ 504B, DJ506, DJ 506B, DJ601, DJ 601B, DJ 601C, DJ 679B, DJ 679E, DJ 612, DJ 612A, DJ 612B, DJ 701, DJ 703) și pentru  podul amplasat pe DJ 703, km 159+337 la Mavrodin, varianta ocolitoare provizorie de circulație a podului amplasat pe DJ 504B, km 18+191 peste pârâul Câinelui la Gărăgău.

         În anul 2009 s-au eliberat un număr de 126 acorduri și 109 autorizații pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice județene.

Compartimentul transporturi județene a introdus în sistemul electronic și în baza de date a Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale, datele necesare licitațiilor de atribuire electronică a traseelor cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, pentru ședințele de atribuire din datele de 10.04.2009, 08.05.2009, 07.08.2009 și 30.10.2009. Prin aceste licitații de atribuire electronică s-au atribuit trasee care nu au fost solicitate inițial de către operatorii de transport rutier sau au fost atribuite trasee pentru care au apărut renunțări.

De asemenea, s-a efectuat permanent controlul operatorilor de transport rutier care efectuează curse pe traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, întocmindu-se adrese către aceștia, ori procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în două cazuri.

Am actualizat permanent traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, în funcție de cerințele de deplasare ale populației.

Am eliberat opt licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, unui număr de patru operatori de transport rutier.

Au fost încheiate contracte de achiziții, de comodat și de închiriere ca urmare a aprobării consiliului județean, după cum urmează:

-contract de administrare cu Consiliul local al comunei Vârtoape

-contracte de comodat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Teleormanul și Asociația EuroTeleorman

- contracte de închiriere cu SC APA SERV SA ALEXANDRIA și CEC Bank SA București-Sucursala Alexandria, pentru spații  din domeniul public  al județului Teleorman.

S-a efectuat vânzarea prin licitație publică a unui număr de 36 spații medicale din domeniul privat al județului situate în imobilele Policlinică, Stomatolocie, clădire poartă Dermatologie, din municipiul Alexandria și 1 spațiu medical situat în imobilul Dispensar Poroschia.

S-au încheiat un număr de 37 contracte vânzare-cumpărare în sumă de 1.069.238,77 lei, din care pentru 33 spații plata s-a făcut integral iar pentru 4 spații plata se face în rate lunare.

Pentru Direcția Managementul proiectelor cu finanțare internațională, în anul 2009, am aprobat, prin hotărâri ale consiliului județean, implementarea următoarelor proiecte:

1. “Reabilitare DJ 701 - limita jud. Dâmbovița-Gratia-Poeni-Siliștea-Scurtu Mare-Slăvești-Ciolănești-Zâmbreasca-Dobrotești (55,45 km, 11 poduri )“

2. “Reabilitare DJ 506 - Cervenia-Vitănești-Băbăița ( 40,6 km, 3 poduri, 234 drumuri laterale, 234 podețe, 1600 intrări în curți)”

3. „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundațiile din perioada aprilie-mai și iulie-august, 2005 in județul Teleorman”

4. „Punct de control si trecere a frontierei  cu bacul la Turnu Magurele – Nikopol”, proiect finalizat în 2009

5. „Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatile Vitanesti, Razmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman”

6. „Reabilitare DJ 543, limita județului Olt-Prundu-Lunca km 16+200-23+050", 

7.  „Fluidizare trafic la punctul de control trecere frontieră Turnu Măgurele- Nikopol, prin reabilitarea primară a DJ 546, între km 4+000- km 40+000”

8. „Evaluare de mediu pentru Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor – Teleorman”

9. ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman" / ISPA 2002”

10. „Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2008-2013 / Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative”

11. ,, Reabilitare drum de legatură rutieră între orașul Videle și DN 61, Milcovățu, prin modernizarea DJ 601D, km 14+514 – 27+214, Mereni – Videle și DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovățu (jud. Giurgiu) – Mereni ”.

Ca urmare a hotărârilor adoptate s-au depus cereri de finanțare pentru următoarele proiecte:

1. „Personal european pentru administratia publica”

Valoare proiect: 172.213 euro

2. “Realizare studiu de fezabilitate pentru DJ 642 limita judet Olt, Moldoveni- Islaz,  km 60- 00 – 69 + 55( 9,55 km)”

Valoare proiect: 250.046,00 euro

3. „Reabilitarea infrastructurii drumului judetean DJ 504 Cernetu(DJ 506) – Alexandria(E 70), 42+060 km – 53+834 km,  Repararea si reconstructia drumului PVN 1026, Zagrazhden-port Zagrazhden si repararea drumului  municipal  ІV 11042(PVN 1020), Iskar- Slavovitsa, districtul Pleven”/

Valoare proiect: 7.755.255,55 euro

4. „Reabilitare si modernizare Centru Scolar pentru Educatie Incluziva Alexandria”

Valoare proiect: 4.361.482,49 lei

5. “Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt –   Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 1, Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele(intersecția cu DN52)”, valoare proiect: 383.253,00 euro

6. “Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt –   Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 2, Uda Clocociov – Saelele – Lunca”, valoare proiect: 378.346,00 euro

7. “Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt –   Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 3, Beciu - Plopii Slăvitești – Slobozia Mîndra”, valoare proiect: 377.010,00 euro

8. “Realizare studiu de fezbilitate pentru DJ 506 Beiu – Smârdioasa- Izvoarele, km 0- 10+ 674 ( 8,674 km) “, valoare proiect: 250.961,00 euro

9. “Imbunătățirea capacității operaționale pentru răspuns în situații de urgență in regiunea transfrontalieră Teleorman-Velico-Târnovo”, valoare proiect: 5.597.898,00 euro

10. „Achiziționare echipamente specifice pentru imbunătățirea capacității si calității sistemului de intervenție in situații de urgență si pentru acordarea asistenței medicale de urgență si a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia”, valoare proiect: 49.995.241,99 lei

11. „Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria judetul Teleorman”, valoare proiect: 84.290.400 lei

12. “Realizare cadastru rutier al drumurilor judetene din judetul Teleorman si strategie comuna de dezvoltare a infrastructurii in judetul Teleorman si Belene”, valoare proiect: 1.405.025 euro

13. “Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate”, valoare proiect: 958.137 euro

14. Înlocuirea sistemului de încălzire clasic și a sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Spitalului de Psihiatrie Kalinderu – Balaci, valoare proiect: 334.540  euro

15. „Înlocuirea sistemului de încălzire clasic și a sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria – secția boli infecțioase, secția oncologie și compartimentul de dermato-venerice”, valoare proiect: 491.390  euro

Au fost acceptate la finantare urmatoarele cereri de finantare și urmează să se încheie contractele de finanțare pentru următoarele proiecte:

1Elaborarea planului cadastral pentru drumurile judetene din judetul Teleorman”

2.” Realizare studiu de fezabilitate pentru Drumul Viilor, Tronson I”

3. „Realizare studiu de fezabilitate pentru Drumul Viilor, Tronson II”

4. „Realizare studiu de fezabilitate pentru Drumul Viilor, Tronson III’’

5. „Achiziționare echipamente specifice pentru imbunătățirea capacității si calității sistemului de intervenție in situații de urgență si pentru acordarea asistenței medicale de urgență si a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia”

6.„Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”

În cursul anului 2009 a fost acordată asistență tehnică pentru depunerea de proiecte și întocmirea cererilor de finanțare consiliilor locale pentru următoarele obiective:

1.     Reabilitare Institutii de Invațământ Oraș Zimnicea (reabilitarea și modernizarea celor 2 școli generale cu cls. I-VIII din oraș)

Valoare totală :                                                         1.363.063 euro

2.     Reabilitare Scoala de Arte si Meserii oras Zimnicea (reabilitarea și modernizarea clădirii)

Valoare totală :                                                            822.154 euro

3.     Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea sediilor școlilor generale din comuna Islaz, județul Teleorman (reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor)

Valoare totală :                                                            2.542.555 euro

4.     Reabilitarea, modernizarea infrastructurii educaționale la Școala cu cls. I-VIII sat Frumoasa, comuna Frumoasa, județul Teleorman (reabilitarea și modernizarea clădirii)

Valoare totală :                                                         592.019 euro

5.     Reabilitare drumuri comunale in comuna Olteni, judetul Teleorman”- reabilitarea drumurilor  comunale in localitatea Olteni

              Valoare totala:                                                                   7.580.000 euro

6.     Reabilitarea  drumurilor comunale in satele Vitanesti, Purani, Silistea si Schitu Poenari in comuna Vitanesti, judetul Teleorman”- reabilitarea drumurilor comunale in satele din localitatea Vitanesti

     Valoare totala:                                                             7.994.337,00 euro

7.     Reabilitare drumuri comunale in comuna Calmatui, judetul Teleorman”- reabilitarea  drumurilor comunale din localitatea Calmatuiu

     Valoare totala:                                                          7.992.805,00 euro

8.     Modernizarea si reabilitarea  drumurilor comunale in comuna Saelele, judetul Teleorman”- reabilitarea si modernizarea   drumurilor comunale in localitatea Olteni

     Valoare totala:                                                                   7.580.000 euro

9.     Realizare studiu de fezabilitate pentru drumurile comunale din localitatea  Buzescu, judetul Teleorman” – realizare studiu de fezabilitate pentru drumurile comunale din localitatea Buzescu

              Valoare totala:                                                                   257.770 euro

10.     Realizare studiu de fezabilitate pentru drumurile comunale din localitatea Bragadiru” – realizare studiu de fezabilitate pentru drumurile comunale din localitatea Bragadiru

              Valoare totala:                                                                   257.770 euro

 11. Infiintare Camin pentru batrani si persoane cu nevoi speciale in comuna Saelele, judetul Teleorman”- realizarea unui Cămin de bătrâni în comuna Saelele, sat Pleașov județul Teleorman

Valoare totală :                                                        726.136,00 euro

          Comunicarea publică și Informarea populației au fost realizate, de regulă, prin comunicate de presă, știri, materiale informative, conferințe de presă și interviuri vizând acțiunile curente și pe termen scurt, iar periodicitatea comunicării fiind, în general, săptămânală.

În perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2009 au fost transmise mass–mediei peste 500 de comunicate, anunțuri, informări de presă, majoritatea au apărut în presa scrisă locală sau au fost difuzate prin audio–vizualul local și care au fost inserate în totalitate pe pagina proprie de Internet.

Deși, în unele cotidiene locale, activitățile Consiliului Județean au fost prezentate subiectiv, motivat politic, aprecierea generală este că relațiile cu mass–media și comunicarea publică s-au desfășurat corect și normal în cursul anului 2009 din ambele sensuri și au favorizat cunoașterea obiectivă a activităților Consiliului Județean de către cetățenii județului.

O activitate distinctă în domeniul comunicării, reglementată prin Legea nr. 544/2001 este asigurarea liberului acces la informațiile de interes public. Prin site–ul propriu am asigurat publicarea informațiilor de interes public care se comunică din oficiu, iar prin compartimentul de specialitate am răspuns în termenul legal celor 26 petenți (instituții sau persoane fizice) care ni s-au adresat în cursul anului 2009, în toate cazurile fiind respectat termenul legal.

Anual a fost constituit un fond pentru recompensarea elevilor care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare naționale și internaționale. Aceștia au beneficiat, ca și profesorii care i-au pregătit, și în anul 2009 de premii oferite de Consiliul Județean (suma de premiere fiind de peste 8 mii lei).

Programul sportiv a fost structurat în două mari părți, adresate sportului de masă și respectiv, sportului de performanță. Beneficiarii celor 40 de acțiuni sportive de masă au fost tinerii, adulții și pensionarii, fiind organizate competiții specifice fiecărei categorii de vârstă. O atenție deosebită s-a acordat sportului școlar. Dacă în anii 2001–2008 s-a reușit relansarea acestuia, prin calendarul sportiv al Consiliului Județean pe 2009 s-a realizat întroducerea acestor competiții în tradiția sportivă locală. În cadrul programului “Tinerețe fără vârst㔠s-au organizat competiții de cros, șah și table pentru pensionari.

O realizare deosebită din program a constituit-o sportul de performanță. Au beneficiat de premii substanțiale primii 20 de sportivi de performanță clasificați în anul 2009 de către Direcția Județeană de Sport. 

         Acțiunile în domeniul educației  au vizat în primul rând buna derulare a Programului guvernamental “Lapte și Corn” pentru elevii din clasele I–VIII și pentru copiii din învățământul preșcolar de stat și privat cu program normal de 4 ore. De programul respectiv au beneficiat în primul semestru al anului trecut (aferent anului școlar 2008–2009) 40.555 preșcolari și elevi, iar în semestrul al doilea (aferent anului școlar 2009–2010) numărul preșcolarilor și elevilor beneficiari este de 38.712; 

Conform Planului de audit public intern aprobat pe anul 2009, în conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern și Normele metodologice de organizare și funcționare a auditului public intern ale Consiliului Județean Teleorman nr.1601/2003, auditorii interni au elaborat Raportul de audit public intern pe anul 2008 la Consiliului Județean Teleorman, auditul activitatii financiar contabile la Serviciul de Exploatatii Piscicole, la Muzeul Judetean Teleorman, la Biblioteca Judeteana “Marin Preda” și Auditul activității IT la Consiliul Judetean Teleorman.

Concluziile echipei de audit au fost elaborate pe baza constatărilor făcute, având un caracter fundamentat din care a rezultat     nu există abateri cu caracter financiar sau fapte care, potrivit legii, constituie infracțiuni.

Prin activitățile desfășurate, în anul 2009, prin Arhitectul șef al județului, s-au emis un număr de 199 certificate de urbanism, 305 de avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului județean necesare emiterii certificatelor de urbanism de către primarii localităților din județ, 39 autorizații de construire, 74 de avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului județean necesare emiterii autorizațiilor de construire de către primarii localităților din județ, 90 avize ale Comisiei Tehnice de Arhitectură, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, s-au efectuat 38 de controale la primăriile din județ în vederea rezolvării scrisorilor și reclamațiilor primite, precum și ca urmare a audiențelor ținute la localitățile din județ.

Au fost elaborate un număr de 13 Planuri Urbanistice Generale cu Regulamentele Locale de Urbanism aferente pentru comunele Beciu, Beuca, Dracea, Fîntînele, Frăsinet, Islaz, Mavrodin, Purani, Saelele, Uda Clocociov, Segarcea Vale, Drăcșenei și Drăgănești Vlașca.

     Prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului, cel mai complex serviciu public de interes județean, s-a urmărit realizarea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru copii, persoane vârstnice și persoane cu handicap pentru perioada 2008-2013, pentru descentralizarea sistemului de asistență socială de la nivel județean la nivel local, către comunitățile de unde provin persoanele aflate în dificultate, integrarea socio-profesională a tinerilor din sistemul de protecție, perfecționarea profesională a personalului din sistemul de protecție, reducerea numărului de copii instituționalizați, prin reintegrare familială și prin instrumentarea eficientă a cazurilor sesizate, inserția copilului cu handicap în mediul social real, asigurarea unui mediu stabil de creștere și îngrijire pentru copiii aflați în sistemul de protecție, prin adopție, urmărind eficientizarea colaborării între autoritățile publice locale.

     În urma instrumentării sesizărilor primite în cadrul Serviciului Alternativ de Tip Familial, în anul 2009 s-au instituit 65 de măsuri de protecție speciale – plasamente familiale (la AMP, familii sau persoane) și 14 tutele. Urmare monitorizării cazurilor active, s-au încetat 106  măsuri de protecție speciale și 5 tutele prin: adopții, reintegrări în familie, reintegrare socio-profesională a tinerilor, precum și ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani.

Conform obiectivului stabilit in Strategia Judeteană pentru anii 2008-2013, s-au asigurat servicii de pregătire a tinerilor cu dizabilități, in vederea tranzitiei către segmentul de protectie a adultilor . În acest sens, un număr de 6 tineri cu handicap au fost transferati la Complexul de Servicii pentru Persoanele Adulte cu Handicap Videle și la CIA Olteni,  unde le sunt continuate serviciile de ingrijire și recuperare.

La data de 1 mai 2009 s-a incheiat proiectul „Vrem să știm cum putem să muncim!”, finanțat din fondul Phare 2006 Măsuri de Incluziune Socială.

În cadrul proiectului 140 de tineri care au părăsit sau se pregătesc să părăsească sistemul de protecție a copilului din județul Teleorman au beneficiat de informare, consiliere și orientare profesională. Un număr de 42 de tineri (28 băieți și 14 fete) au urmat cursuri de formare profesională, dintre aceștia 10 tineri au fost angajați legal. Toți tinerii care au format grupul țintă sunt mai bine pregătiți să facă față provocărilor unui parcus de viață independent.

         Din randul beneficiarilor finali ai proiectului, au făcut parte potentialii angajatori, familiile tinerilor si comunitatea in care acestia traiesc, asigurându-se astfel cadrul economic și social pentru integrarea tinerilor.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Videle compus din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică si Centrul de Ingrijire si Asistenta, furnizează servicii sociale specializate de găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare și asistență pentru un numar de 78 persoane cu handicap(C.I.A – 58 de persoane si C.R.R.N – 20 de persoane) atat din județul Teleorman, cat si din alte judete, temporar sau definitiv, acordând sprijin, facilități și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor adulte cu handicap.

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman și-a desfășurat activitatea pe baza obiectivelor asumate prin contractul de management aferent perioadei 2007-2010, a actului adițional la acesta încheiat în 2009, precum și a Programului activităților competițiilor manifestărilor cultural-artistice și de tineret aprobat de consiliul județean pentru anul 2009.

Pentru realizarea activităților prevăzute în acest program a colaborat cu alte instituții/organizații culturale din județ, cămine culturale, ansambluri artistice de amatori, școli generale și licee.

Colaborarea s-a concretizat în participarea reciprocă la acțiunile și manifestările culturale organizate (simpozioane, dezbateri, expoziții etc.) și parteneriate culturale.

Toate acțiunile instituției au fost cunoscute și în plan național prin intermediul Buletinului Informativ, editat de Centrul National pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale unde s-au prezentat acțiunile lunare precum și recenzii de carte și materiale de presă.

Am susținut editarea unor lucrări de specialitate ale unor autori teleormăneni (Ex.Ion Scarlat-’’Din Troianul Teleormanului spre lume’’), dar și a unor pliante, calendare, afișe etc.

Nevoile culturale ale comunităților locale au fost onorate prin proiecte culturale, unele tradiționale, cum sunt : Festivalul concurs național de muzică ușoară œGhiocelul de Aurœ, Festivalul național de muzică populară œPe deal la Teleormănelœ ajuns la ediția a IXL –a, iar Festivalul œTradițiilor Populare Teleormăneneœ, ediția a IV-a, (proiect nederulat în totalitate din cauza fondurilor insuficiente), “Zilele Dunăriiœ, “Zărezeanul – tradiție multietnicăœ, “Dragobetele – zeul dreagostei la româniœ, “Călușul – perlă a patrimoniului cultural imaterial teleormăneanœ și alte spectacole prezentate în localitățile județului.

Ansamblul ’’Burnasul’’ a participat la manifestările oficiale organizate de către comunitățile locale sau de către instituții de specialitate, a susținut spectacole în București, a participat la Gale, întruniri oficiale, festivaluri internaționale (Galați, Izmir Turcia), a fost organizator al Festivalului național al obiceiurilor Drăgaica - Zimnicea.

Producțiile Ansamblului Burnasul au apărut în 6 emisiuni TV naționale(TVR 1-2, Favorit -3, etno-1), iar săptămânal în emisiunile locale de la TV Media Sud și Alexandria TV.

Biblioteca Județeana ,,Marin Preda” în conformitate cu Programul de activitate aprobat de Consiliul Județean, a desfășurat în anul 2009 activități cultural-educative pentru completarea relațiilor cu publicul, informatizarea bibliotecii, asistență metodică de coodonare a activității bibliotecilor publice din județ.

S-au completat colecțiile bibliotecii cu 2224 documente specifice astfel:  300  documente specifice  achiziționate ( fonduri din bugetul alocat în acest sens), ce constau în cărți și periodice; 526 documente specifice  obținute din donații, (edituri, donatori particulari sau instituții), 1398  documente specifice, donație,  în cadrul proiectului  „ Sprijin pentru implementarea lecturii publice în mediul rural”.

         Pentru a fi puse la dispoziția publicului, documentele specifice,  s-au prelucrat biblioteconomic, prin utilizarea  softului pentru biblioteci TINLIB,  urmărindu-se crearea bazei de date on-line a bibliotecii, prin introducerea în sistem informatizat a cărților noi și progresiv a celorlalte cărți pe secții.

         Biblioteca Județeană a aplicat la programul BIBLIONET -Lumea in biblioteca mea- împreună cu alte 20 de biblioteci comunale din județ, în vederea obținerii de echipamente  și   acces la pregătire profesională specifică, prin sponsorizare de către fundația Bill  & Melinda Gates și a organizat intalniri de lucru cu bibliotecarii din bibliotecile publice din judetul Teleorman, cu reprezentantii IREX Romania și reprezentati ai autoritatilor publice locale.

S-au desfășurat actvități tradiționale și de animație culturală : „Ziua bibliotecarului”, „Zilele bibliotecii județene”, Salonul editurilor teleormănene, ,,Copiii noștri talentați”, ,,Lui Eminescu”, ,,Ziua Unirii Principatelor Române”, ,,Dragobetele”, ,,Ziua mărțișorului”, ,,Ziua femeii”.

Prin Biblioteca Județeană, am organizat numeroase acțiuni cultural educative în parteneriat cu Bibliotecile publice comunale. S-au  organizat numeroase  acțiuni cultural educative în  parteneriat la localitățile: Buzescu, Saelele, Ștorobăneasa, Peretu, ș.a..

Prin activitatea desfășurată, s-a urmărit, atragerea a tot mai mulți cititori către bibliotecă, diversificând serviciile oferite, încheind noi parteneriate  pentru îndeplinirea obiectivelor popuse.

În anul 2009 Muzeul Județean Teleorman a desfășurat un complex de activități având drept scop realizarea atribuțiilor specifice instituției: evidență, cercetare, valorificare, conservare-restaurare, conferințe, colocvii, sesiuni științifice, publicații și articole de specialitate, relații publice.

În colaborare cu instituții de specialitate din țara și străinătate, s-au desfășurat proiecte care vizează cercetarea arheologică:  Cercetări arheologice în situl de la Ciuperceni în cadrul proiectului „Paleoliticul din România”, „Începuturile civilizației europene – neo-eneoliticul la Dunărea de jos”, „Așezările civile și fortificațiile lor la Dunărea de Jos”

În cadrul proiectelor de cercetare s-au desfășurat în diferite localități ale județului Teleorman, mai multe campanii ce săpături arheologice: Vitănești, Zimnicea,Turnu Măgurele, Beciu și Nanov.

Muzeul Județean Teleorman a participat la expoziții interne și internaționale:

-expoziția internațională The lost World of Old Europe - the Danube Valley, 5000-3500 B.C. (Lumea pierdută a vechii Europe - valea Dunării, 5000-3500 î. Hr.), unde au fost expuse 5 statuete de os, provenite de la Vitănești și Siliștea, clasate la categoria „tezaur”.

-expoziția tinerantă Țăranii și comunismul. 60 de ani de la colectivizarea agriculturii, ce a fost prezentată publicului la sediul Muzeului Satului din București - martie 2009.

Manifestarea instituției la nivelul Uniunii Europene  a fost sărbătorită la Muzeul Județean Teleorman în seara zilei de 16 mai 2009, sub genericul Vezi, ascultă, gustă și simte o noapte magică la muzeu.

Au fost marcate prin manifestări culturale, enumerate în continuare, evenimente istorice, aniversări, comemorări, precum și unele sărbători religioase.

         În cadrul manifestării „Ziua porților deschise la Muzeului Județean Teleorman”, a existat un program de vizitare gratuită a expozițiilor muzeului în prima zi de vineri a fiecărei luni.

Prin programul Muzeul - sursă de cultură și educație s-a urmărit atragerea publicului la muzeu și la activitățile desfășurate aici, mai ales a preșcolarilor și școlarilor. 

Prin Serviciul de Cooperare Internă și Internațională am asigurat gestionarea de relații de colaborare și parteneriat între județul Teleorman și localități din județ, cu regiuni, instituții și organisme internaționale.

Printre proiectele definitivate in cadrul relatiilor de cooperare romano – franceze se numara si proiectul: “Sprijin pentru implementarea lecturii publice pentru prescolari in mediul rural din judetul Teleorman”, ce a constat in: achizitionarea unui fond de carte pentru copii in limba romana si franceza si pus la dispozitia Bibliotecii Judetene Marin Preda, beneficiarul direct al proiectului; organizarea unor cursuri de instruire a bibliotecarilor si de sensibilizare a cadrelor didactice din sistemul de invatamant prescolar din cele 20 de localitati selectate in cadrul proiectului in mediul rural.

Au fost organizate activități de promovare a lecturii pentru preșcolari în bibliotecile din mediul rural în comunele Buzescu, Frumoasa, Seaca, Segarcea Vale, Scrioaștea și Ștorobăneasa, la care au participat bibliotecari din cadrul Mediatecii Departamentare Seine et Marne și o autoare de carte pentru copii din Franța, Ramona Bădescu originală din Roșiorii de Vede, județul Teleorman.

În anul 2009 prin Asociația Euro Teleorman am organizat cea de-a 6-a ediție a Zilei Internaționale a Dunării având ca parteneri Consiliul Județean Teleorman, Consiliul Local Turnu Măgurele și Provincia Overijssel din Olanda.

Asociația Euro Teleorman a continuat activitatea de realizare a albumului monografic al județului, activitate începută în anul 2008, identificând obiective de interes turistic ale județului, culegând noi informații referitoare la acestea, toate pentru a fi incluse în album. Prin crearea albumului monografic al județului, se dorește promovarea instituțiilor publice locale, membri Asociației Euro Teleorman, pe plan intern și internațional.

Direcția Generală de Pază a Județului Teleorman, în decursul anului 2009, în baza contractelor de pază și ordine publică, a prestat servicii pentru un număr de 14 beneficiari, din care 7 beneficiari din categoria instituțiilor publice și 7 beneficiari din categoria societăților comerciale, sub diverse forme juridice de organizare.

Activitatea prestată beneficiarilor s-a făcut cu respectarea obiectului de activitate al Direcției Generale de Pază a județului Teleorman și al competenței teritoriale, asa cum au fost definite prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 72 din 29 august 2005 privind înființarea Direcției de Pază a județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare.

Relația cu fiecare beneficiar s-a derulat conform clauzelor contractuale stabilite de părțile contractante.

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman și-a desfășurat activitatea în baza planului anual de măsuri și activități în principal pentru coordonarea și controlul metodologic al activităților privind eliberarea actelor de identitate, a cărților de alegător, precum și a altor documente în sistem de ghișeu unic.

         Au fost verificate în evidențe și furnizate date pentru un număr de 204 persoane, la cererea M.A.I., instanțelor de judecată, persoanelor fizice și juridice.

         Pe linie de stare civilă, în perioada analizată, s-au înregistrat 423 cereri pentru avizarea transcrierilor actelor întocmite în străinătate, 20 dosare de schimbare a numelui pe cale administrativă, 1 renunțare la cetățenie, 3 redobândiri de cetățenie.

La nivelul S.P.C.J.E.P. au fost avizate 104 rectificări, ce cuprind acte de stare civilă(certificate naștere, de căsătorie), s-au operat în exemplarul II al actelor de stare civilă un număr de 9800 mențiuni și au fost înregistrate un număr de 8622 astfel de lucrări, soluționate 260 cereri de eliberare extrase.

Prin Serviciul Informatic s-a asigurat suportul de hard și soft pentru rețeaua de calculatoare și serverul Consiliului Județean.

Acest serviciu a desfășurat de asemenea și activități de proiectare, implementare, întreținere și operare a calculatoarelor și serviciilor de tip rețea. Aici se  administrează și întrețin  site-urile pentru Consiliul județean și unele primării din județ.

In anul 2009 serviciul a avut contracte de prestari servicii IT cu primariile Mereni, Ștorobăneasa, Smirdioasa, Bujoru, Olteni, Rădoiești, Suhaia, Lisa, Viișoara, Bogdana, Salcia, Cervenia, precum si Fichtner Gmb si Instituția Prefectului Județul Teleorman.

                     SC „Piscicola Teleorman”S.R.L are în administrare șase diguri care delimitează șapte bazine piscicole.

Prin SC „Piscicola Teleorman” SRL s-a desfășurat activități privind producerea și comercializarea de material piscicol necesar populării luciurilor de apa, pescuitul industrial, recreativ și sportiv.

         In anul 2009, Serviciul de deservire, paza si protocol, si-a realizat principalele obiecte de activitate, si anume:

- a asigurat paza si supravegherea atat a Palatului Administrativ cat si a altor imobile ce apartin Consiliului Judetean Teleorman din Alexandria, Rosiori de Vede, Nanov si Plosca;

- a efectuat si intretinut curatenia in Palatul Administrativ, potrivit contractelor de prestari servicii incheiate;

- a asigurat exploatarea centralei telefonice a Consiliului judetean si a efectuat servicii telefonice;

-a asigurat buna functionare si intretinere a instalatiilor electrice ale consiliului județean;

-a asigurat intretinerea si functionarea instalatiilor tehnico-sanitare si termice ale consiliului județean;

- a asigurat intretinerea si supravegherea functionarii corespunzatoare a centralei termice precum si  furnizarea  agentului termic prin centrala termica, situata in Palatul Administartiv, propietate a Consilului Judetean Teleorman;

- a efectuat servicii de alimentatie publica si protocol pentru public.

În calitate de presedinte al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR) doresc să vă informez că am intreprins o serie de actiuni menite sa imbunatatesca activitatea Uniunii si care sa vizeze promovarea si reprezentarea acesteia in mediile interne si internationale.

Demersurile făcute au vizat înfăptuirea principiilor autonomiei și descentralizării serviciilor publice în organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale, promovarea cooperării regionale și interregionale, colaborării cu celelalte structuri asociative ale organelor administrației publice locale existente în țara noastră.

In anul 2009, membrii UNCJR s-au reunit in două Adunari Generale.

Am organizat seminarii și conferințe împreună cu reprezentanții structurilor asociative, respectiv Asociația Municiilor, Asociația Orașelor și Asociația Comunelor din România formând grupuri de lucru pentru formularea de amendamente pe marginea pachetului de legi privind descentralizarea administrației publice locale și a Legii nr. 273/2006 prind finanțele publice locale.

În ceea ce privește activitatea de reprezentare la Bruxelles am realizat:

·        reprezentarea intereselor UNCJR si a membrilor sai pe langa institutiile europene si actorii europeni ce isi desfasoara activitatea la Bruxelles;

·        promovarea parteneriatelor cu alte regiuni, institutii, ONG-uri europene;

·        sprijinirea procesului de modernizare a administratiei publice locale prin organizarea programelor de reprezentare a Consiliilor Judetene in mediul institutional european de la Bruxelles;

·        asigurarea unui flux permanent de informatie referitor la politicile, programele si initiativele europene.

Activitatile delegatilor in cadrul Biroului UNCJR de la Bruxelles au mai inclus:

·        organizarea de reuniuni tematice cu diferiti responsabili europeni;

·        participarea la redactarea unor proiecte;

·        sprijinirea organizarii de evenimente de promovare a UNCJR si, implicit, ale judetelor la Bruxelles.

 

Doamnelor și domnilor consilieri,

Stimați colegi

 

         Rezultatele obținute pe parcursul anului 2009, mă îndreptățesc să apreciez că a existat o preocupare constantă pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, în condițiile în care capacitatea financiară de care s-a dispus, nu a fost la nivelul proiectelor și aspirațiilor Consiliului Județean Teleorman. Politica instituției noastre a avut ca linii directoare valorificarea judicioasă a resurselor și a patrimoniului propriu, dar cu precădere atragerea de fonduri comunitare, prin promovarea a cât mai multor proiecte de interes public care să contribuie la dezvoltarea economică, socială și culturală a județului nostru.

         Materializarea tuturor inițiativelor executivului Consiliului Județean  Teleorman și a consilierilor județeni nu ar fi fost posibilă fără eforturile aparatului de specialitate al consiliului județean și ale unităților din subordine, dar nici fără disponibilitatea de colaborare de care au dat dovadă permanent primarii și consilierii locali din unitățile administrativ teritoriale ale județului.

         Apreciez că prin activitatea desfășurată de Consiliul Județean Teleorman s-a reușit în mare măsură să se răspundă problemelor prioritare ale județului.

         Pentru anul 2010, în contextul economic actual, rămâne în continuare prioritară dezvoltarea economico-socială și culturală a județului, realizarea mai multor programe în parteneriat cu unități administrativ teritoriale din județ pentru atragere de finanțări externe, devoltarea și modernizarea infrastructurii la nivelul județului.

         Alte informații și detalii cu privire la acțiunile și rezultatele înregistrate în anul 2009, pot fi obținute consultând site-ul Consiliului Județean Teleorman (www.cjteleorman.ro).

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea