CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

 

 

 

 

 

 

EXTRAS

Al

PLANULUI STRATEGIC

 

         cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unitățile de poliție și   indicatorii de performanță minimali pentru anul 2007

 

       

         

 

           În contextul aderării României ca membru al Uniunii Europene, Poliția Română va acționa ca un garant al respectării drepturilor fundamentale ale omului, a prevenirii și combaterii infracționalității, a corupției, a îmbunătpățirii climatului de siguranță civică și de parteneriat cu societatea civilă.           

Prin urmare, strategia de modernizare a Poliției Române va avea ca moto : “Poliția Română o Poliție Europeană , care conține obiective strategice generale, cât și obiective specifice angajamentelor asumate de Guvernul României privind creșterea calității și eficienței seviciului polițienesc la nivelul standardelor internaționale și a introducerii acquis-lui comunitar european.

În scopul asigurării climatului de siguranță civică și implementării conceptului „Poliția în slujba comunității”, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a stabilit pentru anul 2007 următoarele obiective și priorități de interes local, prin care efectivele polițienești trebuie să asigure, în condițiile legii, respectarea ordinii și liniștii publice, prevenirea infracționalității, apărarea vieții, integrității și libertății persoanelor, a proprietății private și publice, precum și a celorlalte drepturi și interese ale  comunității.

 

1.    Menținerea ordinii și liniștii publice și sporirea gradului de siguranță al cetățeanului

 

            -Concentrarea eforturilor pentru îmbunătățirea organizării activităților necesare asigurării și menținerii ordinii publice, în contextul situației reale ;

-Menținerea relațiilor de coolaborare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi , cu  Poliția Comunitară și alte organisme cu responsabilități în domeniul ordinii publice pe raza județului ;

-Orientarea cadrelor Inspectoratului de Poliție a Județului Teleorman în vederea  cunoașterii problemelor comunității, a faptelor comise de persoane sau grupuri suspecte de comiterea unor fapte antisociale;

-Prezența activă în principalele locuri și puncte vulnerabile de pe raza localităților, astfel încât să se asigure efectul descurajator, dar și sentimentul de siguranță pentru membrii comunității ;

-Combatere a fenomenului infracțional și de identificare și contracararea acțiunilor elementelor care atentează la viața, libertatea, sănătatea și integritatea persoanelor, a proprietății private și publice, precum și a altor interese legitime ale comunității;

-Menținerea patrulărilor atât în mediul urban, cât și în mediul rural,  în vederea prevenirii și limitării oricăror încercări de încălcare a legii ;

-Intensificarea acțiunilor și controalelor în zona unităților de învățământ, de alimentație publică, a barurilor, discotecilor, zonelor de agrement pentru asigurarea unui climat de siguranță civică ;

-Combaterea consumului excsiv de alcool și tutun în rândul minorilor prin sancționarea personalului localurilor publice, care servesc la solicitarea acestora, băuturi alcoolice și tutun  atât în mediul urban cât și rural,

-Prezenta zilnică a polițiștilor de proximitate în zonele de competență,  pentru a putea fi abordați de cetățeni în rezolvarea problemelor apărute în comunitate,

-Monitorizarea continuă, prin intermediul polițiștilor de proximitate a comportamentelor școlare antisociale pentru identificarea situațiilor critice și a celor mai eficiente instrumente de preventie ;

-Eficientizarea activității polițiștilor de proximitate în vederea stabilirii contactelor permanente cu : administratorii asociațiilor de proprietari, factorii responsabili din cadrul unităților de învățământ, societăților comerciale, organizațiilor neguvernamentale, administrației publice locale pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea publică și siguranța cetățeanului și stabilirea măsurilor comune de prevenire și combatere a faptelor antisociale ;

-Creșterea gradului de conduită profesională a personalului din domeniul ordinii publice pentru a răspunde nivelului de așteptare al cetățeanului ;

-Îmbunătățirea continuă a gradului de promptitudine al polițistului față de solicitările îndreptățite ale cetățenilor, astfel încât să dedermine o scădere a  numărului de reclamații  adresate cadrelor superioare ale inspectoratului de poliție ;

-Asigurarea unei cunoașteri permanente a problematicii cetățenilor printr-un program de audiențe afișat în tertoriu ;

-Lărgirea cadrului de participare a cetățenilor pe bază de voluntariat la îndeplinirea  unor misiuni specifice actului polițienesc, pe calea transparenței și comunicării deschise poliție –cetățeni.

 

2. Combaterea infracțiunilor contra persoanei și protecția patrimoniului public și privat și combaterea criminalității economico-financiare

 

-Informarea și consilierea cetățenilor, prin intermediul polițiștilor de proximitate, cu privire la furturile de și din auto, din locuințe, societăți comerciale, comise în dauna avutului privat, în vederea reducerii numărului acestui gen de infracțiuni;

-Elaborarea la nivelul fiecărei comune din județ, a unui plan de acțiune în colaborare cu primăriile în vederea combaterii furturilor de produse agricole (Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor) ;

          -Elaborarea de programe și pliante în vederea informării populației asupra luării măsurilor de prevenire menite să preîntâmpine comiterea  unor fapte antisociale;

          -Realizarea și transmiterea trimestrial de informări către A.T.O.P. privind activitățile desfășurate, concluziile desprinse și măsurile ce au fost întreprinse ;

          -Descoperirea fraudelor financiare, a celor produse prin privatizare și administrare ilegală a patrimoniului, actelor de contrabandă și evaziune fiscală și a cazurilor cu mare risc ecologic ;

          -Intensificarea activităților de combatere a ilegalităților ce au drept rezultat crearea unor presiuni deosebite asupra bugetului de stat :

a)    evaziunea fiscală ;

b)    fraude în domeniile organizării și funcționării societăților comerciale , privatizare și administrarea patrimoniului public și privat , sistemul bancar , domeniul mediului , administrarea fondurilor provenite de la Comunitatea Europeană ;

-Diversificarea și perfecționarea metodelor de intervenție în ceea ce privește descoperirea și cercetarea infracțiunilor generatoare de bani murdari, combaterea fenomenului de spălare a banilor;

-Reducerea fenomenelor de contrabandă, a ilegalităților din domeniul proprietății intelectuale și drepturilor de autor.

 

 

3. Prevenirea și combaterea infracționalității de crimă organizată și antidrog

 

-Creșterea siguranței cetățeanului prin intensificarea măsurilor de prevenire, descoperire și combaterea fenomenului infracțional;

            -Organizarea și executarea de acțiuni comune în cooperare cu celelalte structuri pe linia combaterii micului trafic și consumului de droguri;

            -Implementarea unor programe speciale pentru tinerii și familiile lor care trăiesc într-un mediu cu risc infracțional ridicat;

-Creșterea capacității operative de culegere a informațiilor în vederea contracarării activității infracționale din sfera crimei organizate, atraficului și consumului ilicit de droguri;

-Cunoșterea și supravegherea persoanelor cu antecedente penale, a celor sancționate pentru a presta activități în folosul comunității, cerșetorilor, vagabonzilor, persoanele cu comportament violent, precum și a minorilor lipsiți de supraveghere ;

-Elaborarea și derularea unor programe de prevenire a criminalității în domeniile delinvenței juvenile și a victimizării minorilor, consumului ilicit de droguri, violenței domestice, traficului de persoane;

-Intensificarea activităților de combatere a infracțiunilor de violență, șantaj și înșelăciune comise de infractori constituiți în grupuri organizate pe raza județului Teleorman;

-Combaterea faptelor de violență comise pe fondul consumului de alcool, traficului de droguri sau de alte substanțe cu efect psihotrop ;

          -Organizarea și executarea de acțiuni și controale comune cu  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru depistarea cerșetorilor, vagabonzilor, copiilor străzii și a altor persoane care frecventează locuri cu impact asupra imaginii societății ;

-Încheierea unor protocoale de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman pentru prevenirea infracțiunilor de violență în școli;

-Adoptarea măsurilor necesare și angrenarea tuturor factorilor responsabili pentru diminuarea numărului de minori și tineri care pot deveni autori sau victime ale diferitelor infracțiuni;

          -Înființarea unor puncte de consiliere și îndrumare pentru cetățeni  în vederea soluționării cu promptitudine a solicitărilor acestora ;

          -Îmbunătățirea calității și promptitudinii seviciului polițienesc, prin extinderea activităților de consiliere  acordate cetățenilor, în special prin intermediul structurilor poliției de proximitate, informare publică și relații cu publicul ;

          -Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituții similare din comunitatea europeană;

          -Atragerea organizațiilor neguvernamentale și a instituțiilor publice în activitățile de prevenire a criminalității prin încheierea de protocoale de colaborare.

 

4. Perfecționarea modului de acțiune a Poliției rutiere

 

            -Îmbunătățirea climatului de  siguranță a traficului rutier și perfecționarea modului de acțiune a poliției corespunzător situției operative  și de punere în aplicare a noului regulament de circulație rutieră, popularizarea acestuia cu ajutorul mijloacelor mass-media ;

-Asigurarea desfășurării circulației pe drumurile publice în condiții de fluență și siguranță, în vederea prevenirii victimizării cetățenilor ;

-Monitorizarea traseielor rutiere cu risc ridicat de producerea accidentelor și asigurarea prezenței în teren a efectivelor de poliție;

-Analiza permanentă a evolutiei evenimentelor rutiere, stabilirea cauzelor generatoare ori favorizatoare si adoptarea de masuri pentru contracararea eficienta a acestora prin asigurarea prezentei agentilor in zonele, la orele si pe traseele cu risc sporit de accidente, precum si folosirea mai eficienta a mijloacelor din dotare ;

-Organizarea și desfășurarea de către Poliția Rutieră a unor acțiuni pentru prevenirea accidentelor și combaterea cu fermitate a indisciplinei rutiere ;

-Perfecționarea modului de acțiune a poliției rutiere, prin elaborarea  planurilor de măsuri suplimentare, care să vizeze  tronsoanele de drumuri cu risc mare de accidente ;

-Desfasurarea în permanență a unei susținute și diversificate activitati de educație rutieră, îndeosebi prin mijloace de informare în masă, precum si în unitățile de învățământ școlar și preșcolar, în scopul prevenirii accidentelor de circulație în randul tinerei generații ;

-Intensificarea modalității de prelucrarea a programelor pentru prevenirea și reducerea accidentelor de circulație rutieră în rândul minorilor împreună cu Inspectoratul Școlar al Județului Teleorman;

           -Combatere cu fermitate a oricăror încălcări a normelor legale în  domeniul rutier, îmbunătățirea organizării și sistematizării circulației pe drumurile publice și luarea măsurilor de educație rutieră a participanților la trafic;

-Verificarea și sesizarea permanență a stării drumurilor și sistemului de semnalizare rutieră în vederea comunicării cu predilecție autorităților administrației locale sau centrale din zona de competență, pentru remedierea punctelor sau zonelor care periclitează circulația rutieră ;

-Organizarea de acțiuni tematice împreună cu specialiști din cadrul Autorității Rutiere , R.A.R., Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică ;

-Atragerea mass-media în prezentarea activităților și acțiunilor de prevenție organizate, precum și la campaniile educaționale desfășurate în scopul prevenirii implicării participanților la trafic în evenimente rutiere.

La stabilirea acestor obiective, Autoritatea a avut în vedere necesitatea armonizării și compatibilității sistemului de ordine publică, astfel încât să se realizeze parteneriatul, societate civilă-poliție, în scopul soluționării problemelor comunitare, conform standardelor europene.

Pornind de la analiza rezultatelor obținute în ani anteriori de Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman, respectiv a evoluției situației operative, în scopul menținerii în termeni rezonabili a stării infracționale, a ordinii și siguranței publice în județ, raportată la fondurile materiale și umane existente, în anul 2007 se va avea în vedere respectarea următorilor indicatorii de performanță minimali pentru serviciul polițienesc:

 

1. Reducerea timpului de intervenție la evenimente care aduc atingere ordinii și liniștii publice prin mărirea vitezei de reacție a echipelor operative pentru constatarea și cercetarea conflictelor.

         2. Soluționarea plângerilor și sesizărilor penale cu operativitate și reducerea infracțiunilor îndreptate împotriva persoanei, patrimoniului, autorității, ordinii și liniștii publice, a violenței în familie cu precădere în mediul rural;

3. Reducerea continuă a ratei criminalității prin organizarea și desfășurarea de activități preventive în locurile și mediile pretabile comiterii de infracțiuni;

4.  Reducerea temerii de a fi victima unei infracțiuni în special în mediul urban;

5. Asigurarea dinamicii corespunzătoare în activitatea de soluționare a cauzelor penale cu autori necunoscuți a infracțiunilor comise cu violență și a accidentelor de circulație;

6. Creșterea  procentului de recuperare a prejudiciilor aduse bugetului de stat prin comiterea infracțiunilor economico-financiare ;

7. Prevenirea și combaterea infracțiunilor contra libertății persoanei, a furtului  din domeniul public și privat, în mod deosebit a furtului de auto și din locuințe;

8. Reducerea cu 2 % față de anul 2006 a numărului infracțiunilor grave (omoruri, tentative de omor, lovituri cauzatoare de moarte) ;

9. Reducerea nivelului victimizării populației prin accidente de circulație rutieră cu 2% față de anul 2006 ;

10.Creșterea eficienței misiunilor de patrulare, inclusiv auto, în zonele instituțiilor de învățământ preuniversitare, în colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi și cu Poliția Comunitară ; 

11.Reducerea criminalității judiciare, în special a celei săvârșite prin folosirea violenței, precum și a delicvenței juvenile;

12.Creșterea calității actelor de cercetare penală, a operativității și finalității judiciare, precum și a contribuției de recuperare a prejudiciilor aduse bugetului de stat prin comiterea infracțiunilor economico-financiare;

13.Reducerea abaterilor disciplinare produse de polițiști în exercițiul funcțiunii, prin care sunt lezate interesele legale ale cetățenilor;

14.Îmbunătățirea imaginii instituției prin asigurarea unei transparențe crescute în relațiile cu publicul și cu mass-media și întărirea încrederii cetățenilor în instituția poliției prin accelerarea procesului de implementare al acquis-lui comunitar european.

            În contextual alinierii la normele Unuinii Europene, este imperativ ca, atât autoritățile publice cât și polițiștii să actioneze în sprijinul și în scopul creșteriii securității persoanei, deziderat ce se va realiza numai eficientizând serviciul polițienesc, la care va contribui și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.

 

 

 

 

PREȘEDINTE ATOP,

 

 

ADRIAN FLORESCU