CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

 

 

 

 

 

 

RAPORT

 

ASUPRA EFICIENŢEI  POLIŢIEI

PE ANUL 2005

 

 

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, litera f din Regulamentul de organizare şi funcţionare a ATOP – aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 787/2002 – Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali are obligaţia de a elabora şi de a prezenta plenului Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică anual raportul asupra eficienţei  poliţiei.

            Plenul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică  întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12. 2005, a aprobat cu majoritate de voturi prezentul raport care va fi prezentat în prima şedinţă a Consiliului Judeţean.

            În anul 2005 – structurile Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman şi-au desfăşurat activitatea în baza prevederilor Programului de Guvernare, a Planului Unic cu principalele activităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor precum şi a Ordinelor şi Dispoziţiilor emise de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

            Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman – ca serviciu public aflat la dispoziţia cetăţeanului a continuat şi şi-a intensificat în cursul anului 2005 – activităţile profesionale de apărare a comunităţii prin derularea în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate ale unor ministere şi organizaţii neguvernamentale – a  Programelor şi Planurilor comune.

     Activitatea de realizare a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, în Strategia de activitate a Poliţiei Române, în  Ordinele şi Dispoziţiile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Inspectoratului General al Poliţiei Române s-a înscris pe următoarele direcţii principale:

1.                Realizarea măsurilor prioritare pentru integrarea europeană cuprinse în Planul de implementare la nivel local a legislaţiei armonizate cu aquis-ul comunitar.

     S-a acţionat pentru realizarea obiectivelor înscrise în Capitolul 24 – Justiţie şi Afaceri Interne constând în:

1.1 Creşterea eficienţei aplicării legislaţiei în domeniul dreptului de autor şi a celorlalte drepturi conexe.

     În acest domeniu au fost organizate 14 acţiuni de control şi verificări directe prilej cu care au fost constatate 27 de infracţiuni şi au fost confiscate bunuri în valoare de 150 milioane lei.

1.2 Punerea în aplicare a unor programe de pregătire în lupta împotriva criminalităţii economico – financiare, a traficului de droguri şi a traficului cu produse contrafăcute.

     În materializarea acestui obiectiv au fost organizate 67 acţiuni la care au participat 41 de lucrători de poliţie.

 

2.       Eficientizarea activităţii de prevenire a criminalităţii.

     Scopul prevenirii fenomenului infracţional îl constituie diminuarea sentimentului de insecuritate al populaţiei pe de o parte şi formarea la nivelul opiniei publice a unei atitudini de natură să conducă la descurajarea săvârşirii unor fapte ce contravin prevederilor legale pe de altă parte.

     Pentru realizarea obiectivelor activităţii de prevenire a infracţionalităţii, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman a mobilizat un număr mare de efective şi mijloace şi a fost într-un parteneriat permanent cu societatea civilă, cetăţenii şi comunităţile locale.

     Activitatea de prevenire a vizat în principal:

          2.1. Prevenirea traficului de fiinţe umane, a violenţei domestice, a furturilor    din patrimoniul public şi privat, a traficului şi consumului de droguri.

               Acţiunile de prevenire a infracţionalităţii pe domeniile susmenţionate s-au desfăşurat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică, Consiliul Judeţean, autorităţi ale administraţiei publice locale şi organizaţii neguvernamentale.

         2. 2. Asigurarea climatului de siguranţă civică.

      În acest scop s-au realizat în anul 2005 – un număr de 33 razii, 1.248 acţiuni şi verificări directe, 65 intervenţii rapide la evenimente şi 14.624 patrulări din care 10.988 în mediul urban şi 3.636 în mediul rural.

         2. 3. Prevenirea săvârşirii unor fapte cu grad redus de pericol social.

                 În cursul anului 2005 lucrătorii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman au constatat 48.902 contravenţii şi au aplicat amenzi în valoare de 30 miliarde lei; au fost aplanate 5.151 stări conflictuale; au fost depistaţi 104 vagabonzi şi cerşetori şi 916 minori lipsiţi  de supraveghere faţă de care în colaborare cu instituţiile abilitate s-au luat măsuri pentru internarea în instituţii specializate şi după caz încredinţarea acestora familiilor.

         2. 4. Creşterea calităţii serviciilor prestate către populaţie.

                Serviciile prestate de către lucrătorii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului în anul 2005 s-au materializat prin:

-          efectuarea unui număr de 2.862 activităţi în unităţile de învăţământ ;

-          efectuarea a 3.625 intervenţii la solicitarea cetăţenilor;

-          eliberarea a 35.609 de certificate de cazier judiciar din care 24.426 în regim de urgenţă;

-          executarea a 8.150 ordine de încorporare, recrutare, mobilizare;

-          verificarea unui număr de 1.366 deţinători de armă şi eliberarea a 43 permise de armă şi 106 autorizaţii pentru cumpărarea de arme;

-          avizarea unui număr de 350 planuri de pază şi verificarea pentru încadrarea ca paznic a unui număr de 1.749 persoane;

-          s-au executat 1.564 mandate de aducere şi 1.163 activităţi pe linia centrelor militare;

-          au fost desfăşurate activităţi pentru examinarea şi rezolvarea unui număr de 6.611 petiţii şi reclamaţii.

 

3.      Creşterea eficienţei activităţii de combatere a criminalităţii.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman a reuşit în anul 2005 printr-o mai bună şi eficientă organizare a activităţii diminuarea fenomenului infracţional, înregistrându-se 3.203 infracţiuni faţă de 3.389 în anul 2004 – deci cu 5,49% mai puţin.

Structurate cele 3.203 infracţiuni se prezintă astfel:

-          1.691 – s-au săvârşit în mediul urban şi 1.496 în mediul rural;

-             792 – economico – financiare;

-          1.201 – judiciare;

-          1.210 – de altă natură.

Se constată o reducere a volumului criminalităţii – de la 797 infracţiuni la 100.000 locuitori în anul 2004 la 753 infracţiuni la 100.000 locuitori în anul 2005.

A scăzut de la 1.436 în 2004 la 1.167 în anul 2005 – numărul infracţiunilor contra patrimoniului, inclusiv tâlhăriile de la 31 la 21.

Valoarea prejudiciului, cauzat avutului public şi privat în anul 2005 prin infracţiuni, a fost de 218.384 mii lei şi a fost recuperat în procent de 24,84%.

În anul 2005 au fost cercetate 2.742 persoane din care:

-          134  persoane în stare de reţinere sau arest preventiv;

-          138  persoane cu antecedente penale;

-          230  minori;

-          182  persoane fără ocupaţie.

Permanenta dinamică a fenomenului infracţional a impus organizarea şi desfăşurarea de activităţi în vederea prevenirii şi contracarării fenomenului crimei organizate.

Cadrele specializate au constatat în anul 2005 – 11 infracţiuni în acest domeniu – prin acţiunile care au avut drept obiect respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri, în unităţile tip farmacie deţinerea fără suport legal a următoarelor substanţe:

-          354 l acid sulfuric;

-            60 l acid clorhidric;

-              3 l acetonă;

-              6 kg permanganat de potasiu;

-          2.780 comprimate stupefiante/psihotrope.

Cu prilejul acţiunilor au fost indisponibilizate 7 autoturisme produs al infracţiunii.

În anul 2005 – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea a 149 acte de corupţie în care au fost implicate 114 persoane dosarele fiind declinate organelor de parchet competente să efectueze urmărirea penală.

A crescut la 35,54% gradul de identificare al autorilor în dosarele cu autori neidentificaţi – procent superior mediei pe ţară, care este de 13,51%. Astfel la 1 ianuarie 2005 numărul lucrărilor şi dosarelor cu autori neidentificaţi a fost de 1.424, cărora li s-au adăugat 1.905 în cursul anului. Au fost rezolvate 1.464 dosare, din care 1.215 prin identificarea autorilor.

Au fost constatate 534 infracţiuni la regimul circulaţiei, au fost aplicate 39.214 sancţiuni contravenţionale şi reţinute 1.607 permise de conducere pentru abateri care au pus în pericol securitatea traficului rutier.

Cu toate acestea, în judeţul Teleorman în anul 2005 – au avut loc 104 accidente grave de circulaţie, urmare cărora au decedat 44 persoane, iar 75 de persoane au fost grav rănite.

Pe linie de arme, muniţie şi substanţe toxice, urmare activităţii desfăşurate s-au constatat 8 infracţiuni şi au fost ridicate în vederea confiscării 25 arme de foc, 20 arme de vânătoare, 219 cartuşe de vânătoare, 1 proiectile şi grenade şi 5,102 kg substanţe toxice.

 

4.        Etica şi conduita profesională

    Pentru creşterea nivelului de competenţă profesională a poliţiştilor şi îmbunătăţirea stării disciplinare s-au luat de către conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman măsurile necesare pentru crearea unui climat de ordine şi disciplină care să asigure îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu pe de o parte şi pentru înlăturarea devianţei în comportamentul cadrelor pe de altă parte.

     Cu toate acestea 13  poliţişti au comis abateri disciplinare pentru care s-au aplicat sancţiuni constând în 8 mustrări scrise şi 5 reduceri ale salariului.

     Au fost efectuate în cursul anului 2005 cercetări în 16  lucrări penale în care au fost reclamaţi 17 poliţişti. În 2 din  cazuri s-a propus şi confirmat soluţia începerii urmăririi penale şi s-a dispus î.u.p. a unui poliţişt acuzaţ de comiterea unor infracţiuni.

    Mai sunt 14 lucrări în faza actelor premergătoare. Pe parcursul anului 2005 s-au stabilit măsuri operative pentru înlăturarea deficienţelor constatate.

     Pentru rezultate bune şi foarte bune au fost acordate 295 recompense astfel:

-          272 – în bani;

-              9 – în ridicarea unor sancţiuni aplicate în anii anteriori;

-         14 – înaintări în gradul profesional următor înaintea îndeplinirii stagiului minim;

Activitatea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman a fost analizată în luna decembrie 2005 de către Comisia Consultativă a Judeţului Teleorman, prilej cu care s-a aprobat printr-o hotărâre programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii sale în anul 2006 care va conduce la efecte vizibile în combaterea criminalităţii.

Apreciem că în anul 2005 – conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman a acţionat consecvent şi eficient pentru realizarea principalului deziderat al activităţii sale – asigurarea sentimentului de siguranţă pentru membrii comunităţii – şi în acest sens şi-a folosit raţional efectivele şi mijloacele din dotare asigurând o prezenţă mai activă a poliţiştilor în principalele locuri şi puncte vulnerabile de pe raza localităţilor judeţului.

S-a acordat de asemenea o atenţie sporită supravegherii unor obiective şi locuri vulnerabile din cartiere, parcări, zone comerciale aglomerate, zone ale unităţilor de învăţământ, realizând şi patrule mixte cu gardieni publici şi agenţi ai societăţilor private de pază.

S-a acţionat mult mai bine pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor stradale, a celor comise cu violenţă, a sustragerii de produse petroliere şi produse agricole şi a furturilor de animale.

Au fost organizate zilnic patrulări, acţiuni şi verificări avînd ca obiective descurajarea găştilor de cartier şi identificarea societăţilor care comercializează băuturi alcoolice şi ţigări în zona unităţilor de învăţământ precum şi întărirea disciplinei comerciale în pieţele agroalimentare şi în transportul public local şi judeţean de călători.

Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman a avut în cursul anului 2005 – o prezenţă activă în cadrul şedinţelor Comisiei Judeţene pentru aplicarea legilor funciare, Comisiei de Dialog Social, Comisiei Judeţene pentru Dezastre – din care legal face parte, precum şi în alte comisii constituite prin ordin al prefectului judeţului Teleorman.

 

5.     Concluzii

Având în vedere – reducerea numărului de infracţiuni şi a volumului criminalităţii în anul 2005 comparativ cu anul 2004, creşterea peste media pe ţară a procentului de identificare al autorilor necunoscuţi, recuperarea în procent de 24.84% - a prejudiciului produs prin infracţiuni, numărul mare de patrulări, acţiuni şi verificări, precum şi cel al sancţiunilor aplicate pentru încălcarea legii, dar şi atitudinea fermă a conducerii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman de pedepsire a lucrătorilor care au încălcat legea – putem concluziona că instituţia a făcut paşi importanţi în realizarea obiectivelor reformei în domeniu şi că noi cetăţenii judeţului beneficiem fără drept de tăgadă de un grad sporit de siguranţă civică şi ne percepem mai bine rolul de partener al poliţistului în interesul comunităţii.

Pentru toate acestea apreciem că în anul 2005 – lucrătorii din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman şi-au îndeplinit indicatorii minimali de performanţă iar activitatea instituţiei merită fără rezerve calificativul “foarte bine”.

 

                                                          

 

 

                                               PREŞEDINTE A.T.O.P.,

 

 

Florescu Adrian