CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PREȘEDINTE


D I S P O Z I Ţ I E

privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară
în data de 8 octombrie 2015

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea
Având în vedere:

În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată

D I S P U N E:

Art.1. Consiliul Judeţean Teleorman se convoacă în şedinţă extraordinară în ziua de joi, 8 octombrie 2015, ora 11.00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se transmite către consilierii judeţeni, se afişează la sediul instituţiei şi se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Adrian Ionuţ Gâdea

Avizat pentru legalitate
Secretar al judeţului
jr. Silvia Oprescu

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ LOCALĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
jr. Cristescu Mirtis Mihaela