R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 29 octombrie 2015

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 29 octombrie 2015, prin dispoziția nr. 579 din 22 octombrie 2015.

La ședință participă toți consilierii în funcție, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 8 octombrie 2015, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean, din 8 octombrie 2015.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general al cheltuielilor pentru obiectivul ,,Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” la terminarea execuției lucrărilor.

Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 62 din 29 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 26 iulie 2013.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1.  Diverse.

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, vă fac cunoscut că inițiatorul proiectului de hotărâre de la punctul 1 a retras acest proiect, fapt pentru care celelalte puncte vor fi renumerotate în mod corespunzator.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

La punctul unu de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 32 voturi „pentru” (domnul Neagu Tudor nu participă la vot) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

 

            La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 32 voturi „pentru” (domnul Neagu Tudor nu participă la vot) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

 

            La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2015.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2015.

 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Supun la vot anexa nr. 1, Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului  Teleorman pe anul 2015.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot anexa nr. 2, Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

 

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

 

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Șuică Iulian.

Eu aș dori să intervin, domnule președinte. Este vorba despre bugetul de venituri și cheltuieli pe 2015 al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman. Am observat că există o influență de 10000 lei. Sunt luați bani de la „cheltuieli de personal” care merg la „bunuri și servicii”. Nu există nici o motivare în proiectul de hotărâre și aș dori să știu unde anume merg acești  bani la capitolul „bunuri și servicii” și de ce sunt luati de la „cheltuieli de personal”. A fost dimensionat greșit bugetul sau au existat niște criterii de economie?

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

La partea legată de cheltuielile de personal există un fond disponibil. Disponibilul respectiv a fost transferat către „bunuri și servicii”. Sigur, influența este de 46000 lei din care 28000 lei merg la bunuri și servicii și 18000 lei merg la active nefinanciare, iar diferența de 10000 lei provine din veniturile prestate din servicii și activitățile pe care le prestează acest serviciu. Cu siguranță acești bani nu pot fi luați de la cheltuieli de personal decât dacă există acest surplus pentru a se asigura desfășurarea normală a activității.

Domnul Șuică Iulian.

Ne puteți exemplifica ce gen de activități a justificat acest transfer de fonduri?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

A fost vorba despre niște lucrări pentru înlocuirea tâmplăriei care era foarte veche.  Lucrările respective au fost aprobate în urmă cu o sedință sau două.

Domnul Șuică Iulian.

Mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 32 de voturi “pentru” și 1 vot “împotriv㔠(domnul Șuică Iulian) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

 Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman .

Supun la vot proiectul de hotărâre.

                        - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

      La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2016. 

Rog pe domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Șuică Iulian.

Eu am o întrebare, domnule președinte. Am observat în expunerea de motive că în ceea ce privește aparatul de specialitate al Consiliului Județean pentru 2016 sunt prevăzute 161 de funcții publice dintre care 63 vacante. Aș dori să știu care este numărul de funcții publice pe anul 2015 și cum acest număr variază pentru anul următor. Există o creștere ?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Acesta este numărul total de posturi pe care noi îl avem în organigramă. Dintre 161 de posturi, 63 sunt vacante la acest moment. Noi avem obligația ca anual să aprobăm planul de ocupare al acestor funcții publice atât pentru Consiliul Județean cât și pentru instituțiile subordonate și sunt trecute posturile care urmează a fi ocupate prin promovare pentru colegii care îndeplinesc criteriile de vechime și trec de la o treaptă la alta, cele care vor fi  supuse recrutării prin transfer  și cele care vor fi scoase la concurs.

Domnul Șuică Iulian.

În concluzie, noi propunem același număr de posturi.

Domnul presedinte Gadea Adrian Ionut.

Da, absolut.

      Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2016. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2016.

 

            La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 62 din 29 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

            Domnul Șuică Iulian.

Domnule presedinte, eu am să votez împotriva acestui proiect deoarece observ că este vorba despre o transformare a acelorași posturi care au mai fost propuse.

Domnul președinte Gadea Adrian Ionut.

Vă asigur că nu este vorba despre aceleași posturi. Vorbim despre o transformare a posturilor pentru considerente de eficientă a cheltuielilor pe care această unitate le are pentru perioada următoare.

Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 62 din 29 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 31 voturi „pentru”, 1 vot „împotriv㔠(domnul Șuică Iulian) și o „abținere” (doamna Burghiu Mihaela) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 62 din 29 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 26 iulie 2013

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 26 iulie 2013.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 26 iulie 2013.

 

            La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

            Vă fac cunoscut  că în mape aveți și o ,,Informare privind activitatea desfășurată de către Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică în trimestrul III/2015’’.

Dacă aveți alte propuneri sau intrebări referitoare la acest material, vă rog să le prezentați.

Domnul Pîrjol George.

            Domnule președinte, am înțeles că în noiembrie vor veni primii imigranți în România. Noi avem centre prevăzute pentru primirea acestora?

            Domnul președinte Gâdea Ionuț Adrian.

            Până la acest moment, nu mi s-a comunicat nimic în acest sens.

            Stimați colegi, înainte de a încheia, am placerea să vă informez că zilele trecute am participat la Gala Premiilor de Excelență în Administrația Publică Locală, eveniment în cadrul căruia Consililul Județean Teleorman a primit premiul de excelență pentru cele cinci proiecte cu care ne-am prezentat în acest an. Este vorba de proiectul prin care au

fost achiziționate echipamente pentru intervenții în situații de urgență, un alt proiect se referă la lucrările de reabilitare ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, iar celelalte trei au avut ca obiect drumuri județene. Acest premiu se datorează și dumneavoastră și colegilor din aparatul de specialitate care se ocupă de implementare, precum și colegilor de la asociațiile de dezvoltare. De asemenea, acest premiu ne onorează, dar ne și obligă pe mai departe.

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

     

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia