R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 8 octombrie 2015

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară pentru astăzi, 8 octombrie 2015, prin dispoziția nr. 554 din 6 octombrie 2015.

La ședință participă 24 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, lipsind doamnele Frăsineanu Fulvia, Burghiu Mihaela, domnii consilieri Amarie Constantin, Florea Dan, Ion Petre, Ștefan Mihai Gabriel și Vrăjitoarea Emilian, iar domnul Zavera Nicolae este în concediul de odihnă, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare.

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman, prin afișare la avizierul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de 23 septembrie 2015, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare al Consiliului Județean, din 23 septembrie 2015.

 

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și sumele reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez , în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârii fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La punctul de pe ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și sumele reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și sumele reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 24 de voturi “pentru” și un vot “împotriv㔠(domnul Șuică Iulian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și sumele reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019.

În mape aveți și o invitație, pe care vă rog să o onorați, pentru duminică, 25 octombrie 2015, de a participa la ceremonia publică dedicată zilei armatei române, ce se va desfășura la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial din Alexandria.

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                                               SECRETAR AL JUDEȚULUI,

 

      Adrian Ionuț Gâdea                                                                                  Silvia Oprescu