CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 26 noiembrie 2015 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

                                    Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

                                    În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

                                    Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de joi, 26 noiembrie 2015, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a unui spațiu din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind predarea din administrarea Consiliului Județean Teleorman a unor tronsoane de drumuri comunale din județul Teleorman în administrarea unor consilii locale și încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 107 din 16 iulie 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normativelor privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Teleorman, precum și ale instituțiilor publice din subordine.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

                                          Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

                                          Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Diverse.

 

 

                              Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț 

                                                                                                                       

                                      

                                                                                       Avizat

                                                                                                                                        pentru legalitate

                                                                                                                                   Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ noiembrie 2015