R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 13 noiembrie 2015

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară pentru astăzi, 13 noiembrie 2015, prin dispoziția nr. 611 din 11 noiembrie 2015.

La ședință participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, (lipsind domnii Iliescu Alexandru și Pițigoi Mihai) ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman, prin afișare la avizierul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de 6 noiembrie 2015, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Județean, din 6 noiembrie 2015.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a sumelor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru anul 2015.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene pentru anul 2015.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârii să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

La punctul unu de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

            Domnul Neagu Tudor.

            Domnule președinte, eu nu particip la vot.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Este în regulă.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 30 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

            Domnul Neagu Tudor.

            Domnule președinte, eu nu particip la vot.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Este în regulă.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 30 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

            La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

            Domnul Neagu Tudor.

            Domnule președinte, eu nu particip la vot.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Este în regulă.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 30 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

 

            La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a sumelor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru anul 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Neagu Florin.

Domnule președinte, dacă îmi dați voie, revin cu aceeasi observație de trei ani. Întotdeauna localitățile pe care noi le reprezentăm sunt cele vitregite. Nu înteleg de ce cetățenii  acestor localități primesc întotdeauna mai puțini bani decât cele pe care dumneavoastră le patronați, respectiv localitățile cu primari PSD. Întotdeauna am votat împotrivă si întotdeauna mi-am prezentat nemulțumirea fară să se schimbe nimic. De aceasta dată voi fotografia acest document cu repartiția, voi trece în dreptul fiecarei localități apartenența politică și o voi publica pe internet ca să vadă oricine modul discreționar în care se repartizează aceste sume la consiliul judetean.

Vă mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Și eu vă mulțumesc. Vreau să vă informez ca sunt localități cu primari PNL care au primit mai mult decât localități conduse de primari PSD. De asemenea, există multe localități PNL unde s-au repartizat sume mici, care nu au răspuns solicitărilor noastre de a ne comunica ce arierate au si ce proiecte pentru care trebuie să asigure cofinanțarea sau ce proiecte au finanțate din bugetul local. Termenul de răspuns a fost de patru, cinci zile. Dacă nu ne-au răspuns, înseamnă că nu au nevoie de acești bani.

Domnul Neagu Florin.

Domnilor, inclusiv acest răspuns a devenit stereotip la fiecare sedință.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Domnule președinte, aș dori să intervin și eu și să-l atenționez pe colegul nostru că cea mai mare sumă pe care a primit-o o comună este la Cosmești, deci care nu este cu apartenență PSD.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Domnilor, vă repet, localitățile la care faceți referire sunt cele care nu au răspuns solicitării noastre.

Domnul Bălan Ilie.

Domnule președinte, dacă imi dați voie, știu că există o regulă echitabilă pentru toate localitățile din județul Teleorman. Se făcea o medie și împărțeam la fiecare localitate media respectivă. Se ținea cont, într-adevăr și de alte criterii iar sumele puteau sa depășească această medie. Acum însă cred că sumele s-au alocat neechitabil. Mă refer la localități precum Mereni, Plosca, Moșteni.

Domnul Piper Savu Florin.

Domnule Bălan, vă faceți că nu înțelegeti care a fost criteriul și cum s-au repartizat sumele. Vă sfătuiesc atât pe dumneavoastră cât și pe domnul Neagu Florin să verificați la primarii localităților la care faceți referire care a fost cauza.

Domnul Bălan Ilie.

Domnule consilier, dacă vă cerem să ne prezentați documentele potrivit cărora s-au făcut aceste alocări, puteți să ni le puneți la dispoziție să vedem care localități au răspuns și ce au solicitat?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Ii sugerez domnului Neagu Florin să consulte ultima rectificare de buget de la sfărșitul lunii iulie si veți constata că localitățile conduse de primari PNL sunt localitățile care au primit sumele cele mai mari. De asemenea, vă informez că am revizuit proiectul de hotărâre privind inundațiile. Vă repet că toate localitățile care au fost afectate de inundații au fost invitate la consiliul județean pentru a-și revizui proiectul de hotărâre în ideea de a primi bani. Nu am tratat pe nimeni în funcție de culoarea politică. Dacă există primari care consideră acest lucru, îi invit să participe la următoarea sedință și să-și expună punctual nemulțumirile. Mulțumesc.

            Vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a sumelor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru anul 2015.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 23 voturi „pentru” și 8 voturi „împotriv㔠(doamna Burghiu Mihaela și domnii Bălan Ilie, Ștefan Mihai Gabriel, Ion Petre, Șuică Iulian, Neagu Florin, Pîrjol George și Amarie Constantin) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a sumelor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru anul 2015.

            La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene pentru anul 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene pentru anul 2015.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 29 voturi „pentru” și 2 voturi „împotriv㔠(domnii Șuică Iulian și Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene pentru anul 2015.

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Supun la vot anexa nr. 1, Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului  Teleorman pe anul 2015.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot anexa nr. 2, Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

            PREȘEDINTE                                                    SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia