R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 22 decembrie 2015

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 22 decembrie 2015, prin dispoziția nr. 715 din 16 decembrie 2015.

La ședință participă toți consilierii în funcție, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locale, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 8 decembrie 2015, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean, din 8 decembrie 2015.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor  tehnico-economice pentru obiectivele de investiții ,,Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE70) – Orbeasca de Sus-Tătărăștii de Sus – limită județ Argeș, km 54+187-110+926, (L=56,739 km)”  și ,,Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu-Cernetu, km 30+000 - 42+060, (L=12,060 km)”, în faza proiect tehnic.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseul TR 059 Turnu Măgurele –Ciuperceni - Poiana cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de acesta.

                              Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la contractele de asociere încheiate  între Județul  Teleorman  prin  Consiliul  Județean  Teleorman   și   Unități  Administrativ-Teritoriale din  județul Teleorman.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Teleorman și Primăria Svishtov, districtul Veliko Tarnovo, Republica Bulgaria.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Teleorman și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, Pitești – Sistemul de Gospodărire a Apelor, Teleorman.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Teleorman și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teleorman - Neajlov.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul IV al anului 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Diverse.

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, precizez că, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre de la punctul nr. 15, doresc să îl retrag de pe ordinea de zi, deoarece nu am primit încă avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

De asemenea, mai am de făcut două propuneri:

- prima se referă la faptul că titlurile proiectelor de hotărâre de la punctele 4, 5 și 6 s-au completat, în sensul introducerii în Acordul de parteneriat și al Inspectoratului pentru Situații de Urgenț㠄A.D.Ghica”, deoarece este instituția cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, fiind și beneficiarul tuturor mașinilor și echipamentelor specializate pentru intervenții.

- cea de-a doua se referă la suplimentarea proiectul ordinii de zi cu „Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii de implementare a proiectului “Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în zona transfrontalieră (IMES) și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia”.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat și completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La punctul unu de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor  tehnico-economice pentru obiectivele de investiții ,,Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE70) – Orbeasca de Sus-Tătărăștii de Sus – limită județ Argeș, km 54+187-110+926, (L=56,739 km)”  și ,,Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu-Cernetu, km 30+000 - 42+060, (L=12,060 km)”, în faza proiect tehnic.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor  tehnico-economice pentru obiectivele de investiții ,,Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE70) – Orbeasca de Sus-Tătărăștii de Sus – limită județ Argeș, km 54+187-110+926, (L=56,739 km)”  și ,,Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu-Cernetu, km 30+000 - 42+060, (L=12,060 km)”, în faza proiect tehnic.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor  tehnico-economice pentru obiectivele de investiții ,,Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE70) – Orbeasca de Sus-Tătărăștii de Sus – limită județ Argeș, km 54+187-110+926, (L=56,739 km)”  și ,,Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu-Cernetu, km 30+000 - 42+060, (L=12,060 km)”, în faza proiect tehnic.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseul TR 059 Turnu Măgurele –Ciuperceni - Poiana cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de acesta.

 

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseul TR 059 Turnu Măgurele –Ciuperceni - Poiana cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de acesta.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseul TR 059 Turnu Măgurele –Ciuperceni - Poiana cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de acesta.

            La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la contractele de asociere încheiate  între Județul  Teleorman  prin  Consiliul  Județean  Teleorman   și   Unități  Administrativ-Teritoriale din  județul Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la contractele de asociere încheiate  între Județul  Teleorman  prin  Consiliul  Județean  Teleorman   și   Unități  Administrativ-Teritoriale din  județul Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la contractele de asociere încheiate  între Județul  Teleorman  prin  Consiliul  Județean  Teleorman   și   Unități  Administrativ-Teritoriale din  județul Teleorman.

            La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Teleorman și Primăria Svishtov, districtul Veliko Tarnovo, Republica Bulgaria  și Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠓A.D.Ghica”, județul Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Teleorman și Primăria Svishtov, districtul Veliko Tarnovo, Republica Bulgaria  și Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠓A.D.Ghica”, județul Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Teleorman și Primăria Svishtov, districtul Veliko Tarnovo, Republica Bulgaria  și Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠓A.D.Ghica”, județul Teleorman.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Teleorman și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, Pitești – Sistemul de Gospodărire a Apelor, Teleorman și Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠓A.D.Ghica”, județul Teleorman. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Teleorman și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, Pitești – Sistemul de Gospodărire a Apelor, Teleorman și Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠓A.D.Ghica”, județul Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Teleorman și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, Pitești – Sistemul de Gospodărire a Apelor, Teleorman și Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠓A.D.Ghica”, județul Teleorman.

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Teleorman și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teleorman – Neajlov și Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠓A.D.Ghica”, județul Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Teleorman și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teleorman – Neajlov și Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠓A.D.Ghica”, județul Teleorman.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

                        - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Teleorman și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teleorman – Neajlov și Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠓A.D.Ghica”, județul Teleorman.

      La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

      Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

      La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

      Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare. 

            Domnul Neagu Tudor.

            Domnule președinte, eu nu particip la vot.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Este în regulă.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

                        - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      Cu 32 de voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

      La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

      Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare. 

            Domnul Neagu Tudor.

            Domnule președinte, eu nu particip la vot.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Este în regulă.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

      Cu 32 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

            La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul IV al anului 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul IV al anului 2015.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul IV al anului 2015.

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Șuică Iulian.

            Eu aș dori să am o scurtă intervenție, domnule președinte. În cadrul acestui proiect ne propuneți virări de credite de la un capitol la altul. Am să votez “pentru” cu o singura excepție și anume, la partea a cincea,   “Acțiuni economice” – titlul 10 – “Active nefinanciare”. Este vorba despre suma de 17.632,00 lei, sumă care provine din cele două surse, 1.705,00 lei sumă încasată suplimentar din impozitul  pe venit și  15.927,00 lei   virări de la capitolul “Transporturi”. Nu sunt de acord ca această sumă să meargă la capitolul pe care l-am enunțat înainte . Înțeleg din expunerea de motive că această sumă va merge la un proiect privind Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră. Cred că ar fi trebuit să intervin și la votarea ordinii de zi. Din punctul meu de vedere aceste două proiecte ar fi trebuit corelate chiar dacă mi s-a spus in timpul ședinței că această sumă trebuie să fie virată de către consiliul județean înainte de 31 decembrie și, în felul acesta, poate că nu s-ar mai justifica prelungirea cu 6 luni a proiectului. Nu sunt de acord, din același principiu pe care l-am enunțat si în ședința anterioară, întrucât consider că trecând această sumă pe neeligibil, este de o chestiune de maximă responsabilitate. Eu lucrez cu fonduri europene și știu că trebuie să justificăm donatorilor fiecare astfel de transfer. Deși nu avem de ales, mi se pare o împovărare în plus a bugetului cu încă o sumă trecută pe neeligibil, motiv pentru care, la acest capitol, voi vota “împotrivă”.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț:

            Vă mulțumesc. Dați-mi voie să vă răspund. Dumneavoastră înțelegeți mecanismul întrucât lucrați cu fonduri europene. Nu cred ca este de preferat să nu aprob o cheltuială neeligibilă și astfel să pierdem întreaga alocare de fonduri de la Uniunea Europeană. Întrucât finanțarea se face prin cerere de rambursare, trebuie să avem acești bani înainte, bani care se întorc în bugetul județului. În altă ordine de idei, prelungirea contractului de finanțare la proiectul “Managementul situațiilor de urgență în regiunea transfrontalier㔠se referă la patru loturi de achiziții. Trei loturi au fost “rezolvate”. S-au achiziționat echipamentele respective cu respectarea întregii proceduri. Pentru lotul numărul doi, care se refera la achiziționarea unor autospeciale, o automacara și două scări,  s-a reluat procedura de trei ori pentru că nu s-a prezentat nici un ofertant. Abia a patra oară a fost un ofertant care a și fost declarat câștigător și s-a incheiat contractul. El este valabil până la data de 31 decembrie. Pe data de 11 decembrie, acest ofertant ne aduce la cunoștință că o parte dintre aceste echipamente nu îndeplinesc  specificațiile și condițiile din caietul de sarcini, riscând astfel ca acest proiect să fie declarat neeligibil. Noi luăm această măsură de prevenție, prin prelungirea contractului până în luna mai, anul următor. Dacă la data de 31 decembrie aceste echipamente vor corespunde condițiilor din caietul de sarcini, nu va fi nici un fel de problemă. Acest lot are o valoare de peste 6 milioane euro. Dacă echipamentele nu vor fi achiziționate până în ianuare, vom fi nevoiți să reluăm procedura pe cheltuiala neeligibilă. Pe de altă parte, vom intenta acțiune în instanță pentru recuperarea acestei sume, pentru lucrările neexecutate din contract.

 

Domnul Suica Iulian.

            Eu credeam, domnule președinte, că dincolo de această justificare, pe care am citit-o și noi în expunerea de motive, cred că ar trebui să ne punem  întrebarea și cine este vinovat pentru managementul acesta “performant” de a ajunge să dăm în judecată groapa de gunoi și să pierdem milioane de euro cu case de avocatură de la Bruxelles, pe principiul că decât să pierdem finanțarea, mai bine să pierdem doar o parte, urmând apoi să recuperăm aceste sume prin acțiune în instanță. Mi-aș dori să am garanția că aceste procese vor fi câștigate de către consiliul județean. Se face vorbire despre zona penală, ceea ce nu este indicat când vorbim despre fonduri alocate de la Uniunea Europeană, iar aceste proiecte de hotărâre trebuie votate în deplină cunoștință de cauză.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Eu v-am explicat care este procedura. Nu pot să accept să primesc niște echipamente neconforme. Iar dacă nu s-a prezentat nimeni la licitație, nu putem să tragem pe nimeni la răspundere.

Domnul Neagu Florin.

            Domnule președinte, dacă imi permiteți, în condițiile în care nu s-a prezentat nimeni la licitație de trei ori consecutiv, în situații similare, pe același specific, la alte organizații din țară, care a fost finalitatea demersului? A avut loc un minim de informare, să vedem dacă în România s-au mai solicitat astfel de utilaje și cine le-a achiziționat? Este posibil ca cerințele din caietul de sarcini să fie practic nerealizabile? Văd că există un gen de blocaje care s-au repetat și la alte proiecte.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Domnule Neagu, atâta timp cât licitația este publică, se află publicată în SEAP, au acces ofertanții din toată țara. Nu pot să merg să caut un ofertant anume despre care am aflat că a câștigat altă licitație similară, ar însemna să favorizez pe cineva.

            Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Domnule președinte, pe mine mă intrigă faptul că o parte dintre colegii noștri vin acum, în ceasul alo douăsprezecelea să solicite lămurir. Nu putem să abandonăm niște proiecte importante, începute cu ani în urmă, pentru că nu s-a luat la cunoștință la timp despre etapele derulate și asupra cărora s-au făcut informări și s-au derulat cu acordul nostru, celor prezenți. Puteți oricând să faceți o solicitare pentru a revedea înscrisurile de la momentele respective. Nu putem să renunțăm la aceste proiecte pentru că nu am luat la cunoștință sau n-am înțeles anumite etapte care au mai fost prezentate și aprobate.

Domnul Șuică Iulian.

Eu nu am votat niciodată împotriva interesului comun. Acum dezbatem niște situații prin care se solicită prelungirea unor contracte, adică trecerea unor sume de bani pe neeligibil, ceea ce înseamnă să-i luăm din bugetul de dezvoltare al județului. Eu nu am acces să caut în bazele de date de la compartimentul managementul proiectelor europene, ca să văd cum s-au întocmit caietele de sarcini.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă informez că toate cele șapte județe ale regiunii Sud Muntenia se află în situații similare. Noi suntem județul cu cele mai puține proiecte care au solicitat prelungirea contractelor. Noi am fost dispuși să acceptăm și acele echipamente neconforme cu caietul de sarcini, dar atât cei de la ADR Sud Muntenia cât și cei de la AM POR ne-au atras atenția că ar fi o cheltuială neeligibila. Astfel că avem două variante: ori să se declare tot proiectul neeligibil ori să mergem în continuare pe cheltuiala neeligibilă doar pentru lotul doi și să mă îndrept în continuare cu acțiune în instanță pentru a intra în posesia echipamentelor așa cum au fost ele solicitate de către noi.

Mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte observații vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Supun la vot Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului  Teleorman pe anul 2015.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot Secțiunea de dezvoltare a județului Teleorman pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 29 de voturi “pentru”, dou㠓abțineri” (doamna Burghiu Mihaela și domnul Moț Petrică) și două voturi “împotriv㔠(domnii Ion Petre și Șuică Iulian care a votat împotrivă la capitolul Transporturi) s-a aprobat Secțiunea de dezvoltare a județului Teleorman pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018.

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 28 de voturi “pentru”, trei “abțineri” (doamna Burghiu Mihaela și domnii Neagu Florin și Moț Petrică) și dou㠓împotriv㔠(domnii Ion Petre și Șuică Iulian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

            La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

            La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

            La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii de implementare a proiectului “Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în zona transfrontalieră (IMES) și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Ion Petre.

Domnule președinte, am înțeles că valoarea care trece pe anul 2016, în cadrul proiectului, reprezintă o sumă care trebuia sa fie suportată de către Uniunea Europeană împreună cu noi, iar acum suma va intra pe cheltuiala consiliului județean. Această îndatorare suplimentară poate fi recuperată printr-un eventual câștig în instanța de la partenerii cu care s-au incheiat contractele? Sau poate fi imputată altor persoane responsabile de implementarea proiectului?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Domnule Ion, recapitulez pe scurt istoricul acestor demersuri. În cadrul proiectului au fost patru loturi de utilaje și echipamente. Într-un lot s-a achiziționat un echipament al cărui centru de comandă se află la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Echipamentele de alarmare sunt montate în toate localitățile riverane Dunării de la Islaz până la Năsturelu. ISU gestionează din acest centru de comanda toate situațiile de urgență care vor interveni la nivelul fluviului Dunărea. Printr-un alt lot s-a achiziționat o stație mobilă de filtrare a apei, iar prin alt lot, a fost achiziționată o barcă cu toate dotările necesare, iar prin cel de-al patrulea lot, sunt prevăzute achiziționarea unor autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă, două autospeciale și o autoscară. Acest lot cu aceste echipamente a fost câștigat a patra oara la licitație. Furnizorul acestor echipamente ne-a informat, pe data de 11 decembrie, că o parte dintre acestea nu respectă specificațiile solicitate.

Domnul Ion Petre

Vă mulțumesc pentru lămuriri. De fapt acest aspect mă interesa și anume, dacă această sumă de peste 6 milioane de lei care se trece de la cheltuiala Uniunii Europene la cheltuiala județului, poate fi recuperată prin acțiunea în instanță.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Noi nu ne putem îndrepta decât împotriva celui cu care avem relații contractuale și urmează să facem acest lucru.

Vă mulțumesc.

            Dacă nu mai sunt alte observații dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii de implementare a proiectului “Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în zona transfrontalieră (IMES) și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 26 de voturi “pentru”, dou㠓abțineri” (domnii Bălan Ilie și Moț Petrică) și cinci “împotriv㔠(doamna Burghiu Mihaela și domnii Pârjol George, Neagu Florin, Șuică Iulian și Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii de implementare a proiectului “Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în zona transfrontalieră (IMES) și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

            Dacă  aveți alte probleme?

Domnul Pârjol George.

Domnule președinte, pentru ca tot am discutat despre DJ 504, în comuna Tătărăști, în dreptul postului de poliție, se află o curbă care ridică probleme participanților la trafic deoarece pe sensul de deplasare Tătărăști-Alexandria, în condiții de vizibilitate redusă, curba este imperceptibilă, nu este semnalizată creându-se iluzia optică ca este un drum drept. Acolo s-au întamplat foarte multe accidente, inclusiv accidente mortale, iar curba respectivă este în continuare nesemnalizată. Având în vedere că urmează sezonul rece cu fenomene meteorologice care îngreunează traficul, sper să se poată face demersurile necesare pentru a putea fi semnalizată cât mai repede.

Domnul Președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Am înțeles. O rog pe doamna Gavrilă să ia act de această sesizare și să o soluționeze.

Domnul Neagu Florin

Stimați colegi, având în vedere că este perioada sărbătorilor de iarnă mă întrebam dacă la Direcția Generală pentru Protecția Copilului, în calitate de consilier județean, pot să vizitez acest obiectiv. Cred că ar fi fost frumos să vizităm acești copii cu câte un pachețel din partea consilierilor județeni. Este cumva în sală vreun reprezentant de la aceasta instituție? Îmi exprim intenția de a mă deplasa acolo chiar astăzi, măcar prin prisma faptului că fiind o vizită anunțată se mai pun la punct diverse lucruri.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Domnule consilier, din partea consiliului județean copiii au primit câte un pachet. Nu am fost eu personal, s-au deplasat colegii care au înmânat aceste pachete. Dacă dumneavoastră doriți să mergeți în cadrul acestei instituții, puteți oricând, sunteți oricând bineveniți. Dumneavoastră ați mai ridicat această problemă în urmă cu șase-șapte luni luni și credeam că ați făcut-o până acum. Oricare dintre dumneavoastră puteți să mergeți cu un mic dar pentru acești copii și vă asigur că veți fi bineveniți.

Stimati colegi, epuizandu-se ordinea de zi, vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o și în acest an, colaborare în urma căreia apreciez că am avut realizări frumoase, iar intervențiile dumneavoastră le-am perceput ca fiind constructive.

Declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia