R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 06 noiembrie 2015

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară pentru astăzi, 06 noiembrie 2015, prin dispoziția nr. 598 din 05 noiembrie 2015.

La ședință participă un număr de 25 de consilieri din totalul de 32 de consilieri  în funcție, lipsind 7 consilieri: Amarie Constantin, Burghiu Mihaela, Frăsineanu Fulvia Florentina, Iliescu Nicolae Angelică, Ion Petre, Moț Petrică, Șuică Iulian.

 

 Ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin afișare la avizierul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de   29 octombrie 2015 v-a fost pus la dispoziție si secretarul județului îl supune aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Domnul Pițigoi Mihai

Domnule președinte, eu mă abțin de la vot întrucât nu am văzut afișat pe site-ul consiliului procesul verbal.

Domnul președinte Gadea Adrian Ionut

Cu siguranță, e vorba de o defecțiune tehnică la sistemul informatic. Vom face verificările și vom remedia situația în cel mai scurt timp.

 

Cu 25 de voturi ,,pentru” și o abținere (domnul Pițigoi Mihai) s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din data de 29 octombrie 2015.

 

 

Doamnelor și domnilor,

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2016

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Împotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

 

La punctul de pe ordinea  de zi  este înscris proiectul  de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2016.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul  de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2016.

 

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2016.

 

 

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței extraordinare de astăzi.

Săptămâna viitoare, ținând cont de actul normativ prin care s-a aprobat rectificarea bugetului, cu siguranță, vom avea o altă ședință extraordinară. Vă vom anunța data în timp util, conform legii.

 

Vă mulțumesc pentru participare, o zi frumoasă în continuare.

 

 

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia