CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de  8 decembrie 2015 

                                                                         

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

          Având în vedere:

- prevederile art.94 alin. (2), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile art. 59 alin. (2), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință extraordinară în ziua de marți, 8 decembrie 2015, ora 15,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului ,,Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

                        Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului ,,Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

                        Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni se afișează la sediul instituției și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Adrian Ionuț Gâdea

 

 

 

                                                                                                 Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului

                                 

                                                                                          jr. Silvia Oprescu

           

                                                                       

     

    DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

  ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

           DIRECTOR EXECUTIV

 

           jr. Lungoci Paul Stelian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ decembrie 2015