R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 26 noiembrie 2015

 

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 26 noiembrie 2015, prin dispoziția nr. 647 din 19 noiembrie 2015.

La ședință participă toți consilierii în funcție, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locale, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 13 noiembrie 2015, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean, din 13 noiembrie 2015.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a unui spațiu din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind predarea din administrarea Consiliului Județean Teleorman a unor tronsoane de drumuri comunale din județul Teleorman în administrarea unor consilii locale și încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 107 din 16 iulie 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normativelor privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Teleorman, precum și ale instituțiilor publice din subordine.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La punctul unu de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a unui spațiu din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a unui spațiu din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

           

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a unui spațiu din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

            La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind predarea din administrarea Consiliului Județean Teleorman a unor tronsoane de drumuri comunale din județul Teleorman în administrarea unor consilii locale și încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 107 din 16 iulie 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Șuică Iulian.

Domnule Președinte, eu doresc să fac o remarcă. În primul rând, constat modul în care a fost redactată Expunerea de motive, este superficială și cu paragrafe contradictorii, în condițiile în care în același paragraf se face trimitere la o legislație în vigoare. O să trec peste aceste aspecte, care țin mai mult de cei care doresc să intre în profunzimea lucrurilor. Motivul pentru care am solicitat această intervenție este legat de fapul că, în urmă cu mai multe luni de zile am fost puși în situație de a prelua în administrare anumite sectoare de drum comunal. După cum știți, personal și de cele mai multe ori alături de colegii mei, am votat împortivă, considerând, la vremea respectivă că, banii care erau repartizați pentru dezvoltarea Consiliului Județean Teleorman, cea mai mare parte erau direcționați către investiții legate de drumuri. Preluând acele drumuri, nu am facut decât să împovărăm acest buget. Acum, o parte din aceste drumuri sunt înapoiate, în condițiile în care, consiliile locale nu vor avea posibilitatea intreținerii lor. Acesta este un motiv pentru care, dacă tot le-am luat să rămână în continuare și să avem mai multă grijă pe viitor, dacă vom mai primi solicitări din partea consiliilor locale.

Ca o recomandare pentru luna viitoare, dacă vom avea pe ordinea de zi și stabilirea bugetului pe anul 2015, să avem în vedere ca la Secțiunea dezvoltare, la obiectivele de investiții să prindem și alte obiective decât drumuri, reparații și întreținere. Mă gândesc că județul are nevoie și de realizarea altor obiective.

            Nu știu dacă am fost prea concludent, votul meu este împortivă pentru argumentele menționate anterior.

Domnul Președinte Adrian Ionuț Gâdea.

În primul rând dumneavoastă ați votat împotriva proiectelor prin care au fost preluate aceste drumuri, și astăzi tot dumneavoastră spuneți că nu există posibilitatea de întreținere a acestor drumuri din partea consiliilor locale. Tocmai din acest motiv au fost preluate de Consiliul Județean, pentru a face lucările de reparații și intreținere. Banii folosiți în acest scop, nu au nicio legătură cu secțiunea de dezvoltare. În Secțiunea de dezvoltare sunt cuprinse proiectele, iar drumurile au fost preluate în vederea reparației și intreținerii, cheltuieli susținute prin Capitolul – Transporturi din Secțiunea de funcționare. O parte din aceste drumuri comunale au fost reparate, inclusiv drumul de la Măldăieni, drumul comunal DC 32. Pentru drumul de la Poieni, pe care noi am intenționat să-l preluăm, s-a adoptat și o Hotărâre de Consiliu Județean, dar nu am apucat să încheiem procesul-verbal, pentru că Ordonanța 43 care reglementează regimul juridic al drumurilor, nu ne mai dă posibilitatea să preluăm aceste drumuri și să executăm lucrări de reparații și întreținere.

Luna viitoare nu știu dacă vom putea aproba proiectul privind bugetul pe anul 2016, întrucât depinde când va fi aprobat bugetul de stat. Dacă ne vom încadra în termen, cu siguranță îl vom avea, dacă nu în ianuarie, februarie. În ce privește Secțiunea de dezvoltare nu sunt numai proiecte legate de drumuri, sunt și proiecte legate de sănătate, de asistență socială. Trebuie să ne amintim că, atunci când am proiectat bugetul pe anul 2015, au fost prinse la Secțiunea de dezvoltare, la Capitolul alte cheltuieli și active financiare și alte sume de bani care nu fac referire la proiecte legate de drumuri, ba mai mult s-au întocmit proiecte și pentru celelalte domenii menționate de dumneavoastră.

            Vă prezint proiectul de hotărâre privind predarea din administrarea Consiliului Județean Teleorman a unor tronsoane de drumuri comunale din județul Teleorman în administrarea unor consilii locale și încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 107 din 16 iulie 2015.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 22 voturi „pentru” și 11 voturi „împotriv㔠(doamna Burghiu Mihaela și domnii Iliescu Alexandru, Savu Adrian, Ștefan Mihai Gabriel, Vrăjitoarea Emilian, Moț Petrică, Ion Petre, Șuică Iulian, Neagu Florin, Pîrjol George și Amarie Constantin) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind predarea din administrarea Consiliului Județean Teleorman a unor tronsoane de drumuri comunale din județul Teleorman în administrarea unor consilii locale și încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 107 din 16 iulie 2015.

Domnul Neagu Florin.

Domnule președinte, fiind un proiect ce privește patrimoniul, pentru adoptare, este nevoie de două treimi.

Domnul Președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Nu este vorba de patrimoniu, aceste drumuri nu fac parte din patrimoniul nostru așa cum sunt prevăzute în Hotărârea de Guvern din 2001 care stabilește domeniul public și patrimoniul județului Teleorman. Noi le-am avut numai în administrare pentru o perioadă de timp.

Domnul Șuică Iulian.

Este vorba de un principiu, când s-a propus să le luăm, am votat împotrivă, așa că îmi mențin punctul de vedere și voi vota împotrivă.

Domnul Președinte Adrian Ionuț Gâdea.

Domnilor, înapoiem aceste drumuri, nu pentru că nu mai vrem noi să le păstrăm, și dacă le-am păstra nu mai putem să facem lucrări pe ele, legea nu ne mai permite.

 

            La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Normativelor privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Teleorman, precum și ale instituțiilor publice din subordine.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Normativelor privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Teleorman, precum și ale instituțiilor publice din subordine.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Normativelor privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Teleorman, precum și ale instituțiilor publice din subordine.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

Supun la vot anexa nr. 1, Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului  Teleorman pe anul 2015.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Supun la vot anexa nr. 2, Bugetul general centralizat al județului Teleorman pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat Bugetul general centralizat al județului Teleorman pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018.

Supun la vot proiectul de hotarare în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

x

            Trecem la ultimul punct „Diverse”.

În mape, aveți și o invitație de a participa la ceremonia publică dedicată Zilei Naționale a României care se va desfășura în ziua de 1 Decembrie 2015, începând cu ora 10,00, în fața Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial din Municipiul Alexandria.

 

            Dacă  aveți alte probleme?

Domnul Neagu Florin.

Aș dori, dacă imi permiteți, să reiau discuția inițiată acum  un an privind programul “Laptele și cornul”, program pe care îl administrăm. Legat de aprovizionarea cu cornuri, știu că la Zimnicea, de exemplu, aceasta se face de la societatea Pajura București  o data pe saptamână sau chiar la zece zile. Din acest motiv, după două, trei zile cornurile devin foarte tari, nemaiputând fi consumate.

De asemenea, am mai discutat despre faptul că exista copii care au alergii la produsele lactate. S-a făcut o ancheta superficială în școli, fară a fi consultați niște medici specialiști, fară a se stabili care sunt riscurile la care se expun copiii cu astfel de probleme. Mai cunoscută este intoleranță la lactoză, însă există și intoleranță la proteina din lapte de vacă. Eu, ca părinte, sunt într-o astfel de situație, băiețelul meu suferind de intoleranță la această proteină , neputând să consume lapte de vacă nici ca atare, nici sub forma vreunui produs lactat sau alt produs ce contine lapte ca și ingredient.

Inițial s-au completat și centralizat niște formulare cu copiii care nu pot să consume acest produs, dar se pare că nu s-a ținut cont de acestea, copilul meu primind în continuare acest  lapte.   Noi acasă îi administrăm doar lapte din soia sau preparate facute cu lapte de soia. Sunt convins că există mai multi copii cu această problemă, de aceea propun ca posibilă soluție pentru aceștia să li se ofere acest tip de produs.  Ca și costuri, pot sa vă spun  1litru lapte de vacă din comerț costă în jur de 4,5 lei, iar 1 litru de lapte de soia în jur de 13 lei, aportul nutritiv fiind egal cu cel al laptelui de vacă. Evident că sunt multe familii care nu și-l permit și consider că acești copii trebuie sprijiniți cu ceea ce au nevoie.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Puteți să ne spuneți ce soluție propuneți dumneavoastră în acest sens?

Domnul Neagu Florin:

            În primă fază să fie identificați și luați în evidente atât copiii cu intoleranță la lactoză cât și cei cu intoleranță la proteina din lapte  pentru a primi de la școală lapte de soia. Consider că nu ar fi un efort financiar prea mare.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț:

            Domnule Neagu, ați spus că aceste anchete făcute în școli au fost inexacte.  Au fost făcute de Consiliul Județean ?

            Domnul Neagu Florin

            Nu, au fost facute în cadrul școlilor și centralizate aici. Noi, fiind cei care administrăm acest program, propun să fie refăcută ancheta astfel încât să reflecte necesitățile reale, diferențiate pentru copii.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț:

            Noi nu am primit până acum nici un fel de sesizare în acest sens. Dacă dumneavoastră aveți date că evaluările au fost făcute incorect,  există organe pe care ați putea să le reclamați la nivelul școlii sau la nivelul Inspectoratului școlar  județean. Să ne ocupăm de o anchetă, care nu intră în competența Consiliului Județean, ar duce la încălcarea legii. În ceea ce priveste programul Laptele și cornul, acesta a fost implementat în conformitate cu prevederile legale. După parcurgerea procedurilor legale de licitație, fiind vorba de o licitație electronică, se declară câștigator cel care îndeplinește condițiile stabilite de lege și a oferit prețul cel mai mic. Prețul este cel cunoscut de toată lume, 1,17 lei /pachet, iar cornul este unul simplu facut din făină, apă și sare.

            Domnul Neagu Florin.

            Să mă întelegeți, în momentul în care s-a făcut acea evaluare, am menționat în chestionarul respectiv care sunt diferențele dintre intoleranța la lactoză și intoleranța la proteina din laptele de vacă, însă nu a fost facut nimic în acest sens.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Eu am înțeles și cum vă spuneam, nu Consiliul Județean are competența de a verifica corectitudinea acestor anchete, sunt comisii specializate la nivel de inspectorat școlar.

 

Nemaifiind alte observații, epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia