R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 23 februarie 2016

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 23 februarie 2016, prin dispoziția nr. 46 din 17 februarie 2016.

La ședință participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, lipsește domnul  Amarie Constantin, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 27 ianuarie 2016, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 27 ianuarie 2016.

 

x

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un imobil situat în municipiul Turnu Măgurele, proprietate publică a județului Teleorman.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

     

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 30 septembrie 2009, cu modificările ulterioare.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 27 ianuarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învătământul de masă, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la

      care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 111 din 16 iulie 2015.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Diverse.

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun suplimentarea acestuia cu încă două proiecte de hotărâre ce privesc bunurile și echipamentele achiziționate în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES),,. Pentru a putea fi folosite în cadrul acțiunilor pe care le întreprinde, aceste bunuri și echipamente trebuie să fie atribuite beneficiarului final, respectiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Al. D. Ghica,, ,care le va include în ,,tabela de înzestrare,, a unității, astfel încât să poată aloca resurse financiare și umane pentru utilizarea lor.

Cele două proiecte sunt:

1.    Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor echipamente și bunuri specializate achiziționate în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES),, și,

2.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor echipamente și bunuri specializate, proprietatea privată a județului Teleorman, achiziționate prin proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES),,.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un imobil situat în municipiul Turnu Măgurele, proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un imobil situat în municipiul Turnu Măgurele, proprietate publică a județului Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un imobil situat în municipiul Turnu Măgurele, proprietate publică a județului Teleorman.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2016.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Savu Adrian.

Domnule presedinte, am intervenit de fiecare dată când a fost vorba  de cotizația Consiliului județean către aceste ADI-uri, cu rugămintea de a ni se prezenta si noua un raport de activitate al acestora pentru a vedea cum sunt folosiți acești bani. Nu știu în ce măsură aceste asociații și-au dovedit până acum eficiența, consider că aceste sume constituite în cotizații puteau fi folosite pentru multe alte investiții de interes public. În speță, această asociație pentru managementul deșeurilor ce face de fapt? Care este rolul ei? Cu ce ajută managementul deșeurilor în județul Teleorman ? Cumva se substituie activității operatorului SC. Polaris de a încheia contracte cu primăriile comunale? Eu consider că este inoportună alocarea unor sume de bani asociației pentru managementul deșeurilor atâta timp cât nu reiese obiectul de activitate al acesteia, drept urmare votul meu va fi împotrivă. Vă mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Și eu mulțumesc. În primul rând, menționez   raportul de activitate al  asociației se află în mape anexat la proiectul de hotărâre. Înființarea acestei   asociații a fost o condiție esențială pentru a putea depune proiectul în urma căruia s-a realizat investiția de la Mavrodin. Din această asociație fac parte  toate autoritățile administrativ-teritoriale din județ, iar aceste cotizații sunt folosite pentru buna funcționare a asociației. Obiectul său de activitate constă în monitorizarea derulării celor două contracte , cel pentru depozitul de la Mavrodin și cel referitor la colectarea și depozitarea deșeurilor din județul Teleorman.  După cum amintiți, în 2013, înainte de finalizarea proiectului, toate bunurile achiziționate în cadrul acestui proiect au fost predate către asociația de dezvoltare intercomunitară. Urmărirea derulării celor două contracte nu mai este de competența consiliului județean, această monitorizare se face de către această asociație, monitorizare ce presupune  deplasări în teren.

Domnul Savu Adrian.

Mulțumesc. Am reținut că înființarea acestei  asociații a fost imperios necesară pentru accesarea de fonduri europene. Eu însa îmi mențin solicitarea de a ni se pune la dispoziție un raport cu privire la modul cum sunt utilizați banii proveniți din cotizațiile membrilor.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Am reținut observația dumneavoastră și vom solicita președintelui asociației un raport detaliat al tuturor cheltuielilor efectuate. Aș vrea vă amintesc și faptul că această instituție este supusă organelor de control financiar și că, până în prezent, nu au existat nici un fel de probleme.

 

Domnul Savu Adrian

Observația mea nu a fost legată de legalitatea cheltuirii acestor fonduri ci de oportunitatea acestor cheltuieli. Mulțumesc.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Dacă imi permiteți, aș dori fac câteva precizări. Într-o mare măsură, și eu consider că cei din consiliul de adminsitrație al asociației nu au fost foarte transparenți și găsesc oportun efectuăm și noi un audit în această instituție. Cât privețte nivelul cotizației care ne revine, respectiv 18 000 lei pe an consider că nu este o sumă greu de suportat. Mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț:

Vă mulțumesc și eu, domnilor. Rămâne ca la ședința următoare să-l invităm la discuții pe domnul președinte al asociației, domnul primar al comunei Botoroaga pentru a ne da mai multe detalii pe acest subiect.

Domnul Pârjol George.

Domnule președinte, dacă imi permiteți, observ în raportul de activitate că această asociație a monitorizat respectarea indicatorilor de performanță, respectiv s-a efectuat dotarea tuturor gospodăriilor și punctelor de preluare cu pubele și containere, pubele  puse la dispoziție de către consiliul județean. Eu aduc la cunoștință că în comuna Tătărăștii de Jos nu s-a distribuit nici o pubelă și nici un container.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Containerele și pubelele au fost achiziționate tot în cadrul proiectului care a necesitat inființarea asociației intercomunitare de dezvoltare . Aceste obiecte s-au predat în primă fază celor 5 primarii de orașe și municipii, iar operatorul este în curs de distribuire a acestora către toate primăriile din județ

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2016.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 26 voturi „pentru”, 3 voturi „împotriv㔠(doamna Burghiu Mihaela și domnii Savu Adrian și Pîrjol George) și 3 „abțineri” (domnii Pițigoi Mihai, Șuică Iulian și Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2016.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Savu Adrian

Domnule președinte, intervenția mea este similară cu precedenta, respectiv observ că în expunerea de motive această asociație are prevazut ca obiect de activitate furnizarea în comun a serviciilor de apă potabilă si apă uzată pe raza de competență a unităților adminsitrativ teritoriale membre. Din nou, mi se pare o cheltuire nejustificată a banului public, deoarece nu văd cum ar putea furniza în comun orașele Videle si Turnu Măgurele apă potabilă si apă menajeră, cu alte cuvinte, nu văd rolul acestei asociații atâta vreme cât obiectul său de activitate este formulat echivoc. De asemenea, vreau să trag un semnal de alarmă asupra majorării tarifelor de furnizare a apei potabile în special în orașul Turnu Măgurele și consider că aceste sume ar putea fi folosite de  către comunitățile locale pentru subvenționarea tarifului la apă potabilă sau pentru realizarea unor investiții. Deci nu văd rolul acestei asociații atâta vreme căt fiecare oraș își gospodărește singur serviciile de furnizare de apă. Vă mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Domnilor consilieri, și această asociație a fost o condiție esențiala pentru inființarea operatorului regional de apa SC Apa Serv SA. Nefiind constituit operatorul la nivel județean, nu puteau fi depuse proiecte și nu puteau fi accesate fonduri europene. Ne amintim cu toții că în perioada 2007 – 2013 prin operatorul județean de apă și prin această asociație a fost implementat acel masterplan în urma căruia s-au extins și reabilitat rețelele de apă ți canalizare în cele 5 orase și municipii. De asemenea, au fost reabilitate și modernizate stațiile de epurare și stațiile de tratare a apei. În acest moment, prin acest operator regional și prin această asociație de dezvoltare există în implementare un al doilea masterplan de aproximativ 120 milioane euro care privește cele 5 orașe si municipii în care se vor creea condiții de conectare și branșare la rețeaua de apă. Pe lângă cele 5 localităti mai sunt prinse  înca 15 comune din județul Teleorman, comune care vor avea la pachet atât servicii de alimentare cu apă cât și sistem de canalizare. Nefiind inființată această asociație nu putea fi realizat nici primul masterplan și nu putea fi depus nici cel de-al doilea masterplan. Și în cazul acestei asociații, nivelul cotizației de membru este la nivelul anilor trecuți, iar aceasta cotizație colectată de la membri susține cheltuielile sale de funcționare, deplasările care se fac pentru întocmirea și depunerea documentațiilor, obținerea de avize și tot ceea ce este legat de implementarea acestor investiții.

Domnul Șuică Iulian.

Domnule președinte, aș dori intervin și eu. Nu am făcut-o la punctul anterior întrucat s-au generat deja multe discuții. Totuși m-ar interesa știu dacă toți membrii acestor asociații își plătesc cotizația. De asemenea, consider că este important să identificăm dacă există disfuncționalități în activitatea acestora. La punctul anterior m-am documentat și am aflat că sunt niște neconcordanțe între societatea de colectare a gunoiului și unele consilii locale. Există temerea ca s-ar putea ajunge la un moment dat la încheierea  contractului ceea ce ar duce la consecințe din punctul de vedere al celor care au implementat proiectul.  Ideea este că avem nevoie de certitudini că aceste asociații sunt funcționale, așa cum a sesizat și colegul meu, domnul Eugen Vlad.

Domnul presedinte Gadea Adrian Ionut.

Toate unitățile admintrativ teritoriale care fac parte din aceste asociații isi plătesc cotizația. Așa cum v-am spus, aceste sume de bani sunt folosite pentru buna funcționare a lor. Cât privește partea legată de contracte, nici noi și nici asociația de dezvoltare privind managementul deșeurilor nu ne ocupăm de încheierea contractelor. Aceste contracte  se încheie de catre firma prestatoare cu persoanele fizice și juridice din acest judet. Este vorba de  același mecanism ca în cazul contractelor cu CEZ.

Domnul Iliescu Alexandru.

Domnule președinte rog să-mi permiteți să intervin și eu. Nu înteleg de ce această asociație în hotărârea lor numărul 1la articolul 3 spune că plata cotizației se face până cel mai târziu la data de 31 mai 2016. De ce să se plătească toată cotizația până la data de 31 mai 2016? De ce nu se plătește trimestrial? Și, în altă ordine de idei, fiind vorba despre serviciile de furnizare a apei, ați văzut că la nivel central s-a luat hotărârea de a se micșora tva-ul. De ce nu s-a aplicat aceasta măsură și în cazul acestor tarife ? Înțeleg că e dreptul dumnealor le majoreze, dar este și dreptul nostru de a ne retrage din această asociație. Fără a fi populist, consider că in acest mod, sunt afectați cetățenii județului. Am înțeles că în statut se stipulează faptul că prețul se stabilește de către asociație “pâna la limita suportabilității”. Ce inseamnă acest lucru și cum se stabileste această limită? Consider că aceste anomalii trebuie corectate. Iată cum reprezentanții acestor asociații ne sfidează neparticipând la discuții. Ca nu mai vorbim de investițiile care se promiteau la momentul inființării acestei asociații.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Nu putem spunem că cineva ne sfidează atâta vreme cât nu a fost invitat să participe la ședință. Înțeleg poziția dumneavoastră și sunt de acord că trebuie existe transparență. Nu putem vorbi de majorări de tarife decât cu avizul ANRSC-ului.  Vă aduc la cunostintă că tarifele practicate în județul nostru sunt printre cele mai mici din țară. Cât privește investițiile pe care le-ați amintit, acestea sunt în curs de derulare. Vă amintesc de rețelele de apă și canalizare care s-au extins, respectiv s-au modernizat. Dacă ne referim la investițiile de pe programul national de dezvoltare locala, la acele contracte multianuale, în acest moment ne aflăm în grafic cu execuția care va continua până în 2018 întrucât lucrările sunt sezoniere și se întind pe o perioadă de câțiva ani. Toate localitățile ce au investiții prin programul național de dezvoltare locală, la sfârșitul anului 2015 au semnat aceste contracte.

Domnul Iliescu Alexandru.

Este foarte bine că se derulează aceste programe multianuale, dar este rău că la momentul inființării acestei asociații s-au facut niște angajamente potrivit cărora multe lucrări trebuia să fie deja finalizate. Au fost amânate pentru 2017 sau chiar 2018 urmând probabil plătim iar studii de oportunitate și fezabilitate. Un alt aspect ar fi faptul că la noi în județ pânza freatică se află la suprafață, la 2,3 metri adâncime. Deci captarea apei și alimentarea populației nu necesită niște costuri mari  cum ar fi, de exemplu, în județele cu relief predominant muntos.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Noi nu avem aici competența să apreciem stabilirea costurilor în funcție de pânza freatică, eu v-am explicat că majorările nu se pot produce decât unitar și ca doar  UNRSC-ul dă aviz pentru acest lucru. Nu se pune problema ca la Turnu Măgurele sa fie un pret, iar la Alexandria alt preț. Dar să nu confundăm masterplanul derulat de către operatorul de apă cu celelalte contracte multianuale care sunt derulate prin programul național  de dezvoltare locală și care sunt gestionate de guvernul Romaniei.

Domnul Pârjol George.

Domnul președinte, dacă imi permiteți, eu aș dori știu dacă toate localitățile care dispun de rețele de apa-canal fac parte din aceasta asociație. Si dacă încă   n-au intrat, pe acestea cine le monitorizează? De exemplu, la comuna Tătărăștii de Jos cine face monitorizarea ?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Într-un final, toate localitățile care vor dispune de rețele de apă și canal vor fi membri ai acestei asociații. În cazul comunei Tătărăstii de Jos, există în comună  organe abilitate care urmăresc calitatea apei. Dacă o localitate nu face parte din asociația de dezvoltare nu poate accesa fonduri europene pentru acest gen de investiții.

Domnul Savu Adrian.

Domnule președinte, avem și noi un reprezentant în cadrul acestei asociații? Vrem sa ne lamurim și noi unde se duc banii concret și asupra modului de stabilire a cotizației.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Noi, în consiliul județean, dacă se va pune problema majorării tarifelor, trebuie sa dăm mandat reprezentantului nostru ca să poată să voteze.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Domnule președinte, o scurtă precizare aș vrea fac, dacă imi permiteți. S-au spus aici mai multe lucruri care dovedesc că noi consilierii nu am acordat o importanță sporită activității acestor asociații de dezvoltare, respectiv rețelelor de apă potabilă. Am auzit astăzi aici că avem o pânză freatică care permite o exploatare facilă. Apa folosită pentru uzul populației provine în cea mai mare parte din puțuri, care au o adâncime de minim 60 m. Nu contează la ce nivel se afla pânza freatică, deoarece apa aflată la suprafață este cea mai poluată. Toate studiile și lucrările care s-au făcut pentru captarea apei s-au făcut nu pentru a se ajunge la un anumit tarif, ci pentru a se furniza populației cea mai buna apă.

Domnul Iliescu Alexandru.

            Eu am spus doar că este mai ușor să forezi un puț în pământ decât să forezi în rocă sau piatră, iar lucrările de aducțiune cu apă sunt printre cele mai ieftine, spre deosebire de cele de canalizare.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Domnilor, sugerez ca detaliile acestea tehnice să le lasam în seama specialiștilor. Dânșii au expertiza necesară pentru a evalua soluțiile optime atât pentru siguranța populației cât și pentru eficiența proiectului și a investiției.

Domnul Ion Petre.

Legat de gestionarea proiectelor de către aceasta asociație, spun decât că nu cred că până în 2020, orașul Turnu Măgurele va fi racordat la apă. Două cartiere din acest oraș nu au până în prezent nici macar conducta trasă. Alimentarea cu apă a populației se face direct din Dunare. Vă pot confirma acest lucru întrucât sunt din acest oraș.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Dacă nu mai sunt observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 21 voturi „pentru”, 10 voturi „împotriv㔠(doamna Burghiu Mihaela și domnii Pițigoi Mihai, Pîrjol George, Neagu Florin, Ion Petre, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian, Savu Adrian, Iliescu Alexandru, Șuică Iulian) și 1 „abținere” (domnul Ștefan Mihai Gabriel) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2016.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Șuică Iulian.

Domnule președinte, eu am o singură întrebare și anume, l-aș întreba pe colegul meu Bălan Ilie, ca semnatar al acestei solicitări din partea asociației, când are termenul final de implementare acest proiect “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”. Înțeleg din raportul comun de specialitate că această asociație de dezvoltare a fost înființată în scopul de a putea implementa acest proiect și aș vrea să știu care este termenul de finalizare, că dacă se finalizează în mai puțin de 12 luni nu știu în ce măsură cotizația care este anuală își mai are rostul sau va trebui calculată pentru 6 luni. Vă amintesc de un caz similar, proiectul de îmbunătățire a managementului inspectoratului de urgență, proiect aprobat la sfârșitul anului trecut și a cărei implementare s-a prelungit pănă în iunie 2016.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Acel proiect este gestionat de Consiliul județean și nu a avut nici o legătură cu asociația de dezvoltare intercomunitară. Prin această asociație s-au derulat câteva proiecte, iar acum ne concentrăm pe următorul exercițiu financiar 2014 – 2020, iar una din axele POR-ului prevede posibilitatea ca prin asociațiile de dezvoltare intercomunitare să putem depune  cereri de finanțare și să putem accesa fonduri europene. Dacă mâine am depune un proiect prin această asociație, ar fi indicat ca aceasta să fie funcțională în continuare. Vă rog, domnule Bălan.

Domnul Bălan Ilie.

Dacă la celelalte asociații de dezvoltare despre care am discutat azi s-a remarcat lipsa președinților acestor asociații, în cazul asociației de dezvoltare inter-comunitară Inspectoratul de Urgență Sud-Muntenia, eu sunt președintele asociației și pot răspunde la întrebări. Asociația a luat ființă în 2009, și până în prezent, au fost implementate trei proiecte  prin care s-au achiziționat utilaje pentru situații de urgență pentru pompieri.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Domnule Bălan, vă rog răspundeți la întrebarea pe care a pus-o domnul Șuică, pentru că toți cunoaștem activitatea acestei asociații.

Domnul Bălan Ilie.

Ca vă răspund, cotizația a fost stabilită de către A.G.A. cu acceptul tuturor reprezentanților, respectiv 7 consilii județene. Pentru că s-a terminat achiziționarea utilajelor, urmează patru ani de monitorizare a proiectului.

Domnul Șuică Iulian.

Mă intereseaza când se implementeaza proiectul.

Domnul Bălan Ilie.

Toate cele trei proiecte sunt implementate.

Domnul Șuică Iulian.

Ca concluzionăm, înțeleg că proiectul este implementat și că asociația poate implementa în continuare și alte proiecte, nu a fost inființată doar în scopul implementării acestui proiect. În acest caz, votul meu va fi  “pentru”. Vă mulțumesc.

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Este în regulă. Dacă nu mai sunt alte întrebări, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2016.

            La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

 

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

            La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 30 septembrie 2009, cu modificările ulterioare. 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 30 septembrie 2009, cu modificările ulterioare. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 30 septembrie 2009, cu modificările ulterioare. 

            La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016. 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

                        - Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016. 

      La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 27 ianuarie 2016. 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

      Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 27 ianuarie 2016. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 27 ianuarie 2016.

            La punctul zece de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învătământul de masă, pentru anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Domnule președinte, aș vrea vă întreb cine informează conducătorii unităților administrativ teritoriale în legătură cu existența tinerilor, copiilor și altor persoane cu nevoi speciale pentru a primi finanțarea necesară? Cine îi îndrumă pe acești copii să se adreseze  organelor  statului abilitate cu identificarea și monitorizarea lor?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Noi, Consiliul județean, ținând cont de faptul că s-a modificat legislația și de faptul că aceste sume trebuie asigurate din bugetul consiliului județean astfel încât  și copiii cu nevoi speciale să beneficieze de aceleași sume ca și copiii din cadrul protecției copilului, prin Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, dar și în urma adreselor pe care le-am făcut unităților adminsitrativ teritoriale, s-au identificat acești tineri în localitățile prevăzute în anexa la prezentul proiect de hotărâre pentru asigurarea sumelor necesare pentru hrană, rechizite etc.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Am adresat această întrebare întrucât am cunoștință despre asemenea copii și în alte localități și care nu sunt prevăzute în această anexă.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Probabil că acești copii nu au depus documentația necesară pentru a fi luați în calcul. Deci, consiliul județean a solicitat tuturor localităților din județ identifice și să ne înainteze lista cu aceste cazuri.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Am înțeles, multumesc.

 

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învătământul de masă, pentru anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învătământul de masă, pentru anul 2016.

            La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman.

            La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2016.

Rog pe domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Neagu Florin.

Domnule președinte, la această anexă nu se respectă logica economică. Această anexă propune ca nivelul comisioanelor să fie structurat în funcție de valoarea eligibilă a proiectului astfel: între 5000 euro și 100.000 euro – 2%, între 100.001 euro și 300.000 euro -4%, iar peste 300.000 euro – 5%. Într-o economie normală, cu creșterea prețului și cu o vânzare mai mare a unui produs, automat se acordă un discount, adică reduce prețul de vânzare al produsului. Aici se întamplă exact invers. Dacă omul accesează mai puțini bani, plătește 2% , iar dacă accesează mai mulți bani, plătește comision mai mare, ceea ce nu stimulează achiziția și implicit vânzarea. Mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Țin vă informez că s-a făcut publicitate la acest proiect de hotărâre și a fost afișat timp de 30 de zile lucrătoare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Domnule președinte, rog să-mi dați voie să intervin. Aici nu este vorba despre vânzarea de produse. Prestarea de servicii este mai puțin complicată pentru un proiect de 50 000 de euro spre deosebire de un proiect de 300 000 euro când sunt implicate mult mai multe persoane care oferă consultanță. De aceea, acest lucru se reflectă într-un preț mai mare.

Domnul Șuica Iulian.

Dacă îmi permiteți , aș vrea să menționez că am cunoștință despre activitatea Camerei Agricole, pentru că cele mai multe proiecte pe care dumnealor le redactează ajung la locul meu de muncă pentru evaluare. Pot vă spun că aceste comisioane care se percep, se stabilesc în funcție de gradul de complexitate al proiectului. Cu cât gradul de complexitate este mai ridicat, cu atât coeficientul este mai mare. Ceea ce nu cred că știți, această sumă este recuperată în proporție de minim 50%. Există proiecte amplasate în anumite zone defavorizate care ajung recupereze și 90% din aceste sume. Deci, nici cei 5% nu reprezintă un procent ridicat. În concluzie, trebuie să-l contrazic pe colegul meu și dau dreptate celui care a intocmit proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

            Vă mulțumesc. Dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2016.

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Doamna Târnăcop Aurica.

Domnule președinte, stimați colegi, aș vrea am o mică intervenție. Mă bucur că este prezentă în mijlocul nostru doamna director a Direcției Agricole, doamna  Veronela Pantalie. Cu privire la stabilirea prețurilor produselor agricole, aceasta este făcută în mod profesional și bine fundamentat pentru că devizele tehnologice sunt aproape de realitate și exprimă cu adevarat, de doi ani incoace, prețurile medii la care se vând producțiile agricole. Aș fi vrut să fie inclusă în anexa și cultura de rapiță pentru că e o cultură la care se obțin venituri foarte mari, în jur de 1900, 2000 lei / kg, ceea ce ar atârna foarte bine în balanța care îi interesează pe membrii societăților agricole care sunt dezavantajați pentru că nivelul mediu de retribuire este de 600 kg/ha, ori prețul mediu raportat numai la cultura grâului, nu acoperă nici măcar subvenția pe hectar. Trebuie ne gândim nu doar la societățile agricole care oricum își realizează balanțe favorabile. Producția se vinde diferit la recoltare față de momentul ulterior când produsele se stochează și se valorifică. În județul nostru, nivelul mediu variază între 700 kg  și 1000 kg/ ha. Vă mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc. Dați-mi voie vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2016.

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2016.

La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

S-a supus la vot rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.

            Supun la vot Anexa nr. 1 ,,Secțiunea de funcționare,,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      În unanimitate de voturi Anexa nr. 1 ,,Secțiunea de funcționare,, a fost aprobată

            Supun la vot Anexa nr. 2 ,,Secțiunea de dezvoltare,,.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      În unanimitate de voturi Anexa nr. 2 ,,Secțiunea de dezvoltare,, a fost aprobată

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

      În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 111 din 16 iulie 2015.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 111 din 16 iulie 2015.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 111 din 16 iulie 2015.

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor echipamente și bunuri specializate achiziționate în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES),,. 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor echipamente și bunuri specializate achiziționate în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES),,. 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor echipamente și bunuri specializate achiziționate în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES),,. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor echipamente și bunuri specializate, proprietatea privată a județului Teleorman, achiziționate prin proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES),,.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor echipamente și bunuri specializate, proprietatea privată a județului Teleorman, achiziționate prin proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES),,.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

Cu 31 voturi „pentru” și 1 „abținere” (domnul Șuică Iulian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor echipamente și bunuri specializate, proprietatea privată a județului Teleorman, achiziționate prin proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES),,.

În mape ați avut și două materiale de la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman, respectiv :

            1. Informarea privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman, în trimestrul IV/2015 și

            2. Planul Strategic pentru anul 2016 cu privire la obiectivele ce trebuie îndeplinite de Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman și indicatorii de performanță minimali.

            Dacă aveți observații sau propuneri referitoare la aceste materiale, vă rog să le prezentați.

 

x

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

            Dacă  aveți alte probleme?

Domnul Neagu Florin

Domnule președinte, doamnelor si domnilor aș dori sa dezbatem aspectul cu privire la Spitalul Județean Alexandria. Mă refer la acele filmari si reportaje filmate cu camera ascunsă difuzate în mass-media națională și la faptul ca am înțeles că suntem singurul spital județean din țară unde investigațiile cu computer tomograf trebuie plătite de către pacienți. Noi, fiind administratorul acestui spital ar trebui știm cum sunt cheltuiți banii care îi alocam acestei instituții de interes vital pentru populație. Am văzut pe un post național o știre potrivit căreia se percepe șpagă de la bolnavi  pentru schimbarea lenjeriei sau orice gen de servicii medicale desfășurate. Propunerea mea ar fi cerem o informare din partea spitalului județean vis-a vis de măsurile care s-au întreprins pentru lămurirea acestei situații care ne-a pus într-o lumină proastă în toată țara.

Domnul dr. Filip Valentin, manager al Spitalului Județean de Urgență Alexandria

Doamnelor și domnilor, dați-mi voie vă ofer o serie de explicații cu privire la această situație extrem de neplăcută. Pot declar că a fost vorba de o încercare de manipulare a opiniei publice de către un post de televiziune cu acoperire națională inițiată de către domnul Vasile Barbu, președintele Asociației Drepturilor Pacienților. Acest domn, în urmă cu două săptămâni, în jur de orele unu noaptea cand eu eram de gardă, s-a prezentat la camera de gardă cu solicitarea de a interna un copil . Copilului i s-a acordat asistență medicală și a fost internat, iar dumnealui aflându-se într-o evidentă stare de agitație psihomotorie , a început să adreseze injurii și să ancheteze personalul medical precum și să facă control în unitatea de primire urgențe, neavând nici un fel de drept sau atribuție de control în această institutie.Am fost chemat să discut și eu cu dumnealui, iar acesta început să-mi adreseze injurii și tot felul de acuzatii jignitoare și calomnioase. Nu am reușit să dezvolt nici un fel de dialog cu dânsul, fapt pentru care am anunțat jandarmii care au venit să-l legitimeze și neavând nici un fel de act la dumnealui aceștia i-au aplicat o amendă.

La o zi, două după acest incident, domnul Vasile Barbu a pătruns în incinta spitalului și a inceput sa filmeze și să speculeze o situatie incomodă în care se află spitalul și anume imposibilitatea temporară a acestuia de a acorda serviciile de investigație cu computer tomograf. Am făcut sesizări despre această situație atât la consiliul județean cât și la prefectura si minister. Firmei care deține computerul tomograf si RMN-ul, și care se află la spitalul județean din 2009,  i s-a încheiat contractul în anul 2014 contract care s-a prelungit, printr-un act adițional, pentru o perioada înca 10 ani. Ulterior, consiliul județean m-a atentionat printr-o adresa ca acest act aditional nu este legal. Astfel că, am demarat, conform legislației în vigoare, procedura de licitație pentru închirierea spațiului cu toată documentația aferentă, procedură care s-a extins până în luna noiembrie 2015. Pe perioada derulării licitației, am avut  contract de prestări servicii cu o firmă, dar niciodată pacienții care au necesitat aceste investigații nu au fost puși să plăteasca serviciul. Contractul-cadru spune clar că doar dacă nu se impune în regim de urgență sau nu există o recomandare  expresă de la medic pentru aceasta analiză, atunci pacientul iși suportă intervenția. Revenind la procedura licitației, s-au prezentat trei firme. Una este firma care funcționează în prezent în spațiul spitalului județean, o altă firmă care deține un computer-tomograf la Roșiorii de Vede și care este desprinsă din firma care a funcționat până în 2014 la spitalul din Alexandria si o a treia firmă de la București. A câștigat firma de la Roșiorii de Vede. Am încheiat contract cu aceștia, dar înca nu sunt funcționali, deoarece firma care ocupă în prezent spațiul, refuză să-l elibereze. Bineințeles că i-am acționat in justiție și sperăm se remedieze situația în cel mai scurt timp. În momentul de față eu nu pot dau niște bani publici unei firme care funcționează ilegal într-un spațiu asupra căruia numai are nici un fel de drept. Cum spuneam, acest domn Vasile Barbu a speculat această situație și a interpretat că la Spitalul Judetean Alexandria se percep bani pentru investigațiile cu computer-tomograf. Acest spital este clasificat ca fiind de competență profesională de gradul 3, iar unitatea de primire a urgențelor are competența profesională 2B. Acest grad de competență profesională nu mă obligă efectuez pacientului această analiză.

În județul Teleorman nu există nici un fel de computer-tomograf și RMN la stat. Am făcut nenumărate demersuri prin care am cerut aceste dotări, iar în proiectul implementat de consiliul județean pentru reabilitarea acestuia s-a prevăzut și un spațiu pentru așa ceva.

Domnul Neagu Florin.

Domnule doctor, ca n-o mai lungim, în materialul tv difuzat apar mai multe persoane cu nume și prenume care declară că au avut tot felul de probleme în acest spital. Rugămintea sau recomandarea mea ar fi investigați toate aceste declarații ca să eliminați toate suspiciunile. În altă ordine de idei, prin aceste asociații de dezvoltare pe care le finanțăm putem accesa fonduri să achiziționăm un echipament de computer-tomograf? Am înțeles că ați făcut referate în acest sens, dar noi ca și consiliu județean putem implementa un astfel de proiect.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Domnule Neagu, avem în vedere acest lucru, deja am finalizat o parte din documentația necesară. Așteptăm vedem programările, să vedem care sunt taxele și ce axă ne permite să accesăm acest gen de fonduri.

Eu nu contest că mai sunt multe de făcut în această unitate, dar în condițiile în care se investesc 20 milioane de euro, conducerea  spitalului a cerut acordul consiliului județean pentru toate acțiunile de funcționare și administrare  pentru a genera un act medical de calitate și așa mai departe, consider o jignire să se afirme că spitalul județean din Alexandria este spitalul morții și al groazei. Dacă facem o comparație sumară cu celelalte spitale județene din județele limitrofe se poate observa că serviciile și condițiile spitalicești de la noi din județ sunt net superioare.

Domnul Neagu Florin

O altă problemă este legată de transportul public în județul Teleorman. Noi, consiliul județean aprobăm licențele și gestionăm acest transport. Prețul carburanților a scăzut de la aproximativ 7lei /l de motorină la aproximativ 4 lei. Tarifele pentru transportul public de persoane nu reflectă deloc această ieftinire. Cum putem interveni pentru a regla acest preț?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Nu consiliul județean organizează licitațiile pentru transportul de persoane. Noi acordăm licențele în baza licitațiilor care se fac și în baza avizelor pe care la dă Autoritatea Rutieră Romană. Este o procedură similară cu cea prin care am aprobat prețul la produsele pentru care arenda se exprimă în natură. Vă mulțumesc.

Doamna Târnăcop Aurica.

Domnule președinte, dacă imi permiteți, având în vedere că se apropie finalul mandatului nostru, vin cu  propunerea de a realiza un mini album conținând o fotografie de grup, precum și date și fotografii  individuale cu fiecare dintre consilierii județeni din acest mandat. Ar fi o amintire frumoasă pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Eu sunt de acord, mulțumesc.

Dacă nu mai aveți alte observații, dați-mi voie declar incheiată ședința de astăzi și să vă urez o după amiaza cât mai plăcută!