R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 29 iunie 2016

 

            Buna ziua, doamnelor și domnilor.

Înainte de a începe ședința de astăzi, dați-mi voie să urez La mulți ani cu multe împliniri și realizări  celor care poartă numele Sfinților Petru și Pavel .

Stimați colegi, Consiliul Județean Teleorman a fost convocat in sedință extraordinară

pentru astăzi, 29 iunie 2016, prin dispoziția nr. 250 din 28 iunie 2016.

La ședință participă 26 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție, lipsind doamnele Cațan Alina Luminița, Panagoreț Ioana, domnii Bădulescu Adrian, Ion Petre, Piper Savu Florin, Pârvulescu Eugen și Ștefan Mihai Gabriel, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință, dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman, prin afișare la avizierul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, doamna director a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

Procesul - verbal al ședinței de constituire a Consiliului Județean Teleorman, din data de 23 iunie 2016, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

Domnul Vătafu Cătălin.

Domnule președinte, rog să-mi permiteți să fac o remarcă cu privire la conținutul acestui proces verbal înainte de a-l supune la vot. În ceea ce privește repartizarea membrilor consiliului județean pe comisiile de specialitate, în procesul verbal de față, este consemnat faptul că acest proces s-a derulat în baza unor consultări ale consilierilor.  Eu personal  nu-mi aduc aminte să fi fost consultat de cineva. De altfel, nici șeful grupului de consilieri ai Partidului Național Liberal nu a fost consultat pe această temă astfel că, pentru corectitudine, procesul verbal propun nu fie supus votului în aceasta formă, ci să fie amendat cu aceasta remarcă. Aceasta este și poziția colegilor mei din grupul Partidului Național Liberal.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Am înțeles și sunt de acord cu aceasta observație, astfel că supun la vot procesul verbal în varianta care conține acest amendament.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

Cu 25 voturi „pentru” și 1 „abținere” (domnul Florescu Adrian) s-a aprobat procesul-verbal al ședinței din 23 iunie 2016.

 

 

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La punctul de pe ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Rog comisia juridică ne prezinte raportul de avizare.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Domnule președinte, în calitate de președinte al comisiei juridice pentru ședinta de astăzi și în numele celor opt consilieri prezenți la lucrările comisiei, comunic avizul favorabil pentru acest proiect de hotărâre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Domnul Vătafu Cătălin.

Domnule președinte, caracterul ședinței de astăzi este unul extraordinar. Cred însa că pensionarea unei doamne doctor, fie ea și președinta unei comisii, nu este un eveniment extraordinar. Este un eveniment ce putea fi cu ușurință anticipat existând astfel răgazul de a pregăti o trecere lină de la președenția doamnei către altcineva. Eu consider că este o lipsă de pregătire a acestui eveniment, chestiune care putea fi rezolvată fără nici un fel de ședință extraordinară. Astăzi suntem prezenți aici și vom mai da curs și altor convocări pentru ședințe extraordinare, dar rugămintea este ca astfel de chestiuni să fie tratate cu mai mult profesionalism în cadrul aparatului consiliului județean astfel încât să nu mai fie nevoie să fim convocați într-o ședință extraordinară pentru a lua act de pensionarea unei doamne, fie ea și președinte a acestei comisii.

În al doilea rând, v-aș adresa rugămintea ca în perioada următoare derulați toate procedurile legale astfel încât acest post să fie ocupat pe perioada nedeterminată, cu caracter definitiv, astfel încât să depășim această perioadă de interimat. Cum am spus, pentru astăzi, aveți girul nostru. Vă mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Și eu mulțumesc. Apreciez cele menționate de dumneavoastră. În perioada imediat următoare Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului va scoate la concurs acest post. În data de 22 iunie 2016, consiliul județean a fost notificat că doamna Popa a îndeplinit condițiile de pensionare. Caracterul extraordinar al ședinței este justificat de faptul că această comisie mâine are activitate și este important să aibă un președinte care să semneze toate documentele necesare, astfel încât prestațiile sociale să poată fi plătite.

Această comisie este a consiliului județean, iar activitatea de mâine trebuie să se desfașoare în condiții normale, astfel încât cei care sunt programați mâine în fața comisiei să poată fi evaluați. Acestea sunt motivele pentru care a fost convocată această ședință extraordinară.

Cu siguranță, în perioada următoare, postul va fi scos la concurs pentru a putea asigura funcționarea comisiei. Mulțumesc.

Domnul Iliescu Alexandru.

Domnule președinte, dacă îmi permiteti, putem știm care este numele medicului reprezentant al DSP-ului care va prelua această funcție? Cred că era bine se specifice în documentația pusă la dispoziție.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Sunt de acord cu observația dumneavoastră. Numele medicului este Petcu Dragoș Marian. Am preferat nu specificăm și acest lucru deoarece Legea 448/2006 care reglementează activitatea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precizează din partea căror instituții trebuie să facă parte persoanele din această comisie, componență care poate fi modificată pe parcurs. Din acest motiv n-am mai trecut numele reprezentantului.

Dacă am clarificat aspectele semnalate, dați-mi voie vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat hotărârea pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă nu mai aveți alte observații, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

PREȘEDINTE                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia