CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Text Box:  

 

 

 


PROCES VERBAL

al ședinței de constituire a Consiliului Județean Teleorman,

din 23 iunie 2016, ora 13,00

 

 

 

            Deschiderea ședinței de către doamna Dan Carmen Daniela, Prefectul județului

 

            Doamnelor și domnilor aleși locali, stimați invitați

 

            Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 89 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am convocat, prin Ordinul nr. 309 din 21 iunie 2016, consilierii județeni declarați aleși la data de 5 iunie 2016, pentru constituirea Consiliului Județean Teleorman.

           

            În calitate de prefect al județului și reprezentant al Guvernului, am onoarea să deschid ședința de constituire a Consiliului Județean Teleorman și în numele instituției pe care o reprezint și al meu personal, vă felicit pentru încrederea acordată de alegătorii acestui județ și vă urez succes în tot ce veți întreprinde în acest mandat spre binele locuitorilor acestui județ.

 

            Precizez că potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința este legal constituită dacă sunt prezenți 2/3 din numărul consilierilor aleși.

În acest sens, vă informez că, din datele puse la dispoziție s-a constatat că, din totalul de 33 consilieri județeni aleși la data de 5 iunie 2016, sunt prezenți în sală toți consilierii, ceea ce înseamnă că sunt îndeplinite condițiile legale și se pot desfășura lucrările ședinței de constituire a Consiliului județean.

 

            În sală sunt invitați: primarii de municipii și orașe, parlamentarii, directorii direcțiilor din aparatul de specialitate al Consiliului județean, reprezentanți ai mass-media locală.

 

 

            Doamnelor și domnilor,

            Lucrările ședinței de constituire a Consiliului județean, așa cum prevăd dispozițiile art. 30 alin. (1) și art. 31 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie structurate în două părți, după cum urmează:

            - prima parte a ședinței de constituire va fi condusă de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri, desemnați pe baza documentelor existente în dosarele de alegeri ale consilierilor, până la alegerea președintelui Consiliului județean;

            - partea a doua a ședinței va fi condusă de președintele Consiliului județean ales potrivit legii, după programul care va fi prezentat în continuare.

 

            În acest sens, din documentele puse la dispoziție de Biroul Electoral Județean al Circumscripției nr. 36 Teleorman, s-a constatat că domnul consilier Cioabă Petre din partea Partidului Social Democrat este cel mai în vârstă consilier județean ales la 5 iunie 2016, iar domnii Chiran Florin-Valentin și Crîngeneanu Gabriel din partea Partidului Social Democrat sunt cei mai tineri consilieri județeni aleși care îl vor asista.

            Rog pe domnii consilieri nominalizați să preia conducerea lucrărilor primei părți a ședinței de astăzi. Dau cuvântul domnului Cioabă Petre.

 

x

x          x

 

Președintele de vârstă

           

            Doamnelor și domnilor consilieri aleși,

 

            În conformitate cu prevederile legale în vigoare îmi revine onoarea să conduc lucrările din prima parte a ședinței de constituire a Consiliului Județean Teleorman și, cu ajutorul tinerilor mei colegi consilieri, sper să fim la nivelul cerințelor legii și a încrederii celor care ne-au ales la 5 iunie 2016.

 

 

 

 

            Așa cum a anunțat doamna Prefect, această ședință de constituire a fost convocată potrivit legii, prin Ordinul nr. 309 din 21 iunie 2016.

           

Doamnelor și domnilor, vă prezint ordinea de zi:

 

 

            1. Alegerea comisiei de validare.

 

            2. Validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la 5 iunie 2016.

 

            3. Depunerea jurământului de către consilierii județeni.

 

            4. Constituirea Consiliului județean.

 

            5. Alegerea președintelui și vicepreședinților Consiliului județean.

 

            6. Organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean.

            Supun la vot ordinea de zi prezentată.

            - Cine este pentru?

            - Este cineva împotrivă?

            - Dacă se abține cineva?

            În unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.

 

x

 

x          x

 

            Doamnelor și domnilor,

            Începem dezbaterea problemelor înscrise la ordinea de zi și potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru validarea mandatelor consilierilor județeni trebuie să alegem prin vot deschis pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri care va examina legalitatea alegerii fiecărui consilier și va propune validarea sau invalidarea mandatelor.

            În acest scop vă propun ca numărul membrilor Comisiei de validare să fie de 3, corespunzător configurației politice a Consiliului județean.

            Supun la vot propunerea ca numărul membrilor comisiei să fie de 3(trei).

            - Cine este pentru?

            - Este cineva împotrivă?

            - Se abține cineva?

            În unanimitate de voturi, numărul membrilor comisiei de validare a fost aprobat.

            Vă rugăm să faceți propuneri nominale pentru membrii comisiei de validare.

Domnul Piper-Savu Florin.

Domnule președinte, eu am o propunere. Ținând cont de activitatea pe care a avut-o în consiliul județean, propun pe domnul Vlad Eugen Ovidiu și pe doamna Panagoreț Ioana.

Domnul Cioabă Petre.

Alte propuneri?

Domnul Vătafu Teodor Cătălin.

Având în vedere expertiza consistenta în domeniu, îl propun pe domnul Vrăjitoarea Emilian.

 

Domnul Cioabă Petre.

Supun la vot fiecare candidat în ordinea propunerilor făcute și așa cum am precizat votul este deschis deci, prin ridicare de mână, iar pentru a fi ales candidatul, trebuie să întrunească votul a cel puțin jumătate plus unu, din numărul total al consilierilor prezenți.

            - Cine este pentru domnul Vlad Eugen Ovidiu?

            - Este cineva împotrivă?

            - Se abține cineva?

            În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

            - Cine este pentru doamna Panagoreț Ioana?

            - Este cineva împotrivă?

            - Se abține cineva?

            În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

            - Cine este pentru domnul Vrăjitoarea Emilian?

            - Este cineva împotrivă?

            - Se abține cineva?

            În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

            Membrii comisiei fiind aleși, vă rog să-mi permiteți să vă prezint hotărârea privind alegerea comisiei de validare.

            Supun la vot hotărârea.

            - Cine este pentru?

            - Este cineva împotrivă?

            - Se abține cineva?

            În unanimitate de voturi, hotărârea a fost aprobată.

            Doamnelor și domnilor,

            Rog membrii comisiei de validare să se retragă și să-și aleagă un președinte și un secretar, după care comisia trebuie să verifice legalitatea alegerii consilierilor județeni și să prezinte procesul verbal de validare.

 

            Potrivit prevederilor art. 107 din Legea nr. 115/2015, coroborate cu prevederile art. 88 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, aceia dintre dumneavoastră care au fost aleși atât în funcția de consilier local, cât și în funcția de consilier județean, sunt obligați ca în termen de 10 zile de la data ultimei validări, să opteze pentru una dintre cele două calități, în caz contrar, consecința fiind încetarea mandatului.

                       

Doamnelor și domnilor,

            Până își definitivează procesul verbal comisia de validare, vă propun o pauză de 10 minute.

            Sunteți de acord cu această propunere?

            - Cine este pentru?

            - Este cineva împotrivă?

            - Se abține cineva?

În unanimitate de voturi, propunerea a fost aprobată.

 

 

x

x          x

 

            Doamnelor și domnilor,

            Reluăm lucrările ședinței și vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul președintelui comisiei de validare, domnului Vlad Eugen Ovidiu să prezinte procesul-verbal cu privire la validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor județeni aleși la 5 iunie 2016.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu a prezentat procesul verbal prin care s-a constatat că toți consilierii aleși la data de 5 iunie 2016, îndeplinesc condițiile pentru a fi validați.

Președintele de vârstă precizează că potrivit art. 31 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință.

În continuare s-a supus la vot separat, în ordine alfabetică, fiecare consilier pentru validarea acestuia. Întrucât consilierul supus validării nu a votat,  fiecare consilier a întrunit un număr de 32 de voturi.

 

x

 

            Președintele de vârstă prezintă hotărârea privind validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la 5 iunie 2016.

            Supun la vot hotărârea prezentată.

            - Cine este pentru?

            - Este cineva împotrivă?

            - Se abține cineva?

            În unanimitate de voturi, s-a aprobat hotărârea privind validarea mandatele consilierilor județeni aleși la 5 iunie 2016.

 

 

            Doamnelor și domnilor,

 

            Conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consilierii județeni ale căror mandate au fost validate trebuie să depună jurământul prevăzut în acest articol.

            Precizez că legea prevede expres și în mod imperativ pentru consilierii care refuză să depună jurământul că sunt considerați demisionați de drept, fiind înlocuiți cu primul supleant înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv.

            Consilierii validați s-au prezentat, în ordine alfabetică la apelul nominal făcut de președintele de vârstă, în fața mesei special amenajate, pe care s-a aflat un exemplar din Constituție și Biblia, consilierul în cauză a pus mâna stângă atât pe Constituție cât și dacă a fost cazul pe Biblie, a rostit jurământul și l-a semnat în două exemplare, unul pentru consilier și unul la dosar.

 

 

x

x          x

 

            Stimați colegi, doamnelor și domnilor invitați,

            Jurământul prevăzut de lege fiind depus, declar legal constituit Consiliul Județean Teleorman în cea de-a VII-a legislatură de funcționare de la primele alegeri locale din 1992 și până în prezent, fapt pentru care vă rog să-mi permiteți să prezint hotărârea privind constituirea Consiliului Județean Teleorman.

            Supun la vot hotărârea prezentată.

            - Cine este pentru?

            - Este cineva împotrivă?

            - Se abține cineva?

            În unanimitate de voturi hotărârea a fost aprobată.

 

            Doamnelor și domnilor consilieri,

            Trecem la punctul cinci al ordinii de zi și, conform prevederilor art. 101 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vom alege președintele și doi vicepreședinți ai Consiliului județean. În acest sens, vă propun ca mai întâi să alegem președintele și după preluarea lucrărilor ședinței de către acesta, să alegem vicepreședinții Consiliului Județean Teleorman.

            Fac precizarea că potrivit art. 45 alin. (5) coroborat cu prevederile art. 101 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane, deci și pentru alegerea președintelui și a vicepreședinților Consiliului județean, se adoptă prin vot secret cu votul majorității consilierilor în funcție. Alegerea persoanelor menționate se face din rândul consilierilor județeni validați în ședința de astăzi.

 

            Stimați colegi,

            Pentru a executa operațiunile materiale necesare consemnării rezultatului votului dumneavoastră, atât pentru președinte, cât și pentru vicepreședinți, este necesar să alegem o comisie de numărare a voturilor, care propun să fie formată din trei consilieri titulari și supleanți ai acestora, alții decât cei care vor fi trecuți pe buletinele de vot și nu fac parte din comisia de validare.

            Supun la vot numărul membrilor comisiei.

            - Cine este pentru?

            - Este cineva împotrivă?

            - Se abține cineva?

            În unanimitate de voturi, s-a aprobat ca numărul membrilor comisiei să fie de 3 (trei).

Vă rog să faceți propuneri.

Doamna Toțe  Marioara.

Domnule președinte, propun ca membru titular pe domnul Piper Savu Florin, iar ca membru supleant pe domnul Iliescu Nicolescu Angelică.

Domnul Cioabă Petre.

Mulțumesc. Alte propuneri? Vă rog, doamna Stoian.

Doamna Stoian Maria.

Îl propun pe domnul Vrăjitoarea Emilian.

Domnul Cioabă Petre.

Domnul Vrăjitoarea deja face parte din comisia de validare. Aveți altă propunere?

Doamna Stoian Maria.

Îl propun pe domnul Vătafu Cătălin Teodor ca membru titular și pe domnul Ion Petre ca membru supleant.

Domnul Cioabă Petre:

Mulțumesc.  Mai este nevoie de încă o propunere pentru membru titular. Vă rog, domnule Crîngeneanu.

Domnul Crîngeneanu Gabriel.

Propun ca al treilea membru titular fie domnul Fulga Sandu Mircea.

Domnul Cioabă Petre.

Conform legislației în vigoare, fiecare membru al comisiei de numărare a voturilor trebuie aprobat individual.

Supun la vot propunerile pentru membrii titulari.

Pentru domnul Piper Savu Florin.

Cine este pentru ?

Se abtine cineva?

In unanimitate propunerea a fost aprobată.

Pentru domnul Vătafu Cătălin.

Cine este pentru ?

Se abtine cineva?

In unanimitate propunerea a fost aprobată.

Pentru domnul Fulga Sandu Mircea.

Cine este pentru ?

Se abtine cineva?

In unanimitate propunerea a fost aprobată.

Supun la vot propunerile pentru membrii supleanti.

Pentru domnul Iliescu Angelică.

Cine este pentru ?

Se abtine cineva?

In unanimitate propunerea a fost aprobată.

Pentru domnul Ion Petre.

Cine este pentru ?

Se abtine cineva?

In unanimitate propunerea a fost aprobată.

Comisia de numărare a voturilor și-a desemnat un președinte și un secretar, a preluat urna, pe care a verificat-o și a sigilat-o în fața consilierilor.

           

x

x          x

 

           

            Comisia de numărare a voturilor fiind constituită, vă rog să faceți propuneri de candidați pentru funcția de președinte al Consiliului județean care să fie trecuți pe buletinul de vot.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Domnule președinte, în numele organizației Partidului Social Democrat organizația județeană Teleorman propun ca funcția de președinte al consiliului județean fie ocupată în continuare de domnul Gâdea Adrian Ionuț. Deși a avut un mandat de numai 3 ani, a preluat un mandat excelent de la domnul Dragnea pe care l-a continuat perfect, în opinia mea. Aș vrea vă reamintesc câteva dintre realizările și demersurile întreprinse pentru județul nostru. Vorbim despre acel sistem de  management integrat al gunoiului, reabilitarea spitalului județean, centrul pentru controlul nutrienților de la Gratia, căminul de bătrâni de la Saelele sau reabilitarea a peste 200 km de drumuri județene. Consider că este îndreptățit să ocupe această funcție în continuare și pentru faptul că a avut capacitatea de a strange în jurul domniei sale un consiliu județean care a funcționat perfect.

Domnul Cioabă Petre.

Mulțumesc. Conform uzanțelor, îl voi întreba pe viitorul candidat dacă acceptă această propunere.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Sunt onorat pentru propunere. Vă mulțumesc și accept.

Domnul Cioabă Petre.

Mai sunt și alte propuneri? Vă rog, domnule Țole.

Domnul Țole Marin.

Doamnelor și domnilor, din partea grupului PNL, propun pentru funcția de președinte al consiliului judetean pe domnul Pârvulescu Eugen. Este o persoană tânără și energică și care dorește facă ceva pentru acest județ. Bineînțeles, cu sprijinul nostru. Vă mulțumesc.

Domnul Cioabă Petre.

Mulțumesc. Domnule Pârvulescu, sunteți de acord candidați?

Domnul Pârvulescu Eugen.

Cu siguranță că da. Vă mulțumesc.

Domnul Cioabă Petre.

Mulțumesc și eu. Mai sunt alte propuneri?

Dacă numai sunt, comisia tehnică este rugată să procedeze la tipărirea buletinelor de vot.

            Până se tipăresc buletinele de vot, vă rog să-mi permiteți să vă prezint tehnica votării.

            Pentru alegerea președintelui Consiliului județean, propun ca modalitate de vot, să se înscrie cuvântul „DA” în coloana „OPȚIUNE” a buletinului de vot, în dreptul candidatului pentru care se optează in sensul de a fi ales in functia de presedinte si a cuvantului “NU” in dreptul candidatilor pe care nu-i doriti.

Înscrierea cuvântului „DA” în dreptul a doi candidați , neînscrierea cuvantului „DA” în dreptul nici unuia, precum si inscrierea oricarui alt insemn (X, ., hasurare, taierea cu o linie a numelor, etc.) atrage nulitatea buletinului de vot.

            Este obligatorie completarea opțiunilor pentru fiecare candidat în parte, în caz contrar buletinul de vot este nul.

Este declarat ales președinte, candidatul care a obținut votul majorității consilierilor județeni în funcție.

            Sunt în funcție 33 consilieri și în consecință jumătate plus unu reprezintă 17 voturi.

Domnul Florescu Adrian

Domnule președinte, aș dori să întreb dacă procedura de votare este înscrisă într-un text de lege sau modul de desfășurare este propunerea dumneavoastră ca și președinte de ședință. Vă solicit această precizare pentru că doresc să vin cu o altă propunere și anume să nu apară în buletinele de vot specimenele de scris și să fie înlocuite cu un X în dreptul candidatului votat. Pentru că votul este secret este bine ca scrisul sa nu fie recunoscut.

Domnul Cioaba Petre

Noi vă aducem la cunoștință faptul că procedura de vot prin înscrierea cuvintelor DA și NU este prevăzută în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean aprobat prin hotărâre a autorității publice deliberative județene.  

Pentru alegerea președintelui, fiecare consilier va primi câte un buletin de vot ce va avea aplicată pe verso ștampila consiliului județean, va semna în listă, consemnându-se astfel că se primește buletinul de vot și va merge în cabina de vot unde își va exprima opțiunea. Buletinul, pentru a-i asigura secretul, se va împături și se va introduce în urna sigilată care se va afla în fața mesei prezidiului. În acest sens vor vota pe rând toți consilierii prezenți în sală.

După ce președintele de vârstă a făcut aceste precizări, a urmat operațiunea propriu-zisă de votare a președintelui, fiecare consilier a fost chemat la secretariatul tehnic de la care a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a deplasat la cabina de vot unde și-a exprimat opțiunea, apoi l-a introdus în urnă.

            După ce ultimul consilier a introdus buletinul de vot în urnă, comisia de numărare a voturilor a desigilat urna și a procedat la numărarea voturilor.

x

x          x

           

Stimați colegi,

            Îl rog pe domnul președinte al comisiei de numărare a voturilor, domnul Piper Savu Florin să ne prezinte rezultatul votării.

Domnul Piper Savu Florin.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț, din totalul de 33 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 20 de voturi “pentru” și 13 voturi “împotrivă“.

Domnul Pârvulescu Eugen, din totalul de 33 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 13 de voturi “pentru” și 20 voturi “împotrivă“.

Domnul Cioabă Petre.

Vă mulțumesc.

Deci, în urma votului dat de dumneavoastră, a fost ales în funcția de președinte al Consiliului județean domnul Gâdea Adrian Ionuț din partea Partidului Social Democrat.

            Urmare votului dumneavoastră, s-a adoptat hotărârea privind alegerea președintelui Consiliului județean.

Doamnelor și domnilor,

            Din acest moment, având un președinte ales al Consiliului Județean Teleorman în persoana domnului Gâdea Adrian Ionuț misiunea mea și a celor doi consilieri care m-au asistat, a încetat, îl felicit pe domnul președinte și îl invit să preia în continuare conducerea lucrărilor ședinței noastre.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vreau să mulțumesc tuturor teleormănenilor care, pe data de 05 iunie 2016, s-au prezentat la vot. Le mulțumesc și membrilor Partidului social democrat. Vreau să vă asigur că voi fi un președinte al tuturor. Sigur, evenimentul de astăzi este unul solemn, unul emoționant, care mă onorează și vreau să felicit noul consiliu constituit astăzi, dar acest moment este și unul care implică o mare responsabilitate. Când spun responsabilitate mă gândesc la faptul că obiectivul meu și al consiliului județean pentru perioada următoare îl va reprezenta  continuarea proiectelor începute dar și realizarea de proiecte noi și mai ales identificarea de cât mai multe oportunități de atragere a cât mai multor fonduri europene. Ne aflăm în exercițiul financiar 2014-2020 și mă refer la continuarea proiectelor privind reabilitarea infrastructurii rutiere, extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, proiectele din domeniul sănătății, cele din domeniul educației, asistenței sociale, din domeniul situațiilor de urgență, proiecte care să genereze condiții mai bune de civilizație pentru noi care trăim și muncim în acest județ. Vreau să vă asigur că voi avea o colaborare bună cu toți colegii primari pentru că reprezintă comunitățile acestui județ. Cetățenii județului nu au culoare politica. Au, în schimb, probleme, au nevoi pentru care noi trebuie să găsim soluțiile cele mai bune. Vă asigur că voi fi omul dialogului și al comunicării. Sunt convins ca voi avea și din partea dumneavoastră aceeași deschidere pentru că toți avem același numitor comun și anume interesul și interesele cetățenilor .

De asemnenea, voi fi un partener onest și voi exercita aceasta funcție cu respect și responsabilitate față de cetățeni. Vă urez mult succes în continuare și Doamne ajută!

            Acum, cu permisiunea dumneavoastră, propun luăm o pauză pentru discuții și consultări, având în vedere că urmează să fie propuși și aleși cei doi vicepreședinți ai consiliului județean.

            Sunteți de acord luăm o pauză?

            Având în vedere că în unanimitate consilierii județeni au fost de acord cu această propunere, nefiind obiecții în acest sens, s-a luat pauza în vederea consultărilor.

           

x

x          x

           

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Reluăm lucrările ședinței cu alegerea celor doi vicepreședinți ai consiliului județean.

Doamna prefect Dan Carmen Daniela.

Domnule președinte, având în vedere că în pauză o parte dintre consilierii județeni au părăsit sala vă rog să faceți precizările care se impun în vederea continuării ședinței.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Doamnelor și domnilor, înainte de a continua ședinta, dați-mi voie fac unele precizări. Așa cum se poate observa, în sală au rămas un numar de 20 de consilieri județeni. Pentru constituirea consiliului județean era nevoie de prezența a doua treimi din numărul total al consilierilor aleși, iar la acel moment a existat cvorumul necesar. Pentru a continua sedința trebuie fie prezenți jumatate plus unul din totalul de 33 de consilieri judeteni în funcție. Întrucât această condiție este îndeplinită, ședința este legal constituită și putem continua lucrările.

De asemenea, întrucât unul dintre colegii care au fost aleși în comisia de numărare a voturilor nu mai este prezent, acesta va fi înlocuit de supleant, respectiv de domnul Iliescu Nicolae Angelică.

Tehnica votării va fi următoarea, respectiv, să se înscrie cuvântul „DA” în coloana „OPȚIUNE” a buletinului de vot, în dreptul candidaților pentru care se optează în sensul de a fi aleși în functia de vicepresedinți și a cuvantului NU în dreptul candidaților pe care nu-i doriți.

Înscrierea cuvântului „DA” în dreptul a mai mult de doi candidați , neînscrierea cuvântului DA în dreptul nici unuia, precum și înscrierea oricarui alt insemn (X, ., hașurare, taierea cu o linie a numelor, etc. ) atrage nulitatea buletinului de vot.

Sunt declarați aleși vicepreședinți, candidații care au obținut votul majorității consilierilor în funcție, inclusiv al președintelui Consiliului județean.

           

Comisia de numărare a voturilor a preluat urna pe care a verificat-o și a sigilat-o în fața consilierilor.

Tehnica votării fiind prezentată, propun să procedăm la alegerea vicepresedinților si vă rog sa faceti propuneri.

Dacă îmi permiteți, eu îl propun din partea grupului PSD, pe domnul Cristescu Ionel-Dănuț. Îl cunosc personal, am lucrat împreună în cadrul organizației PSD Teleorman și pot vă spun ca este un coleg care s-a implicat foarte mult și cu care sunt convins că voi face echipă în consiliul județean. Are experință și din punct de vedere administrativ și din punct de vedere politic și sunt convins că împreună putem continua proiectele începute si demara proiecte noi. Aceasta a fost propunerea din partea grupului PSD. Mulțumesc.

Vă rog sa faceti propunerea pentru cel de-al doilea vicepreședinte. Vă rog, doamna Cațan.

Doamna Cațan Alina-Luminița

Domnule președinte, doamnelor și domnilor, propun din partea grupului ALDE pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean, pe domnul Cocoșilă Virgiliu.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Vă mulțumesc. Permiteți-mi acum să-i întreb atât pe domnul Cristescu cât și pe domnul Cocoșilă dacă sunt de acord cu aceste propuneri. Domnul Cristescu?

Domnul Cristescu Ionel-Dănuț

Domnule președinte, sunt onorat și multumesc pentru propunere.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Vă mulțumesc și eu. Dumneavoastră domnule Cocoșilă, acceptați candidați pentru această funcție?

Domnul Cocoșilă Virgiliu.

Domnule președinte, accept și mă simt onorat.  De asemenea, le mulțumesc și colegilor din partidul din care fac parte pentru propunere.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul tehnic tipărească buletinele de vot. Procedura de votare va fi în sensul că se va striga fiecare consilier, căruia i se va înmâna buletinul de vot, va intra în cabină, își va exprima opțiunea după care va introduce buletinul în urnă.

            După tipărire, buletinele de vot au fost distribuite prin semnătură în lista de primire a lor și s-a trecut la votarea propriu-zisă în aceleași condiții ca și la alegerea președintelui.

            După ce ultimul consilier a introdus buletinul de vot în urnă, comisia de numărare a voturilor a desigilat urna și a procedat la numărarea voturilor.

 

x

 

            Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Rog pe domnul Piper Savu Florin președinte al comisiei de numărare a voturilor să ne prezinte rezultatul alegerii primului vicepreședinte al Consiliului județean.

            Domnul Piper Savu Florin.

            Domnule președinte, dați-mi voie dau citire procesului verbal, încheiat astăzi 23 iunie 2016.

            Domnul Cristescu Ionel Dănuț din totalul de 20 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 20 de voturi “pentru”.

            Domnul Cocoșilă Virgiliu din totalul de 20 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 20 de voturi “pentru”.

 

x

x          x

 

            Deci, în urma votului dumneavoastră au fost aleși vicepreședinți ai Consiliului Județean Teleorman domnul Cristescu Ionel Dănuț din partea Partidul Social Democrat și domnul Cocoșilă Virgiliu din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților..

            Urmare votului dumneavoastră, a fost adoptată hotărârea privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Teleorman.

 

x

x          x

            Stimați colegi,

            Trecem la ultimul punct al ordinii de zi, respectiv “Organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean”, conform art. 54 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

 

            Trebuie să vă precizez că în cadrul acestor comisii trebuie incluși toți consilierii județeni cu excepția președintelui și a vicepreședinților Consiliului județean.

            Art. 54 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede numărul acestor comisii ci numai că se “organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate”, având ca obiect principal avizarea proiectelor de hotărâri.

            Față de principalele domenii de activitate în care Consiliul județean își exercită atribuțiile așa cum sunt prevăzute în legea organică în scopul angrenării tuturor consilierilor noștri în aceste comisii la fundamentarea actului de decizie al Consiliului județean, avându-se în vedere configurația politică a consiliului județean, pregătirea profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea (medic, inginer, profesor, economist) propun ca numărul comisiilor de specialitate să fie de 3, după cum urmează:

            1. Comisia de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, precum și pentru protecție socială.

 

            2. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător.

 

            3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

            Supun la vot numărul și denumirea comisiilor.

            - Cine este pentru?

            - Împotrivă?

            - Abțineri?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat numărul și denumirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean.

            Trecem la stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale consiliului județean și trebuie să avem în vedere pregătirea profesională a consilierilor județeni, dar și configurația politică existentă.

            Precizez că președintele și vicepreședinții consiliului județean nu fac parte din comisiile de specialitate, iar un consilier poate face parte din una – trei comisii dintre care una de bază, urmând ca indemnizația de ședință să se plătească pentru activitatea în comisia de bază.

            În urma consultărilor consilierilor prezenți, care au avut loc în pauza de dinaintea alegerii vicepreședinților consiliului județean, pe baza pregătirii profesionale a consilierilor s-a procedat la desemnarea nominală a membrilor care să facă parte din comisiile de specialitate în principalele domenii de activitate.

Comisiile fiind complete, s-a dat citire hotărârii privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean, după care a fost supusă aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

            Cu unanimitate de voturi hotărârea a fost aprobată.

 

Am pregătit pentru fiecare dintre dumneavoastră o mapă în care veți găsi legislația necesară desfășurării activității de consilieri județeni, precum și formulare pe care aveți obligația să le completați și depuneți, conform prevederilor legale.

            Epuizându-se ordinea de zi, vă mulțumesc pentru participare și declar închise lucrările ședinței de constituire a Consiliului Județean Teleorman.

 

 

 

 

 

           PREȘEDINTE                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia