CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 29 martie 2016 

 

 

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea

            Având în vedere:

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) și (7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1), (3), (5) și (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 49 din 27 martie 2014;

            În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

            Art.1. Consiliul Județean Teleorman se convoacă în ședință ordinară în ziua de marți, 29 martie 2016, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 48 din 23 februarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor echipamente și bunuri specializate, proprietatea privată a Județului Teleorman, achiziționate prin proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES).

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru evaluarea noului proiect de management precum și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării noului proiect de management de la Biblioteca Județean㠄Marin Preda”.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Diverse.

 

 

      Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Gâdea Adrian Ionuț 

                                                                                                           

              

                                                                                       Avizat

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                       Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

                                                                                      ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

                                                                                                     DIRECTOR EXECUTIV,

 

                                                                                                       jr. Lungoci Paul Stelian

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ martie 2016