R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

 al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 11 martie 2016

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară pentru astăzi, 11 martie 2016, prin dispoziția nr. 85 din 9 martie 2016.

La ședință participă 29 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, lipsesc doamnele Seferovici Georgeta, Ionescu Adelina și domnul Amarie Constantin, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare.

 

                 Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință, dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman, prin afișare la avizierul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 23 februarie 2016, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 23 februarie 2016.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Focus cetățeni – Deschiderea administrației publice către și pentru cetățeni în contextul activităților transfrontaliere”.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1.  Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,eSustHealt – măsuri eficiente și sustenabile în domeniul sănătății”.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Acțiune comună România – Bulgaria pentru eficientizarea cooperării instituționale în regiunea transfrontalieră”.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Sprijin comun transfrontalier România – Bulgaria pentru școlile în care învață copii cu nevoi speciale”.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Servicii medicale îmbunătățite – Abordare eficientă și inovativă în zona transfrontalieră”.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Focus cetățeni – Deschiderea administrației publice către și pentru cetățeni în contextul activităților transfrontaliere”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

 

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Focus cetățeni – Deschiderea administrației publice către și pentru cetățeni în contextul activităților transfrontaliere”.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Focus cetățeni – Deschiderea administrației publice către și pentru cetățeni în contextul activităților transfrontaliere”.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,eSustHealt – măsuri eficiente și sustenabile în domeniul sănătății”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,eSustHealt – măsuri eficiente și sustenabile în domeniul sănătății”.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,eSustHealt – măsuri eficiente și sustenabile în domeniul sănătății”.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Acțiune comună România – Bulgaria pentru eficientizarea cooperării instituționale în regiunea transfrontalieră”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Acțiune comună România – Bulgaria pentru eficientizarea cooperării instituționale în regiunea transfrontalieră”.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Acțiune comună România – Bulgaria pentru eficientizarea cooperării instituționale în regiunea transfrontalieră”.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Sprijin comun transfrontalier România – Bulgaria pentru școlile în care învață copii cu nevoi speciale”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Sprijin comun transfrontalier România – Bulgaria pentru școlile în care învață copii cu nevoi speciale”.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Sprijin comun transfrontalier România – Bulgaria pentru școlile în care învață copii cu nevoi speciale”.

                La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Servicii medicale îmbunătățite – Abordare eficientă și inovativă în zona transfrontalieră”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Servicii medicale îmbunătățite – Abordare eficientă și inovativă în zona transfrontalieră”.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

                În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului ,,Servicii medicale îmbunătățite – Abordare eficientă și inovativă în zona transfrontalieră”.

 

 

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.