R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

PROCES VERBAL

  al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 29 martie 2016

 

            Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 29 martie 2016, prin dispoziția nr. 102 din 21 martie 2016.

La ședință participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție, lipsind doamna Ionescu Adelina, ședința de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezență necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directori și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 11 martie 2016, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean, din 11 martie 2016.

 

x

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 48 din 23 februarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor echipamente și bunuri specializate, proprietatea privată a Județului Teleorman, achiziționate prin proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES).

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru evaluarea noului proiect de management precum și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării noului proiect de management de la Biblioteca Județean㠄Marin Preda”.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Diverse.

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi doresc să vă propun suplimentarea acestuia cu ,,Proiectul de hotărâre privind modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale deservite  de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Videle, prin înființarea unui nou serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor în comuna Trivalea-Moșteni,,.

                 

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

Înainte de a merge mai departe, țin precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul județean care fie personal, fie prin soț, soție, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog ne fie aduse la cunoștință pentru ca abținerea de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședințe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 48 din 23 februarie 2016.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 48 din 23 februarie 2016.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 48 din 23 februarie 2016.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor echipamente și bunuri specializate, proprietatea privată a Județului Teleorman, achiziționate prin proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES).

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor echipamente și bunuri specializate, proprietatea privată a Județului Teleorman, achiziționate prin proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES).

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi  s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor echipamente și bunuri specializate, proprietatea privată a Județului Teleorman, achiziționate prin proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES).

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei pentru evaluarea noului proiect de management precum și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării noului proiect de management de la Biblioteca Județean㠄Marin Preda”.

 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei pentru evaluarea noului proiect de management precum și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării noului proiect de management de la Biblioteca Județean㠄Marin Preda”.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei pentru evaluarea noului proiect de management precum și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării noului proiect de management de la Biblioteca Județean㠄Marin Preda”.

Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă, un număr de 31 consilieri județeni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului județean prezenți reprezintă 17.

 

Proiectul de hotărâre se referă la exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nefiind observații, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

 

x

 

Se prezintă tehnica votării.

Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.

            Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu - zisă de votare.

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 

x

x          x

 

             Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

            Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Doamna Ionescu Iuliana, din totalul de 32 de voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 29 de voturi ,,pentru,, și 3 voturi ,,împotrivă,,.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc. Vă felicit și urez să reprezentați în continuare cu cinste această instituție.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana.

           

            Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana.

            La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Savu Adrian.

            Domnule președinte, eu aș avea o observație. Mi se pare enorm de încărcată schema de personal ca pentru un compartiment de deservire de 35 de persoane, dintre care 3 muncitori, un bufetier, un paznic si un îngrijitor, sa avem la biroul financiar, contabilitate și resurse umane un număr de 7 persoane. Mi se pare o cheltuire nejustificată a banilor. Mulțumesc.

-Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț

Stimate coleg, nu vă ascund că am avut și eu o discuție cu domnul Viorel Cristea în legatură cu acest proiect de hotărâre  și am înțeles că într-adevăr  este nevoie de tot acest personal iar pentru perioada urmatoare nu  vom iniția un asemenea proiect de hotărâre fără argumente solide. În cazul de față, este vorba despre transformarea unui post de gradul 2 în debutant, întrucât a fost scos la concurs în nenumarate rânduri și nu s-au prezentat candidați, dându-se astfel posibilitatea mai multor persoane să poată aplica pentru acest post. Pe de alta parte, legat de cele două posturi de muncitori , acestea sunt necesare instituției pentru lucrările de reparare la toate garajele pe care acest serviciu le are în administrare. Sunt lucrări care necesita forță de muncă pentru o perioadă destul de lungă de timp. În condițiile în care această instituție asigură paza și întreținerea sediului consiliului județean precum și a spațiilor instituțiilor subordonate, asigur că nu este o risipă de bani.

Domnul Savu Adrian.

Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu nu contestam necesitatea muncitorilor pentru acest serviciu, ci faptul că la 35 de oameni care îl alcatuiesc, avem nevoie de 7 persoane pentru biroul contabilitate. Dacă ar fi fost o firmă privată, un singur om pentru contabilitate si sectorul administrativ ar fi fost suficient, niciun patron neputând să-și permită o asemenea schemă. Mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc și eu. Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            Cu 30 voturi „pentru” și 2 voturi „împotriv㔠(domnii Savu Adrian și Moț Petrică) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

            La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale deservite  de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Videle, prin înființarea unui nou serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor în comuna Trivalea-Moșteni,,..

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

            Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Vă mulțumesc

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Domnul Șuică Iulian.

Domnule președinte, eu doresc am o intervenție. Din expunerea de motive am desprins câteva idei. Prima ar fi că sunt de acord cu prevederile Ordonanței  Guvernului nr.84/2001, nici n-am cum s-o contest. Întrebarea este legată de modul în care vor fi salarizate persoanele ce vor activa in cadrul acestui serviciu, pentru ca rezultă din acest material că Directia pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date de la București și-a dat avizul și există în completare și o hotărâre a consililui local pentru inființare și mai există și o organigramă. Sunt curios câte locuri de muncă sunt disponibile în cadrul acestui serviciu și de unde provin fondurile pentru salarii. In altă ordine de idei,  din materialul pus la dispoziție am observat că au mai fost inființate asemenea centre si la Drăgănești Vlașca, iar localitățile arondate fiind Botoroaga, Bujoreni, Drăgănești, Moșteni, Răzmirești. La Gratia este un caz mai izolat,  acolo fiind arondate doar două localități, Gratia si Sârbeni. Pe principiul geografic acestea două sunt puțin izolate acolo. În schimb, pornind de la considerentele care au stat la baza întocmirii referatelor pentru celelalte două localități rurale, mă întreb de ce nu se inființează la Tătărastii de Jos, având în vedere distanțele aproximativ egale de la Tătărăștii de Jos la Moșteni și de la Tătăraștii de Jos  la Tătărăstii de Sus. Mulțumesc.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Înființarea acestui serviciu nu are nici o legatură cu bugetul consiliului județean  Aceasta organigramă este aprobată de consiliul local al comunei Trivalea Moșteni, iar cheltuielile vor fi suportate de acesta. De asemenea, solicitarea de față și  toată documentația au fost înaintate de catre același consiliu local. Dacă consililiul local de la Tătăraștii de Jos ar fi facut aceeasi solicitare și ar fi parcurs aceeași procedură, ar fi obținut aprobarea. Noi, ca și consiliul județean trebuie decât sâ ne dâm acordul privind arondarea. Dacă mai e ceva de adaugat , am s-o rog pe doamna Iuliana Ionescu, directorul serviciului județean de evidență a persoanelor să ia cuvântul.

Doamna Ionescu Iuliana.

Mulțumesc.  Subliniez că serviciul exista deja în organigrama acestui consiliu local, iar cheltuielile de salarizare vor fi suportate în totalitate de catre consiliul local al localității Tătărățtii de Jos.  Este vorba de trei posturi pe stare civilă și două pe evidența persoanelor.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte observații vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Videle, prin înființarea unui nou serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor în comuna Trivalea-Moșteni,,.

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

            În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Videle, prin înființarea unui nou serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor în comuna Trivalea-Moșteni,,.

 

x

 

Doresc să vă informez că, în conformitate cu prevederile legale, am întocmit Raportul de activitate pe anul 2015 pe care l-ați avut, spre studiu, la comisii și l-am postat pe site-ul Consiliului Județean, www.cjteleorman.ro. Vă amintesc că și dumneavoastră, conform legii, trebuie vă întocmiți câte un raport de activitate pe care să-l predați colegilor de la compartimentul cancelarie.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

x

            Dacă  aveți alte probleme?

            Domnul Savu Adrian.

Eu aș dori să supun atenției o solicitare mai veche a domnului consilier Pârjol prin care  semnala faptul  că pe DJ 504 pe raza localității Tătărăștii de Jos există o serie de curbe periculoase, una dintre ele chiar în dreptul postului de poliție, curbe nesemnalizate corespunzător. Aș vrea vă aduc la cunostință că de la ultima intervenție asupra acestui aspect a mai avut loc o serie de accidente grave, curbele ramânând în continuare nesemnalizate.  De asemenea, vreau să semnalez din nou faptul ca pe DJ 601, pe tronsonul Tătărăștii de Jos – Scurtu Mare mai există o serie de astfel de curbe nesemnalizate. S-au făcut promisiuni ca se vor lua măsuri, dar în continuare acolo se înregistrează pierderi materiale si chiar de vieți omenești.

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Mulțumesc. Legat de DJ 504 vreau să vă informez că au început lucrările de întreținere și reabilitare pe  tronsonul ce leagă județele  Giurgiu si Argeș. În legatură cu aceste indicatoare, la acest moment, am făcut o centralizare la nivelul județului , ca în momentul  în care vom emite ordinul să putem acoperi tot necesarul de indicatoare și alte elemente de semnalizare  pe toate drumurile județene unde acestea lipsesc. După cum stiți, foarte multe dintre acestea se fură la scurt timp după ce au fost montate. Noi  am făcut nenumarate adrese către politie să identifice acesti indivizi care pun în pericol grav participanții la trafic.

Domnul Neagu Florin.

Domnule președinte, legat de achiziționarea de echipamente pe  proiectul IMAS mi-au atras atenția câteva echipamente cu un cost foarte mare, de exemplu o imprimantă cu o valoare de 80 de milioane lei sau un suport de acoperiș cu prețul de 150 milioane. Sunt acestea prețurile reale sau au fost “umflate”?

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.

Pentru ședința următoare, vom pregăti un material cu toate tipurile de echipamente achiziționate și cu prețurile aferente disponibile pe piață. Vreau vă spun că, criteriul de câștigare a licitației a fost prețul cel mai scăzut. Colegii din unitatea de implementare s-au asigurat până la cele mai mici detalii că toate prețurile au fost corecte și vreau să-i felicit pentru modul cum au derulat toată acțiunea.

 

Dacă nu mai sunt alte observații, epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și mulțumesc pentru participare, vă urez o zi bună în continuare, Doamne ajută!

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI

      

       Gâdea Adrian Ionuț                                                                Oprescu Silvia